PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Doğum iznim hakkındaFİLİZ
16-03-2005, 03:50:32
benim yasal doğum iznim doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta ücretli iznim var.Fakat ben bu iznimi doğum öncesi 4 hafta ve doğum sonrası 12 hafta şeklinde kullanmak istiyorum.Bunun için raporumu şimdiden almama gerek varmı?yoksa izne çıkmak istediğim zaman raporumu alsam geçerli olurmu?Ayrıca rapor aldıktan sonra 16 haftalık maaşımı işverenim mi karşılayacak yoksa doğum yardımı parasıyla beraber bu bedeli ssk'dan alacağım.İşverenim bana raporu şimdiden almazsan yasal olarak ssk'dan hiçbir bedel alamayacağımı belirtiyor.Konu ile ilgili yardımcı olursanız sevinirim.

Av.Tayfun Eyilik
16-03-2005, 04:46:25
MADDE 74.- Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.
Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir.
Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.
Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz.
İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.
Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam birbuçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.

Av.Tayfun Eyilik
16-03-2005, 05:00:25
Alisinkay arkadaşımız daha iyi bilir
ilgili yasa maddesinin belirttiğine göre

"Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.
Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir"

doğum öncesi 4 hafta ve doğum sonrası 12 hafta şeklinde kullanmak hakkınız var gözüküyor
yasanın yazdığına göre durumu doktor raporuna bağlamalısınız yani doğum öncesi çalışabileceğinize dair

aynı maddede İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

hükmü yer aldığına göre aksinden yola çıkarsak 16 haftalık süre için maaş almaya devam edecekmişsiniz gibi gözüküyor. Dediğim gibi çok iyi bilmiyorum işin uzmanı olan arkadaşlar var onlar cevaplar inşallah

yasanın yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılan haller başlıklı kısımda bu 74 maddeye atıfta bulunuyor.

Av.Tayfun Eyilik
16-03-2005, 05:06:24
SSK nın ilgili hükümleri
BÖLÜM - IV
ANALIK SİGORTASI
SAĞLANAN YARDIMLAR
MADDE 43 - Sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısının analığı halinde, aşağıda yazılı yardımlar sağlanır :
A) Gebelik muayenesinin yaptırılması ve gerekli sağlık yardımlarının sağlanması,
B) Doğumda gerekli sağlık yardımlarının sağlanması,
C) Emzirme yardım parası verilmesi,
D) Sigortalı kadının doğumdan önce ve sonra işinden kaldığı günler için ödenek verilmesi,
E) Analık hali sebebiyle gerekirse yurt içinde başka bir yere gönderilmesi.
(Ek fıkra: 4958 - 29.7.2003 / m.30) Kurumdan kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almakta olan kadın veya erkeğin sigortalı olmayan eşi, analık halinde yukarıdaki (A), (B), (C) ve (E) bentlerinde sayılan yardımlardan yararlanırlar.
GEBELİK HALİNDE MUAYENE VE TEDAVİ
MADDE 44 - Gebelik muayenesi ve gerekli görülecek tedavi Kurumca önceden belli edilen hekim veya ebeler tarafından yapılır. Sigortalı, gebeliğin altıncı ayı sonuna kadar gebelik muayenesi yaptırmaz yahut hekim veya ebenin lüzum gösterdiği muayeneye ve tedavilere devam etmezse bu yüzden ileri gelecek işgöremezlik hallerinde verilecek ödeneklerin % 50'yi geçmemek üzere bir kısmı Kurumca düşürülebilir.
Sigortalı, Kurumca gösterilen hekim veya ebelerden dilediğini seçebilir. Şu kadar ki, seçtikten sonra doğum oluncaya kadar hekim veya ebesini değiştiremez.
DOĞUM YARDIMI
MADDE 45 - Doğum yardımı, sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısının doğurması halinde, doğum sırasında ve doğumdan sonra gerekli sağlık yardımlarıyla ilâçların ve sağlık malzemesinin sağlanmasıdır.
Bu yardım, gebenin evvelce seçtiği ebe, o yoksa Kurumca tâyin ve tesbit edilen ebelerden biri tarafından evde veya sağlık tesislerinde yapılır. Gerekirse doğum sırasında yetkili bir uzman hekim bulundurulabileceği gibi, hekim veya ebenin lüzum göstereceği hallerde doğum, sigortalı kadın veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısı bir sağlık müessesesine yatırılmak suretiyle yaptırılır.
Kuruma ait sağlık tesisleriyle 123 üncü madde gereğince sözleşme yapılmış olan tesislerde doğum yapan sigortalı kadınla sigortalı erkeğin sigortalıolmayan karısının, doğan çocukları için sağlık tesisinde kaldıkları müddetçe yapılmasına lüzum görülen sağlık yardımlarına ait masraflar ilgililerden istenmez.
MAKTU GEBELİK VE DOĞUM YARDIMLARI
MADDE 46 - (Değişik 1. fıkra: 4958 - 29.7.2003 / m.31) 44 ve 45 inci maddelerde gösterilen sağlık yardımlarının Kurumca veya 123 üncü madde gereğince sözleşme ya da protokol yapılmış sağlık tesislerinde doğrudan doğruya yapılmasına imkan görülmeyen yer ve hallerde, gebelik ve doğum sağlık yardımı yerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onanacak ve önceden bildirilecek tarifeye göre maktu para yardımı yapılır. Birden fazla çocuk doğarsa, maktu doğum yardımı her çocuk sayısına göre artırılır.
Ancak :
A) Gebelik yardım parası alabilmek için, gebelik halinin hekim veya diplomalı ebeden alınacak bir belge ile ve doğumdan önce Kuruma bildirilmesi,
B) Doğum yardım parası alabilmek için, doğumun üç ay içinde Kuruma bildirilmesi ve hekim veya diplomalı ebeden alınacak doğum kâğıdı yahut onanmış nüfus kayıt örneği ile belgelenmesi,
Şarttır.
EMZİRME YARDIMI
MADDE 47 - Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması dolayısiyle sigortalı erkeğe, çocuğun ölü doğmaması şartiyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca onanacak tarifeye göre her çocuk için bir emzirme yardımı yapılır.
ANALIK YARDIMLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI
MADDE 48 - Analık sağlık yardımları ile emzirme yardımlarından veyahut maktu gebelik ve doğum para yardımlarından yararlanabilmek için ;
A) Sigortalı kadın için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün Analık Sigortası primi ödenmiş olması,
B) Sigortalı erkek için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün Analık Sigortası primi ödenmiş olması ve sigortalının doğum yapan kadınla doğumdan önce evlenmiş bulunması,
Şarttır.
GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ
MADDE 49 - (Değişik 1. fıkra: 4958 - 29.7.2003 / m.32) Kendisi için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün analık sigortası primi ödenmiş bulunan sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise, doğumdan önceki sekiz haftaya iki haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir.
(Ek fıkra: 4958 - 29.7.2003 / m.32) Kadın sigortalının isteği ve doktorun onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışılması halinde, çalışılan süreler kadın sigortalının doğum sonrası sürelerine eklenir.
Bu ödenek hiçbir şekilde kesilmez.
GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNDEN YOKSUN KALMA
MADDE 50 - Kurumca sağlanacak olan doğum yardımlarından haklı ve makul sebep olmaksızın yararlanmayı reddeden yahut hekim veya ebenin lüzum gösterdiği tedbirleri almaması yüzünden hastalandığı veya hastalığının arttığı mütehassıs hekim raporu ile tespit edilen sigortalı kadınlara geçici iş göremezlik ödeneğinin % 50'si verilmez.
SİGORTALILIK NİTELİĞİNİN YİTİRİLMESİ
MADDE 51 - 2 nci maddede belirtilen sigortalılık niteliğini yitirenler, bu niteliğin yitirilişinden başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya karısı analık sigortası yardımından yararlanacak sigortalı erkek için, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün Analık Sigortası pirimi ödenmiş olması şartiyle, bu Kanunda yazılı analık sağlık ve emzirme yardımlarından veya 46 ncı maddede yazılı maktu para yardımından yararlanırlar.

Av.Tayfun Eyilik
16-03-2005, 05:07:58
birde genelgeler yayınlanmış başka varmı bilemiyorum


Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünden:
ANALIK SAĞLIK YARDIMLARI İLE EMZİRME YARDIMLARINDAN VEYAHUT MAKTU GEBELİK VE DOĞUM PARA YARDIMLARINDAN YARARLANABİLME ŞARTLARI HAKKINDA GENELGE / GENELGE NO: 3264
Tarih: 4 Mayıs 1984

Şube : X.Hast.Sig.D.S.48/63
Dosya: 031
Sayı : 414302
Bilindiği üzere, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 48. maddesinde "Analık sağlık yardımları ile emzirme yardımlarından veyahut maktu gebelik ve doğum para yardımlarından yararlanabilmek için:
B) Sigortalı erkek için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün Analık Sigortası primi ödenmiş olması ve sigortalının doğum yapan kadınla doğumdan önce evlenmiş bulunması, şarttır." denilmektedir.
Buna göre, sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin analığı halinde, Kurumumuzca gereken sağlık yardımları ile emzirme yardımı ve maktu gebelik ve doğum para yardımlarının yapılabilmesi için, sigortalı erkeğin, 120 gün Analık Sigortası primi ödeme şartı yanında ayrıca, doğum yapan kadınla, doğumdan önce Medeni Kanun hükümlerine göre, evlenmiş olması da lâzım gelmektedir.
Uygulamada, sigortalı erkeğin, doğum yapan kadınla doğumdan önce evlendiği hususunun nüfus cüzdanındaki evlilik kaydından veya evlenme cüzdanından yahut aile sağlık karnesinden tesbit olunarak gereken işlem yapılmaktadır.
Ancak, emzirme, maktu gebelik ve doğum para yardımlarının tediyeleri sırasında, sigortalının doğum yapan kadınla, doğumdan önce evli olup olmadığının, yukarıda bahsigeçen belgelerden tesbiti cihetine gidilmesinin, çok defa ilk müracaatlarında bu belgeleri ibraz edemeyen ilgililerin yakınmalarına belge temini için zaman kaybına ve mağduriyetlerine neden olduğu anlaşılmış bulunmaktadır.
Diğer taraftan, Nüfus İdarelerince vatandaşlarımıza verilmekte olan yeni Örnek Nüfus Hüviyet Cüzdanlarında da, kişinin kiminle ve hangi tarihte evlendiğine dair herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
Bu durum muvacehesinde, sigortalı erkeklerin eşlerinin analıkları sebebiyle sözkonusu yardımlardan yararlanabilmeleri için, kanunen gerekli olan, sigortalının doğum yapan kadınla doğumdan önce evli olup olmadığı hususunun tesbitinde, işlemlerin hızlandırılması ve fuzuli zaman kaybının önlenerek şikâyetlerin ortadan kaldırılabilmesi ve kırtasiyeciliğin önlenmesini teminen, işverenlerce düzenlenecek C-2010-66 örnek vizite kâğıdı'nın (5) numaralı hanesinde bu konuda işverence verilecek bilgiye istinaden de lâzım gelen işlemin yapılması uygun görülmüştür.
Buna göre, sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu eşi için düzenlenecek C-2010-66 örnek vizite kâğıdının (5) numaralı hanesinin işverence, Medeni Kanuna göre evli olduğu eşinin ismi ve evlenme tarihi belirtilerek doldurulması gerekmektedir.
Ancak, vizite kâğıdında bu konuda bir kayıt olmamasına rağmen, ilgililerin evlenme kaydını ihtiva eden nüfus cüzdanı veya evlenme cüzdanı yahut doğum tarihinden önce kurumca düzenlenmiş aile sağlık karnesiyle başvurmaları halinde de, evlilik durumunun bu belgelerden tesbit edilerek gereken işlemlerin yapılacağı tabiidir.
Sözkonusu vizite kâğıtlarındaki bahsigeçen işveren beyanının doğruluğundan şüphe edilmesi halinde, ilgililerden konu ile ilgili belgelerin istenilmesi suretiyle durumun kontrolü ve yanlış beyanda bulunulduğunun tesbitinde, işveren hakkında 506 sayılı Yasa'nın değişik 90. maddesi hükmünün tatbiki suretiyle, Kurumumuzca yapılmış fuzuli ödemenin tahsili cihetine gidilmesi lâzım gelmektedir.
Sigortalıların eşlerinin analıkları halinde düzenlenecek C-2010-66 örnek vizite kâğıdı'nın (5) numaralı hanesinin ne şekilde doldurulacağının bir örnek de verilerek açıklanmak suretiyle, işyerlerine icabeden duyurunun yapılması gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve buna göre işlem yapılmasını rica ederiz.
GENEL MÜDÜRLÜK
genx
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü İş Kazaları Dairesi Başkanlığından:
GEBELİK VE DOĞUM SAĞLIK YARDIMLARI YERİNE, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINCA ONANACAK VE ÖNCEDEN BİLDİRİLECEK TARİFEYE GÖRE, MAKTU PARA YARDIMI YAPILMASI HAKKINDA GENELGE / GENELGE NO: 3-148. Ek
Tarih: 12 Temmuz 1999

Şube : X
Sayı : 502981
Bilindiği üzere, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 46 ncı maddesinde, aynı Kanunun 44 üncü ve 45 inci maddelerinde gösterilen gebelik ve doğum sağlık yardımlarının Kurumumuzca doğrudan doğruya yapılmasına imkan görülemeyen yer veya hallerde, gebelik ve doğum sağlık yardımları yerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onanacak ve önceden bildirilecek tarifeye göre, maktu para yardımı, anılan Kanunun 47 nci maddesinde de, sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması dolayısıyla sigortalı erkeğe, çocuğun ölü doğmaması şartıyla, yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onanacak tarifeye göre, her çocuk için bir emzirme yardımı yapılacağı öngörülmüştür.
Sözüedilen maddeler hükümlerine istinaden ve 22.7.1997 tarihli, 3-116 Ek sayılı Genelgede belirtilen miktarlara göre ödenmekte olan maktu gebelik, doğum ve emzirme yardımlarının, 1.8.1999 tarihinden itibaren aşağıda gösterilen miktarlar üzerinden ödenmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onanmış bulunmaktadır.
1- Maktu gebelik yardımı 5.000.000.-(Beşmilyon)TL.
2- Maktu doğum yardımı
a) Normal Doğum (perina yırtığı
elle halas) 7.000.000.(Yedimilyon)TL.
b) Forseps Tatbiki ile doğum ve
versiyon, ekstraksiyon 12.000.000.-(Onikimilyon)TL.
c) Büyük cerrahi müdahale ile
doğum (Sezaryen, ambriyotomi,
baziyotripsi) 27.000.000.-(Yirmiyedimilyon)TL.
3- Emzirme Yardımı 5.000.000.-(Beşmilyon)TL.
Bilgi edinilmesini ve 1.8.1999 tarihinden itibaren olan analık vak'alarında buna göre işlem yapılmasını rica ederiz.
Mustafa KONUK Genel Müdür Yardımcısı
M.Kemal OKTAR Genel Müdür
genx

yyln
16-03-2005, 14:44:30
Doğum'a 8 hafta kala hekim kontrolüne gittiğinizde, isteğinizi hekiminize iletirsiniz. Hekiminiz, doğuma 4 hafta kalıncaya kadar çalışmanızı uygun görürse, işbaşı kağıdı verecektir. Bundan sonra, doğuma 4 hafta kala, hekim kontrolüne gittiğinizde, hekiminiz doğum öncesi istirahat raporu düzenleyecektir.
Bir iş veya toplu iş sözleşmesinde aksine hüküm yoksa, doğum iznini kullandığınız süreler için, işverenin ücret ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Doğum öncesi izne ayrıldığınızı gösteren doktor raporuyla veya doğum raporu ile birlikte o sürede işyerinde çalışmadığınızı göstermek üzere işvereninizden alacağınız belgeyle birlikte bağlı olduğunuz SSK İl Müdürlüğüne başvurmanız halinde, doğumdan önceki1 yıl içinde 120 gün prim ödeme şartını yerine getirmiş iseniz,
Sn: ırmak'ın bahsetmiş olduğu, geçici işgöremezlik ödeneklerinizi (SSK'ya bildirilen ücretinizin 2/3'ü oranında) ve emzirme yardımını SSK'dan alırsınız.
Sn: ırmak'ın belirtmiş olduğu, maktu gebelik ve analık yardımları ise, SSK tarafından analık yardımlarının yapılamadığı yerde bulunmanız halinde ödenmektedir.