PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Devlet Memurlarında görevlendirilme süresi nedir?cengiz gülebay
10-03-2005, 13:58:31
657 sayılı devlet memurları kanununa bağlı olarak çalışan bir devlet memurunun bir yıl içerisinde 6 ay geçici görevli olarak il dışında çalışmış olmasına rağmen aynı yıl içerisinde tekrar aynı yere ve aynı görevle tekrar görevlendirilip görevlendirilemeyeceğini görevlendirilir ise harcırah alıp alamıyacağı hususunda yasal bir dayanak mevcutmu dur? katkılarınız için teşekkür ederim.

yyln
12-03-2005, 11:12:40
6245/
Madde 42 - (Değişik: 11/12/1981 - 2562/17 md.)

Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren bu Kanuna göre verilen gündelikler:

a. Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilemez. İlk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında ödenir.

b. Yurtdışında ilk 180 gün tam ve müteakip günler için 2/3 oranında ödenir.

Geçici görevlendirmelerde meydana gelecek ara vermeler bu müddetleri veya gündelik miktarını artırmaya neden olamaz.


(Değişik: 16/6/1983 - 2851/3 md.) Gündelikleri 33 üncü maddenin (b) fıkrasına göre tespit edilenlerle, 50 nci maddede sayılanlar etüd ve inşaat maksadıyla arazi üzerinde bilfiil çalışan yüksek mühendis, mühendis, jeolog, fen memuru, desinatör, topograf ve bunlarla birlikte çalışmaları zorunlu bulunan diğer memur ve hizmetliler; Hükümeti temsilen uluslararası konferanslara katılanlar; 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı maddesinin (b) bendindeki personelden sıkıyönetim süresince memuriyet mahalli dışında geçici olarak görevlendirilenler ile bunlardan sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilenler (Bu mahkemelerin görevleri sona erinceye kadar) ve sıkıyönetim mahkemelerince verilmiş bulunan kararlara ilişkin olarak kanunları uyarınca Askeri Yargıtay Daireler Kurulu, Daireler ve Başsavcılığında görevlendirilecek tetkik hakimi, Cumhuriyet savcısı ve savcı yardımcılarından (Bu görevleri sona erinceye kadar) hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.

Harcırah Kanunun yukarıda açıklanan hükmüne göre, geçici olarak görevlendirilen yerde geçirilen ilk 6 aydan sonraki 6 ay için harcırah ödenmez. Ancak, geçici olarak görevlendirilen yerde 1 yıldan fazla kalınması halinde, 1 yıldan sonraki süre için yeni bir dönem başlayacağından, yeniden ilk 6 ay için harcırah alabilir.
Anck, bu sınırlamanın kimlere uygulanamayacağı yine aynı maddede açıklanmıştır.
Sizin durumunuz hangisine uygun ise, ona göre harcırah ödenebilecektir.