PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : İcra İflas Kanunuda değişiklik tasarılarıadmin
16-05-2003, 15:48:40
ICRA IFLAS KANUNDA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖREN ÜÇ ADET KANUN TASARISI ve TÜKETİCİNİN KORUNMASI YASASI ÇERÇEVESİNDE İCRA İFLAS SUÇLARININ DURDURULMASINA DAİR TASARI:
1 - Dönemi ve Y.Yılı: 22 / 1 Esas No: 1 / 541 Başkanlığa Geliş Tarihi : 14/03/2003
Önergenin ÖZETİ - İcra ve İflas Kanunu İle Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşaası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı :
İcra katiplerinin Bakanlıkça atanmaları öngörülmekte, atanmaları bakımından icra müdür ve yardımcılarıyla aynı statüye getirilen katiplerin uzmanlaşmaları sağlanarak icra işlemlerinin daha verimli ve düzenli yürütülmesi amaçlanmakta, icra ve iflas dairelerinin yaptıkları işlemlerin kamu düzenine aykırı olması hali süresiz şikayet nedeni olarak kabul edilmekte, Bölge Adliye mahkemelerinden de icranın geri bırakılması kararı alınabilmesi olanağı sağlanmakta, malulen emekli olanlara ve bunların dul ve yetimlerine verilen emekli maaşlarının haczedilemeyeceği esası benimsenmekte, icra tetkik mercii kararlarına karşı istinaf yoluna başvurma olanağı getirilerek İcra İflas Kanununun çeşitli maddelerinde de bu hükme uygun düzenlemeler yapılması öngörülmektedir.

Son Durumu : KOMİSYONDA Ayrıntılı Bilgi (http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no =23674)

2- Dönemi ve Y.Yılı: 22 / 1 Esas No: 1 / 550 Başkanlığa Geliş Tarihi : 25/03/2003
Önergenin ÖZETİ - İcra İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı :
Yeniden yapılandırmaya ilişkin hükümler getirilmek suretiyle borçlu işletmelerin mevcut malvarlığının korunması ve değerinin artırılması, tasfiye ve yeniden yapılandırma arasındaki hassas dengeye ulaşılması, benzer durumda bulunan bütün alacaklıları kapsayan adil bir çözümün gerçekleştirilmesi, borçlunun malvarlığının münferit alacaklılar tarafından zamanından önce tasfiyesinin önlenerek alacaklılar arasında eşitliğin sağlanması, iflas ve konkordato prosedürlerinin zamanında, etkili ve tarafsız bir şekilde sonuçlandırılması, takip sürecinin alacaklı ve borçlunun hak ve menfaatleri arasındaki hassas dengeyi bozmadan hızlandırılması, Kanunda yer alan hakların suistimaline, özellikle kötü niyetli itirazların ve davaların önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması, cüzi ve külli icra sürecini yavaşlatan yöntemlerin değiştirilmesi öngörülmektedir.

Son Durumu : KOMİSYONDA Ayrıntılı Bilgi (http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no =23769)

3 - Dönemi ve Y.Yılı: 22 / 1 Esas No: 2 / 134 Başkanlığa Geliş Tarihi : 29/04/2003
Önergenin ÖZETİ - İcra İflas Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi :
Gece iş görülen yerler dışında gece vakti haczin yapılmaması, Sosyal Güvenlik Kurumlarından emekli olanların emeklilik maaşlarının ve asgari ücretlerin haczolunmaması, kısmen haczi caiz olan şeylerde asgari ücret kadar olan meblağ borçluya bırakılmak kaydıyla haczin yapılması, getirilen bu hükümlere aykırı hareket eden icra memurları hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili maddesine göre hapis ile tazyik edilmesi öngörülmektedir.

Son Durumu : KOMİSYONDA Ayrıntılı Bilgi (http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no =24080)

4- Tüketiciyi Koruma kanununu ilgilendiren ve İcra İflas kanunu ceza uygulamasın durdurmaya yönelik;
Dönemi ve Y.Yılı: 22 / 1 Esas No: 2 / 135 Başkanlığa Geliş Tarihi : 30/04/2003
Önergenin ÖZETİ - Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi :

Borcu taksite bağlanan tüketiciler hakkında İcra Tetkik mercilerinde borç ilişkisinden kaynaklanan mevcut ceza davaları ile İcra İflas Kanununa göre verilen cezaların infazının son taksit tarihine kadar durdurulması, infazına başlanmış ilamların infazına ara verilerek borçlunun tahliye edilmesi borçlunun kararlaştırılan tarihlerde borcunu ödemediği takdirde ilamların infaz edilmesi öngörülmektedir.

Son Durumu : KOMİSYONDA Ayrıntılı Bilgi (http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no =24081)

marica
22-05-2003, 17:03:52
Bildiğim kadarı ile İcra iflas kanununa göre borçlu taksitlendirme talep edip taksitleri ödemeyince taahhüdü ihlal suçundan dolayı savcılığa hapsen tazyik talebi ile başvuruluyordu.
Vergi borçlarından dolayı hukuk mahkemelerine taksitlendirme talebinde bulunanlar, taahhütlerini ihlal ettikleri taktirde mezkur takip 6183 sayılı A.A.T.U.K. hükümlerine göre yapıldığından dolayı bunlara hiç bir şey yapılamıyor vergi yüzsüzünü veriyoruz mahkemeye kıytırık bir mal beyanı veya taksitlendirme talebi veriyor yüzümüze sırıta sırıta çekip gidiyor. hiç bir şey yapamıyoruz.
Madem icra iflas yasasında değişiklik söz konusu, 6183 de bu zor veya uzun vadeli o zaman bu kanuna özel kanunlara dayalı takpilerde de bu kanunun taahhüdü ihlal ile ilgili maddeleri uygulanır hükmü konulması devlet alacağının sürümcede kalmasını engeller.
Devlet kişiler arasındaki alacağı adil bir şekilde garantiye alırken kendi alacağınıda bir nebze tahsil edebilir.Hiç değilse babamızı öldürmüşler gibi ağırımıza giden vergi yüzsüzlerinin üstüne üstlük sırıtmalarına engel olur

marica
22-05-2003, 17:27:39
İl ve ilçelerdeki icra tetkik merciilerindeki özellikle imza veya yazının sahteliğine dair iddialar hemen en yakın ve mahkemece bilen kişi kabul edilen doktor vs. birine incelettiriliyor o bilirkişinin verdiği rapor doğrultusunda karar veriliyor. Bu lehine karar verilen tarafından ülkemizde var olan terazisi denk adaletin bir mahkeme kararı olarak tam çevreye lanse edilirken sahte imza veya yazı yazanın ceza mahkemelerinde süren davası sırasında bu sefer imza veya yazı örnekleri İstanbul adli tıp kurumuna gönderiliyor ordan gelen rapor ilk rapordan tamamen farklı olabiliyor.
Bu yazdıklarım hadi normal olsunda ilk raporda lehine karar verilen taraf kapı gibi mahkeme kararını cebine koyup kenara çekiliyor çünki ceza mahkemelerindeki dava sahtecilik suçlaması ile kamu adına açılıyor. davanın seyrinden diğer tarafın haberi olmuyor . bu durum isterseniz detaya girebileceğim ama mutlaka tahmin edebileceğiniz kişinin mağduriyetine sebep oluyor.
Bu durmda ilk inceletilen bilirkişinin raporu ya kesin olmalı veya ona hiç inceletilmeden direk adli tıpa gönderilmelidir. Bu görüşüm uygun değilse icra tetkik merciini kaldırın daha ne gerek var onun kararı ceza mahkemesinin kararı ile hükümsüz hale geliyor.
Bu taslağı hazırlayan siz değilsiniz ama eğer haklıysam taslağı hazırlayana bana göre siz daha kolay ulaşabilirsiniz. SAYGILARIMLA

marica
22-05-2003, 17:42:30
MESELA iSTANBULDAKİ ALACAKLI AVUKATI VASITASI İLE RİZE İKİZDERE'DEKİ BORÇLUYA icra emri gönderiyor. İkizdere icra dairesi icra emrini borçluya tebliğ ediyor, borçlu taksitlendirme talep ediyor.icra dairesi bu talebi direkt alacaklı vekiline bildiriyor.
1- Bu misalde borçlu oldukça keyfi bir taksitlendirme talep edebilir. alacaklının başka çaresi yoksa bunu kabul etme zorunda kalabilir.
2- veya samimi bir taksitlendirmeyi alacaklı keyfi bir şekilde reddedip, başka bir tahsilat yönüne gidebilir.
Ben düşünüyorumki madem alacaklı; İkizdere icra dairesini aracı kılmış o zaman bu taksitlendirmeyi kabule veya redde ikizdere icra dairesi yetkili olsun çünki bu daire istanbuldaki alacaklıya nazaran borçluya daha yakın onun sam,imiyetini daha iyi ölçer. ayrıca alacaklının borçluyu çok zor duruma düşürücü tahsilat taleplerinide reddeder. Ha şu olur icra dairesinin makul gördüğü ödeme takvimini ihlal eden borçluya ağır yaptırımlar getirilebilir.
SAYGILARIMLA

admin
31-07-2003, 21:34:05
İcra ve İflas kanunu (http://www.hukuki.net/kanun/4949.15.text.asp) değişikliğine ilişkin 4949 sayılı yasa Cumhurbaşkanlığı'nca onaylanarak, 30.7.2003 tarih ve 25184 Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

http://www.hukuki.net