PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : X-Kromozomal STR PolimorfizmiAv.Duygu Tekay
05-11-2007, 14:54:57
Aşıcıoğlu, F. (2006). X-Kromozomal STR Polimorfizmi (DXS8377, DXS101, DXS6789, STRX-1, HUMHPRTB) ve Türk Toplumundaki Alel Frekansları. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı. Doktora Tezi. İstanbul.

Şimdiye kadar çok sayıda otozomal DNA polimorfizmi adli amaçlı olarak değerlendirilmiş, gerek biyolojik örneklerin, gerekse akrabalık ilişkilerinin saptanmasında yaygın kullanım alanı bulmuştur. Son yıllarda adli genetik incelemeler artan bir şekilde Y-kromozom üzerindeki polimorfizme odaklanmıştır. Oysa şimdiye kadar X-kromozoma bağlı STR’lar çok az çalışılmıştır. Bu çalışmanın amacı X-kromozom üzerindeki beş STR lokusunun alel frekanslarını hesaplamak ve bu genetik belirteçlerin adli kullanımlarını değerlendirmektir. Birbirleri ile akraba olmayan ve ülkemizin çeşitli bölgelerinden gelen kadın, erkek %5 Chelex 100 metodu ile izole edildi. Amplifikasyon gen bankası verilerine göre sentez edilen DXS8377, DXS101, DXS6789, STRX-1, HUMHPRTB lokuslarına ait primerler kullanılarak touch down PZR protokolü kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Tipleme ABI Prism 310 cihazında kapiller elektroforez yöntemi ile yapılmıştır. DXS8377 and DXS101 lokusları sırası ile en yüksek PIC, MEC ve PD değerlerine sahip lokuslar olmuştur. Bu çalışmadaki alel frekansları ile Alman, Avusturya, İspanyol, İtalyan ve Polonya gibi toplumlara ait sonuçlar birbirlerine oldukça yakın bulunmuştur. X-STR analizi özellikle ebeveynlerin bulunamadığı yetersiz paternite olgularında olmak üzere akrabalık ilişkisinin saptanmasında son derece bilgi verici bir yöntemdir. Çünkü X-STR’ların MEC değeri otozomal STR’lara göre daha yüksek olmaya eğilimlidir.

Anahtar kelimeler: X-STR, gonosomal STR, paternity testi, akrabalık analizi, adli genetik.
X-STR, gonosomal STR, paternity testi, akrabalık analizi, adli genetik.

Alıntıdır. http://www.abgeder.org