PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : İş Kaybı Tazminatı ve İşsizlik sigortasıAv.Ali Sinkay
13-09-2004, 09:11:28
İşsizlik Sigortası dışında son zamanlarda Özelleştirmeyle işten çıkarılanlar için iş kaybı tazminatı adı altında bir yürütme var.İşsizlik sigortasında bildiğiniz üzere eş ve çocuklar protezden yararlanamıyor.Yani eş ve çocuklar işsizlik sigortasında gözlük, el,kol,diş,bacak,işitme cihazı gözlük camı vb. alamıyor.Peki iş kaybı tazminatının hukuki durumu nedir.Yani primlerin yatırıldığı söyleniyor bu primler sadece emeklilik mi yoksa tüm primleri eksiksiz mi yapıyor ve bu kişilerin eş ve çocukları protez hakkından yararlanabilir mi.Çok muğlakta kaldım ve yanıt veremediğim bir sorun.Bu kişilerin yasal durumları nedir.Sigortalı mı?Yoksa özel statüde bir sigortalı mı?Statüleri işsizlik sigortası ile aynı mı?Yoksa farklı mı?

Yapamam deme yapan senden iyi değildir

Av.Fırat Bayındır
13-09-2004, 16:52:14
özelleştirme nedeniyle işten çıkarılanlarla ilgili düzenleme, 4046 sayılı kanunun 21. maddesinde yer almıştır.
Madde 21 - Bu Kanuna göre özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda (işti-
rakler hariç) bir hizmet akdine dayalı olarak ücret karşılığı çalışırken bu
kuruluşların özelleştirmeye hazırlanması,özelleştirilmesi,küçültülmesi veya
faaliyetlerinin kısmen veya tamamen durdurulması,süreli veya süresiz kapatılması
veya tasfiye edilmesi nedenleriyle;hizmet akitleri,tabi oldukları iş kanunları
ve toplu iş sözleşmeleri gereğince tazminata hak kazanacak şekilde sona erenle-
re,kanunlardan ve yürürlükteki toplu iş sözleşmelerinden doğan tazminatları dı-
şında ilave olarak iş kaybı tazminatı ödenir.Ayrıca bunlara yeni iş bulma,meslek
geliştirme,edindirme ve yetiştirme eğitimi hizmetleri özelleştirme fonundan des-
teklenerek ve finanse edilerek,öncelikle sağlanır.Kapatma ve tasfiye halleri
dışında sakat statüsü ile (ilgili kanunların öngördüğü I,II ve III.derece) ça-
lışanlar işten çıkarılamaz.Kapatma ve tasfiye halinde ise,işten çıkarılan sakat
personele (ilgili kanunların öngördüğü I,II ve III.derece) iş kaybı tazminatı bu
kanunun tanıdığı hakların iki katı oranında ödenir.İş kaybı tazminatı ödenmesi
ve sağlanabilecek diğer hizmetlere ilişkin işlemlerin yürütülmesinden İş ve İşçi
Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü görevli,yetkili ve sorumludur.
Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda iş kanunlarına tabi olarak çalı-
şırken;bunların özelleştirmeye hazırlanmaları,özelleştirilmesi,küçültülmesi,faa-
liyetlerinin durdurulması,kapatılması veya tasfiye edilmesi nedenleriyle,bu ku-
ruluşların sermayelerindeki kamu payının % 50'nin altına düşmesinden,anonim şir-
ket haline dönüştürülmeyenlerin ise Devir - teslim tarihinden itibaren bir yıl
içinde,hizmet akitlerinin haklı neden olmaksızın işveren tarafından feshedilmesi
veya haklı nedenlerle kendileri tarafından feshedilmesi sonucu işsiz kalanlar
bu Kanunda belirtilen tazminat ve diğer hizmetlerden yararlanırlar.
Bu kanunda belirtilen iş kaybı tazminatı ve sağlanabilecek diğer hizmetler
için gerekli giderlerin karşılanması amacıyla Özelleştirme Fonunda toplanacak
özelleştirme gelirlerinden,öncelikle iş kaybı tazminatı ödenir.Yurt içi ve yurt
dışından iş kaybı tazminatı ve diğer hizmetler ile ilgili olarak sağlanacak özel
tahsisli kaynaklar;İdarece,İş ve işçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü adına,Kurulca
belirlenecek bir kamu bankasında açılacak "Özelleştirmeye Bağlı iş Kaybı Tazmi-
natı ve Diğer Hizmetler Hesabı"na yatırılır.Bu hesabın kullanılması ve değerlen-
dirilmesinde İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü görevlidir.İvedi ve zorunlu
harcamaların,nakit durumunun yetersizliği sebebiyle yapılamaması halinde İş ve
İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Özelleştirme Fonundan daha
sonra yapılacak aktarmalara mahsuben,özelleştirmeye bağlı İş Kaybı Tazminatı ve
Diğer Hizmetler Hesabına Kurul Kararı ile aktarma yapılabilir.
İş kaybı tazminatı,506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 77 ve 78 inci
maddesindeki usul ve esaslar çerçevesinde belirlenecek günlük net kazanç tuta-
rıdır.Bu madde kapsamına girenlerden,hizmet akdinin sona erdiği tarihte aynı
işveren ile hizmet akdi kesintisiz en az;550 günden beri devam edenlere 90 gün,
1100 günden beri devam edenlere 120 gün,1650 günden beri devam edenlere 180 gün,
2200 günden beri devam edenlere 240 gün süre ile iş kaybı tazminatı verilir.
Sözkonusu tazminat ve diğer hizmetlerden yararlanmaya hak kazananların,bu taz-
minat ve hizmetlerden yararlanabilmeleri için,hizmet akitlerinin sona erdiği
tarihten itibaren 30 gün içinde İş ve İşçi Bulma Kurumuna başvurmaları zorunlu-
dur.İş ve İşçi Bulma Kurumu hak sahiplerinin başvurularını müteakip,gerekli
incelemeyi en geç 30 gün içinde sonuçlandırarak iş kaybı tazminatına hak kaza-
nıldığını tespit etmesi halinde hizmet akdinin feshi tarihinden geçerli olmak
üzere,inceleme ve buna ilişkin işlemlerin sonuçlanmasından itibaren 10 gün için-
de iş kaybı tazminatını aylık olarak ödemeye başlar.Aylık ödemeler,tazminata
esas gün sayısına göre günlük net kazancın 30 günlük tutarı üzerinden yapılır.
Bu maddede öngörülen şekilde hizmet akitleri sona erenlerden;hizmet akitle-
rinin sona erme tarihi itibariyle 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun hükümle-
ri gereğince hizmet ve prim ödeme sürelerine göre yaşlılık aylığına hak kazanan-
lar iş kaybı tazminatı ve diğer hizmetlerden yararlanamazlar.İş kaybı tazminatı
ve diğer hizmetlerden yararlanamazlar.İş kaybı tazminatı ve diğer hizmetlerden
yararlananların,işe yerleştirilmeleri veya kendilerinin iş bulmaları halinde
ödenmekte olan tazminata ve diğer hizmetlere ilişkin hakları sona erer.İş kaybı
tazminatının verilmesi ve diğer hizmetlerin sağlanmasına ilişkin usul ve esas-
lar;İdare ile İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü arasında yapılacak pro-
tokolle belirlenir.
İş kaybı tazminatının fiilen ödendiği sürelere ait sosyal güvenlik kuruluş-
ları kesintileri İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünce ayrıca hak sahipleri
adına bu madde gereğinde açılacak hesaptan ilgili kurumlara ödenir.
Bu Kanunun 26 ncı maddesi gereğince yapılacak özelleştirme uygulamaları
sonucu doğacak iş kaybı nedeni ile tazminata hak kazananlara ödenmesi gerekecek
tazminat tutarları,bu maddede öngörülen esas ve usuller çerçevesinde ilgili be-
lediye veya il özel idaresi tarafından hesaplanır.Bu suretle hesaplanan tazminat
tutarları,26 ncı madde gereğince özel bir hesapta toplanan gelirlerden karşılan-
mak üzere ilgili belediye veya il özel idaresi tarafından hak sahiplerine öde-
nir.

Görüldüğü üzere bu sadece özelleştirilen işyerleri ile ilgili özel bir düzenleme ve özel bir tür tazminattır.

ceteris paribus

Av.Ali Sinkay
16-09-2004, 09:30:38
Değerli büyüğüm,
Sorunda orada başlıyor.Bu kişiler sağlık hizmetleri alırken işsizlik sigortası gibi mi işlem görmeliler.Çünkü aşağıdaki tebliğe göre ben bunu anladım ve işsizlik sigortasından yararlananların eş ve çocukları protez hakkına sahip değil merak ettiğim iş kaybı tazminatını hakedenlerin eş ve çocukları protez alabilir mi?(gözlük,el,kol,diş vs)


30 Ocak 2002 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 24656
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Amaç
Madde 1- Bu Tebliğin amacı, işsizlik ödeneği ödenecek sigortalı işsizlerin hak ve yükümlülüklerini, işverenlerin işten ayrılma bildirgesiyle (İAB) ilgili yükümlülüklerini ve İŞKUR tarafından (Türkiye İş Kurumu il, şube müdürlükleri ve büro şeflikleri) verilecek hizmetlerin, yapılacak işlemlerin uygulama usul ve esaslarını belirlemektir.
Prim ödeme ve işsizlik ödeneğine hak kazanma süreleri
Madde 2- Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde;
a) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
b) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
c) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,
süre ile işsizlik ödeneği verilir.
Hizmet aktinin sona erdiği tarihten önceki son 120 gün içinde, hizmet akdi devam etmekle birlikte, hastalık, ücretsiz izin, disiplin cezası, gözaltına alınma, hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali, kısmi istihdam ile grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, ekonomik kriz, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulması veya iişe ara verilmesi halinde prim yatırılmayan süreler için Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) kayıtları esas alınır ve 120 günün hesabında prim yatırılmayan bu süreler kesinti sayılmaz.
Hizmet akdinin sona erme halleri
Madde 3- Hizmet akdinin sona erme halleri aşağıda belirtilmiştir.
a) 25/08/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunun 13 üncü maddesi veya 20/04/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununun 16 ncı maddesi ya da 13/06/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen bildirim önellerine uygun olarak hizmet akdi işveren tarafından sona erdirilmiş olarlar,
b) Hizmet akdi, süresi belli olsun veya olmasın sürenin bitiminden önce veya bildirim önelini beklemeksizin 1475 sayılı İş Kanununun 16 ncı maddesinin (I), (II) ve (III) numaralı bentlerine veya 854 sayılı Deniz İş Kanununun 14 üncü maddesinin (II) ve (III) numaralı bentlerine veya 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 7 nci maddesi ile 11 inci maddesinin birinci fıkrasına göre sigortalı tarafından feshedilmiş olanlar,
c) Hizmet akdi, süresi belli olsun veya olmasın sürenin bitiminden önce veya bildirim önelini beklemeksizin 1475 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesinin (I) ve (III) numaralı bentlerine veya 854 sayılı Deniz İş Kanununun 14 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde veya 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 12 nci maddesininin birinci fıkrasına göre işveren tarafından feshedilmiş olanlar,
d) Hizmet akdinin belirli süreli olması halinde, bu sürenin bitimi nedeniyle işsiz kalanlar, 854 sayılı Deniz İş Kanununun 7 nci maddesinin (II) numaralı bendinde belirtilen hizmet akdinin belirli bir sefer için yapılmış olması nedeniyle sefer sonunda işsiz kalanlar,
e) İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle işten çıkarılmış olanlar, 854 sayılı Deniz İş Kanununun 14 üncü maddesininin (IV) numaralı bendindeki nedenlerle işsiz kalanlar,
f) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 21 inci maddesi kapsamında işsiz kalanlar,
g) Yukarıdaki bentlerde belirtilen iş kanunları kapsamına girmeyen sigortalılardan hizmet akitleri, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında yapılmış olan toplu iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmesi bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri doğrultusunda (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerindeki hükümlere paralel olarak sona ermiş olanlar,
İŞKUR' a süresi içinde sahsen başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri ve bu Tebliğin 2 nci maddesindeki şartları taşımaları halinde işsizlik ödeneğine hak kazanırlar.
Ancak, işsizlik ödeneğine hak kazanabilmek için hizmet akdinin başvuru sırasında grev, lokavt veya ilgili kanunlardan doğan olağanüstü hal, seferberlik hali, doğal afetler, kısa süreli askerlik, sivil savunma hizmetleri gibi çalışma ödevleri nedeniyle askıya alınmamış olması ve sigortalının herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaması gerekir.
1475 sayılı İş Kanununun 13 üncü maddesine göre; işveren, işçinin ihbar önellerine ait ücretini peşin vermek suretiyle hizmet akdini feshedebilir. Hizmet akdinin sona erdiği tarih olarak, ihbar öneline ait ücretin peşin ödendiği tarih esas alınır. İAB bu tarih esas alınarak doldurulur.
İşten ayrılma bildirgesinin düzenlenmesi
Madde 4- İşveren, hizmet akdi sona eren sigortalı işsiz hakkında hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren 15 gün içinde 3 nüsha İAB (Ek:1) düzenleyerek bu süre içerisinde, 1 nüshasını işyerinin bulunduğu yerdeki İŞKUR' a ulaşmasını sağlar, 1 nüshasını sigortalı işsize verir, diğer nüshasını da işyerinde saklar.
Ayrıca işveren, bu Tebliğin 3 üncü maddesinin (f) bendinde belirtilen 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kaunun hükümlerine göre, özelleştirme nedeniyle işsiz kalanlar için de hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren 15 gün içinde 3 nüsha İAB (Ek:2) düzenleyerek, bu süre içerisinde, 1 nüshasını işyerinin bulunduğu yerdeki İŞKUR' a ulaşmasını sağlar, 1 nüshasını sigortalı işsize verir, diğer nüshasını da işyerinde saklar.
Bu Tebliğin 2 nci maddesinde belirtilen en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödeme süresi, prim ödemelerinin başladığı 1/6/2000 tarihinden itibaren 30/1/2002 tarihinde tamamlanmış olacağından, hizmet akdi sona eren sigortalılar hakkında 31/1/2002 tarihinden itibaren İAB düzenlenir.
İAB' yi süresi içerisinde Kuruma vermeyen işverenlere her bir fiil için ayrı ayrı, 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 33 üncü maddesine göre sanayi kesiminde çalışan on altı yaşından büyük işçiler için fiilin oluştuğu tarihte uygulanan aylık brüt asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası verilir.
Türkiye İş Kurumuna başvuru
Madde 5- Sigortalı işsiz, resmi kimlik belgesi ve işveren tarafından düzenlenen İAB ile hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde, işyerinin bulunduğu yerdeki İŞKUR' a talep dilekçesi ile şahsen müracaat eder.
İşvrerenin İAB düzenlememesi halinde, hak kaybına yol açılmaması için sigortalı işsizin talep dilekçesi ve resmi kimlik belgesi ile yaptığı müracaatı kabul edilir. Talep dilekçesi İAB yerine geçmez. İşverenin İAB düzenlememe nedeni araştırılarak gerektiği hallerde yasal işlemler başlatılır.
Sigortalı işsizin, hizmet akdinin feshedildiği tarihi izleyen günden itibaren mücbir sebeplerden kaynaklanan gecikmeler hariç 30 gün içinde İŞKUR' a başvrumaması halinde, başvuruda gecikilen süre işsizlik ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülür. Sigortalı işsiz, gecikmeye neden olan mücbir sebepleri başvuru sırasında İŞKUR' a belgelendirmek zorundadır.
Sigortalı işsizin;
a) Eş, çocuk, anne, baba veya kardeşlerinden birinin vefatı ya da resmi kurum veya kuruluşlardan alınacak doktor raporu ile kanıtlamak kaydıyla kendisinin veya bu maddede sayılanlardan birinin hastalık hali,
b) Yangın, yer sarsıntısı, sel baskını gibi doğal afetler,
c) Herhangi bir nedenle ulaşımın imkansız hale gelmesi,
d) Kanuni bir ödevin yerine getirilmesi,
e) Muvazzaf askerlik hizmetinin yerine getirilmesi,
f) Gözaltına alınma hali,
g) Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali,
h) Savaş, sıkıyönetim, olaganüstü hal gibi durumlar,
ı) Salgın hastalık nedeniyle karantina,
gibi mücbir sebeplerle geç başvurusu halinde hak kaybı söz konusu değildir.
Başvurunun sonuçlandırılması
Madde 6- İŞKUR sigortalı işsizin başvrusunu; İAB, talep dilekçesi ve SSK kayıtlarından, gerektiği hallerde de işverenin bilgisine başvurarak inceler ve işsizlik ödeneğini hak edene ödeme kararı, hak etmeyene ise nedeni ile birlikte ret kararını başvuru tarihini izleyen ayın sonuna kadar bildirir.
İş kaybı tazminatı ve işsizlik ödeneğine birlikte hak kazanılması
Madde 7- 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişikli Yapılmasına Dair Kanun hükümlerine göre, özelleştirme nedeniyle işsiz kalanlardan, iş kaybı tazminatı va işsizlik ödeneğini birlikte almaya hak kazananlara öncelikle iş kaybı tazminatı ödenir. İş kaybı tazminatı için yapılan başvuru aynı zamanda işsizlik ödeneği başvurusu yerine geçer. Hizmet akitleri 4046 sayılı Kanuna göre sona erenlerin, iş kaybı tazminatı ve diğer hizmetlerden yararlanabilmeleri için hizmet akitlerinin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR' a başvurmaları zorunludur. Başvuru süresini geçirenler, iş kaybı tazminatı ve bununla ilgili diğer hizmetlerden yararlanamazlar. Ancak, bu durumda olanlardan işsizlik ödeneğine hak kazanma koşullarını yerine getirenler için, mücbir sebep olmaksızın başvuruda gecikilen süre, işsizlik ödeneği ödenecek toplam süreden düşülerek, kalan süre kadar işsizlik ödeneği ödenir.
İşsizlik ödeneğinin miktarı
Madde 8- Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama net kazancının %50' sidir. Bu suretle hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı aylık asgari ücretin netini geçemez.
İşsizlik ödeneğinin üst sınırının hesaplanmasında esas alınan asgari ücret, ödemeyi kapsayan dönemde geçerli olan asgari ücrettir.
İşsizlik ödeneğinin hesaplanmasında bir ay 30 gün olarak kabul edilir. Kıst ödeneğin hesaplanmasında hak edilen gün sayısı dikkate alınır.
İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulamaz, nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez.
Örnek 1: Aylık işsizlik ödeneği, günlük ortalama net kazancın 30 ile çarpımından binde altı oranında damga vergisi düşülerek hesaplanır. Çalıştığı son dört ay süresince, aylık olarak asgari ücret düzeyinde ücret alan bir sigortalı işsizin, aylık prime esas kazancı 222.000.750.- TL. dir. Bu kazanç dikkate alındığında sigortalı işsizin, günlük ortalama net kazancı 5.452.118.- TL., günlük işsizlik ödeneği ise bu miktarın %50' si olan 2.726.059.- TL. dir. Buna göre, sigortalı işsizin aylık işsizlik ödeneği miktarı, (2.726.059 x 30) - (2.726.059 x 30 x 0.006) = 81.291.078.- TL. dir. Bu miktar aynı zamanda en düşük işsizlik ödeneği miktarını göstermektedir.
Örnek 2: Son dört aylık prime esas kazancın aylık ortalaması 600.00.000.- TL olan sigortalı işsizin, bu kazanç dikkate alındığında günlük ortalama net kazancı 14.480.000.- TL., günlük işsizlik ödeneği ise bu miktarın %50'si olan 7.240.000.- TL. dir. Buna göre, alınacak işsizlik ödeneği miktarı; 7.240.000 x 30 = 217.200.000.- TL. dir. Ancak, işsizlik ödeneği miktarı, asgari ücretin netini geçemeyeceği için net asgari ücret (1/1/2002-30/06/2002 tarihleri arasında geçerli olan aylık net asgari ücret 163.563.537.- TL) kadar olacaktır. Bu ücretten damga vergisi düşülecek ve alınacak ücret, 163.563.537 - (163.563.537 x 0.006) = 162.582.156.- TL. olacaktır. Bu ücret aynı zamanda en yüksek işsizlik ödeneği miktarını göstermektedir.
İşsizlik ödeneğinin ödenmesi
Madde 9- İşsizlik ödeneği, sigortalı işsizin, bu Tebliğin 2, 3 ve 5 inci maddelerinde belirtilen şartlara sahip olması halinde, hizmet akdinin feshedildiği tarihi izleyen günden itibaren hesaplanır. İlk işsizlik ödemesi, ödeneğe hak kazanma koşullarının yerine getirildiği tarihi izleyen ayın sonunda yapılır. İşsizlik ödeneği, aylık olarak her ayın sonunda İŞKUR tarafından sigortalı işsiz adına açtırılacak banka hesabına yatırılır.
İşsizlik ödeneği almakta olan sigortalı işsizin işe girmesi
Madde 10- İşsizlik ödeneği almakta iken, işe giren sigortalının işsizlik ödeneği kesilir. Ancak, yeni işini, işsizlik ödeneğine hak kazanamadan kaybeden sigortalı işsiz, daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar işsizlik ödeneğinden yararlanmaya devam eder. Eğer, sigortalı işsiz, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun öngördüğü şartları yerine getirmek suretiyle yeniden işsiz kalırsa, sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik ödeneğine hak kazanır. Bu durumda, yeni işsizlik ödeneği hak kazanma süresinin hesaplanmasında dikkate alınacak son üç yıl, bir önceki işsizlik ödeneğine hak kazanma tarihinden geriye gidemez.
Örnek 3- 240 gün süreyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanan sigortalı işsiz, 120 gün işsizlik ödeneği aldıktan sonra, işe girer ve 600 günden az prim ödemek suretiyle yeniden işsiz kalırsa, sigortalı işsizin alacağı işsizlik ödeneği süresi, 240-120=120 gündür. Sigortalı işsiz yeni işinde 600 gün prim ödeyerek işsiz kalırsa sadece yeni hak sahipliğinden doğan 180 gün işsizlik ödeneceğine hak kazanır.
Hastalık ve analık sigortası primlerinin ödenmesi
Madde 11- Sigortalı işsizin hastalık ve analık sigortalarına ait primleri, işsizlik ödeneği ödendiği sürece ilk altı ay için (yüzseksen gün) 2/3 oranında, izleyen aylarda tam olarak Sosyal Sigortalar Kurumuna aktarılır. Bu primler, sigorta primlerinin hesabında esas alınan alt kazanç sınırı üzerinden hesaplanır.
İşsizlik ödeneğinde hak düşürücü nedenler
Madde 12- a) İŞKUR tarafından teklif edilen, mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin işsizlik ödeneği kesilir. Büyükşehir belediyesi olan illerde belediye mücavir alanı olarak büyükşehir belediyesi mücavir alanı kabul edilir.
b) İşsizlik ödeneği aldığı sürede gelir getirici bir işte çalıştığı veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı aldığı tespit edilenlerin işsizlik ödeneği kesilir.
c) İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyenlerin, işsizlik ödenekleri kesilir. Ödeneğin kesilme gerekçesinin ortadan kalkması halinde, işsizlik ödeneği ödenmesine yeniden başlanır. Bu suretle yapılacak ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sonunu geçemez.
d) Haklı bir nedene dayanmaksızın İŞKUR tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin, işsizlik ödenekleri kesilir. Ödeneğin kesilme gerekçesinin ortadan kalkması halinde, işsizlik ödeneği ödenmesine yeniden başlanır. Bu suretle yapılacak ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sonunu geçemez.
Örnek 4: 180 gün süre ile işsizlik ödeneğine hak kazanan sigortalı işsiz, 90 gün işsizlik ödeneği aldıktan sonra, İŞKUR' un istediği bilgileri, haklı bir neden olmaksızın İŞKUR' ca öngörülen sürenin bitiminden itibaren 25 gün geç vermesi durumunda, işsizlik ödeneği 25 gün süreyle kesilir. Bu durumda, sigortalı işsizin alacağı işsizlik ödeneği süresi 180-90-25=65 gündür.
İşsizlik ödeneğinin durdurulması
Madde 13- Muvazzaf askerlik dışında herhangi bir nedenle silah altına alınanlar ile hastalık ve analık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği almaya hak kazanan sigortalı işsizlerin işsizlik ödenekleri, bu durumların devamı süresince durdurulur.
Örnek 5: 180 gün süre ile işsizlik ödeneğine hak kazanan sigortalı işsiz, 70 gün işsizlik ödeneği aldıktan sonra, muvazzaf askerlik dışında herhangi bir nedenle 30 gün süre ile silah altına alınırsa, işsizlik ödeneği 30 gün için durdurulur. Bu süre, daha sonra sigortalı işsizin alacağı işsizlik ödeneği süresinin sonuna eklenir. Bu durumda, sigortalı işsizin alacağı işsizlik ödeneği 180-70=110 gün üzerinden hesaplanır.
Hatalı ve yanlış ödemeler
Madde 14- Sigortalı işsiz ve işverence İŞKUR' a verilen bilgiler, gerektiğinde SSK kayıtlarından kontrol edilebilir. Hatalı bilgilere dayanılarak yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte geri alınır, ayrıca ilgililer hakkında yasal işlem yapılır.
İşsizlik ödeneği nakli
Madde 15- İşsizlik ödeneği almakta iken, ikametgahı değişen sigortalı işsizin kaydı, talep etmesi halinde, yeni ikametgahının bulunduğu ildeki İŞKUR' a nakledilir. Sigortalı işsize verilecek bütün hizmetler yeni ikametgahının bulunduğu İŞKUR tarafından yürütülür.
Tebliğ olunur.


Yapamam deme yapan senden iyi değildir

Av.Ali Sinkay
29-11-2004, 11:14:12
İş kaybı tazminatı işsizlik sigortasından farklı olarak sosyal sigortalar kurumunda normal çalışanlar hangi haklara sahipse iş kazaları dışındaki (zaten işte çalışmayanın iş kazası geçirmesi mümkün değil) tüm haklardan iş kaybı tazminatı alanlar da yararlanabiliyor.Bilgi olarak vermek istedim.

Asılan hırsız değil,
yakalanandır. Yasalar bal arisini mahkum eder, esek arisini beraat ettirir.