PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : İkili Uluslararası anlaşmalar ne zaman yürürlüğe girer?cafersadık
01-06-2007, 11:17:03
arkadaşlar siteye yeni üye oldum onun için konuyu buraya açtım.Yanlış yerdeysem k.bakmayın.

Sorum şu;
TC.Hükümeti ve Bakanlıklar diğer ülkelerle ikili düzeyde bazı konularda anlaşmalar yapıyor,sağlık,ticaret vs..
bu anlaşmalar ne zaman yürürlüğe girer?Meclisin uygun bulma kanunu ile mi yoksa anl.nın Res.Gzetede yayınlanması ile mi?bu konuda genel bilgi ve varsa istisnaları hakkında bilgi veririmisiniz.bu bilgiyi almam lazım.Lütfen yardımcı olun.
Şimdiden teşekkür ederim.
yanıtlarınızı bekliyorum

optimal
01-06-2007, 12:20:27
sorunuzun cevabı anayasanın 90. maddesinde zaten mevcuttur.
Madde 90 – Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır.
Ekonomik, ticari veya teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan andlaşmalar, Devlet Maliyesi bakımından bir yüklenme getirmemek, kişi hallerine ve Türklerin yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmamak şartıyla, yayımlanma ile yürürlüğe konabilir. Bu takdirde bu andlaşmalar, yayımlarından başlayarak iki ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulur.
Milletlerarası bir andlaşmaya dayanan uygulama andlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticari, teknik veya idari andlaşmaların Türkiye Büyük Millet Meclisince uygun bulunması zorunluğu yoktur; ancak, bu fıkraya göre yapılan ekonomik, ticari veya özel kişilerin haklarını ilgilendiren andlaşmalar, yayımlanmadan yürürlüğe konulamaz.
Türk kanunlarına değişiklik getiren her türlü andlaşmaların yapılmasında birinci fıkra hükmü uygulanır.
Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 7/5/2004-5170/7 md.) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.

kanunların yürürlük kazanmasının asli şekil şartı Resmi Gazetede yayımlanmalarıdır. yayımlanmayan bir kanun yürürlülük kazanamaz. kanunların genellikle son maddlerinde zaman yürürlüğü gireceği belirtilmektedir, eğer bir kanunda yürürlük tarihi belirtilmemişse Resmi Gazete de yayımlandığı günü izleyen günden itibaren 45 gün sonra yürürlülük kazanır

cafersadık
02-06-2007, 13:33:27
optimal teş.cevabın için.asıl mesele şu;bir kamu kurumunda memurum.yappılan bir ikili anlaşma r.g de yayımlanmadan sadece meclisin uygun bulma kanunu ile yürürlüğe girmiş gibi işlem yapılmış.bu anl.ile yutr dışından öğrenciler kabuledilmiş ve masrafları TC terafından karşılanmış.ek bir mali yük getiriyor yani.şimdi bu yanlışlık farkedildide onu öğrenmeki stemiştim.