PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : İdari davaAli Maden
04-08-2004, 21:39:00
Hakkımda Mersin Valiliği’ne 15.05.2002 tarih ve 444/4296 sayı kayıtlı olan isimsiz ve imzasız olarak verilen bir dilekçeden dolayı idari soruşturma başlatılmıştır. Dilekçede okul müdürü ile ilgili asılsız bir çok isnatta bulunulduktan sonra benimle ilgili sadece : " Ali Maden okula ÖDP' nin bildirileri ve afişleriyle gelip siyaset yapmakta, çocuklarımızı etki altında bırakmakta ve okul müdürü Uğur Çalık'ta bunu göz yummaktadır." Şeklinde bir iddia yer almakta iken soruşturmacının yanlı ve keyfi tutumu ile soruşturma konusu başka alanlara çekilmiştir.
Hakkımda " 10-C sındının şube rehber öğretmeni iken öğrencilerden topladığı okula katkı payı ( 38.000.000.-TL) ile 9-F sınıfından toplanarak, kendisine teslim edilen (100.000.000-TL) okula katkı paralarını toplam (138.000.000.-TL) okul koruma dermeğine zamanında teslim etmediği" savı ile hem adli, hem disiplin, hem de idari yönden ceza verilmesi öngörülmüştür; disiplin yönünden, bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması teklifi getirilmiş ancak, İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu’nca bu teklif reddedilince idare tarafından 1/30 oranında maaştan kesimi cezası verilmiştir., idari yönden, yöneticilik görevi üzerimden alınarak başka okula öğretmen olarak atamam yapılmış, adli yönden ise TCK. 508. Maddesi gereğince suç duyurusunda bulunulduğundan, hakkımdaki haksız ve hukuka aykırı suçlama nedeni ile Mersin 5. Asliye CEZA Mahkemesince yapılan yargılama sonucunda 2003/164 E. 2004/623 K. sayı ve 10.05.2004 tarihli kararı ile beraat etmiş bulunmaktayım.
Hakkımda ileri sürülen ve soruşturmacılarca yapay olarak bana yöneltilen 138.000.000.-TL yi zamanında yatırmadığım iddiasının hiçbir hukuksal dayanağı ceza yargılaması sonucu verilen kararla kalmamışken, davalı yönetim olmayan bu suçtan dolayı, hem disiplin cezası vermiş ve hem de yönetim görevinden alarak beni başka bir okula sürmüştür.
Esasen soruşturmacı; Eğitim-Sen’li (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) olmam ve sendika içerisinde aktif olarak çalışmam(Yöneticilik yapmam ve benzeri) nedeni ile benim siyasi düşüncem ve sendikal çalışmalarımdan dolayı karşıt bir düşünce ve tutum içinde olmaları nedeniyle hakkımdaki isimsiz ve imzasız olarak verilen dilekçedeki şikayet ile İlgili " Ali Maden okula ÖDP' nin bildirileri ve afişleriyle gelip siyaset yapmakta, çocuklarımızı etki altında bırakmakta ve okul müdürü Uğur Çalık'ta bunu göz yummaktadır." hiçbir maddi kanıt bulamayınca, bu kez suç ve suçlu yaratma çabası içinde olarak soruşturmayı haksız ve hukuka aykırı olarak ceza önerecek şekilde sonuçlandırmışlardır. Soruşturma konusu maddi olay ve sonucu yukarıda belirttiğim şekilde olmasına karşın, yerel mahkeme bu durumları görmezlikten gelerek, “”… atılı eylemi sabit görülen davacının idari getirilen teklif doğrultusunda yöneticilik görevinden alınarak öğretmen olarak atanması yolunda tesis olunan işlemde kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka aykırılık görülmemiştir." gerekçesiyle açılan davanın reddine karar vermiştir.

Dava konusu yönetsel işlemin dayanağı olan suçlamanın, gerçek olmadığı ceza mahkemesince beraat kararı verilerek, kesinleşmiş olmasına karşın, Yerel Mahkemenin, ceza davasının sonucunu beklemeksizin ve ceza davası ile ilgili hükmü yok sayarak atılı eylemin sübuta erdiğinden söz ederek, davanın reddine karar vermesi usul ve yasaya aykırı olup bozulması gerekir.

Şeklinde bir temyiz dilekçesi vermeyi düşünüyorum, size göre nasıl bir temyiz dilekçesi yazmalıyım sonucu nasıl olabilir, görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Şimdiden teşekkürler.

Coğrafya