PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : 3194 sayılı imar kanunudederuhi
11-07-2004, 12:05:59
selamlar
İki kat ruhsatlı arsama tek katlı ev yaptığımdan belediye 3194 sayılı imar kanununun 21 maddesini ihlal ettiğimi "tesbit ederek" inşaatımı durdurdu.Ayrıca aynı kanunun 42. maddesine dayanarak 1.500.000.000(bir milyar beşyüz milyon) lira para cezası verdi.
İlgili Kanun Maddeleri:

(*)MADDE 21 -YAPI RUHSATİYESİ :
Bu Kanunun kapsamına giren bütün yapılar için 26 ncı maddede belirtilen istisna dışında belediye veya valiliklerden ((1)) yapı ruhsatiyesi alınması mecburidir.
Ruhsat alınmış yapılarda herhangi bir değişiklik yapılması da yeniden ruhsat alınmasına bağlıdır. Bu durumda; bağımsız bölümlerin brüt alanı artmıyorsa ve nitelik değişmiyorsa ruhsat, hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmaz.
Ancak, derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması ve yönetmeliğe uygun olarak mahallin hususiyetine göre belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen diğer tadilatlar ve tamiratlar ruhsata tabi değildir.
Belediyeler veya valilikler mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini tayin etmeye yetkilidir. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan yapılar da bu hükme tabidir.

MADDE 42 - CEZA HÜKÜMLERİ :
Ruhsat alınmadan veya ruhsat veya eklerine veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının yapı sahibine ve müteahhidine, istisnalar dışında özel parselasyon ile hisse karşılığı belirli bir yer satan ve alana 500.000 TL 'dan 25.000.000 liraya kadar para cezası verilir. Ayrıca fenni mesule bu cezaların 1/5'i uygulanır.
Birinci fıkrada belirtilen fiiller dışında bu Kanunun 28,33,34,39 ve 40 ıncı maddeleri ile 36 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen mal sahibine, fenni mesule ve müteahhide 500.000 TL 'dan 10.000.000 liraya kadar para cezası verilir.
Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen fiillerin tekrarı halinde para cezaları bir katı artırılarak verilir.
Yukarıdaki fıkralarda gösterilen cezalar, ilgisine göre doğrudan doğruya belediyeler veya en büyük mülki amir tarafından verilir.
Bu cezalara karşı cezanın tebliğinden itibaren yedi gün içinde sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak sonuçlandırılır. itiraz üzerine verilen karar kesindir.
İlgili idarenin Cumhuriyet Savcılığı aracılığıyla sulh ceza mahkemesine başvurması üzerine, bu mahkemelerce ayrıca, yukarıdaki fıkralara göre ceza verilen fenni mesuller ve müteahhitler hakkında bir yıldan beş yıla kadar meslekten men cezasına da hükmolunur.
Bu husustaki mahkeme kararları ilgili idarelerce Bakanlığa ve meslek mensubunun bağlı olduğu meslek teşekkülüne bildirilir.
Bu maddeye göre belediyelerce verilen cezalar dolayısıyla tahsil olunan paralar belediye bütçesine irad kaydolunur.sorularım:
1. evi tek katlı yapmam 21. maddeyi ihlal anlamına mı geliyor.
2. 42. maddede para cezası üst sınırı 25 milyon iken bana verilen 1.5 milyar para cezası nasıl oluyor.

mrtszr
26-02-2009, 10:30:12
ilgili belediyenin "İmar Yönetmeliği" ile araştırmaya başlamanızı tavsiye edebilirim. Hukukçu değilim fakat inşaat mühendisi ve bir müteahhit olarak size tavsiyem budur. İmar Kanun'u tüm Türkiye'de genel bir kanun iken , imar yönetmelikleri ilgili belediyece hazırlanır ve sadece o ildeki yapılaşmalara kurallar getirir. (Tabiiki İmar Kanunu doğrultusunda)
Sizin sorununuza gelince sanırım 2 kat ruhsatı yere tek kat yapıyor olsanızda önce bir belediyeye danışmış olsaydınız diyebilirim.

imsas42
05-03-2010, 18:19:06
Selam.
İki kat ruhsatlı yere eğer ruhsat almışsan zaten mimar veya mühendisin seni yönlendirirdi. Acaba yapınız ruhsatsızmıydı. Öyle ise maalesef bazı belediyelerin uyguladığı gibi sizin belediyenizde 17.12.2009 tarihinde yenilenen İmar Kanunu 42. maddesi gereğince işlem yapmış. Buna göre sana kesilen ceza doğru.
Bu kanun çıkış tarihinden önceki imalatlarıda cezalandırıyor. Aslolan yasanın çıkış tarihinden sonra yapılan imalatlarla ilgili olması gerekirdi. Bu kanunun iptali gerekir çünki yoruma çok açık.
Birileri bununla ilgilenmeli. Bizlerde Konya'da bundan muzdaribiz. Herbir ilçe belediyesi farklı uygulama yapıyor.