PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Yeni Hukuki Kaynak: "Kredi kartı sözleşmesi resmi merciler önünde düzenlenmediği gibi, alacaklı banka kamu kurumu olmadığında 7201 sayılı Tebligat kanunun 35/son maddesine göre tebligat gönderilemez"admin
31-01-2007, 19:34:10
Hukuk Makaleleri ve Mevzuat Kısmına yeni bir hukuki kaynak eklendi, üzerinde tartışmak ister misiniz :


Kredi kartı sözleşmesi resmi merciler önünde düzenlenmediği gibi, alacaklı banka kamu kurumu olmadığında 7201 sayılı Tebligat kanunun 35/son maddesine göre tebligat gönderilemez (http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=1137)

Av.Tayfun Eyilik
01-02-2007, 00:56:29
Söz konusu karar Banka kartları yasasının 45 maddesi karşısında uygulanma olanağı varmıdır ?
Tebligat
MADDE 45 - Bu Kanun uyarınca kart hamiline ve kefillerine yapılacak ihtarlar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sözleşmedeki veya başvuru formundaki adresine, kart hamilinin bu adresini değiştirdiğini bildirmiş olması halinde ise bildirilen son adresine yapılır.

admin
01-02-2007, 01:54:16
45.ci maddede sadece ihtardan bahsediliyor. Bu maddeyi icra takiplerinde de genişletici bir yorumla kullanıp, kullanılamayacağının değerlendirilmesi gerekir.
İlgili Yargıtay içtihatında "hesap kat ihtarnamesinin" gönderilip gönderilmediği hakkında bir bilgi mevcut değil.
Kanımca belirttiğiniz 45.ci maddeye göre hesap kat ihbarı yapıldığı takdirde, pekala Tebligat kanunu 35 e göre de tebligat yapılabilmelidir. Ancak hiç ihtarda bulunulmadıysa ödeme emrinin doğrudan 35 e göre tebliğ edilmesi kanımca tüketici aleyhine bir durumdur.

Av.Tayfun Eyilik
03-02-2007, 22:44:18
Esasen yargıtay kararı tebligat yasasının 35 maddesinin son fıkrasına uygulanmasına yönelik olarak doğru bir karar vermiştir. Çünkü evvellce tebligat yapılmamış olsa bile resmi makamlar önünde ibraz edilen adreslere doğrudan tebligat yapabilme imkanı resmi bir makam olmayan banka için mümkün olmasa gerekir. Kaldı ki 35 maddedin son fıkrası herhangi bir tebligat çıkarılmadan doğrudan 35 e göre tebligat yapılabilmesine olanak sağladığı gibi bir sonuç da çıkmaması gerek