PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Yeni Hukuki Kaynak: "Müteselsil borçluya açılan davadan feragat halinde diğer borçluların durumu"admin
22-01-2007, 17:26:46
Hukuk Makaleleri ve Mevzuat Kısmına yeni bir hukuki kaynak eklendi, üzerinde tartışmak ister misiniz :


Müteselsil borçluya açılan davadan feragat halinde diğer borçluların durumu (http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=1032)

Av.Feyz Pazarbaşı
22-01-2007, 18:48:46
Ben bu Yargıtay içtihatına katılamıyorum. Yukarıda linki verilen Kararın sonuç kısmı şöyle :

Mahkemece yargılamaya devam olunarak araç işleteni
olan diğer davalı hakkındaki istemin kabulüne karar verilmiştir.
Borçlar Yasası’nın 147/2. maddesi gereğince alacaklı, diğerlerinin zararı
na olarak müteselsil borçlulardan birinin vaziyetini iyileştirdiği takdirde
bu işin sonuçlarına şahsen katlanır. Davacılar, müteselsil sorumlulardan
sürücü hakkındaki davadan feragat ederek diğer sorumlu idarenin,
hakkındaki davadan feragat edilen sürücüye kusuru oranında rücu
hakkını ortadan kaldırmışlardır. Müteselsil sorumlulardan biri hakkı
ndaki davadan feragat edilmesi diğer müteselsil sorumlu yönünden de
teselsülden feragat niteliğini taşır ve böylece müteselsil sorumlu olan di-
ğer dayalı da sorumluluktan kurtulmuş olur. O halde müteselsil sorumlu
idare hakkındaki davanın da reddedilmesi gerektiğinin gözetilmemiş
olması bozmayı gerektirmiştir.
-----

Yargıtay içtihatına konu olayda, kanımca ve öncelikle müteselsil borçlulardan biri hakkında davadan feragat, diğerinin rücu hakkını engellemez. Mahkeme tazminatın hesabı için her zaman kusur oranlarını tespit eder. İşleten olarak belediyenin sorumluluğu herzaman ve kendiliğinden bulunduğundan BK 147/2 burada uygulanamaz. Zira aleyhindeki davadan feragat edilmeyen olaydaki Belediye zaten kusursuz sorumluluk gereğince sorumludur ve bu feragat ile durumunda bir kötüleşme sözkonusu değildir.
Diğer taraftan feragat edilmemiş olsaydı ve dava her bir müteselsil sorumlunun aleyhine sonuçlansaydı, davacı alacaklının alacağı tahsil yönündeki seçimlik hakkı gereğince dilediği müteselsil borçluya başvurma hakkı saklıdır.