PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : İçtihat - Çekte veya kambiyo senetlerinde zamanaşıOkan61
04-07-2004, 13:25:29
Yargıtay 12’inci hukuk dairesinin 31 Mart 1997 veya 25.02.2000 tarihli kambiyo senetleri yada çekte zaman zamanaşımına dair kararının metnini bilen arkadaşlardan veya nereden bulabileceğim konusunda fikri olanların yardımlarını rica ediyorum.

Av.Feyz Pazarbaşı
04-07-2004, 14:03:13
Sitede arama (http://www.hukuki.net/arabul.asp) linkinden içtihat araması yapabileceğiniz gibi http://www.hukukara.com sitesinden de içtihata (veri tabanında varsa) ulaşabilirsiniz.
6 aylık zamanaşımı süresi ile ilgili bir ihtilafınız varsa bizler de bilgilenmeyi arzu ederiz.
Saygılarımla.

http://www.hukuki.net

promethos
05-07-2004, 11:54:37
12 HD.sinin 1997 tarihli kararı aşağıda esas ve karar no'sunu yazmadığınız için belki yanlış kararı size göndermiş olabilirim ama sorununuz sanırım çeklerdeki zamanaşımı ile ilgili olduğu için bu kararın sizin aradığınız karar olduğunu düşündüm.1997/3597 E ve 1997/3990 K sayılı karar aşağıdaki gibidir.

"Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddedi içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 20.3.1997 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı Vekili tarafından dosyaya sunulan 13.12.1996 tarihli dilekçede borçlu Hamdi B. hakkında karşılıksız çek düzenleme suçundan dolayı Kuşadası Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldığının beyan edildiği görülmektedir. Olayda TTK.nun 726. maddesinde yazılı zamanaşımı süresi geçmiş ise de, karşılıksız çek çekmek suç teşkil eder. Keşideci hakkında açılan ceza davası ile ilgili dosya celbedilip daha uzun süreli ceza zamanaşımı müddetinin uygulanması gerekip gerekmediği incelenmeksizin yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz isteminin kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 31.3.1997 gününde oybirliğiyle karar verildi."

İstediğiniz diğer kararda aşağıdadır.Umarım işinize yaramıştır.
"(YİBK., 23/02/1944 tarih ve 1941/10-1944/5 s.)
(Y. 12. HD. Kararı - 14/12/1988 tarih ve 7848-5477 s.)
(Y. 12. HD. Kararı - 09/12/1991 tarih ve 5337-12878 s.)

Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular vekili tarafından istenmesi Üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 17/01/2000 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Borçluların merciye başvuruları çeke davalı kambiyo senetlerine mahsus yolla yapılan icra takibinde 05/02/1999 ile 24/09/1999 tarihleri arasında dosyanın takıpsız bırakılması nedeni ile zamanaşımı süresinin dolduğu cihetle icranın gen bırakılmasına ilişkindir. Takip dayanağı belge kambiyo senedi niteliğinde çek olduğundan olaya TTK.nun 726 ve 730. maddesi göndermesi ile 662 ve 663. maddelerinin uyanması gerekir. TTK.nun 662. maddesinde zamanaşımını kesen sebepler dava açılması, takip talebinde bulunulması, davanın ihbar edilmesi veya alacağın iflas masasına bildirilmesi şeklinde sınırlı olarak sayılmıştır. Ticari işlemlerin özellikleri itibarı ile TTK. da daha kısa süreli zamanaşımı süreleri belirlenmiş olup BK. daki düzenlemelerin somut olayda uygulama yeri bulunmamaktadır. Ancak TTK. da özel hüküm bulunmayan hallerde TTK nun 1. maddesi uyarınca BK.nun ilgili hükümleri uygulanabilir. Nitekim 1941/10 esas 1944/5 karar sayılı ve 23/02/1944 tarihli Yargıtay Tevhidi İçtihat Kararında da; ... itimat, itibar ve sürat esaslarına dayanan ticari muamelelerin forik vasıflar ve hususiyetleri nazara alınarak bunlar hakkında imtiyazlı ve istisnai hükümler konulmuş ve bu cümleden olarak poliçe ve emre mukarrer senetlerin nisbeten kısa müruru zaman müddetlerine tabi tutulmuş olmasına binaen müteariz içtihatların birleştirilmesi zımnında tevhidi içtihat müessesine intikal edip mahiyeti yukarıda beyan ve izah olunan meselede mezkür maddenin birinci fıkrası veçhile müruru zamanın kesildiği tarihten itibaren aynı müddetin yani üç senelik müruru zamanın cerayanı iktiza edeceği ve münhasıran adi muamelelerde mabihüt tatbik olup ticari senetlerin hususiyet ve mahiyetleriyle telifi kabil olmayan ikinci fıkra hükmünün tatbiki lazım gelmeyeceği gerekçe gösterilerek BK.nun 135/2. maddesindeki 10 yıllık zamanaşımı süresinin ticari senetlerde uygulanamayacağı kararlaştırılmıştır. Bu nedenlerle, haksız fiil tazminatları ile ilgili BK.nun 60/2. maddesinde belirlenen.., zarar ve ziyan davalarında daha uzun olması halinde ceza zamanaşımının uygulanacağı..." hususundaki kuralında Türk Ticaret Kanununda özel zamanaşımı süresi tayin edilen çekler ve bonolar için uygulama yeri bulunmamaktadır. Bu konudaki dairemizin sürekli uygulaması da (Dairemizin 14/12/1988 tarih ve 1988/7848-5477 sayılı, 09/12/1991 tarih 1991/5337-12878 sayılı, 03/03/1988 tarih 1987/14289-2441 sayılı vs. kararları) aynı doğrultudadır. Merci hakimliğinin kararında belirttiği Dairemizin 31 /03/1997 tarihli kararı yanılgıya davalı olup somut olaya emsal teşkil etmez.

3/02/1999-24/09/1999 tarihleri arası 6 aylık zamanaşımı süresi geçtiğinden mercice borçluların zamanaşımı itirazlarının kabulüne karar verilmek gerekirken aksine düşüncelerle yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir

Sonuç : Borçlular vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda açıklanan nedenle İİK. 366 ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 25/02/2000 gününde oybirliğiyle karar verildi."

Av.Ragıp Atay
02-08-2004, 02:40:04
önce sorun ne anlatırsanız, çözüm hakkında gerek hukuki görüş ve gerekse yargıtay kararı bulabiliriz