PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : 2003 Yılı Yargı Harçlarıozcanhukuk
31-12-2002, 19:03:03
Harçlar Kanunu Genel Tebliği No:40: 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 nci
maddesi hükmü gereğince,Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 38 Seri No.lu
Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi
harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden
değerleme oranında artırılmış ve 01/01/2003 tarihinden itibaren uygulanacak
miktarlarını gösterir liste.

YARGI HARÇLARI
(RG: 28.12.2002 - 24977)
(1) SAYILI TARİFE
Yargı harçları:
(A) Mahkeme Harçları:
Hukuk ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde
I - Başvurma harcı: Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tespiti delail ile ilgili taleplerde,
1. Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde (3.810.000 TL)
2. Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde (7.880.000 TL)
3. Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay ve Danıştay'da (11.970.000 TL) (Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz.)
II- Celse harcı: (Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.)
1. Sulh mahkemeleri:
a) Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan (4.640.000) liradan aşağı olmamak üzere (Binde 1,8)
b) Belli bir değer bulunmayan davalarda (4.640.000) TL.
2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (7.880.000) liradan az olmamak üzere) (Binde 1,8)
III- Karar ve ilam harcı:
1. Nispi harç:
a) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden (Binde 54)
b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine dair olan hükümler (Gayri- menkulün satış bedeli üzerinden) (Binde 9)
c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden) (Binde 3,6)
d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden) (Binde 9)
e) Yukarıdaki nispetler Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay ve Yargıtay'ın tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen uygulanır.
Nispi harçlar (7.880.000) liradan aşağı olamaz.
2. Maktu harç:
a) 1 inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1 inci fıkra dışında kalan kararlarında (7.880.000 TL)
b) -(a)- fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay ve Danıştay kararlarında (16.090.000 TL)
c) İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay ve Danıştay'ın icranın tehiri kararlarında (12.840.000 TL)
d) Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında (12.840.000 TL)
B) İcra ve iflas harçları:
I - İcra harçları:
1. İcraya başvurma harcı (7.880.000 TL)
2. Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı (7.880.000 TL)
3. Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:
a) Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan (Yüzde 3,6)
b) Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan (Yüzde 7,2)
c) Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan (Yüzde 9)
d) Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan (Yüzde 3,6)
e) Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan (Yüzde 1,8)
f) Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde:
aa) İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde (Yüzde 1,8)
bb) Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde (Yüzde 3,6)
g) Menkul tesliminde;
aa) İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde (Yüzde 1,8)
bb) İcra marifetiyle teslim halinde (Yüzde 3,6)
4. İdare harçları: (5.560.000 TL) (Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması için)
II- İflas harçları:
1. Maktu harç: İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı (12.840.000 TL)
2.Konunun değeri üzerinden harç:
a) İflasta paylaşılan para üzerinden (Yüzde 3,6)
b) Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden (Binde 9)
C) Ticaret Sicili harçları:
I - Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)
1. Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde (56.790.000 TL) .
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde (162.540.000 TL)
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde (365.760.000 TL)
2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde (28.310.000 TL)
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde (40.400.000 TL)
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde (89.240.000 TL)
3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde: (Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil) (Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerde harç alınmaz.)
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde (28.310.000 TL)
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde (40.400.000 TL)
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde (89.240.000 TL) Şubelerin her biri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.
4. Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde (11.190.000 TL)
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde (16.090.000 TL)
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde (28.310.000 TL) Şubelerin her biri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.
II - Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:
1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/1) (3.000.000 TL)
2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105) (9.630.000 TL)
D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım):
I - Suret harçları:
a) İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil) (770.000 TL)
b) Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) (770.000 TL)
c) Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) (1.440.000 TL)
d) Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) (1.440.000 TL)
Re'sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden alınacak suretlerden de aynı harçlar alınır.
II - Muhafaza harçları: Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için, muhafaza olunan değer üzerinden:
a) Bir yıla kadar (Binde 9)
b) Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için (Binde 4,5)
III - Defter tutma harçları:
a) Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde (4.640.000) liradan az olmamak üzere deftere kaydolunan değer üzerinden (Binde 3,6)
b) Miras işlerinde defter tutulmasında:
aa) Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye üzerinden (Binde 3,6)
bb) Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit ise (11.970.000 TL) .
c) İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden (11.970.000 TL)
IV - Miras işlerine ait harçlar: Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların konusunu teşkil eden değerler üzerinden (Binde 3,6) (Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.)
V - Vasiyetname tanzimine ait harçlar: Medeni Kanunun 479 uncu maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen resmi vasiyet senetleri:
a) Belli bir meblağı ihtiva edenler (Binde 0,90)
b) Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler (16.090.000 TL)

(3) SAYILI TARİFE
Vergi yargısı harçları:
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay'da açılan davalarda.
I - Başvurma harcı:
a) Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma : (7.880.000 TL)
b) Danıştaya başvurma (16.090.000 TL)
II- Nispi harçlar:
a) Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında:
Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava açması üzerine vergi mahkemesinin nihai kararları ile bölge idare mahkemesinin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden (7.880.000) liradan az olmamak üzere (Binde 3,6)
b) Danıştay kararlarında:
Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden (16.090.000) liradan az olmamak üzere (Binde 7,2) (Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)
III - Maktu harç: Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan tahriyat veya ceza kesme ve diğer işlemlerle ilgili:
a) Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararlarında (7.880.000 TL)
b) Danıştay kararlarında (16.090.000 TL)
c) Bölge idare mahkemesi ve Danıştay'ın yürütmenin durdurulması kararlarında (16.090.000 TL)
IV - Suret harçları:
Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar suretinin her sayfasından (Fotokopiler dahil) (570.000 TL)