PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : 18.maddessermet
08-06-2004, 16:28:53
sayın hocalarım birkaç sorum olacak şimdiden ilgi gösterdiğiniz için teşekkürler....belediyeler 18. maddeye göre kamulaştırdıkları arazilerin bedellerini neye göre belirliyorlar.böyle bir durumda eğer istemezsek uygulatmama şansımız var mı?(davayla..)bu bedeller evin veya arsanın normal piyasa değerinden az olduğu doğru mudur?bu bedeli daha fazla almak için emlak vergisini yüksek mi ödemek gerekir?

pasha
08-06-2004, 22:58:59
Ben de tam bu konu ile ilgili yazacaktım ki,bu başlığı gördüm.Kalabalık yapmamak açısından aynı konuya yazayım dedim,umarım sn sermet için bir mahsuru yoktur.
Benim sorum da aynı şekilde 18.maddeye istinaden 20 dönümlük arsanın 4.5 dönümlük kısmına belediye el koyuyor.Buna karşılık herhangi bir kamulaştırma bedeli vermeyip,aynı oranda başka bir yerden arsa tahsis edilmesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi..?Böyle birşey söylendi ama...belediyeden para mara alamazsınız dendi..?Dava ücreti olarak 1.250.000.000 TL gerekli dendi.Bir de avukatlık ücreti asgari ne olur?Bu tür davalarda genelde nasıl belirleniyor,kazanılırsa belli bir yüzdesi mi veriliyor..?Bunun için vekaletme ile birlikte bir sözleşmemi imzalanıyor?Karınca duası benzeri şeyler olabilir mi..?(sözleşmede)
Daha önce avukatlık işi olmamış bir kişi olarak,umarım yanlış ifadeler içerebilecek, yukarda yazmış olduğum sorularımı anlayışla karşılar ve aydınlatırsanız sevinirim... Teşekkürler...

Av.Fırat Bayındır
09-06-2004, 17:06:16
sayın arkadaşlar
İmar K. 18 madde metnini aşağıya aynen aldım

Bu 18 uygulaması en çok ihtilafa neden olan olaylardan biridir genellikle şehir plancıları ve haritacılar tarafından hazırlanan bu uygulamalar mutlaka birilerini mağdur eder.

Teknik bir konu olması nedeniyle bu forumlarda yeterli açıklamayı bulmanız zordur. 18 uygulamasından kendinizi mağdur hissediyorsanız uygulamayı yapan Belediye aleyhinde İdari Yargılama Usulü K. ve İmar K. ndaki süreleri kaçırmadan dava açmanız gerekir.

Uşak' ı bilmem ama Ankara' da bu tür davalarla uğraşan uzmanlaşmış avukatlar vardır ve hukuki yardım almadan bu sorunu çözümlemeniz zordur.

Avukatla ne şekilde ücret sözleşmesi yapılacağı, ücretin ne kadar olacağı gibi özel konulara bu forumda cevap bulamazsınız. Bu sizin avulatla yapacağınız anlaşmaya bağlıdır. Ücret tarifelerimizi ve ücret sözleşmelerimizi ise ilaç prospektüsü veya banka kredi sözleşmeleri ile karıştırmayın. Son derece açık ve nettir, endişe edilecek bir durum söz konusu değildir.Madde 18 - İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re’sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir. Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır.

Belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında “düzenleme ortaklık payı” olarak düşülebilir. Ancak, bu maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde kırkını geçemez.(**)

(Değişik fıkra: 03/12/2003 - 5006 S.K./1. md.)(*) Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol gibi umumi hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarla kullanılamaz.

Düzenleme ortaklık paylarının toplamı, yukarıdaki fıkrada sözü geçen umumi hizmetler için, yeniden ayrılması gereken yerlerin alanları toplamından az olduğu takdirde, eksik kalan miktar belediye veya valilikçe kamulaştırma yolu ile tamamlanır.

Herhangi bir parselden bir miktar sahanın kamulaştırılmasının gerekmesi halinde düzenleme ortaklık payı, kamulaştırmadan arta kalan saha üzerinden ayrılır.

Bu fıkra hükümlerine göre, herhangi bir parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık payı alınmaz. Ancak, bu hüküm o parselde imar planı ile yeniden bir düzenleme yapılmasına mani teşkil etmez.

Bu düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenleme ortaklık payı alınanlarından, bu düzenleme sebebiyle ayrıca değerlendirme resmi alınmaz.

Üzerinde bina bulunan hisseli parsellerde, şüyulanma sadece zemine ait olup, şüyuun giderilmesinde bina bedeli ayrıca dikkate alınır.

Düzenleme sırasında, plan ve mevzuata göre muhafazasında mahzur bulunmayan bir yapı, ancak bir imar parseli içinde bırakılabilir. Tamamının veya bir kısmının plan ve mevzuat hükümlerine göre muhafazası mümkün görülemeyen yapılar ise, birden fazla imar parseline de rastlayabilir. Hisseli bir veya birkaç parsel üzerinde kalan yapıların bedelleri, ilgili parsel sahiplerince yapı sahibine ödenmedikçe ve aralarında başka bir anlaşma temin edilmedikçe veya şüyuu giderilmedikçe bu yapıların eski sahipleri tarafından kullanılmasına devam olunur.

Bu maddede belirtilen kamu hizmetlerine ayrılan yerlere rastlayan yapılar, belediye veya valilikçe kamulaştırılmadıkça yıktırılamaz.

Düzenlenmiş arsalarda bulunan yapılara, ilgili parsel sahiplerinin muvafakatları olmadığı veya plan ve mevzuat hükümlerine göre mahzur bulunduğu takdirde, küçük ölçüdeki zaruri tamirler dışında ilave, değişiklik ve esaslı tamir izni verilemez. Düzenlemeye tabi tutulması gerektiği halde, bu madde hükümlerinin tatbiki mümkün olmayan hallerde imar planı ve yönetmelik hükümlerine göre müstakil inşaata elverişli olan kadastral parsellere plana göre inşaat ruhsatı verilebilir.

Bu maddenin tatbikinde belediye veya valilik, ödeyecekleri kamulaştırma bedeli yerine ilgililerin muvafakatı halinde kamulaştırılması gereken yerlerine karşılık, plan ve mevzuat hükümlerine göre yapı yapılması mümkün olan belediye veya valiliğe ait sahalardan yer verebilirler.

Veraset yolu ile intikal eden, bu Kanun hükümlerine göre şüyulandırılan Kat Mülkiyeti Kanunu uygulaması, tarım ve hayvancılık, turizm, sanayi ve depolama amacı için yapılan hisselendirmeler ile cebri icra yolu ile satılanlar hariç imar planı olmayan yerlerde her türlü yapılaşma amacıyla arsa ve parselleri hisselere ayıracak özel parselasyon planları, satış vaadi sözleşmeleri yapılamaz.


ceteris paribus

pasha
10-06-2004, 10:48:43
Alıntı:Alıntı yapılan üye ; fırat bayındır:
sayın arkadaşlar
İmar K. 18 madde metnini aşağıya aynen aldım

Bu 18 uygulaması en çok ihtilafa neden olan olaylardan biridir genellikle şehir plancıları ve haritacılar tarafından hazırlanan bu uygulamalar mutlaka birilerini mağdur eder.

18 uygulamasından kendinizi mağdur hissediyorsanız uygulamayı yapan Belediye aleyhinde İdari Yargılama Usulü K. ve İmar K. ndaki süreleri kaçırmadan dava açmanız gerekir.

Sayın Fırat Bayındır, cevabınız için teşekkür ederim.Size zahmet bu sürenin ne kadar olduğunu da belirtebilirmisiniz acaba..?Eğer süre geçmiş ise, hiçbir hak talep edemiyormuyuz.(İlgili arsa Adapazarı'nda 9 dönüm 2 parsel, 4.5 dönümüne 18. maddeye istinaden el konuluyor.)5 hissedar var.

Saygılar...

Av.Fırat Bayındır
25-06-2004, 20:46:12
önceki cevabımda da belirttiğim gibi imar k. ve özellikle 18.m uygulaması çok teknik bir konu ve bence derhal bir uzman avukatla görüşmenizde yarar var. Konunun uzmanı olmamakla beraber yanıtladım ve yine bildiğim kadarıyla devam edeyim.

İmar K. Madde 19 - İmar planlarına göre parselasyon planları yapılıp, belediye ve
mücavir alan içinde belediye encümeni, dışında ise il idare kurulunun onayından
sonra yürürlüğe girer. Bu planlar bir ay müddetle ilgili idarede asılır. Ayrıca
mutat vasıtalarla duyurulur. Bu sürenin sonunda kesinleşir. Tashih edilecek
planlar hakkında da bu hüküm uygulanır.
Kesinleşen parselasyon planları tescil edilmek üzere tapu dairesine gönderi-
lir. Bu daireler ilgililerin muvafakatı aranmaksızın, sicilleri planlara göre
re'sen tanzim ve tesis ederler.
Bir parsel üzerinde birden fazla bina ve tesislerin yapımı gerektiğinde
(Kooperatif evleri, siteler, toplu konut inşatı gibi) imar parselasyon planları
ifraza gerek kalmadan bu ihtiyacı karşılayacak şekilde düzenlenir veya değiştirilir ve burada, talep halinde, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri uygulanır.

Yine bildiğim kadarıyla 18.m. uygulamasını yapan belediye veya belediye sınırları dışında valilik tarafından bu karar yetkili kurulları(meclis-encümen) tarafından alındıktan sonra ilan edilir.İlandan itibaren 1 ay içinde bu uygulamadan mağdur olduğunu iddia edenler, kararı alan,uygulamayı yapan ilgili idareye yazılı olarak itiraz ederler.
İdare bu itiraza 60 gün içinde olumlu veya olumsuz bir cevap verir. Bu süre içinde sizin itirazınıza cevap verilmezse itirazınız idare tarafından reddedilmiş sayılır . Bu sürenin dolması üzerine idare mahkemesinde 18 uygulaması ile ilgili kararın iptali için dava açmanız gerekir.

Bir de, eğer ilan sonrası bu itiraz süresini kaçırmış iseniz, bu kararın sizin taşınmazınız ile ilgili olarak idare bir işlem yapar ise,(örneğin arsanız için imar çapı isterseniz, veya arsanızı satmak üzere tapuya gittiğinizde tapu kaydında bu işleme dair bir şerh görürseniz gibi) o zaman, 18 uygulamasından örneklerdeki gibi işlem neticesi haberdar olduğunuz için yine dava açma hakkınız doğabilir.

Gördüğünüz üzere, konu biraz karışık,bence burada aldığınız bilgiler artık sizlere bir fikir vermiş olmalıdır ve derhal bir avukata danışmanız menfaatiniz gereğidir.


ceteris paribus

pasha
26-06-2004, 11:44:44
Sayın Fırat Bayındır, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederim.Sağlık,esenlik ve çalışmalarınızda başarılar dilerim...

kaand42
27-09-2009, 22:08:03
Sn. Fırat Bey,
18 uygulaması ile yeşil alan yapılma gayesi ile istimlak edilen arsa bölümü, üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen, belediye tarafında hiçbir uygulama yapılmamış ise bu bülümü eski sahibinin geri alma hakkı doğar mı?