PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Tedavi yolluğuercemal
31-05-2004, 18:31:20
Merhaba arkadaşlar.Ben bir öğretmenim.
Bulunduğum ilçenin mal müdürlüğü ile ilgili bir sorunum var.
Sorum şu: Eşim doktora gidiyor ve il devlet hastanesine refakaten sevk ediliyor.Fakat hastaneye giderken eşi olarak ben değil de bir başka arkadaşı refakat ediliyor.Tabi ben de görevimin başında derse giriyorum.
Derse girdiğim için haliyle ek ders ücretimi de alıyorum.
Tedavi yolluğunu da alıyorum.
MAL MÜDÜRLÜGÜĞÜ DİYOR Kİ: Eşine sen varken bir başkası refakat edemez.Tedavi yolluğunu refakaten aldığın için almış olduğun ek ders ücretini geri öde.
Beniilgili kanun -yönetmeliklerle bilgilendirirseniz sevinirim....

Av.Fatih Karaca
01-06-2004, 09:01:56
Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği'nin 27 nci maddesi aynen şöyle:

"Madde 27 - Yatakta tedavi edilenlerin, hastalıkları gereği yanlarında bir kimsenin bulundurulmasının zorunlu olduğu tedaviyi yapan sağlık kurumunun raporu ile belgelendiği takdirde, hastaya biri eşlik ettirilir. Bu takdirde ödenmesi gereken yatak ücreti, sağlık kurumunca düzenlenecek faturada gösterilmek ve belge eklenmek suretiyle, ilgili kurumca ödenir. Hasta özel sağlık kurumunda tedavi edilir ve giderler hasta tarafından bu sağlık kurumuna ödenirse, alınacak fatura ve belge ilgili kuruma verilerek bedeli kurumdan alınır.

Hastanın tedavi edilmek üzere başka bir yere gönderilmesi sırasında yanında bir kimsenin bulundurulmasının zorunlu olduğu hastayı gönderen sağlık kurumu veya kuruluşunun raporunda belirtildiği takdirde, hastaya biri eşlik ettirilir. Eşlik eden kimseye de, memurun bağlı olduğu kurumca, "Harcırah Kanunu" hükümleri dairesinde yolluk ve gündelik verilir. Hasta bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesi gereğince belirli bir araç ile gönderiliyorsa, eşlik edenin yollukları da aynı madde hükümleri uyarınca ödenir."

Görüldüğü üzere Yönetmelik, hastaya "biri eşlik ettirilir" diyor, eş eşlik eder demiyor. Mal Müdürrüne söyleyin Yönetmeliği iyi okusun. Devlet memurunun hastaya refakat etmesi Devlete iki misli yük getirir. Memur hem işinden kalacak, hem de maaşını alacak. Bunun için idare Yönetmelik hazırlarken herhangi birisinin refakatini yeterli görmüş. Ödenmezse hemen dava edin kazanırsınız.

DeFacto

fzengin
04-06-2004, 09:21:12
Kimlere hangi hallerde gündelik ve yol masrafı verileceği 6245 sayılı harcırah kanununda düzenlenmiştir. Hastalara refakat halinde harcırah ise Kanunun 20. maddesinde düzenlenmiştir.Anılan madde de:

Hastalıkları icabı 18 inci maddenin (c) bendinde yazılı yerlere bir kimse refakatinde gitmesi lüzumu resmi tabip raporuyla tevsik edilenlere refakat edecek aile efradından birisine ve aile efradından refakat edecek bir kimse bulunmadığı takdirde kurumlarınca terfik olunacak memur veya hizmetliye bu işin devamı müddetince yevmiye ve yol masrafı verilir.
denilmektedir.
Bu madde hükmüne göre hastaya aile efradından birinin refakat etmesi esastır. Ancak aile efradından birinin herhangi bir mazeret nedeniyle refaket edememesi durumunda ; hastanın kurumunca görevlendirilecek memur veya hizmetli refakat ettirilecektir. Ancak bu durumda refakat eden şahsa gündelik ve yol masrafı ödenir.
her ne kadar Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin 27. maddesinde hastaya biri eşlik ettirilir denilmiş ve herhangi bir kısıtlama getirilmemişse de Kanun hükmü gayet açıktır. ve yönetmelik karşısında kanunun üstğnlüğü tartışılmazdır. Bu nedenle refakat eden şahıs eğer eşinizin kurumunda memur veya hizmetliyse ödeme yapılır.
Sayın Avukata kişileri hemen dava açmaya yönlendirmeden önce mevzuatı enine boyuna raştırmasını tavsiye ederim.


DENETİM

Av.Fatih Karaca
04-06-2004, 16:41:00
Sayın fzengin,

Bahsettiğiniz Harcırah Kanunu'nda da, eş refakat eder demiyor. "aile efradından birisine ve aile efradından refakat edecek bir kimse bulunmadığı takdirde kurumlarınca terfik olunacak memur veya hizmetli" diyor. Buradaki aile efradı sadece eş değildir. Kaldı ki refakat eden memurun arkadaşı (iş arkadaşı) olduğuna göre harcırah ödenmesine mani bir hal yoktur. Elbetteki burada arkadaşı diye kastedilen mesai arkadaşıdır. Bir öğretmenin hariçten birisini kastedeceğini ben düşünemiyorum. Yoksa memur olmayan birisinin refakati zaten sözkonusu olamaz. Bir defa ben Devlet memuru bir avukatım ve her gün bu gibi davalarla haşir neşir oluyorum. Maliye bu harcırahı ödemediği takdirde davalar idarenin aleyhine neticeleniyor. Burada kişileri laf olsun diye dava açmaya yönlendirmiyoruz.

DeFacto

Av.Fatih Karaca
04-06-2004, 17:30:03
Yalnız buraya şu hususu da ilave etmek isterim. Soru çok kötü sorulduğu için ilk bakışta anlaşılamıyor. Refakat ücretini hastaya refakat eden arkadaşı alır. Şayet refakat ücretini hastanın eşi kendisi refakat etmiş gibi almış ise bu takdirde usulsüzlük yapmış olur. Sorudan, refakat ücretinin kim tarafından alındığı tam olarak anlaşılamıyor ise de bu ihtimali de burada belirtmek isterim.

DeFacto

masya
05-06-2004, 11:34:42
sayın arkadaşlar, harcırah kanunundaki "aile efradından birisine " ibaresinde hastaya refakat edecek kişinin ille de memur olması diye bir şart yok. anne, baba, kardeş eş, çocuk vs. bunların hepsi aile efradına girer. öteyandan, harcırah alırken verilen bir BEYAN sözkonusudur. yani bu hastanın beyanıdır ve aksi ispat olunana kadar doğru kabul edilir. o beyanda kiminle gittiği değil refakatli gidip gitmediği beyan edilir. Hasta aile fertleri ile gittim diyorsa doğrudur ve harcırah verilir. bu konunun suistimal edilmemesi gerekir ancak gerçekten hasta olup da refakatli olarak gidenlere de hakları verilmelidir.
kimse devletin parasını çar çur etmesin ançak hak edenin parasını da bekletmesin. buna kimsenin hakkı yok.

hukuk herkese lazımdır.

fzengin
07-06-2004, 09:20:40
Sayın Avukat62,
Ben ne tedavi yolluğunun ödenemeyeceği ne de aile efradından yalnızca eşin kasdedildiği yönde bir görüş belirttim. kanun hükmü gayet açık eğer gerekli şartlar oluşmuşsa elbetteki ödemenin yapılması gerekir.
Ancak Sayın Ercamal'in anlattığından anladığım kadarıyla eşi hiç bir sağlık yardımından faydalanmıyor. Bu nedenle eşin tedavi giderleri sayın Ercamal'in kurumunca karşılanıyor. Bu durumda eşe refakat edecek kişi ya aile efredından biri olmalı yada Ercamal'in kurumundan bir memur veya hizmetli olmalı.
Olaydan anladığım kadarıyla Malmüdürü tedavi yolluğunu incelediğinde ercamalin eşine refakat etmediğini, kendisine o saatler için ek ders tahakkuk ettirildiğinden o gün derste olduğunu tesbit etmiş. Ercamalde eşine arkadaşının refakat ettiğini beyan edince ödeme yapılmamış. Bu durumda Malmüdürü gayet haklı. tabi Ercamal burada eşine aile efredından başka birisinin refakat ettiğini beyan etseydi ozaman yolluğun ödenmesi gerekirdi. Ancak beyan esas kılınarak devletin bizlere güvendiği durum karşısında bizimde en büyük görevimiz bu güveni sarsmamak olmalıdır.

DENETİM

ercemal
23-06-2004, 16:56:39
Sevgili arkadaşlar ilginize teşekkür ederim.
Sormoş olduğum soruda bazı eksiklikler olduğunu verdiğiniz yanıtlardan çıkarabiliyorum.
Eşim çalışmayan bir ev hanımı.
Arkadaşından kastım ise aile efradından biri ve o da devlet memuru değil.
avukat62'ye katılıyorum.soru çok kötü sorulmuştu.