PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Sabıka kaydıdeniz76
25-05-2004, 19:29:28
Merhaba ben acil olarak bir konu hakkýnda yardým istiyorum.Benim öðrenmek istediðim þey þu,benim 18 yaþýndan önce almýþ olduðum bir sabýka vardý.Bu sabýka kaydýnýn üzerinden 13 14 sene geçti ve toplam 6 ayv bir cezaydý ve bu o zaman para cezasýna çevrilmiþti yani hapis yatmadým.Ve ben þimdi bu sabýka kaydýný sildirmek istiyorum.Fakat þu anda sabýka kaydý aldýðýmda zaten sabýkasý yoktur þeklinde çýkýyor.Ve bu her istek için ayný yani özel sektör için de devlet memurluðu için de bildirerek istesem gene sabýkasý yoktur þeklinde çýkýyor.Ben bunu sildirmek istersem ne yapmam lazým çünkü zaten kayýtlarda ben sabýka kaydý istediðimde çýkmýyor.Yani nereye ne þekilde baþvurmalýyým lütfen acil cevap bekliyorum.Bu 18 yaþýndan küçükken aldýðým için mi çýkmýyor.

commodore1tr
26-05-2004, 19:59:40
Sabıkası yoktur diye çıkıyorsa zaten otomatik silinmiş olabilir ceza durumunuz.
Bu konuda çok detaylı yazılar yazıldı çok değerli avukatlarımız tarafından öncelikle onları okumanızda fayda var.
Cezayı aldığınız mahkemeye başvurarak (10sene geçtiğine göre sorun çıkacağınıda sanmıyrm kaldıki yaş durumunuzda cezaya göre silinmesi gereken bir durum yaratmış olabilir ) son durumunuzu öğrenir ve eğer var ise kaydınız silinmesi için cezayı aldığınız mahkeme savcılığına başvurabilirsiniz. Benim değerli avukatların yazılarından anladığım bu.. Sizde yanıt verilmedi diye feryat figan edeceğinize eşdeğer formlara bakabiirsiniz...
saygılarımla..

bilmiyorum dediğim konu hakkında 2 saat eh bence dersem günlerce konuşurum

K.V.
26-05-2004, 20:25:36
Sayın commodore1tr'nin dediği üzere kayıt re'sen silinmiş olabilir.Yanlız burda size neden ceza verildiği önemlidir.
Burada kanımca, Adli Sicil Kanunu'nun 8. maddesinin son fıkrasının hükmüne bakmak gerekmektedir:
Madde 8 – Cezanın çekildiği veya ortadan kalktığı veya düştüğü tarihten itibaren;
a) Kabahatten mahkûmiyet halinde, diğer bir cürüm veya kabahatten dolayı bir yıl içinde,
b) Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma ve dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile beş yıldan fazla ağır hapis ve hapis cezasına mahkûmiyetler on yıl içinde,
c) Beş yıl veya daha az ağır hapis veya hapis veya ağır para cezasına mahkûmiyet halinde diğer bir cürümden dolayı beş yıl içinde,
d) (b) bendindeki suçlara mahkûmiyetlerin; suçu işlediği zaman onsekiz yaşını doldurmamış olan küçükler hakkında verilmesi halinde diğer bir cürümden dolayı beş yıl içinde,
e) (c) bendindeki suçlara mahkûmiyetlerin suçu işlediği zaman onsekiz yaşını doldurmamış olan küçükler hakkında verilmesi halinde diğer bir cürümden dolayı iki yıl içinde,
Evvelce verilen ceza cinsinden bir cezaya veya daha ağır bir cezaya mahkûm olunmadığı takdirde ilgilinin, Cumhuriyet savcısının veya Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesince duruşma yapılmaksızın adlî sicildeki kaydın çıkartılmasına karar verilir. Ertelenmiş olan hükmün esasen vaki olmamış sayıldığı hallerde ise, bu tarih esas alınır. Bu kararların bir örneği Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne gönderilir.
Kanunlarda yapılacak değişiklikler sonucu suç olmaktan çıkarılan veya idarî nitelikte cezaya dönüştürülen suçlarla ilgili bilgiler Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce re’sen adlî sicil kayıtlarından çıkartılır.


Yine aynı Kanuna binaen çıkarılan Adli Sicil Yönetmeliği'nin 10. maddesi şöyledir:
Madde 10 - Adli Sicil Kanununun 8 inci maddesinin son fıkrası ile 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca, kanunlarda yapılacak değişiklikler sonucu suç olmaktan çıkarılan veya idari nitelikte cezaya dönüştürülen suçlarla ilgili bilgiler, ölüm veya 80 yaşını tamamlamış hükümlülere ait adli sicil kayıtları ile yargılamanın iadesi,karar düzeltme ve yazılı emir yolları ile kaldırılmasına karar verilen mahkumiyetlere ilişkin adli sicil bilgileri ile Türk Ceza Kanunu'nun 434 üncü maddesi uyarınca verilen ve cezanın çektirilmesi ertelenen karara ilişkin bilgiler zamanaşımı süresi sonunda, Genel Müdürlükçe re'sen merkezi, bölgesel ve mahalli adli sicillerden çıkartılır.
80 yaşını tamamlamış hükümlülere ait bilgiler periyodik olarak yılda iki kez araştırılarak adli sicilden çıkarılır. Cezaevlerindeki hükümlü ölüm haberleri ise nüfus kayıt bilgileri ile birlikte en geç üç gün içinde ilgili Cumhuriyet Savcılıklarınca Genel Müdürlüğe bildirilir.


www.hukuki.net