PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Maddi,Manevi TazminatÖmer YILDIZ
20-05-2004, 08:18:32
İdarece memur hakkında açılan idari ve cezai soruşturmalar sonucunda;idarece verilen disiplin cezası yerel idari mahkamece iptal edilmiş olsun.İdare bunu Danıştayda temyiz etmiş olsun.Bu durumda memur temyiz sonucunu beklemeden maddi ve manevi tazminat davasını açabilir mi?

Cezai soruşturma sonucu verilen lüzumu muhakeme kararı da Danıştayca iptal edilmiş olsun.Bu durumda memur cezai soruşturmadan dolayı uğradığı maddi ve manevi zararlardan dolayı tazminat davasını idare mahkemesinde mi? yoksa sulh/asliye hukuk mahkemesinde mi açmalıdır? Ayrıca uydurma suç isnadı amacıyla işlem yapan idare yöneticileri hakkında Savcılığa mı suç duyurusu yapmalı yoksa şahsi dava mı açmalıdır? yanıtlanacağı umuduyla selam ve saygılar.....
Not:Dava açma süreleri nedir?

yildiz

Av.Fatih Karaca
20-05-2004, 10:41:14
2577 sayılı Kanun'un 28 inci maddesinin (3) numaralı fıkarsında, "Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri kararlarına göre işlem tesis edilmeyen veya eylemde bulunulmayan hallerde idare aleyhine Danıştay ve ilgili idari mahkemede maddi ve manevi tazminat davası açılabilir." denilmekte olup, aynı maddenin (4) numaralı fıkrasında da, "Mahkeme kararlarının (otuz) gün içinde kamu görevlilerince kasten yerine getirilmemesi halinde ilgili, idare aleyhine dava açabileceği gibi, kararı yerine getirmeyen kamu görevlisi aleyhine de tazminat davası açılabilir." hükmü mevcutdur.

Bu hükümlerden de anlaşılacağı üzere, İdarî yargı mercilerince verilen kararların gereklerinin yerine getirilmediği hallerde maddi ve manevi tazminat davası açılabileceği öngörülmüş ise de, iptal edilen işlem sebebiyle, tazminat davası açılıp açılamayacağına münhasır bir düzenleme bulunmadığından, bu hallerde açılacak tazminat davalarının genel hükümlere tabi olduğu anlaşılmaktadır.

2577 sayılı Kanun'un 2 inci maddesinde, "İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı davaları", İdari dava türleri arasında sayılmış olup; Dava açma süresi, Danıştayda ve idare mahkemelerinde altmış gündür. Tam yargı davalarında, bir işlemin icrası sebebiyle doğan zararlardan dolayı icra tarihinden itibaren dava süresi (almış gün) içinde tam yargı davası açılabilir.

Suç isnadına gelince:

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında 4483 sayılı Kanun uygulanmaktadır. Şayet hakkınızda TCK'nın 285 inci maddesinde yazılı bir suç işlendiğini düşünüyor iseniz, bu konudaki şikayetinizi Cumhuriyet Başsavcılığına yapabileceğiniz gibi Amirlerinize de şikayette bulunabilirsiniz. Her iki halde de yetkili merci tarafından hakkında şikayette bulunulan memur hakkında ön inceleme yapılıp soruşturma izni verilmesi gerekir. Soruşturma izni verilmesi halinde de Cumhuriyet Başsavcılığı, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve diğer kanunlardaki yetkilerini kullanmak suretiyle hazırlık soruşturmasını yürütür ve sonuçlandırır

DeFacto