PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Sabıka kaydı silinmesi-sigotasız çalıştırılmasibelpolat
07-05-2004, 14:10:56
Sabıka kaydı sildirmek için nereye-ne şekilde başvurmak lazım?bir işyeri ,iş birinci derece tehlikeli olduğu halde işçilerini 1 seneye yakın süredir sigotasız çalıştırıyorsa,çalışanların nereye-ne şekilde başvuruda bulunmaları gerekir?

Av.Fatih Karaca
07-05-2004, 14:36:07
Adli sicil kaydının silinmesi, 3682 sayılı Adli Sicil Kanunu'nun 8 inci maddesinde düzenlenmişdir. Madde aynen şöyledir.

"Madde 8 - Cezanın çekildiği veya ortadan kalktığı veya düştüğü tarihten itibaren;

a) Kabahatten mahkumiyet halinde, diğer bir cürüm veya kabahatten dolayı bir yıl içinde,

b) Basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma ve dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile beş yıldan fazla ağır hapis ve hapis cezasına mahkumiyetler on yıl içinde,

c) Beş yıl veya daha az ağır hapis veya hapis veya ağır para cezasına mahkumiyet halinde diğer bir cürümden dolayı beş yıl içinde,

d) (b) bendindeki suçlara mahkumiyetlerin; suçu işlediği zaman onsekiz yaşını doldurmamış olan küçükler hakkında verilmesi halinde diğer bir cürümden dolayı beş yıl içinde,

e) (c) bendindeki suçlara mahkumiyetlerin suçu işlediği zaman onsekiz yaşını doldurmamış olan küçükler hakkında verilmesi halinde diğer bir cürümden dolayı iki yıl içinde,

Evvelce verilen ceza cinsinden bir cezaya veya daha ağır bir cezaya mahkum olunmadığı takdirde ilgilinin, Cumhuriyet savcısının veya Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesince duruşma yapılmaksızın adli sicildeki kaydın çıkartılmasına karar verilir. Ertelenmiş olan hükmün esasen vaki olmamış sayıldığı hallerde ise, bu tarih esas alınır. Bu kararların bir örneği Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Kanunlarda yapılacak değişiklikler sonucu suç olmaktan çıkarılan veya idari nitelikte cezaya dönüştürülen suçlarla ilgili bilgiler Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce resen adli sicil kayıtlarından çıkartılır.""

Sigortasız olarak çalıştığını öğrenen işçi, sigortasız olarak çalıştığı işyerinin adını, adresini varsa telefonlarını, kendi isim ve adresini de yazdığı bir dilekçe ile bulunduğu ildeki SSK Sigorta Müdürlüğü'ne müracaat etmelidir.

DeFacto