PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Resmi İlan FiyatlarıYeniden Tesbit Edildiozcanhukuk
09-12-2002, 21:47:30
Bakanlar Kurulu Kararı

Resmi İlan Fiyatlarının Yeniden Tespit Edilmesi Hakkında Karar
Karar Sayısı: 2002/4914


Resmi ilan fiyatlarının ekli tarifede gösterildiği şekilde tespit
edilmesi ve 22/11/2001 tarihli ve 2001/3364 sayılı Kararnamenin
yürürlükten
kaldırılması; Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'nun teklifi üzerine,
2/1/1961
tarihli ve 195 sayılı Kanunun 39 ncu maddesine göre, Bakanlar
Kurulu'nca
27/11/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.RESMİ İLAN FİYAT TARİFESİ

Resmi ilanların fiyat tarifesi 195 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi
uyarınca aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

1. Resmi ilanların yayın ücreti, her gazetenin sürekli olarak
uyguladığı
dizgi-tertip tekniğine göre, en az 40 mm.'lik tek sütunda bir
santimetrelik
boy ile ölçülür.
Başlığından gayrısı 10 puntoluk metin harfleriyle dizilmiş
ilanların 5
santimetrelik kısmında, satır aralıkları diğer yazı metinlerinden daha
geniş
olmamak kaydıyla, en az 12 satır bulunur. Aksi talep edilmedikçe 8
puntodan
küçük harfler kullanılmaz.
Resmi ilan başlıklarının 24 puntoyu geçmemesi ve ilan metninin
yüzölçümü
ile mütenasip olması şarttır. İlan metinlerinde on puntodan daha küçük
harfler kullanılır ve gazetenin sürekli uyguladığı dizgi-tertip tekniği
de
gerekli kılarsa, alışılmış sütun genişliğinin alt sınırı 36 milimetre
kabul
edilir.
Daha büyük puntolu harflerle ve daha dar sütuna dizilen ilanlar
yukarıdaki ölçülere kıyasen hesaplanır.

2. Resmi ilanların bir santimetresinin tek sütundaki yayın ücreti
3,200,000.- liradır.
Şu kadar ki, günlük fiili satış ortalaması, (10.000)'den az olmayan
gazeteler için 4,200,000.- (25.000)'den az olmayan gazeteler için
10,000,000.-, (100.000)'den az olmayan gazeteler için de 21,000,000.-
liradır.
Bu maddede belirtilen ücretlere KDV dahil değildir.

3. Resmi ilanların tahmini bedelleri, Basın İlan Kurumu'nun tespit
edeceği esaslara göre, ilanı verenler tarafından peşin olarak Kurum'a
ödenir
ve fatura tanziminden sonra mahsup işlemi yapılır.
Kanuni engeller sebebiyle tahmini ilan bedellerini peşin ödeyemeyen
genel ve katma bütçeli daireler, faturanın kendilerine ulaşması üzerine
borçlarını derhal öderler.

4. Bu tarife, Resmi Gazete'de yayımını takip eden ay başından
itibaren
yürürlüğe girer.

Resmi Gazetenin 04.12.2002 tarih ve 24956 sayısında yayınlanmıştır.