PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : İmar Yasasının 42.maddesiismail aycan
25-08-2006, 16:47:49
Selam..Bilgisi olan arkadaşların görüşlerine ihtiyacımız var..Bir hemşehrimin tapulu arazisinde yaptığı bir tadilatta, X Belediye Zabıta Memurunun ve Fen Memurunun 05.08.2003 tarihli denetiminde kaçak olarak yapılan yapıda inşaat mührünün fek edilerek inşaata devam edilmesi nedeniyle Belediye Encümeni tarafından 31.07.2006 tarihinde İmar Yasasının 32.maddesine aykırı davranıldığından aynı Kanunun 42.maddesine göre 2500 ytl idari para cezası uygulanmış.Bende farklı bir Kurumun İPC komisyonunda çalıştığımdan, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 20/2-d bendi gereği kabahatin işlendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde ceza kesilmediğinden soruşturma zamanaşımına uğradığını düşünerek belediyeye itiraz dilekçesi yazmasını tavsiye etmiştim.O da 3194 sayılı imar yasasının cezai hükümlerinin Kabahatler Kanununa tabi olduğunu, dolayısıyla 5326/20/2-d'yi dayanak göstererek idari para cazasının kaldırılmasını isteyen bir dilekçe yazmış. Belediye de itiraz dilekçesine istinaden hiçbir itiraz makamı göstermeden 3194 sayılı imar yasasının 42.maddesine göre kesilen imar para cezası suçunun 5326 kanun numaralı kabahatler kanunu kapsamına girmediğini gerekçe göstererek para cezasını kaldırma talebini reddetmiş..Sonradan Maliye Bakanlığının 437 nolu tahsilat Genel Tebliğini bulduk..Tebliğde 01.06.2005'ten önce yürürlüğe girmiş olan tüm Kanunlarda yer alan idari para cezalarının Kabahatler Kanunun genel hükümlerinin uygulanacağı, belediyeler tarafından da verilecek idari para cezalarında da 5326 sayılı Kanunla getirilen genel hususlara uyulması gerektiği yazılı...Hangi noktayı atladığımızı çözemedik.Belediyenin yazdığı gibi İmar yasasının cezai hükümleri, Kabahatler Kanunu kapsamına girmez mi? İmar Para cezasıyla idari para cezası kavramları arasındaki fark nedir? İtiraz edilirse yine sulh ceza mahkemesine mi gidilmeli? Mahkemeye giderse kazanma şansı varmıdır? Yardımı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkürler...

Av.Mehmet Taylan Karakum
27-08-2006, 00:23:35
Sayın İlgili;

Yasa, zaten son derece açık. aşağıda, bir de uygulama genelgesi var. Ancak; en yakınınızdaki bir avukat arkadaşımızdan acilen yardım almanızı, önemle tavsiye ederim.

Saygılarımla,

UYGULAMA İÇ GENELGESİ SIRA NO : 2006/1
Tarih 21/02/2006
Sayı B.07.1.GİB.0.71/7100-118/11338
Kapsam


T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı


SAYI : B.07.1.GİB.0.71/7100-118


UYGULAMA İÇ GENELGESİ
SERİ NO : 2006/1

...........................VALİLİĞİNE
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)


5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 31.03.2005 tarih ve 25772 mükerrer sayılı Resmi Gazete#8217;de yayımlanarak 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanunun uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği, 437 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği 16.12.2005 tarih ve 26025 sayılı Resmi Gazete#8217;de yayımlanmıştır.

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 3 üncü maddesinde, bu Kanunun genel kanun niteliğinde olduğu belirtilerek, Kanunun genel hükümlerinin diğer kanunlardaki kabahatler hakkında da uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, Kanunun yürürlük tarihi olan 01.06.2005 tarihinden önce yürürlüğe girmiş olan tüm kanunlarda yer alan idari para cezaları hakkında Kabahatler Kanununun genel hükümleri uygulanacaktır.

Örneğin, idari yaptırım kararlarında bulunması gereken hususlar, kararların ilgililere tebliği usulü, yasal başvuru süreleri ve başvuru yolları, ödeme usulü, zamanaşımı, idari para cezalarının Devlet geliri sayılması yönündeki hükümler genel hükümler olup, ilgili kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi 5326 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır.

5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde idari para cezalarının Devlet hazinesine ödeneceği hükme bağlanmıştır. Kanunun yürürlüğe girdiği 01.06.2005 tarihinden sonra alınan idari yaptırım kararları gereğince tahsil edilen idari para cezalarından hiçbir kuruma pay aktarılmayacak, ancak bu tarihten sonra yürürlüğe giren kanunlarda, Kabahatler Kanunu hükümlerinden farklı düzenleme içeren hükümlerin bulunması halinde, bu hükümler Kabahatler Kanunundan sonra düzenleme getirmiş olduğundan, özel hüküm olarak dikkate alınıp uygulanacaktır. Bu durumlarda Bakanlığımızca yapılacak düzenlemelere göre işlem yapılacaktır.

İdari yaptırım kararlarını tutanak tanzimi suretiyle uygulayan idareler, düzenlenecek tutanakları 437 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğinde belirtilen tüm bilgilere yer verecek şekilde kendileri bastıracaktır.

Ancak, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre verilen idari para cezaları için kullanılacak tutanakların basımı ve dağıtımı önceki düzenlemeler doğrultusunda Bakanlığımızca yapılmaya devam edilecektir.

437 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde vergi dairelerince yapılacak iş ve işlemler aşağıda açıklanmıştır.


I - VERGİ DAİRELERİNE GÖNDERİLEN İDARİ YAPTIRIM KARARLARI İLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER

İdari para cezası vermeye yetkili olan kamu tüzel kişileri ve bu kişilerce yapılacak işlemler ile idari yaptırım kararlarında yer alması gereken bilgiler 437 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğinde belirtilmiştir.

İdari yaptırım kararlarının 6183 sayılı Kanuna göre takip ve tahsil edilmek üzere görevli vergi dairelerine gönderilmesi üzerine ;

1) İdari para cezası vermeye yetkili kamu tüzel kişilerince verilen ve ödeme veya kesinleşme süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezaları,

2) Mahkemeler ve Cumhuriyet Savcılarınca verilen idari para cezaları,

3) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre verilen Trafik Para Cezaları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre verilen idari para cezaları, 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca tahsili gereken geçiş ücreti ve idari para cezaları

ayrı ayrı değerlendirilecektir.

İdari yaptırım kararları, 5326 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi uyarınca kararı veren kamu tüzel kişilerince ilgililerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilecektir.

Bu itibarla, idari para cezasının ilgili mevzuatında tebliğ usulüne ilişkin özel hüküm yer alsa dahi uygulanmayacağından, idari para cezalarının tebliğ usullerine ilişkin olarak Bakanlığımızca daha önce yapılan düzenlemelere göre işlem yapılmayacaktır.

Buna göre, 01.06.2005 tarihinden sonra verilen idari yaptırım kararlarının tebliğ işlemlerinin 5326 sayılı Kanunun belirlediği esaslar çerçevesinde kararı veren kurumca yerine getirilmesi, 01.06.2005 tarihinden önce verilen idari yaptırım kararlarının tebliğ işlemlerinin ise ilgili mevzuatta belirtilen esaslara göre yapılmaya devam edilmesi gerekmektedir.


1- İDARİ PARA CEZASI VERMEYE YETKİLİ KAMU TÜZEL KİŞİLERİNCE VERİLEN İDARİ PARA CEZALARI

Ödeme veya kesinleşme süresi içerisinde ilgili kuruma ödenmeyen idari para cezalarına ilişkin idari yaptırım kararları, kesinleşmesini ve ödeme süresinin geçmesini müteakip tahsil için borçlunun ikametgahının, tüzel kişilerin kanuni veya iş merkezlerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi bulunması halinde süreksiz vergileri tahsil ile görevli vergi dairelerine gönderilecektir.

Vergi dairelerince, idari para cezası vermeye yetkili kamu tüzel kişilerince verilen idari yaptırım kararlarının, kararı alan idare tarafından tebliğ edilip edilmediği ve kararın kesinleşip kesinleşmediği kontrol edilecektir.

İdari yaptırım kararlarının kesinleşmesi 437 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğinin III/C bölümünde açıklanmıştır. Buna göre, ödeme ve kesinleşme süresi içerisinde ilgili kuruma ödenmeyen idari para cezaları yetkili vergi dairelerince takip ve tahsil edileceğinden, kesinleşmeden ve ödeme süresi geçmeden önce vergi dairelerine intikal ettirilen idari para cezalarına ilişkin idari yaptırım kararları işleme alınmayarak ilgili kuruma iade edilecektir.

İdari yaptırım kararlarının vergi dairesine intikali üzerine yukarıda belirtilen hususlarla ilgili gerekli kontroller yapıldıktan sonra idari para cezaları #8220;Olay Kayıt ve Hesap Defteri#8221;ne kaydedilmek suretiyle tahakkuk ettirilecektir. Ayrıca, defterin #8220;NOT#8221; sütununda, idari yaptırım kararını gönderen kurum ile kararın tebliğ ve kesinleşme tarihleri belirtilecektir. Olay Kayıt ve Hesap Defterine kaydedilmek suretiyle tahakkuk ettirilen idari para cezalarının takip işlemlerine ödeme emri düzenlenmek suretiyle başlanacaktır.

Vergi Daireleri İşlem Yönergesinde idari para cezaları için de tutulması öngörülen #8220;Harç ve Para Cezaları İle Diğer Amme Alacakları İçin Hesap Defteri#8221; bundan böyle idari para cezaları için tutulmayacaktır.

Bu kısımda belirtilen idari para cezalarının taksitlendirilmesi, taksitlendirme planlaması ve ödeme süresi içerisinde taksit tutarlarının tahsili, idari yaptırım kararını veren kurumca gerçekleştirilecektir. Ancak, taksitlerin eksik ödenmesi veya zamanında ödenmemesi halinde idari para cezasının kalan kısmı muaccel hale geleceğinden, ilgili kurum tarafından bildirilen tutarların takip ve tahsili yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde görevli vergi dairesince yerine getirilecektir.


2- MAHKEMELER VE CUMHURİYET SAVCILARI TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZALARI

5326 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine göre, mahkemeler tarafından verilen idari para cezalarına ilişkin kararlar borçlunun ikametgahının, tüzel kişilerin kanuni veya iş merkezlerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi bulunması halinde süreksiz vergileri tahsil ile görevli vergi dairelerine gönderilecektir.

Mahkemeler tarafından verilen idari para cezaları yine mahkemelerce ilgilisine tebliğ edileceğinden, mahkemelerce kovuşturmalar sırasında tespit edilen kabahatlere yönelik olarak verilecek idari para cezalarının hükmedildiği kararlarda, idari para cezalarının düzenlendikleri özel kanunlarda yer alan ödeme sürelerine de yer verilmesi gerekmekte, bu yönde özel kanunlarda bir düzenlemenin yer almaması halinde ise idari para cezalarının 6183 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre bir ay içinde ödenmesine yönelik bir hükmün kararda bulunması icap etmektedir. Bu itibarla, mahkemeler tarafından verilen kararlarda ödeme süresine yönelik bir hükmün yer almaması halinde, vergi daireleri tarafından ilgili mahkemelerden ödeme sürelerine yönelik bir açıklama talep edilmesi gerekmektedir.

Kamu tüzel kişileri tarafından verilen idari yaptırım kararlarının muhatapları tarafından dava konusu yapılması sonucunda mahkemeler tarafından bu kararların onanması, bu kararların idari merciler tarafından verilen idari para cezası niteliğini değiştirmediğinden, vergi dairelerinin, mahkemeler tarafından verilen idari para cezaları ile diğer kurumlarca verilen idari para cezaları ayrımına özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir.

Diğer taraftan, mahkemeler tarafından verilen adli para cezaları Kabahatler Kanunu çerçevesinde değerlendirilmeyecek, adli para cezaları ile ilgili işlemler önceki düzenlemelere göre yerine getirilecektir.

5326 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde, Cumhuriyet savcısının kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde bir kabahat dolayısıyla idari yaptırım kararı vermeye yetkili olduğu belirtilmiştir.

Cumhuriyet savcılarının verdiği yaptırım kararlarına karşı itiraz süresi 15 gün olup bu kararların kesinleşmesinde de kamu tüzel kişileri tarafından verilen idari yaptırım kararlarına dair hükümler dikkate alınacaktır.


Mahkemeler ve Cumhuriyet savcılarınca verilen idari yaptırım kararlarının vergi dairelerince alınması üzerine ilgili vergi dairesi tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra idari para cezaları Olay Kayıt ve Hesap Defterine kaydedilerek tahakkuk ettirilecektir. Ayrıca, ilgili defterin #8220;NOT#8221; sütununa kararı gönderen mahkeme veya Cumhuriyet savcılığı ile kararın tebliğ tarihi yazılacaktır. Bununla birlikte, yukarıda yer alan süre ile ilgili açıklamalara göre vergi dairesince belirlenen kararların kesinleşme tarihi de #8220;NOT#8221; sütununda belirtilecektir.

Mahkemeler ve Cumhuriyet savcılarınca 01.06.2005 tarihinden sonra verilen idari para cezaları için bu cezaları düzenleyen kanunlar esas alınarak belirlenmiş olan ekteki vergi türü kodları kullanılacaktır.

2.1. Peşin Ödeme İndirimi

5326 sayılı Kanun uyarınca, kanun yoluna başvurmadan Cumhuriyet savcılarının verdiği idari yaptırım kararlarının tebliğ tarihinden itibaren geçecek 15 günlük başvuru süresi (dava açma) ile itiraz yoluna gidilmeden mahkemeler tarafından verilen idari yaptırım kararlarında kararın tebliğ tarihinden itibaren geçecek 7 günlük itiraz süresi içerisinde borcun tamamına yönelik defaten yapılacak ödemelerde, borçlunun talebi aranmaksızın, peşin ödeme indirimi uygulanacaktır.

İdari para cezasının kanuni ödeme süresi geçtikten sonra ödenmesi durumunda peşin ödeme indirimi uygulanmayacaktır. Kanuni ödeme süresinin 15 günlük başvuru yolu süresinden veya 7 günlük itiraz süresinden daha az olması durumunda, sadece kanuni ödeme süresi içerisinde defaten yapılan ödemelere indirim uygulanacaktır.

Tahsilat esnasında düzenlenecek alındılarda ve bordrolarda idari para cezası tutarı, indirim tutarı ve tahsilat tutarı ayrı ayrı gösterilecektir. Ayrıca, indirimli tahsilatların Olay Kayıt ve Hesap Defterine kaydı sırasında bu husus şerh edilecektir.


2.2. Taksitlendirme

Mahkemeler ve Cumhuriyet savcılarınca verilen idari para cezalarında sadece ilgili kararda yer alması halinde taksitlendirme uygulaması yapılacaktır.

Belirtilen kararlarda taksitlendirme ile ilgili hüküm bulunması ve ceza muhatabının yazılı olarak talep etmesi üzerine, taksitlendirme talebi kabul edilen borçlular, borçlarını 4 eşit taksit halinde, birinci taksidi idari para cezasının kanuni ödeme süresi içerisinde, kalan 3 taksidi ise idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, mahkeme veya Cumhuriyet savcılarınca belirlenen sürelerde veya süre belirtilmemişse vergi dairesince belirlenecek sürelerde, ödeyeceklerdir.

Bu durumda, vergi dairesince ekte yer alan idari para cezaları için düzenlenmiş taksitlendirme formları, ilgisine göre iki örnek düzenlenerek vergi dairesi müdürü ya da yetkili kılacağı personel tarafından imzalanacak ve bir örneği ceza muhatabına verilecektir. Formun diğer örneği ise idari para cezası ile ilgili diğer belgelerle birlikte muhafaza edilecektir. Ayrıca Olay Kayıt ve Hesap Defterinde taksit uygulamasının yapıldığı belirtilecek ve taksitlerin zamanında ödenip ödenmediği titizlikle izlenecektir.

Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idari para cezasının kalan kısmı muaccel hale gelecek ve kalan tutar derhal takip ve tahsil edilecektir.

3- 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNA GÖRE KESİLEN TRAFİK PARA CEZALARI, 4925 SAYILI KARAYOLU TAŞIMA KANUNUNA GÖRE KESİLEN İDARİ PARA CEZALARI, 5539 SAYILI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN UYARINCA TAHSİLİ GEREKEN GEÇİŞ ÜCRETİ VE İDARİ PARA CEZALARI

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre kesilen trafik para cezaları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre kesilen idari para cezaları, 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca tahsili gereken geçiş ücreti ve idari para cezalarına ilişkin kararların muhataplarına tebliği, 5326 sayılı Kanun hükümlerine göre ilgili idarelerce yapılacaktır.

Dolayısıyla, 14.09.2004 tarih ve 2004/9; 14.09.2004 tarih ve 2004/10 ; 21.10.2004 tarih ve 2004/12 Seri No.lu Uygulama İç Genelgelerinde yer alan tebliğ ile ilgili düzenlemeler, 01.06.2005 tarihinden itibaren verilen idari yaptırım kararları için yürürlükten kaldırılmıştır. Anılan genelgelerin tebligat dışındaki diğer düzenlemelerinin uygulamasına devam edilecektir.

3.1. Peşin Ödeme İndirimi

Bu bölümde belirtilen cezaların, peşin ödeme indirimi uygulanacak süre içerisinde defaten ödenmesi halinde, cezanın verildiği anda muhasebe yetkilisi mutemetlerine (sayman mutemetlerine) yapılacak ödemelerdeki indirim uygulamasının yanı sıra, vergi dairelerine ve bankalara yapılan ödemelerde de peşin ödeme indirimi uygulanacaktır. İndirim uygulaması yapılarak düzenlenecek alındı ve bordrolarda ceza tutarı, indirim tutarı ve tahsil edilen tutar ayrı ayrı gösterilecektir.

5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca tahsili gereken geçiş ücreti ve idari para cezalarının peşin ödeme indirimi uygulanacak süre içerisinde defaten ödenmesi halinde, indirimin sadece idari para cezası tutarına uygulanmasına ve geçiş ücretinden indirim yapılmamasına özellikle dikkat edilecektir.

3.2. Taksitlendirme

5326 sayılı Kanuna göre taksitlendirme talebi, bu kısımda belirtilen idari para cezaları için tahsile yetkili kılınan vergi dairesine yapılacak ve talep bu vergi dairesince değerlendirilip karara bağlanacaktır.

Buna göre, ceza muhatabının taksitlendirme talebinin vergi dairesi müdürü ya da yetkili kılacağı personel tarafından uygun bulunması halinde, ekte yer alan idari para cezaları için düzenlenmiş taksitlendirme formları, ilgisine göre, iki örnek düzenlenecek ve imzalanıp bir örneği borçluya verilecektir. Formun diğer örneği ise idari para cezası ile ilgili diğer belgelerle birlikte muhafaza edilecektir.

Taksitlendirme talebi kabul edilen borçlular, borçlarını 4 eşit taksit halinde, birinci taksidi idari para cezasının kanuni ödeme süresi içerisinde, kalan 3 taksidi ise idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, vergi dairesince belirlenecek sürelerde ödeyeceklerdir.

Trafik para cezaları ve Karayolu Taşıma Kanunu idari para cezalarına, ilgili kanunları gereğince vade tarihinden itibaren aylık %5 oranında faiz uygulanacağından, vergi dairelerince, söz konusu formların düzenlenmesi sırasında bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.

Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idari para cezasının kalan kısmı muaccel hale geleceğinden kalan tutar, derhal takip ve tahsil edilecektir.

3.3. İlişik Kesme İşlemleri

Araçların fenni muayenelerinin yapılabilmesi için #8220;Fenni Muayene İzin Belgesi#8221;nin düzenlenmesi sırasında, ödeme zamanı gelmemiş idari para cezası taksitleri dikkate alınmayacak; araçların satış ve devirlerinde #8220;Motorlu Taşıtların Satış ve Devrine Ait İlişik Kesme Belgesi#8221;nin düzenlenmesi sırasında ise vadesi gelmemiş taksitlerin tamamının tahsili yoluna gidilecektir.


II- KAMU TÜZEL KİŞİLERİ TARAFINDAN TAHSİL EDİLEN İDARİ PARA CEZALARININ HAZİNE HESAPLARINA AKTARILMASI

Genel bütçeye dahil daireler tarafından idari yaptırım kararı uygulanarak kanuni ödeme süresi veya kararların kesinleşme süresi içerisinde tahsil edilen idari para cezaları bu amaçla açılmış hesaplara bütçe geliri olarak kaydedilecektir.

Genel bütçeye dahil daireler dışında kalan idareler ise; tahsil ettikleri idari para cezalarını 437 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğinin III/E bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde listeler ile birlikte idarenin bulunduğu yerde tek vergi dairesi varsa bu vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi varsa süreksiz vergileri tahsil etmekle görevli vergi dairelerine yatıracaklardır. Bu idareler söz konusu tutarları vergi dairelerine yatırabilecekleri gibi vergi dairelerinin T.C. Ziraat Bankası nezdindeki muhasebe birimi hesabına (saymanlık hesabına) vergi tahsil alındısı karşılığında da ödeyebileceklerdir.

Anılan idareler tahsil ettikleri tutarları 437 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğinde belirtilen sürelerde Hazine hesaplarına aktarmadıkları takdirde, haklarında yapılacak cezai kovuşturma dışında, süresinde aktarılmayan tutar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre aktarmada geciken idareden cebren takip ve tahsil edilecektir.

Genel bütçeye dahil daireler dışında kalan idareler, belirtilen listeleri yetkili vergi dairelerine gönderecek, ilgili vergi dairesi de bu listelerde gösterilen toplam tutar üzerinden tahakkuk işlemini gerçekleştirecektir. Ayrıca, anılan listeler ile birlikte tahakkuk ve tahsilata ilişkin düzenlenen diğer belgeler her bir kurum bazında açılacak dosyalarda muhafaza edilecektir. Söz konusu idari para cezalarının tahakkuk ve tahsilatı sırasında kullanılmak üzere #8220;9301#8221; vergi kodu, #8220;GENEL BÜTÇE DIŞINDA KALAN KURUMLAR TARAFINDAN YATIRILAN İ.P.C.#8221; vergi türü uzun adı, #8220;KTYC#8221; vergi türü kısa adı ve #8220;0009301006#8221; özel işlem numarası tanımlanmış olup otomasyonlu vergi daireleri sistemlerine aktarılmıştır.

Otomasyonsuz vergi dairelerinde ise belirlenen vergi kısa adı düzenlenecek belgelere yazılacaktır.


III- DİĞER HUSUSLAR

1) Tahsil edilmiş idari para cezalarının herhangi bir sebeple iadesi gerektiği takdirde, ret ve iade işlemleri; genel bütçeye dahil dairelerin yaptığı tahsilatlarda, tahsilatı yapan daire tarafından, diğer idarelerin tahsil ettiği idari para cezalarında ise idarenin para cezasını yatırdığı vergi dairesi tarafından, iadelerle ilgili genel düzenlemeler çerçevesinde yerine getirilecektir.

Diğer taraftan, tahsil edilen idari para cezalarının hazine hesaplarına aktarılmasından önce iade edilmesinin gerektiği durumlarda, ret ve iade işlemlerinin tahsilatı yapan idareler tarafından yerine getirileceği tabiidir.

2) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre kesilen trafik para cezaları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre kesilen idari para cezaları, 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca tahsili gereken geçiş ücreti ve idari para cezalarının tahsile yetkili vergi dairesinden başka bir vergi dairesine peşin ödeme indirimli olarak ödenmek istenmesi halinde, indirim yapılarak tahsil edilen tutar yetkili vergi dairesine aktarılacaktır.

Adına tahsilat yapılan vergi dairesince indirimin yerinde olup olmadığı hususu araştırılarak gerekli işlemler yapılacaktır.

Söz konusu idari para cezalarının taksitle ödeme talebinin ise tahsile yetkili vergi dairelerine yapılması gerekmekte olup başka vergi dairelerine gelen bu talepler ivedilikle yetkili vergi dairesine bildirilecektir. Taksitlendirme talebi ile birlikte idari para cezasının 1/4#8217;ünün ödenmek istenmesi halinde borçlunun talebi üzerine bu tahsilatlar yapılarak yetkili vergi dairesine taksitlendirme talebi ile birlikte aktarılacaktır.

3) 5326 sayılı Kanun uyarınca peşin ödemelerde yapılan %25 indirim tutarlarının Genel Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 311/a-1 inci maddesi hükümlerine göre muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.

4) Kabahatler Kanunu çerçevesinde tahsil edilecek idari para cezaları ile ilgili kullanılacak vergi türü kodları ile muhasebe kayıtları sırasında kullanılacak yardımcı hesap kodlarına ilişkin liste ekte yer almaktadır. Konu ile ilgili bilgisayar programları otomasyonlu vergi daireleri sistemlerine aktarılmıştır. Otomasyonsuz vergi dairelerinde ise belirlenen vergi kısa adları düzenlenecek belgelere yazılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim

Kemal UNAKITAN
Maliye Bakanı
EK: 3

ismail aycan
27-08-2006, 19:33:04
<b id="quote">quote:</b id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote">Sayın İlgili;

Yasa, zaten son derece açık. aşağıda, bir de uygulama genelgesi var. Ancak; en yakınınızdaki bir avukat arkadaşımızdan acilen yardım almanızı, önemle tavsiye ederim.

Saygılarımla,

UYGULAMA İÇ GENELGESİ SIRA NO : 2006/1
Tarih 21/02/2006
Sayı B.07.1.GİB.0.71/7100-118/11338
Kapsam


T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı


SAYI : B.07.1.GİB.0.71/7100-118


UYGULAMA İÇ GENELGESİ
SERİ NO : 2006/1

...........................VALİLİĞİNE
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)


5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 31.03.2005 tarih ve 25772 mükerrer sayılı Resmi Gazete#8217;de yayımlanarak 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanunun uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği, 437 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği 16.12.2005 tarih ve 26025 sayılı Resmi Gazete#8217;de yayımlanmıştır.

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 3 üncü maddesinde, bu Kanunun genel kanun niteliğinde olduğu belirtilerek, Kanunun genel hükümlerinin diğer kanunlardaki kabahatler hakkında da uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, Kanunun yürürlük tarihi olan 01.06.2005 tarihinden önce yürürlüğe girmiş olan tüm kanunlarda yer alan idari para cezaları hakkında Kabahatler Kanununun genel hükümleri uygulanacaktır.

Örneğin, idari yaptırım kararlarında bulunması gereken hususlar, kararların ilgililere tebliği usulü, yasal başvuru süreleri ve başvuru yolları, ödeme usulü, zamanaşımı, idari para cezalarının Devlet geliri sayılması yönündeki hükümler genel hükümler olup, ilgili kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi 5326 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır.

5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde idari para cezalarının Devlet hazinesine ödeneceği hükme bağlanmıştır. Kanunun yürürlüğe girdiği 01.06.2005 tarihinden sonra alınan idari yaptırım kararları gereğince tahsil edilen idari para cezalarından hiçbir kuruma pay aktarılmayacak, ancak bu tarihten sonra yürürlüğe giren kanunlarda, Kabahatler Kanunu hükümlerinden farklı düzenleme içeren hükümlerin bulunması halinde, bu hükümler Kabahatler Kanunundan sonra düzenleme getirmiş olduğundan, özel hüküm olarak dikkate alınıp uygulanacaktır. Bu durumlarda Bakanlığımızca yapılacak düzenlemelere göre işlem yapılacaktır.

İdari yaptırım kararlarını tutanak tanzimi suretiyle uygulayan idareler, düzenlenecek tutanakları 437 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğinde belirtilen tüm bilgilere yer verecek şekilde kendileri bastıracaktır.

Ancak, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre verilen idari para cezaları için kullanılacak tutanakların basımı ve dağıtımı önceki düzenlemeler doğrultusunda Bakanlığımızca yapılmaya devam edilecektir.

437 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde vergi dairelerince yapılacak iş ve işlemler aşağıda açıklanmıştır.


I - VERGİ DAİRELERİNE GÖNDERİLEN İDARİ YAPTIRIM KARARLARI İLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER

İdari para cezası vermeye yetkili olan kamu tüzel kişileri ve bu kişilerce yapılacak işlemler ile idari yaptırım kararlarında yer alması gereken bilgiler 437 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğinde belirtilmiştir.

İdari yaptırım kararlarının 6183 sayılı Kanuna göre takip ve tahsil edilmek üzere görevli vergi dairelerine gönderilmesi üzerine ;

1) İdari para cezası vermeye yetkili kamu tüzel kişilerince verilen ve ödeme veya kesinleşme süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezaları,

2) Mahkemeler ve Cumhuriyet Savcılarınca verilen idari para cezaları,

3) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre verilen Trafik Para Cezaları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre verilen idari para cezaları, 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca tahsili gereken geçiş ücreti ve idari para cezaları

ayrı ayrı değerlendirilecektir.

İdari yaptırım kararları, 5326 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi uyarınca kararı veren kamu tüzel kişilerince ilgililerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilecektir.

Bu itibarla, idari para cezasının ilgili mevzuatında tebliğ usulüne ilişkin özel hüküm yer alsa dahi uygulanmayacağından, idari para cezalarının tebliğ usullerine ilişkin olarak Bakanlığımızca daha önce yapılan düzenlemelere göre işlem yapılmayacaktır.

Buna göre, 01.06.2005 tarihinden sonra verilen idari yaptırım kararlarının tebliğ işlemlerinin 5326 sayılı Kanunun belirlediği esaslar çerçevesinde kararı veren kurumca yerine getirilmesi, 01.06.2005 tarihinden önce verilen idari yaptırım kararlarının tebliğ işlemlerinin ise ilgili mevzuatta belirtilen esaslara göre yapılmaya devam edilmesi gerekmektedir.


1- İDARİ PARA CEZASI VERMEYE YETKİLİ KAMU TÜZEL KİŞİLERİNCE VERİLEN İDARİ PARA CEZALARI

Ödeme veya kesinleşme süresi içerisinde ilgili kuruma ödenmeyen idari para cezalarına ilişkin idari yaptırım kararları, kesinleşmesini ve ödeme süresinin geçmesini müteakip tahsil için borçlunun ikametgahının, tüzel kişilerin kanuni veya iş merkezlerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi bulunması halinde süreksiz vergileri tahsil ile görevli vergi dairelerine gönderilecektir.

Vergi dairelerince, idari para cezası vermeye yetkili kamu tüzel kişilerince verilen idari yaptırım kararlarının, kararı alan idare tarafından tebliğ edilip edilmediği ve kararın kesinleşip kesinleşmediği kontrol edilecektir.

İdari yaptırım kararlarının kesinleşmesi 437 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğinin III/C bölümünde açıklanmıştır. Buna göre, ödeme ve kesinleşme süresi içerisinde ilgili kuruma ödenmeyen idari para cezaları yetkili vergi dairelerince takip ve tahsil edileceğinden, kesinleşmeden ve ödeme süresi geçmeden önce vergi dairelerine intikal ettirilen idari para cezalarına ilişkin idari yaptırım kararları işleme alınmayarak ilgili kuruma iade edilecektir.

İdari yaptırım kararlarının vergi dairesine intikali üzerine yukarıda belirtilen hususlarla ilgili gerekli kontroller yapıldıktan sonra idari para cezaları #8220;Olay Kayıt ve Hesap Defteri#8221;ne kaydedilmek suretiyle tahakkuk ettirilecektir. Ayrıca, defterin #8220;NOT#8221; sütununda, idari yaptırım kararını gönderen kurum ile kararın tebliğ ve kesinleşme tarihleri belirtilecektir. Olay Kayıt ve Hesap Defterine kaydedilmek suretiyle tahakkuk ettirilen idari para cezalarının takip işlemlerine ödeme emri düzenlenmek suretiyle başlanacaktır.

Vergi Daireleri İşlem Yönergesinde idari para cezaları için de tutulması öngörülen #8220;Harç ve Para Cezaları İle Diğer Amme Alacakları İçin Hesap Defteri#8221; bundan böyle idari para cezaları için tutulmayacaktır.

Bu kısımda belirtilen idari para cezalarının taksitlendirilmesi, taksitlendirme planlaması ve ödeme süresi içerisinde taksit tutarlarının tahsili, idari yaptırım kararını veren kurumca gerçekleştirilecektir. Ancak, taksitlerin eksik ödenmesi veya zamanında ödenmemesi halinde idari para cezasının kalan kısmı muaccel hale geleceğinden, ilgili kurum tarafından bildirilen tutarların takip ve tahsili yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde görevli vergi dairesince yerine getirilecektir.


2- MAHKEMELER VE CUMHURİYET SAVCILARI TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZALARI

5326 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine göre, mahkemeler tarafından verilen idari para cezalarına ilişkin kararlar borçlunun ikametgahının, tüzel kişilerin kanuni veya iş merkezlerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi bulunması halinde süreksiz vergileri tahsil ile görevli vergi dairelerine gönderilecektir.

Mahkemeler tarafından verilen idari para cezaları yine mahkemelerce ilgilisine tebliğ edileceğinden, mahkemelerce kovuşturmalar sırasında tespit edilen kabahatlere yönelik olarak verilecek idari para cezalarının hükmedildiği kararlarda, idari para cezalarının düzenlendikleri özel kanunlarda yer alan ödeme sürelerine de yer verilmesi gerekmekte, bu yönde özel kanunlarda bir düzenlemenin yer almaması halinde ise idari para cezalarının 6183 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre bir ay içinde ödenmesine yönelik bir hükmün kararda bulunması icap etmektedir. Bu itibarla, mahkemeler tarafından verilen kararlarda ödeme süresine yönelik bir hükmün yer almaması halinde, vergi daireleri tarafından ilgili mahkemelerden ödeme sürelerine yönelik bir açıklama talep edilmesi gerekmektedir.

Kamu tüzel kişileri tarafından verilen idari yaptırım kararlarının muhatapları tarafından dava konusu yapılması sonucunda mahkemeler tarafından bu kararların onanması, bu kararların idari merciler tarafından verilen idari para cezası niteliğini değiştirmediğinden, vergi dairelerinin, mahkemeler tarafından verilen idari para cezaları ile diğer kurumlarca verilen idari para cezaları ayrımına özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir.

Diğer taraftan, mahkemeler tarafından verilen adli para cezaları Kabahatler Kanunu çerçevesinde değerlendirilmeyecek, adli para cezaları ile ilgili işlemler önceki düzenlemelere göre yerine getirilecektir.

5326 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde, Cumhuriyet savcısının kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde bir kabahat dolayısıyla idari yaptırım kararı vermeye yetkili olduğu belirtilmiştir.

Cumhuriyet savcılarının verdiği yaptırım kararlarına karşı itiraz süresi 15 gün olup bu kararların kesinleşmesinde de kamu tüzel kişileri tarafından verilen idari yaptırım kararlarına dair hükümler dikkate alınacaktır.


Mahkemeler ve Cumhuriyet savcılarınca verilen idari yaptırım kararlarının vergi dairelerince alınması üzerine ilgili vergi dairesi tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra idari para cezaları Olay Kayıt ve Hesap Defterine kaydedilerek tahakkuk ettirilecektir. Ayrıca, ilgili defterin #8220;NOT#8221; sütununa kararı gönderen mahkeme veya Cumhuriyet savcılığı ile kararın tebliğ tarihi yazılacaktır. Bununla birlikte, yukarıda yer alan süre ile ilgili açıklamalara göre vergi dairesince belirlenen kararların kesinleşme tarihi de #8220;NOT#8221; sütununda belirtilecektir.

Mahkemeler ve Cumhuriyet savcılarınca 01.06.2005 tarihinden sonra verilen idari para cezaları için bu cezaları düzenleyen kanunlar esas alınarak belirlenmiş olan ekteki vergi türü kodları kullanılacaktır.

2.1. Peşin Ödeme İndirimi

5326 sayılı Kanun uyarınca, kanun yoluna başvurmadan Cumhuriyet savcılarının verdiği idari yaptırım kararlarının tebliğ tarihinden itibaren geçecek 15 günlük başvuru süresi (dava açma) ile itiraz yoluna gidilmeden mahkemeler tarafından verilen idari yaptırım kararlarında kararın tebliğ tarihinden itibaren geçecek 7 günlük itiraz süresi içerisinde borcun tamamına yönelik defaten yapılacak ödemelerde, borçlunun talebi aranmaksızın, peşin ödeme indirimi uygulanacaktır.

İdari para cezasının kanuni ödeme süresi geçtikten sonra ödenmesi durumunda peşin ödeme indirimi uygulanmayacaktır. Kanuni ödeme süresinin 15 günlük başvuru yolu süresinden veya 7 günlük itiraz süresinden daha az olması durumunda, sadece kanuni ödeme süresi içerisinde defaten yapılan ödemelere indirim uygulanacaktır.

Tahsilat esnasında düzenlenecek alındılarda ve bordrolarda idari para cezası tutarı, indirim tutarı ve tahsilat tutarı ayrı ayrı gösterilecektir. Ayrıca, indirimli tahsilatların Olay Kayıt ve Hesap Defterine kaydı sırasında bu husus şerh edilecektir.


2.2. Taksitlendirme

Mahkemeler ve Cumhuriyet savcılarınca verilen idari para cezalarında sadece ilgili kararda yer alması halinde taksitlendirme uygulaması yapılacaktır.

Belirtilen kararlarda taksitlendirme ile ilgili hüküm bulunması ve ceza muhatabının yazılı olarak talep etmesi üzerine, taksitlendirme talebi kabul edilen borçlular, borçlarını 4 eşit taksit halinde, birinci taksidi idari para cezasının kanuni ödeme süresi içerisinde, kalan 3 taksidi ise idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, mahkeme veya Cumhuriyet savcılarınca belirlenen sürelerde veya süre belirtilmemişse vergi dairesince belirlenecek sürelerde, ödeyeceklerdir.

Bu durumda, vergi dairesince ekte yer alan idari para cezaları için düzenlenmiş taksitlendirme formları, ilgisine göre iki örnek düzenlenerek vergi dairesi müdürü ya da yetkili kılacağı personel tarafından imzalanacak ve bir örneği ceza muhatabına verilecektir. Formun diğer örneği ise idari para cezası ile ilgili diğer belgelerle birlikte muhafaza edilecektir. Ayrıca Olay Kayıt ve Hesap Defterinde taksit uygulamasının yapıldığı belirtilecek ve taksitlerin zamanında ödenip ödenmediği titizlikle izlenecektir.

Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idari para cezasının kalan kısmı muaccel hale gelecek ve kalan tutar derhal takip ve tahsil edilecektir.

3- 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNA GÖRE KESİLEN TRAFİK PARA CEZALARI, 4925 SAYILI KARAYOLU TAŞIMA KANUNUNA GÖRE KESİLEN İDARİ PARA CEZALARI, 5539 SAYILI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN UYARINCA TAHSİLİ GEREKEN GEÇİŞ ÜCRETİ VE İDARİ PARA CEZALARI

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre kesilen trafik para cezaları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre kesilen idari para cezaları, 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca tahsili gereken geçiş ücreti ve idari para cezalarına ilişkin kararların muhataplarına tebliği, 5326 sayılı Kanun hükümlerine göre ilgili idarelerce yapılacaktır.

Dolayısıyla, 14.09.2004 tarih ve 2004/9; 14.09.2004 tarih ve 2004/10 ; 21.10.2004 tarih ve 2004/12 Seri No.lu Uygulama İç Genelgelerinde yer alan tebliğ ile ilgili düzenlemeler, 01.06.2005 tarihinden itibaren verilen idari yaptırım kararları için yürürlükten kaldırılmıştır. Anılan genelgelerin tebligat dışındaki diğer düzenlemelerinin uygulamasına devam edilecektir.

3.1. Peşin Ödeme İndirimi

Bu bölümde belirtilen cezaların, peşin ödeme indirimi uygulanacak süre içerisinde defaten ödenmesi halinde, cezanın verildiği anda muhasebe yetkilisi mutemetlerine (sayman mutemetlerine) yapılacak ödemelerdeki indirim uygulamasının yanı sıra, vergi dairelerine ve bankalara yapılan ödemelerde de peşin ödeme indirimi uygulanacaktır. İndirim uygulaması yapılarak düzenlenecek alındı ve bordrolarda ceza tutarı, indirim tutarı ve tahsil edilen tutar ayrı ayrı gösterilecektir.

5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca tahsili gereken geçiş ücreti ve idari para cezalarının peşin ödeme indirimi uygulanacak süre içerisinde defaten ödenmesi halinde, indirimin sadece idari para cezası tutarına uygulanmasına ve geçiş ücretinden indirim yapılmamasına özellikle dikkat edilecektir.

3.2. Taksitlendirme

5326 sayılı Kanuna göre taksitlendirme talebi, bu kısımda belirtilen idari para cezaları için tahsile yetkili kılınan vergi dairesine yapılacak ve talep bu vergi dairesince değerlendirilip karara bağlanacaktır.

Buna göre, ceza muhatabının taksitlendirme talebinin vergi dairesi müdürü ya da yetkili kılacağı personel tarafından uygun bulunması halinde, ekte yer alan idari para cezaları için düzenlenmiş taksitlendirme formları, ilgisine göre, iki örnek düzenlenecek ve imzalanıp bir örneği borçluya verilecektir. Formun diğer örneği ise idari para cezası ile ilgili diğer belgelerle birlikte muhafaza edilecektir.

Taksitlendirme talebi kabul edilen borçlular, borçlarını 4 eşit taksit halinde, birinci taksidi idari para cezasının kanuni ödeme süresi içerisinde, kalan 3 taksidi ise idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, vergi dairesince belirlenecek sürelerde ödeyeceklerdir.

Trafik para cezaları ve Karayolu Taşıma Kanunu idari para cezalarına, ilgili kanunları gereğince vade tarihinden itibaren aylık %5 oranında faiz uygulanacağından, vergi dairelerince, söz konusu formların düzenlenmesi sırasında bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.

Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idari para cezasının kalan kısmı muaccel hale geleceğinden kalan tutar, derhal takip ve tahsil edilecektir.

3.3. İlişik Kesme İşlemleri

Araçların fenni muayenelerinin yapılabilmesi için #8220;Fenni Muayene İzin Belgesi#8221;nin düzenlenmesi sırasında, ödeme zamanı gelmemiş idari para cezası taksitleri dikkate alınmayacak; araçların satış ve devirlerinde #8220;Motorlu Taşıtların Satış ve Devrine Ait İlişik Kesme Belgesi#8221;nin düzenlenmesi sırasında ise vadesi gelmemiş taksitlerin tamamının tahsili yoluna gidilecektir.


II- KAMU TÜZEL KİŞİLERİ TARAFINDAN TAHSİL EDİLEN İDARİ PARA CEZALARININ HAZİNE HESAPLARINA AKTARILMASI

Genel bütçeye dahil daireler tarafından idari yaptırım kararı uygulanarak kanuni ödeme süresi veya kararların kesinleşme süresi içerisinde tahsil edilen idari para cezaları bu amaçla açılmış hesaplara bütçe geliri olarak kaydedilecektir.

Genel bütçeye dahil daireler dışında kalan idareler ise; tahsil ettikleri idari para cezalarını 437 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğinin III/E bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde listeler ile birlikte idarenin bulunduğu yerde tek vergi dairesi varsa bu vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi varsa süreksiz vergileri tahsil etmekle görevli vergi dairelerine yatıracaklardır. Bu idareler söz konusu tutarları vergi dairelerine yatırabilecekleri gibi vergi dairelerinin T.C. Ziraat Bankası nezdindeki muhasebe birimi hesabına (saymanlık hesabına) vergi tahsil alındısı karşılığında da ödeyebileceklerdir.

Anılan idareler tahsil ettikleri tutarları 437 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğinde belirtilen sürelerde Hazine hesaplarına aktarmadıkları takdirde, haklarında yapılacak cezai kovuşturma dışında, süresinde aktarılmayan tutar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre aktarmada geciken idareden cebren takip ve tahsil edilecektir.

Genel bütçeye dahil daireler dışında kalan idareler, belirtilen listeleri yetkili vergi dairelerine gönderecek, ilgili vergi dairesi de bu listelerde gösterilen toplam tutar üzerinden tahakkuk işlemini gerçekleştirecektir. Ayrıca, anılan listeler ile birlikte tahakkuk ve tahsilata ilişkin düzenlenen diğer belgeler her bir kurum bazında açılacak dosyalarda muhafaza edilecektir. Söz konusu idari para cezalarının tahakkuk ve tahsilatı sırasında kullanılmak üzere #8220;9301#8221; vergi kodu, #8220;GENEL BÜTÇE DIŞINDA KALAN KURUMLAR TARAFINDAN YATIRILAN İ.P.C.#8221; vergi türü uzun adı, #8220;KTYC#8221; vergi türü kısa adı ve #8220;0009301006#8221; özel işlem numarası tanımlanmış olup otomasyonlu vergi daireleri sistemlerine aktarılmıştır.

Otomasyonsuz vergi dairelerinde ise belirlenen vergi kısa adı düzenlenecek belgelere yazılacaktır.


III- DİĞER HUSUSLAR

1) Tahsil edilmiş idari para cezalarının herhangi bir sebeple iadesi gerektiği takdirde, ret ve iade işlemleri; genel bütçeye dahil dairelerin yaptığı tahsilatlarda, tahsilatı yapan daire tarafından, diğer idarelerin tahsil ettiği idari para cezalarında ise idarenin para cezasını yatırdığı vergi dairesi tarafından, iadelerle ilgili genel düzenlemeler çerçevesinde yerine getirilecektir.

Diğer taraftan, tahsil edilen idari para cezalarının hazine hesaplarına aktarılmasından önce iade edilmesinin gerektiği durumlarda, ret ve iade işlemlerinin tahsilatı yapan idareler tarafından yerine getirileceği tabiidir.

2) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre kesilen trafik para cezaları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre kesilen idari para cezaları, 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca tahsili gereken geçiş ücreti ve idari para cezalarının tahsile yetkili vergi dairesinden başka bir vergi dairesine peşin ödeme indirimli olarak ödenmek istenmesi halinde, indirim yapılarak tahsil edilen tutar yetkili vergi dairesine aktarılacaktır.

Adına tahsilat yapılan vergi dairesince indirimin yerinde olup olmadığı hususu araştırılarak gerekli işlemler yapılacaktır.

Söz konusu idari para cezalarının taksitle ödeme talebinin ise tahsile yetkili vergi dairelerine yapılması gerekmekte olup başka vergi dairelerine gelen bu talepler ivedilikle yetkili vergi dairesine bildirilecektir. Taksitlendirme talebi ile birlikte idari para cezasının 1/4#8217;ünün ödenmek istenmesi halinde borçlunun talebi üzerine bu tahsilatlar yapılarak yetkili vergi dairesine taksitlendirme talebi ile birlikte aktarılacaktır.

3) 5326 sayılı Kanun uyarınca peşin ödemelerde yapılan %25 indirim tutarlarının Genel Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 311/a-1 inci maddesi hükümlerine göre muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.

4) Kabahatler Kanunu çerçevesinde tahsil edilecek idari para cezaları ile ilgili kullanılacak vergi türü kodları ile muhasebe kayıtları sırasında kullanılacak yardımcı hesap kodlarına ilişkin liste ekte yer almaktadır. Konu ile ilgili bilgisayar programları otomasyonlu vergi daireleri sistemlerine aktarılmıştır. Otomasyonsuz vergi dairelerinde ise belirlenen vergi kısa adları düzenlenecek belgelere yazılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim

Kemal UNAKITAN
Maliye Bakanı
EK: 3


<div align="right">Ekleyen: Av.Mehmet Taylan Karakum - 27/08/2006 : 01:23:35</div id="right">
</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote">[:0][:0]

ismail aycan
27-08-2006, 19:36:13
Avukat Bey ilginiz için teşekkürler..