PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanunhukmuk
28-04-2004, 18:40:30
Bu kanun yürürlükte değil midir? Bir takım kurslar 'sistem mühendisi' vs. yetiştirdiklerini ilan ediyorlar, ama bu kanuna göre bu mümkün değil? Kısa bir yazı için araştırma yapıyorum, TMMOB'a da sordum cevap vermediler. Burada bu konuyu incelemiş hukukçu var mı acaba? Teşekkürler.

Av.Fatih Karaca
29-04-2004, 08:12:39
Sayın Hukmuk, bahsettiğiniz 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun halen yürülüktedir.

DeFacto

hukmuk
01-05-2004, 12:06:16
Çok teşekkür ederim. Bu kanun yürürlükteyse, bu kursları bitiren kişiler kartvizitlerine mühendis yazdıkları zaman kanunsuz bir iş yapmış oluyorlar değil mi? Burada sorumluluk kimde oluyor? Mühendis oldunuz diyen kurslarda mı yoksa imitihanlar sonucunda alınan sertifikalarını mühendislik lisans derecesi gibi gösteren mezunlarda mi? Pek çok firma yapıyor bunu ama sertifikaları veren yabancı şirketler İngilizce'den tercüme etmiyorlar (mesela Mikrosoft Microsoft Certified Engineer'in kısaltması olan MSCE'yi kullanıyor, "sertifikalı mühendis" demiyor ama kurslar tercüme edip sizi mühendis yapacağız diyorlar).

Bu konuya kamu oyunda dikkat çekilirse bu suç duyurusu mu kabul edilir? Ben devletin uygulayamadığı kanunları değiştirmesini istiyorum ama bunu dile getirirken insanların basını belaya sokmak da istemiyorum.

Av.Fatih Karaca
01-05-2004, 13:50:24
3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun:

Madde 1 - Türkiye Cumhuriyeti hududları dahilinde mühendislik ve mimarlık unvan ve salahiyeti ile sanat icra etmek isteyenlerin aşağıda yazılı vesikalardan birini haiz olmaları şarttır:
a) Mühendislik veya mimarlık tahsilini gösteren Türk yüksek mekteblerinden verilen diplomalar;
b) Programlarının yüksek mühendis veya mimar mektebleri programlarına muadil olduğu kabul edilen bir ecnebi yüksek mühendis veya yüksek mimar mektebinden diploma almış olanlara usulüne tevfikan verilecek ruhsatnameler;
c) Türk Teknik Okulu mühendis kısmı ile programlarının buna muadil olduğu kabul edilen memleket dahilindeki diğer mühendis veya mimar mekteblerinden verilen diplomalar;
d) Programlarının Türk Teknik Okulu Mühendis kısmı programlarına muadil olduğu kabul olunan bir ecnebi mühendis veya mimar mektebinden diploma almış olanlara usulüne tevfikan verilecek ruhsatnameler.

Madde 7 - (Değişik madde: 29/06/2001 - 4708 S.K./13. md.)(*)
1 inci maddede belirtilen diploma veya ruhsatnamelerden birini haiz olmayanlar Türkiye'de mühendis veya mimar unvanı ile istihdam olunamazlar, imzalarla sanat icra edemezler, bu unvanları kullanarak rey veremezler ve imza da koyamazlar.

Madde 8 - Yukarıki madde hükümlerine aykırı harekette bulunanlar 50 liradan 500 liraya kadar ağır para cezasile ve tekerrürü halinde para cezasile beraber ayrıca bir aydan üç aya kadar hapis cezasile cezalandırılırlar.
Birinci maddede yazılı diploma ve ruhsatnameyi haiz olmayanları bu vesikaları haiz olanlara mahsus unvan ve salahiyetle işlerinde kullanan kimselerle hükmi şahsiyetlerin mümessilleri de ayni suretle cezaya mahküm edilirler.

(Not: Bu Kanun'daki para cezaları TCK'nun Ek 1 inci maddesi ile yirmiüçbinbeşyüzseksen (23580) misline çıkarılmış ve her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanması öngörülmüşdür.)

DeFacto