PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Mevzuatı - Şamil DemirHukuk Kitapçısı
19-12-2013, 00:40:07
Hukuk Uyuşmazlıklarında ARABULUCULUK MEVZUATI
GEREKÇELİ - ATIFLI - NOTLU
Şamil DEMİR - Aralık 2013 - 1. Bası - Yeni - Roman Boy - 978-605-1462-875

6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte, lisanslı kurumlardan eğitim alan ve sınavları başarıyla geçen arabulucular, arabuluculuk siciline kaydolmaya başladılar. Arabuluculuk mesleğinin icrasında, arabuluculuğa elverişli alanlar belirlenirken sadece HUAK ve HUAKY’nin esas alınması mümkün değildir. Zira Kanun koyucu, hangi konuların arabuluculuğa elverişli olduğunu belirlerken CMK m. 253’te düzenlenen uzlaşma hükümlerine ve “aile içi şiddet” kavramına atıfta bulunmuştur. Ayrıca arabuluculuğa yargılama devam ederken karar verilmesi halinde ise HMK hükümleri uygulanacaktır. Uygulanacak kurallardaki bu çeşitlilik, daha önce medeni usul hukuku, ceza hukuku veya aile hukuku alanlarında çalışma yapmamış hukukçuları, arabuluculuk eğitiminde HMK, CMK, TCK’nu ve aile hukukunun aile içi şiddete ilişkin hükümlerini öğrenmek zorunda bırakmıştır.

Bu çalışma gerek arabuluculuk eğitiminde, gerekse arabuluculuk mesleğinin icrası sırasında ihtiyaç duyulabilecek bütün düzenlemeleri bir araya getirmeyi amaçlamıştır. Bu yapılırken ilgili mevzuatın peş peşe sıralanması uygulanmasından farklı olarak, HUAK’ndan ilgili mevzuata atıflar yapılmış, kapsam konusunda dikkat edilmesi gereken düzenlemelere dipnotlarla açıklamalar yapılmış, mümkün olan bütün maddelerin gerekçeleri ilave edilmiştir. Çalışmada CMK ve TCK’nun uzlaşma ile ilgili maddeleri ve şikâyete bağlı suçlar derlenerek okuyucuya kapsama giren tüm suçları birlikte değerlendirilme olanağı verilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın arabulucuların ve arabulucu adaylarının işlerini kolaylaştırmasını temenni eder, bu vesileyle görüş ve önerilerinizi iletmekten çekinmemenizi dilerim.

Online satın almak için:
Kitap Yurdu (http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=680006)
Hukuk Market (http://www.hukukmarket.com/yazar/10761/samil-demir.html#!/kitap/141290/?yazar-ids=10761&siralama=tarih&sayfa=1)
Adalet yayınevi (http://www.adaletyayinevi.com/yynadlt/ktpdty.asp?kid=5000)
Legal Kitapevi (http://www.legalkitabevi.com/samil-demir/hukuk-uyusmazliklarinda-arabuluculuk-mevzuati.htm)

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU-9
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Madde 1--Amaç ve kapsam-9
Madde 2- -Tanımlar-11
İKİNCİ BÖLÜM
Arabuluculuğa İlişkin Temel İlkeler
Madde 3--İradi olma ve eşitlik-13
Madde 4--Gizlilik-15
Madde 5--Beyan veya belgelerin kullanılamaması-16
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Arabulucuların Hak ve Yükümlülükleri
Madde 6--Unvanın kullanılması-21
Madde 7--Ücret ve masrafların istenmesi-22
Madde 8--Taraflarla görüşme ve iletişim kurulması-23
Madde 9--Görevin özenle ve tarafsız biçimde yerine getirilmesi-24
Madde 10--Reklam yasağı-25
Madde 11--Tarafların aydınlatılması-26
Madde 12--Aidat ödenmesi-27
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Arabuluculuk Faaliyeti
Madde 13--Arabulucuya başvuru-27
Madde 14--Arabulucunun seçilmesi-28
Madde 15--Arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi-29
Madde 16--Arabuluculuk sürecinin başlaması ve sürelere etkisi-31
Madde 17--Arabuluculuğun sona ermesi-32
Madde 18--Tarafların anlaşması-35
BEŞİNCİ BÖLÜM
Arabulucular Sicili
Madde 19--Arabulucular sicilinin tutulması-38
Madde 20--Arabulucular siciline kayıt şartları-39
Madde 21--Arabulucular sicilinden silinme-40
ALTINCI BÖLÜM
Arabuluculuk Eğitimi ve Eğitim Kuruluşları
Madde 22--Arabuluculuk eğitimi-41
Madde 23--Eğitim kuruluşlarına izin verilmesi-42
Madde 24--İzin süresinin uzatılması-43
Madde 25--Arabuluculuk yetki belgesi-43
Madde 26--Daire Başkanlığına bilgi verme yükümlülüğü-44
Madde 27--Eğitim kuruluşuna verilen iznin iptali-44
YEDİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Görevler
Madde 28--Kuruluş ve teşkilat-45
Madde 29--Daire Başkanlığı-46
Madde 30--Daire Başkanlığının görevleri-46
Madde 31--Kurul-48
Madde 32--Kurulun görevleri-50
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Ceza Hükümleri
Madde 33--Gizliliğin ihlali-51
DOKUZUNCU BÖLÜM
Son ve Geçici Hükümler
Madde 34--Kadrolar-51
Madde 35--Değiştirilen hükümler-52
Madde 36--Yönetmelikler-53
Geçici Madde 1--53
Geçici Madde 2--54
Madde 37--Yürürlük-55
Madde 38--Yürütme-55
HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU YÖNETMELİĞİ-61
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Madde 1--Amaç-61
Madde 2--Kapsam-61
Madde 3--Dayanak-62
Madde 4--Tanımlar-62
İKİNCİ BÖLÜM
Arabuluculuğun Temel İlkeleri
Madde 5--İradi olma ve eşitlik-64
Madde 6--Gizlilik-64
Madde 7--Beyan veya belgelerin kullanılamaması-65
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Arabulucuların Hak ve Yükümlülükleri
Madde 8--Tarafsızlık-66
Madde 9--Unvanın kullanılması-66
Madde 10--Ücret ve masrafların istenmesi-66
Madde 11--Taraflarla görüşme ve iletişim kurulması-67
Madde 12--Görevin özenle ve tarafsız biçimde yerine getirilmesi-67
Madde 13--Reklam yasağı-68
Madde 14--Tarafların aydınlatılması-69
Madde 15--Belge saklama yükümlülüğü-70
Madde 16--Aidat ödenmesi-70
İKİNCİ KISIM
Özel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Arabuluculuk Faaliyeti
Madde 17--Arabulucuya başvuru-71
Madde 18--Arabulucunun seçilmesi-71
Madde 19--Arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi-71
Madde 20--Arabuluculuk sürecinin başlaması ve sürelere etkisi-73
Madde 21--Arabuluculuğun sona ermesi-73
Madde 22--Tarafların anlaşması-75
İKİNCİ BÖLÜM
Arabulucular Sicili
Madde 23--Arabulucular sicilinin tutulması-76
Madde 24--Arabulucular siciline kayıt olma şartları-76
Madde 25--Arabulucular sicilinden silinme-78
ÜÇÜNCÜ KISIM
Eğitim, Sınav ve Denetim
BİRİNCİ BÖLÜM
Arabuluculuk Eğitimi ve Eğitim Kuruluşları
Madde 26--Arabuluculuk eğitimi-79
Madde 27--Arabuluculuk eğitimi başarı belgesi-81
Madde 28--Eğitim kuruluşlarına izin verilmesi-81
Madde 29--İzin süresinin uzatılması-82
Madde 31--Eğitim kuruluşuna verilen iznin iptali-83
İKİNCİ BÖLÜM
Sınav, Sınav Kurulunun Oluşumu ve Görevleri
Madde 32--Sınavlar-84
Madde 33--Sınavların yeri, şekli ve günü-84
Madde 34--Sınavların konusu-84
Madde 35--Sınav kurulu ve oluşumu-84
Madde 36--Sınav kurulunun görevleri-85
Madde 37--Sınav başvuru mercii ve şekli-85
Madde 38--Başvuru formunun incelenmesi-86
Madde 39--Sınavların yapılışı-86
Madde 40--Sınavlarda başarı puanı-87
Madde 41--Sınavların sonuçlarının açıklanması ve itiraz-87
Madde 42--Uygulamalı sınava katılamama-87
Madde 43--Sınavların geçersiz sayılması-88
Madde 44--Sınavlarda başarısız kabul edilme-88
Madde 45--Tekrardan sınav hakkı-88
Madde 46--Sınav evrakının saklanması ve imhası-89
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetim
Madde 47--Denetim usulü-89
Madde 48--Denetim görevlileri-89
Madde 49--Denetimin kapsamı-90
Madde 50--Denetim sonucunun izlenmesi-91
DÖRDÜNCÜ KISIM
Teşkilat
BİRİNCİ BÖLÜM
Daire Başkanlığı
Madde 51--Daire Başkanlığı-92
Madde 52--Daire Başkanlığının görevleri-92
İKİNCİ BÖLÜM
Arabuluculuk Kurulu ve Görevleri
Madde 53--Arabuluculuk Kurulu-93
Madde 54--Kurulun görevleri-95
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli ve Son Hükümler
Geçici Madde 1- Sınav kurulunda geçici olarak görev alma-97
Geçici Madde 2--Adalet uzman yardımcılarının geçici olarak görevlendirilmesi-97
Madde 55--Yürürlük-97
Madde 56--Yürütme-97
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NUN ARABULUCULUK İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ-99
Madde 74--Davaya vekalette özel yetki verilmesini gerektiren haller-99
Madde 137--Ön incelemenin kapsamı-101
Madde 140--Ön inceleme duruşması-102
Madde 320--Ön inceleme ve tahkikat-105
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU’NUN UZLAŞMA İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ-109
Madde 253--Uzlaşma-109
Madde 254--Mahkeme tarafından uzlaştırma-118
TÜRK CEZA KANUNU’NDAKİ (ŞİKÂYETE BAĞLI SUÇLAR DÂHİL) UZLAŞMA KAPSAMINA GİREN SUÇLAR-121
Madde 86--Kasten yaralama-122
Madde 88--Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi-124
Madde 89--Taksirle yaralama-125
Madde 106--Tehdit-127
Madde 116--Konut dokunulmazlığının ihlali-130
Madde 117--İş ve çalışma hürriyetinin ihlali-133
Madde 123--Kişilerin huzur ve sükununu bozma-135
Madde 125--Hakaret-135
Madde 130--Kişinin hatırasına hakaret-139
Madde 132--Haberleşmenin gizliliğini ihlal-140
Madde 133--Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması-144
Madde 134--Özel hayatın gizliliğini ihlal-147
Madde 150--(Alacağın Tahsili Maksadıyla Cebir ve Tehdit Kullanılması) Daha az cezayı gerektiren hâl-150
Madde 153--İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme-151
Madde 154--Hakkı olmayan yere tecavüz-152
Madde 156--Bedelsiz senedi kullanma-154
Madde 160--Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf-154
Madde 164--Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi-155
Madde 165--Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi-156
Madde 166--Bilgi vermeme-157
Madde 209--Açığa imzanın kötüye kullanılması-158
Madde 233--Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali-159
Madde 234--Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması-160
Madde 239--Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması-161
Madde 342--Yabancı devlet temsilcilerine karşı suç-162
ŞİKÂYETE BAĞLI SUÇLARIN DÜZENLENDİĞİ DİĞER KANUNLAR-165
CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE UZLAŞTIRMANIN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK-167
KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET VE AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE BUNLARLA MÜCADELEYE İLİŞKİN AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİ’NİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR-189
KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET VE AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE BUNLARLA MÜCADELEYE İLİŞKİN AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİ-191
AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN-235
AVUKATLIK KANUNU’NUN ARABULUCULUK İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ-253
TÜRKİYE ARABULUCULUK KURULU ARABULUCULUK SİSTEMİ VE ARABULUCULAR İÇİN MODEL ETİK VE UYGULAMA KURALLARI-259
2013 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ-277
ARABULUCULUK ÜCRET TARİFESİ-281
DİZİN-287