PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Mevzuata İlişkin Bilgi ve YorumlarSayfalar : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 1. Yeni Hukuki Kaynak: "Kendiliğinden hak alma suçu ve çalışma özgürlüğünü engelleme suçu hakkında Yargıtay içtihatı"
 2. Yeni Hukuki Kaynak: "Ziynet eşyalarının evi terkeden kadın üzerinde olması olağandır"
 3. Yeni Hukuki Kaynak: "İlk bilirkişi raporunda kusur oranını kabul eden taraflar için bu oran usuli müktesep hak oluşturur"
 4. Yeni Hukuki Kaynak: "Kat maliki ana gayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur"
 5. Yeni Hukuki Kaynak: "Arabuluculuk Yasa Tasarısı Kapsamında, Tarafların Üzerinde Serbestçe Tasarruf Edebilecekleri İş Veya İşlemlerden Doğan Özel Hukuk Uyuşmazlıkları Av. Hakan SEMİZOĞLU"
 6. Yeni Hukuki Kaynak: Menfaat Zıtlığı Bulunan Yanların Aynı Avukatla Temsil Edilemeyeceği
 7. Yeni Hukuki Kaynak: "Gündüz tek başına olduğu sırada sanığın eve girip mağdureye sarılması fiilinin bedensel teması içeren cinsel saldırı suçunu oluşturup oluşturmayacağı araştırılmalıdır"
 8. Yeni Hukuki Kaynak: "Uyuşmazlığın doğduğu Tarihe Göre Yeni Kurulan Mahkemenin Görev Durumu • Denizcilik Ýhtisas Mahkemesi*"
 9. Yeni Hukuki Kaynak: "Taşıyıcı Sorumluluğu • Eşyada Ziya Ve Hasar Sorumluluğu • Gecikmeli Yapılan Taşıma Sorumluluğu"
 10. Yeni Hukuki Kaynak: "2313 sk. muhalefet suçundan yargılama yapma Asliye Ceza Mahkemesi’nin görevidir"
 11. Yeni Hukuki Kaynak: "Kooperatif Yöneticisinin Sorumlulugu zararın saptanmasý"
 12. Yeni Hukuki Kaynak: "Sanığın satışa sunduğu CD’lerde şiddet kullanılarak, hayvanlarla ve doğal olmayan yollardan yapılan cinsel ilişkiye ilişkin görüntülerin 5237 sayılı TCK’nın 226/4. maddesinde yer alan suçu oluşturabileceği araştırılma
 13. Yeni Hukuki Kaynak: "Özel parselasyon sırasında parseller arasında yol olarak bırakılan bölümlerin tapudan terkin edilmesi gerekir"
 14. Yeni Hukuki Kaynak: "Mal sahipleri yönünden Kamulaştırma Kanunu'ndan doğan hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesi bakımından kamulaştırma işlemi tebligat ile başlar"
 15. Yeni Hukuki Kaynak: "Ziynet eşyaları nitelikleri itibariyle taşınabilen eşyalardan olduğundan kural olarak kadının üzerinde bulunduğu kabul edilir"
 16. Yeni Hukuki Kaynak: "Tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilen bağımsız ve sürekli nitelikte bulunan üst hakkındaki payın üçüncü bir kimseye satılması hali önalım hakkına konu teşkil eder"
 17. Yeni Hukuki Kaynak: "Tadilat nedeniyle tahliye davalarında yapılacak tadilatın esaslı ve imar amaçlı olması, tadilat esnasında kiralananda oturmanın mümkün olmaması ve tadilat projesinin imarca onaylanmış bulunması gerekir"
 18. Yeni Hukuki Kaynak: "Zimmet suçunun konusunu oluşturan paranın suç tarihindeki değerinin az olduğu gözetilerek cezadan indirim yapılması gerekir"
 19. Yeni Hukuki Kaynak: "Kazanç müsaderesine karar verilebilmesi için maddi menfaatin suçun mağduruna iade edilmemesi gerekir"
 20. Yeni Hukuki Kaynak: "İdari işlemle birlikte verilen idari para cezasına itiraz başvurusunu idare mahkemeleri incelemekle görevlidir"
 21. Yeni Hukuki Kaynak: "Avukatın Temel Görevleri • Avukatın Doğan Zarardan Sorumluluğu"
 22. Yeni Hukuki Kaynak: " Vekilin kusurlu eylemi Nedensellik Bağı Vekilin zarardan sorumluluğu"
 23. Yeni Hukuki Kaynak: "Kurumun hatalı prim tahsil etmesi "
 24. Yeni Hukuki Kaynak: "İtibari hizmetin gerceklesme kosulu"
 25. Yeni Hukuki Kaynak: "Kesin Hükmün Kapsamı Faizin Ayrı Bir Dava İle Talep Edilebilmesi"
 26. Yeni Hukuki Kaynak: "Kadastro Mahkemesinin yetkisi, her taşınmaz mal hakkında kadastro tutanağının düzenlendiği günde başlar"
 27. Yeni Hukuki Kaynak: "Kadastro Kanunu 13/B-c md. yazılı ölüm ve malikin tapu kütüğünden kim olduğunun anlaşılamaması sebeplerine dayalı iptal ve tescil isteğine ilişkin yargıtay içtihatı"
 28. Yeni Hukuki Kaynak: "5237 sayılı TCK 58. maddesi infaz rejimi ile ilgili olup bu maddenin uygulanmamış olması kazanılmış hak oluşturmaz"
 29. Yeni Hukuki Kaynak: "Hapis cezasından çevrilen adli para cezasının otuz gün içinde ödenmesi için hükümlüye ödeme emri tebliğine rağmen ödenmemesi halinde hapis cezasının tamamen veya kısmen çektirilmesine karar verilerek bu karar derhal infaz edilir"
 30. Yeni Hukuki Kaynak: "Silahlı terör örgütünün ve kurucusunun propagandasını yapma şeklinde gerçekleşen eylem yasama dokunulmazlığının kapsamına girmez"
 31. Yeni Hukuki Kaynak: "Sanıkların usulsüz harcama yapma şeklindeki eylemlerinin 5253 sk. 32/f md. kapsamında kalması nedeniyle asliye ceza mahkemesi davaya bakmakla görevlidir"
 32. Yeni Hukuki Kaynak: "Sanık 12-15 yaş gurubunda olduğuna göre üzerine atılı mala zarar verme suçu için öngörülen cezanın miktarı itibarı ile 5237 sayılı TCK’nın zamanaşımına ilişkin hükümleri sanığın daha lehinedir"
 33. Yeni Hukuki Kaynak: "İşe iade davalarında dava açma süresi olan bir aylık hak düşürücü süre fesih bildirim tarihinden itibaren, eylemli fesih halinde ise eylemli feshin yapıldığı tarihten itibaren başlar"
 34. Yeni Hukuki Kaynak: "Davalar Neden Uzar Av. Ali Şenoğlu"
 35. Yeni Hukuki Kaynak: "Alacaklılara zarar verme kasdı ile yapılan hileli tasarrafların iptali Talih Uyar"
 36. Yeni Hukuki Kaynak: "Maluliyet Oranında Artış Zamanaşımı Başlangıcı"
 37. Yeni Hukuki Kaynak: "Mirasçıların sorumluluğu Sebepsiz Zenginleşme"
 38. Yeni Hukuki Kaynak: "Zararlandırıcı Sigorta, İspat Külfeti iş kazasından doğan Ssk Zararı İs verenin Kusursuz Sorumluluðu"
 39. Yeni Hukuki Kaynak: "Kapsam Dışı Personel İşsizlik Sigortası"
 40. Yeni Hukuki Kaynak: "İş Hukuku • İspat Külfeti Davanın Takip Edilmemesi • Açılmamış Sayılma • Kamu Düzeni"
 41. Yeni Hukuki Kaynak: "Zorunlu Müdafilik Sanığın Müdafi Atandığının Haberdar Edilmesi"
 42. Yeni Hukuki Kaynak: "Avukatın Görevini İhmali"
 43. Yeni Hukuki Kaynak: "Muvazaalı İcra Takibinin İptali İçin İptal Davası Açılabileceği"
 44. Yeni Hukuki Kaynak: "Muvazaalı İşlem-Aciz Belgesi-BK 18.m."
 45. Özel üniversiteler?
 46. Yeni Hukuki Kaynak: "EVLENME İZNİ VERİLMESİ İSTEMİ - EVLENME İZNİ VERİLMESİNİN ŞARTLARI - KÜÇÜĞÜN DAVA TARİHİNDE ON ALTI YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLMASI - DAVANIN REDDİ GEREĞİ"
 47. Yeni Hukuki Kaynak: "MİRASÇILIK VE MİRASIN GEÇİŞİ - MİRAS BIRAKANIN ÖLÜMÜ TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANACAK OLMASI - TENKİS HÜKÜMLERİ - SAĞLARARASI TEBERRU"
 48. Yeni Hukuki Kaynak: "ÖNALIM DAVASI – DAVACI VEKİLİNİN BEDELDE MUVAZAA İDDİASINI KANITLAYAMAMASI"
 49. Yeni Hukuki Kaynak: "BOŞANMA DAVASI - KOCANIN BİRLİK GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMEDİĞİ - KOCANIN EVLİLİĞİN DEVAMI SIRASINDA KIZ OLMADIĞINA DAİR SÖYLENTİYE SEBEBİYET VERDİĞİ - KARŞI DAVACININ BOŞANMA İSTEMİNİN KABULÜ GEREĞİ"
 50. Yeni Hukuki Kaynak: "NAFAKA DAVASI - ÇOCUĞUN REŞİT OLDUĞU TARİHE KADAR İŞTİRAK NAFAKASININ ARTIRILMASI GEREĞİ"
 51. Yeni Hukuki Kaynak: "4857 Sayılı İş Kanunu"
 52. Yeni Hukuki Kaynak: "Duruşma Zabtının Zabıt Katibi Tarafından İmzalanmaması-Usule Aykırılık"
 53. Yeni Hukuki Kaynak: "Hakimin Zabıt Katibine Sövmesi"
 54. Yeni Hukuki Kaynak: "AYIPLI İNŞAAT- Eserin tesliminden sonra usulü veçhile muayenesinde müşahede edilemeyecek olan kusurları hakkında yüklenicinin mesuliyeti devam eder"
 55. Yeni Hukuki Kaynak: "Sebepsiz Zenginleşme-Bonolarda Üç Yıllık Zamanaşımı Süresi Dolduktan Sonraki Bir Yıl İçinde Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Dayalı Olarak Alacak Davası Açabileceği"
 56. Yeni Hukuki Kaynak: "BORCUN ZAMANAŞIMINA UĞRADIĞI İDDİASI - Belli Süre İçinde İleri Sürülmesi Koşuluna Bağlı Değildir"
 57. Yeni Hukuki Kaynak: "Karşılıksız Çek-Zamanaşımı-Çeklerin Keşide Tarihinden Önce İbraz Edilmiş Olması Yasanın Açık Hükmü Karşısında Sonuca Etkili Olmadığı"
 58. Yeni Hukuki Kaynak: "İCRANIN GERİ BIRAKILMASI-ZAMANAŞIMI İDDİASI"
 59. Yeni Hukuki Kaynak: "KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ "
 60. Yeni Hukuki Kaynak: "Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti"
 61. Yeni Hukuki Kaynak: "Aracın trafik kaydının terkini istemi - Terkin davası"
 62. Yeni Hukuki Kaynak: "Usuli Müktesep Hak - Hükmün Bozma Kararının Kapsamı Dışında Kalarak Kesinleşmiş Olan Bölümleri Hakkında da Yeni Bir Hüküm Kurulamayacağı"
 63. Yeni Hukuki Kaynak: "Anayasa Mahkemesi'nin 2005⁄83 E., 2008⁄110 sayılı kararı "
 64. Yeni Hukuki Kaynak: "Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2000/7084 E., 2000/10360 K. sayılı kararı"
 65. Yeni Hukuki Kaynak: "Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2006/13579 E., 2006/31852 K. sayılı içtihatı"
 66. Yeni Hukuki Kaynak: "2009 Yargı Harçları"
 67. Yeni Hukuki Kaynak: "Harçlar Kanunu Genel Tebliği 2009"
 68. Yeni Hukuki Kaynak: "Noter Harçları"
 69. Yeni Hukuki Kaynak: "Danıştay Kararı - İdari Para Cezaları Karar Kesinleşmeden yasal takibe konu yapılamaz"
 70. Yeni Hukuki Kaynak: "Vergi Yargısı Harçları 2009"
 71. Yeni Hukuki Kaynak: "Tapu Harçları 2009"
 72. Yeni Hukuki Kaynak: "Türkiye Barolar Birliği Asgari Avukatlık ücreti tarifesi 2009"
 73. Yeni Hukuki Kaynak: "Konsolosluk Harçları 2009"
 74. Yeni Hukuki Kaynak: "Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi, Tasdik Harçları ve Çalışma izin belgesi Harçları 2009"
 75. Yeni Hukuki Kaynak: "Gemi ve Liman Harçları 2009"
 76. Yeni Hukuki Kaynak: "Yeni Avukatlık Ruhsatı Harçları, imtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları "
 77. Yeni Hukuki Kaynak: "Yeni Trafik Harçları 2009"
 78. Yeni Hukuki Kaynak: "Sürekli Avukatlık Hizmetleri Sözleşmesi örneği (Yeni)"
 79. Yeni Hukuki Kaynak: "TAKİBİN KESİNLEŞMESİNDEN SONRAKİ DÖNEMDE İŞLEYECEK ZAMANAŞIMI SÜRESİ-KAMBİYO SENEDİ NİTELİĞİ TAŞIMAYAN BELGEYE DAYANILARAK YAPILAN TAKİP"
 80. Yeni Hukuki Kaynak: "BOŞANMA DAVASI - DAVACI KOCANIN EŞİNİ DEVAMLI DÖVDÜĞÜ VE TEHDİT ETTİĞİ - DAVALI KADININ DA KOCASINA VURDUĞU - DAVACI KOCANIN DAHA AĞIR KUSURLU OLDUĞU - DAVALI KADINA UYGUN MİKTARDA MANEVİ TAZMİNAT VERİLMESİ GEREĞİ"
 81. Yeni Hukuki Kaynak: "BOŞANMA DAVASI - TAZMİNAT İSTEYEN KOCANIN AĞIR YADA EŞİT KUSURLU OLMADIĞI - OLAYLARIN KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI TEŞKİL ETTİĞİ - HAKKANİYET KURALLARI DİKKATE ALINARAK KOCA YARARINA UYGUN MİKTARDA MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GERE
 82. Yeni Hukuki Kaynak: "BOŞANMA DAVASI - ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN AKTARILAN OLAYLARIN BOŞANMA HÜKMÜNE ESAS ALINAMAYACAĞI - ORTAK HAYATI SÜRDÜRMELERİ EŞLERDEN BEKLENMEYECEK DERECEDE TEMELİNDEN SARSILDIĞININ SABİT OLMASI GEREĞİ - DAVANIN REDDİ GEREĞİ"
 83. Yeni Hukuki Kaynak: "YARDIM NAFAKASI DAVASI - DAVACININ OKUDUĞU VE OKUL GİDERLERİNİN SABİT OLDUĞU - BABANIN EKONOMİK VE MALİ DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI - DÜŞÜK MİKTARDA NAFAKAYA HÜKMEDİLMESİNİNİSABETSİZLİĞİ"
 84. Yeni Hukuki Kaynak: "BOŞANMA DAVASI - NAFAKA VE TAZMİNAT - TAZMİNATIN BOŞANMANIN KESİNLEŞMESİ İLE İSTENEBİLİR HALE GELECEĞİ - MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATA BOŞANMANIN KESİNLEŞMESİ TARİHİNDEN FAİZ YÜRÜTÜLMESİ GEREĞİ"
 85. Yeni Hukuki Kaynak: "Elektronik Sözleşme"
 86. Yeni Hukuki Kaynak: "BORÇLAR KANUNU TASARISI"
 87. Yeni Hukuki Kaynak: "Bono Metninde Öngörülen Faizin Yazılmamış Sayılacağı - Akdi Faiz İle İlgili Anlaşmanın Tarafları Bağlayacağı "
 88. Yargılama Usulünde Uygulanacak 2009 Yılı Parasal Değerleri
 89. HGK:Banka-üye işyeri-sorumluluk
 90. Yeni Hukuki Kaynak: "Hizmet Tespiti Davası - Sigortalılığın Tespiti"
 91. Yeni Hukuki Kaynak: "SİGORTALI HİZMETİN TESPİTİ VE TAZMİNAT DAVASI - BAĞLANTILI DAVALARIN BİRLİKTE GÖRÜLMESİ - TEMYİZ MERCİLERİNİN AYRI OLMASININ DAVALAR İÇİN BİR AYIRMA NEDENİ OLMADIĞI"
 92. Yeni Hukuki Kaynak: "Doktor hatası-Yanlış tedavi-Tazminat"
 93. Yeni Hukuki Kaynak: "27109 sayılı Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik"
 94. Yeni Hukuki Kaynak: "SİYASİ PARTİLER KANUNU KANUN NO: 2820"
 95. Yeni Hukuki Kaynak: "Yüksek Seçim Kurulu Kararları 2008/341 Sayılı Karar"
 96. Yeni Hukuki Kaynak: "BOŞANMA KARARI KESİNLEŞTİKTEN SONRA HÜKMEDİLEN MANEVİ TAZMİNATA İLİŞKİN KARARIN KESİNLEŞMEDEN İCRAYA KONABİLMESİ"
 97. Yeni Hukuki Kaynak: "5838 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN"
 98. Millileştirme
 99. Genelge Tebligatı
 100. Yeni Hukuki Kaynak: "Karar Düzeltme Sınırı"