PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Mevzuata İlişkin Bilgi ve YorumlarSayfalar : 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 1. Yeni Hukuki Kaynak: "İŞ HUKUKUNDA TELAFİ ÇALIŞMASI"
 2. Yargılama Usulünde Uygulanacak 2008 Yılı Parasal Değerleri
 3. İlksan
 4. Özel Güvenlik Kursları
 5. Yeni Hukuki Kaynak: "BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU"
 6. Yeni Hukuki Kaynak: "3201 sayılı yasadaki 2 yıllık sürenin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı"
 7. Bankaya para yatırma
 8. Sigara Kanunu
 9. Mavi kartliyim burs alamiyorum
 10. Yeni Hukuki Kaynak: "Varlık Yönetim Şirketlerinin Harç Ve Vergi İstisnaları’nın Değerlendirilmesi"
 11. Yeni Hukuki Kaynak: "Trafik kazalarında zamanaşımı"
 12. Yeni Hukuki Kaynak: "Sürücü Belgesinin Geri Alınmasına İtiraz Merciinin Tespiti Hakkında Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı"
 13. Yeni Hukuki Kaynak: "Ziynet eşyasının iadesi ve manevi tazminat istemi - Ziynet eşyalarının kadının üzerinde olması karinesi - Kadının evi terk ederken ziynet eşyasının zorla elinden alındığını ispat etmesi gereği"
 14. Yeni Hukuki Kaynak: "Yasal faiz oranı - Hükmün içeriğinin aynen infazının zorunlu olması - İlamda hüküm altına alınan reeskont faiz oranının merkez bankasının reeskont faiz oranları olduğunun kabulü gereği"
 15. Yeni Hukuki Kaynak: "Terke dayalı boşanma davası - Eve dönüş için ortaya konulan iki aylık sürenin hakim veya taraflarca değiştirilmesinin mümkün olmaması - İhtar kararında altmış gün süre verilmiş olması - İhtar kararının geçersiz olması"
 16. Yeni Hukuki Kaynak: "Abonelik işleminin tesisi istemi - Davacının kişisel bir borcu bulunmadığının uyuşmazlık konusu olmaması - Davacının konutunun bulunduğu bina için davadan önce yapı kullanma izin belgesi alınmış olduğu"
 17. Yeni Hukuki Kaynak: "Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik"
 18. Rekabet Kanunu Yeni Düzenleme Hakkında
 19. Yeni Hukuki Kaynak: "556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname' ye ilişkin iptal kararı"
 20. Yeni Hukuki Kaynak: "Avukatlık Kanunu Geçici 21. maddesinin AYM İptal Kararı"
 21. Yeni Hukuki Kaynak: "Vakıf Üyeliğine Engel Türk Medeni K. 101/3. maddesine ilişkin AYM Kararı"
 22. Yeni Hukuki Kaynak: "A.Ş. Genel Kurul Kararının İptali - Toplantıya Katılıp Karara Muhalif Kalanların Keyfiyeti Toplantı Tutanağına Geçirtmiş Olmaları Gereği "
 23. Yeni Hukuki Kaynak: "Ticari Şirketin Su Aboneliği (ASKİ) Borcu - Görevli Mahkeme"
 24. Yeni Hukuki Kaynak: "Elektrik Hırsızlığı Suçu - Sanığın Faydalanma Kastı Bulunup Bulunmadığı"
 25. Yeni Hukuki Kaynak: "Acele El Koymak Suretiyle Kamulaştırma - Maliklerin dava açma ve tespit isteme hakkı"
 26. Yeni Hukuki Kaynak: "Acele Kamulaştırma kararının temyizinin mümkün olmadığı
 27. Bilirkişi
 28. Yeni Hukuki Kaynak: "Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"
 29. Mevzuat Analizi Yöntem ve Teknikleri
 30. Yargıda e-tebligat dönemi başlıyor
 31. Faydalı Linkler
 32. Yeni Hukuki Kaynak: "Kat Mülkiyeti Kanunu Son Değişiklikleri ile"
 33. Yeni Hukuki Kaynak: "Vergi borçları ve cezalar kredi kartıyla internet üzerinden ödenebilecek Eser Sevinç YMM"
 34. Yeni Hukuki Kaynak: "Olağanüstü Zamanaşımı süresinin Kesilmesi"
 35. Yeni Hukuki Kaynak: "Eser Sözleşmesi - İş Bedeli"
 36. Yeni Hukuki Kaynak: "Avukatlık Ücreti"
 37. Yeni Hukuki Kaynak: "Yaşı Küçük Sanığa Zorunlu Müdafi Atanması"
 38. Yeni Hukuki Kaynak: "Paylı Mülkiyette Kira Sözleşmesinin Geçerliliği"
 39. Yeni Hukuki Kaynak: "Usuli Müktesep Hak"
 40. Yeni Hukuki Kaynak: "Muris Muvazaası, Ölünceye Kadar Bakma Akdi, Talebin Aşılması"
 41. Yeni Hukuki Kaynak: "Elektronik Haberleşme Kanunu"
 42. Yeni Hukuki Kaynak: "Serbest Bölgeler kanunu ile Gümrük kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun"
 43. Yeni Hukuki Kaynak: "Avukatların Manevi Giderim ile Sorumlu Tutulmaları Mustafa Reşit Karahasan"
 44. Yeni Hukuki Kaynak: "İcra Hukukunda Taşınmaz Rehni Kavramı Talih UYAR"
 45. Yeni Hukuki Kaynak: "İşverenin İş Kazalarından Doğan Sorumluluğuna İlişkin Bir Karar İncelemesi Seda Öktem ÇEVİK"
 46. Yeni Hukuki Kaynak: "Karşılıksız Çek Yaprağı Başına Bankanın Ödeme Yükümlülüğü Av. Ali Ertunç"
 47. Yeni Hukuki Kaynak: "Kasten öldürmeye tam derecede teşebbüs suçu ile ilgili Yargıtay içtihatı"
 48. Yeni Hukuki Kaynak: "Hastane raporları ile Adli Tıp raporu arasındaki çelişkinin giderilmesi gerektiğine dair Yargıtay içtihatı"
 49. Yeni Hukuki Kaynak: "Yargıtay Bozma kararı kamu düzenine ilişkin ve dolayısıyla hakimin kendiliğinden gözönünde bulundurması gereken nedenlere dayalı değilse ve her iki taraf bozmaya uyulmasını istemişlerse, hakim direnme kararı veremez"
 50. Yeni Hukuki Kaynak: "4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 369.maddesinde düzenlenen ev başkanının sorumluluğuna dair davalara aile mahkemeleri bakmakla görevlidir"
 51. Yeni Hukuki Kaynak: "İvazlar arasında açık bir nispetsizlik bulunması halinde ibranamenin makbuz niteliğinde bir belge olarak kabulü ile içeriğinde yazılı ödeme tutarının tespit edilecek tazminat miktarından indirilmesi gerekir"
 52. Yeni Hukuki Kaynak: "Askeri öğrenci veya kefili yüklenme senedinde harcama kalemleri arasında açıkça yer almayan giderlerden sorumlu değildir"
 53. Yeni Hukuki Kaynak: "Evlilik dışında çocuğun sahte belgelerle nüfusa kaydedilmesi halinde uyuşmazlığı nüfus kaydının düzeltilmesi davası kapsamında çözümlenmesi gerekir"
 54. Yeni Hukuki Kaynak: "Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi hakkında, sanık, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmamış ise sadece denetimli serbestlik tedbirine, kullanmış ise tedavi ve denetimli serbestlik tedbirin
 55. Yeni Hukuki Kaynak: "İzinsiz kenevir ekmek ve kullanmak için esrar bulundurmak fiillerinin iki ayrı suç oluşturduğundan bu suçların birlikte kovuşturulup karara bağlanması doğru değildir"
 56. Yeni Hukuki Kaynak: "Hükümden sonra yürürlüğe giren 5237 sk. 191.ci md.sinde Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan kabul eden veya bulunduran sanık hakkında yeni müeyyideler getirildiğinden hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesi gerekir"
 57. Yeni Hukuki Kaynak: "Afyon maddesinin 5237 sayılı TCK’nun 188/4 maddesinde sayılan uyuşturucu veya uyarıcı maddelerden olmadığı hakkındaki yargıtay içtihatı"
 58. Yeni Hukuki Kaynak: "Velayet hakkından, vesayet ve kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan yoksun bırakılma hakkında yargıtay içtihatı"
 59. Yeni Hukuki Kaynak: "Güvenlik tedbirleri TCK 53.madde belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma hakkında Yargıtay içtihatı "
 60. Yeni Hukuki Kaynak: "Elektrik abonesi abone sözleşmesinin yürürlükte olduğu süre içinde taşınmazda oturanların kullandığı elektrik bedelinden sorumlu ise de kaçak elektrik kullanımından sorumlu değildir"
 61. Yeni Hukuki Kaynak: "Uyuşmazlık idari bir işlem veya hizmetten kaynaklanmıyorsa davanın adli yargı mahkemelerinde görülmesi gerekir"
 62. Yeni Hukuki Kaynak: "İcra ve iflas kanununun 24.maddesine göre ilamın icrası sırasında mal temin edilemez ise ilamda yazılı değeri tahsil edilir"
 63. Yeni Hukuki Kaynak: "Vekil müvekkili lehine verilen kararı en kısa sürede müvekkiline bildirip masraflar konusunda bilgilendirmekle yükümlüdür"
 64. Yeni Hukuki Kaynak: \'Borçlu lehine tazminata hükmedilebilmesi için alacaklının haksız ve kötü niyetli olarak icra takibi yapmış olması gerekir\'
 65. Yeni Hukuki Kaynak: "Vekaletten haklı nedenle azledilen avukat için azil tarihine kadar sarfettiği emek ve mesaisine karşılık uygun bir ücret takdir edilmesi gerekir"
 66. Yeni Hukuki Kaynak: "İcra dosyasındaki alacak ve fer’ileri ile sınırlı olmak üzere taşınmaz üzerinde cebri icra yetkisi tanınmalıdır"
 67. Yeni Hukuki Kaynak: "Asıl borç ödenmeden önce faiz talep hakkı saklı tutulmuş ise ödeme sırasında ayrıca bu hakkın saklı tutulduğunun beyanına gerek yoktur"
 68. Yeni Hukuki Kaynak: "Tüm paydaşlar dava konusu taşınmazların tamamının satılması yoluyla ortaklığın giderilmesini istemiş olduklarından, paylaşma biçiminde uyuşma sağlandığının kabulü ile taşınmazların satılması yoluyla ortaklığın giderilmesine karar
 69. Yeni Hukuki Kaynak: "Askeri personel Yükümlülük sürelerinin hesabında hizmetten sayılmayan firar, izin tecavüzü, açıkta, tutuklulukta, hapiste geçen süreler dikkate alınmaz"
 70. Yeni Hukuki Kaynak: "İİK’nın 67.md. göre takip talebine itiraz edilen alacaklı mahkemeye veya merciye dava açmaktaki seçim hakkı"
 71. Yeni Hukuki Kaynak: "Fatura alacağının kesin deliller ile ispatlanması gerekir"
 72. Yeni Hukuki Kaynak: "Borcun ifa edileceği gün taraflarca kararlaştırılmamış ve takipten önce ihtar da gönderilmemiş ise temerrüt tarihi takip tarihidir"
 73. Yeni Hukuki Kaynak: "Ayıba karşı tekeffül hükümlerine dayanan ticari satışlarla ilgili davalarda zamanaşımı süresi 6 ay ise de satılanın daha uzun bir süre garanti kapsamına alınması durumunda garanti süresi sonuna kadar dava açılabilir"
 74. Yeni Hukuki Kaynak: "Sanığın evlatlıktan yasal olarak çıkarıldıktan sonra şikayetçinin iradesine aykırı olarak evinde kalmayı sürdürmesi konut dokunulmazlığını bozma suçunu oluşturur"
 75. Yeni Hukuki Kaynak: "TCK 86/2. maddesi seçenek yaptırımlardan hapis cezasının tercih edilmesi halinde TCK 50/2. maddesi uyarınca bu cezanın adli para cezasına çevrilemeyeceği çevrilen para cezasının miktarının da temyiz kabiliyetini ortadan kaldırama
 76. Yeni Hukuki Kaynak: "Alkol oranının bilimsel verilere göre güvenli araç kullanma yeteneğini ortadan kaldırıp kaldırmayacağına ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan görüş alınmalıdır"
 77. Yeni Hukuki Kaynak: "11-15 yaş grubunda bulunan sanığa yüklenen silahla kasten yaralama suçu uzlaşma hükümlerine tabi değildir "
 78. Yeni Hukuki Kaynak: "Aynı evde ayrı odalarda oturan kardeşlerin birbirlerinin odalarına girmelerine izinlerinin olmadığı konusunda önceden bir açıklamaları bulunmadığına göre konut dokunulmazlığını bozma suçu oluşmaz"
 79. Yeni Hukuki Kaynak: "Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davalarında akıl hastalığının ortak hayatı çekilmez hale getirecek nitelikte olup olmadığı ve hastalığın iyileşmesi imkanı bulunup bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla belirlenmelidir"
 80. Yeni Hukuki Kaynak: "Korunmaya muhtaç çocuklar hakkında korunma kararı alma ve korunma kararını kaldırma görevi Aile Mahkemesi’ne aittir"
 81. Yeni Hukuki Kaynak: "Mirasçılar arasında yabancı uyruklular varsa Yabancı ülke ile Türkiye arasında kanuni miras yoluyla taşınmaz mülkiyeti edinme hakkında karşılıklılık ilkesi uygulanır"
 82. Yeni Hukuki Kaynak: "Mahkeme kararı ile feshedilen veya münfesih hale düşen derneklerin mallarının tasfiyesi davalarında görevli mahkeme genel hükümlere göre belirlenir"
 83. Yeni Hukuki Kaynak: "Mahkemece re'sen gözetilmesi gereken Hak düşürücü süre ile mülkiyet hakkı değil hak arama özgürlüğü belli bir süre ile sınırlandırılmıştır"
 84. Yeni Hukuki Kaynak: "kesinleşen kadastronun tapuya tescil edilmemiş olması kadastro mahkemesinde dava açma hakkı vermez"
 85. Yeni Hukuki Kaynak: "Orman sınırlarının düzeltilmesi işlemi hakkında Yargıtay içtihatı"
 86. Yeni Hukuki Kaynak: "Orman içi açıklıkların özel mülke dönüşmesi ve zilyetlik yolu ile kazanılması mümkün değildir"
 87. Yeni Hukuki Kaynak: "Lehe olan yasa uygulamasında önceki yasa ile sonraki yasanın tüm hükümleri somut olaya ayrı ayrı uygulanmalıdır"
 88. Yeni Hukuki Kaynak: "Mağdurdaki yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olduğundan sanığın eşini yaralamaktan dolayı 5237 sk. 86/2, 86/3-a maddeleri ile cezalandırılmasına karar verilmesi gerekir"
 89. Yeni Hukuki Kaynak: "Suç aleti piknik tüpünün fiilen saldırı ve savunmada kullanmaya elverişli silahtan olup olmadığı araştırılmalıdır"
 90. Yeni Hukuki Kaynak: "Sanık hakkında kardeşini yaralamaktan ceza tayini için aile nüfus kayıt tablosu incelenmelidir"
 91. Yeni Hukuki Kaynak: "Alt sınırı 5 yıl hapis cezasının altındaki suçlarda sanığına müdafi tayini zorunluluğu yoktur"
 92. Yeni Hukuki Kaynak: "Posta görevlisi sanığın tebligatları ilgilinin kardeşi ve muhtar vekiline vermesi eyleminin kamunun ekonomik zararına bireylerin mağduriyetine veya kişilerin haksız kazanç sağlamasına yol açıp açmadığı araştırılmalıdır"
 93. Yeni Hukuki Kaynak: "Belediyenin ilgililere göndereceği tebligatlar konusunda doğrudan görevli olmayan sanık belediye başkanının katılanlara hangi yolla tebliğ yapılacağına ilişkin bir talimatı olup olmadığı araştırılarak sanığın hukuki durumunun tes
 94. Yeni Hukuki Kaynak: "Standartlara aykırı akaryakıt satmak suçu hakkında Yargıtay içtihatı"
 95. Yeni Hukuki Kaynak: "Borcu ödememek için kendi Borcu ödememek için yalan beyanla kendi düzenlediği belgenin müdahil tarafından rızası dışında elde edildiği iddiasında bulunduğu anlaşılan sanık iftira suçunu işlemiştir"
 96. Yeni Hukuki Kaynak: "Sanığın haciz işlemi sırasında icra müdürüne küfür etmesi görevliye sövme suçunu oluşturur"
 97. Yeni Hukuki Kaynak: "Uzlaştırma uygulaması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması hakkında yargıtay içtihatı"
 98. Yeni Hukuki Kaynak: "Görevi kötüye kullanma suçlarında ekonomik zarar, birey mağduriyeti ve haksız kazanç kriterlerine göre karar verilir"
 99. Yeni Hukuki Kaynak: "İddianamedeki niteleme mahkemeyi bağlamaz, suçun niteliği mahkemece takdir edilir"
 100. Yeni Hukuki Kaynak: "Aile bireylerine kötü davranma suçuna özgü sürekliliğin ne suretle oluştuğuna ilişkin kanıtlar gösterilmelidir"