PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Mevzuata İlişkin Bilgi ve YorumlarSayfalar : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21]

 1. Yeni Mevzuat: "T.B.K. 88 ve 120 madde hükümleri Ticari İşlerde (Banka Genel Kredi Sözleşmelerinde) uygulanmaz. TTK 8/1 maddesi ticari işlerdeki faiz oranının düzenler"
 2. 2413 Sayılı 1925 tarihli Bilumum Devlet Memurlarının Kıyafetleri Hakkında Kararname
 3. Yeni Mevzuat: "Bankanın Takibin Dayanağı Sözleşmedeki İmzaların Kime Ait Olduğunu Bilmesi Gerektiği - Sahte İmzalı Sözleşmeye Dayanarak Başlatılan İcra Takibinde Davacı Bankanın Haksız ve Kötüniyetli Olduğunun Kabul Edileceği/Davacı Aleyhine Kötüniye
 4. Yeni Mevzuat: "İlk derece mahkemelerince verilen ihtiyati tedbir taleplerinin reddi veya bu taleplerin kabulü hâlinde, itiraz üzerine verilen kararlara karşı temyiz yolunun kapalı olduğu"
 5. Yeni Mevzuat: "mobing iddialarında, mahkemelerce ceza davalarındaki gibi şüphe götürmez kanıt aramaya yer olmadığı"
 6. Yeni Mevzuat: "İcra Ceza Mahkemelerinin vermiş oldukları kararlara karşı Cumhuriyet Savcılarının Kanun yoluna başvurma hakları olduğu"
 7. Yeni Mevzuat: "KREDİ BORCUNUN ERKEN KAPATILMASI HALİNDE ERKEN KAPAMA ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE HUKUKA AYKIRILIK BULUNMAMAKTADIR"
 8. Yeni Mevzuat: "avukatın ihmali ile görevi kötüye kullanma duruşmaya girmeme"
 9. Pmyo İstifa ve Giriş Yönetmeliği
 10. Can güvenliği nedeniyle Silah Taşıma Ruhsatı verilmesi
 11. Yeni Mevzuat: "Araçtaki arızanın ne olduğunun bilirkişi tarafından tam olarak tespit edilmeden hüküm kurulması bozma nedenidir"
 12. Yeni Mevzuat: "Uyulmasına karar verilen Yargıtay Bozma kararı ile önceki hüküm tamamen ortadan kalkar. Mahkeme yeni hüküm kurmalıdır."
 13. Yeni Mevzuat: "Dava zamanaşımının gerçekleştiğinin tespiti halinde kamu davasının düşmesine de karar verilmesi gereklidir"
 14. Yeni Mevzuat: "Sahte kimlik fotokopisi - Aldatıcılık özelliği sahtecilik suçunun temel unsuru olup, özel bir incelemeye tabi tutulmadıkça gerçek olmadığı anlaşılamayan belge, sahte belge olarak kabul edilmelidir"
 15. Yeni Mevzuat: "Çocuk ile cinsel ilişki - Mağdurenin 15 yaşından küçük olduğunu bilmeme"
 16. Yeni Mevzuat: "Yargıtay Hukuk Daireleri işbölümü ve dairelerin görevleri (6572 sk öncesi)"
 17. Yeni Mevzuat: "Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına dair 6572 sayılı kanun"
 18. Yeni Mevzuat: "Yargıtay Kararı; Terbiyesizlik Yapıyorsun demek hakaret suçunun unsurlarını içermez"
 19. Yeni Mevzuat: "Yargıtay Kararı: Sen aile terbiyesi almadın mı demek hakaret suçunu oluşturmaz"
 20. Yeni Mevzuat: "Satılan ürünün tüketiciye sorunsuz teslim edildiğine ve üründe ayıp olmadığına dair ispat yükü satıcıdadır"
 21. Yeni Mevzuat: "Banka hesap özetinin muhtevasına alındığından itibaren bir ay içinde itiraz etmeyen krediyi kullanan taraf, hesap özetinin gerçeğe aykırılığını ancak borcunu ödedikten sonra dava edebilir"
 22. Yeni Mevzuat: "Tüketici kanununa göre genel bir yasa olan İİK 68/b ve İİK 150/ı Tüketici kanunu kapsamında olmayan krediler için uygulanabilir"
 23. Yeni Mevzuat: "İtirazın muvakkaten kaldırılması İİK.69. madde"
 24. Okul İle İlişiğin Kesilmesi
 25. Yeni Mevzuat: "kayıp kaçak adı altında alınan bedelin davalıya iadesine ilişkin karar aynı zamanda tespit hükmü taşıdığından sözleşme ilişkisi nedeniyle ileriki dönemlere de etkili (art etkili) olduğundan kesin olduğundan söz etmek mümkün değildir. B
 26. Yeni Mevzuat: "Bağlı Haklarda Temlik Alana Geçer"
 27. Yeni Mevzuat: "Baz istasyonun kaldırılması davası hakkında Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı"
 28. Kimlikte Harf Değişikliği
 29. Yeni Mevzuat: "Şirket kanuni temsilcisinin kamu alacaklarından sorumlu tutulamayacağına dair Anayasa Mahkemesi Kararı"
 30. Yeni Mevzuat: "Biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapılması Anayasaya aykırı değildir "
 31. Yeni Mevzuat: "süresinde şikayet hakkının kullanıldığı hallerde icra mahkemesi kararının, ihalenin feshi aşamasından incelenmesi mümkündür. Ancak yasanın öngördüğü bu hakkı kullanmayanlar, aynı şikayet nedenleri ile ihalenin feshini talep edemezler"
 32. Yeni Mevzuat: "İpotek Veren 3. Kişiye gönderilen ödeme emri sonraki takip açısından muacceliyet ihtarıdır"
 33. Yeni Mevzuat: "Davacı şirketin mahkeme kararı uyarınca haksız çıkan taraf olması sıfatıyla icra yoluyla ödediği vekalet ücreti üzerinden 193 sayılı Kanunun 94.maddesi uyarınca tevkifat yapma zorunluğu bulunmamaktadır"
 34. Yeni Mevzuat: "Davaci tarafindan mahkeme kararina gore noksansiz odenen vekalet ucretinden kesintinin yapilmasi davaciya degil, icra mudurlugune duşen bir sorumluluktur."
 35. Yeni Mevzuat: "Feri müdahil'in ihalenin feshi isteminin reddine yönelik mahkeme kararını temyiz etme hakkı bulunmamaktadır."
 36. Yeni Mevzuat: "Satıştan 9 ay önce yapılan böyle bir ödemeye rağmen tapunun alınmasının beklenmesinin yaşam deneyimlerine aykırı olduğundan"
 37. Silah taşıma ruhsatı hk
 38. Yeni Mevzuat: "Geriye dönük 10 yıllık kredi kartı aidatının geri alınması"
 39. Yeni Mevzuat: "Sigortalılığın tespiti"
 40. Yeni Mevzuat: Çalışma Sürelerinin tespiti davası
 41. Mevzuat: Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası kapsamında gecici iş görmezlik, bakıcı ücreti,yol giderleri talep edilebilir
 42. Sivil Terör Mağdurlarının Kanun Mağduriyeti
 43. Adli Sicil Kaydının Silinmesi ve Yerine Getirme Fişi
 44. Ankara BŞB Servis Araçları Yönetmeliği kaynaklı mağduriyet (Okul servisi)
 45. Trafikte Tartışma
 46. Mevzuat: Evden Uzaklaştırma Kararı
 47. Terör Mağduriyeti
 48. Mağduriyet:Hakedilen Sınav Notunun Verilmemesi
 49. görevsizlik kararının kesinleşmesi
 50. Yarışma. Türkiye’ye en yakın Yunan adası. Yanlış cevap. Dava süreci.
 51. 2015 Yılında İş ve Sosyal Güvenlik'te Neler Değişti?
 52. Mevzuat Değişikliklerinden Haberdar Olmanın Kolay Yolu
 53. sıra tahsisli konutta oturanların çıkarılması
 54. Araçımı elimle verdim.
 55. adli veya askeri mahkemeler tarafından 30 günden fazla hurriyet bağlayıcı ceza ile mahkum olmamak hagb
 56. Mevzuat: Adli ve Önleme Araması Yönetmeliği
 57. Mevzuat: VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
 58. Site ortak alan faaliyet ücreti
 59. Mobil uygulamadan ürün satışı hakkında bir sual
 60. Dolandırılma
 61. Bir Firmanın Personeli Bana Küfür Etti
 62. Ceza Muhakemesinde Terminolojik Hata; Mağdur
 63. Özel okul ücretini ödeyememek
 64. Kan davası arazi
 65. Mevzuat: Varlık Yönetim Şirketleri’nin Devir Aldığı Alacakların Tahsili Amacı ile Yapılan Teslimlerin Katma Değer Vergisinden istisnası uygulaması
 66. Mevzuat: Keşide tarihinin tahrif edildiği ve ibraz sürelerinin geçtiği çekler Borçlu olunmadığının Tespiti
 67. Diploma hakkı elden alınması?
 68. Elektronik İleti Red Bildirim Beyanı
 69. Uyuşturucu ile yakalandım.Ailemden nasıl gizleyebilirim tebligat mahkeme vs
 70. kimlik bilgilerim
 71. Kimliğimin sadece ön yüzü ile işlem yapılabilir mi?
 72. Silah Taşıma Ruhsatı Hk.
 73. Vakıf üniversitesine borçlanmak hk.
 74. Üniversitelerde Yapılan Sınavların Dili Ne olmalıdır?
 75. Sicil ve arşiv kaydı yok lakin beraat ama GBT var
 76. İlk Defa Hakim Karşısına Çıkacağım Sorularım Var
 77. Hazır ofis kiralama avantajları
 78. Mevzuat: Trafik kazasında kusuru olmayan sürücüye alkollü kazada kasko hasarı ödenir
 79. Binalarin gürültüye karşi korunmasi hakkinda yönetmelik
 80. Hakem Heyeti;
 81. Harç tahsil müzekkeresine itiraz
 82. Kapıcı fazla çalışma , resmi tatil ücretleri ve kıdem - ihbar tazminatları
 83. Mevzuat: Filo Kiralama Şirketlerinin Borçlarının Varlık Yönetim Şirketlerine Devri Halinde KDV
 84. Mevzuat: KDV Filo Kiralama Şirketleri (Fleetcorp) Borçlarını Devir ALan Varlık Yönetim Şirketleri
 85. Boşandıktan sonra çocuk doğumu
 86. İnternetten,kişiden ürün aldım.Ayıplı ürün çıktı.1.700 TL masraf çıktı.Dava için yardım lütfen.
 87. Hakimin Görüşü Önemlimi?