PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Mevzuata İlişkin Bilgi ve YorumlarSayfalar : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21

 1. Yeni Mevzuat: "İşe İade • Geçerli Fesih • Şekil Kuralları"
 2. Yeni Mevzuat: "Sigorta Hukuku • Trafik Kazası • Destekten Yoksun Kalma • Trafik Sigortası"
 3. Yeni Mevzuat: "Sigorta • Ölümlü Trafik Kazası • Maddi Manevi Tazminat • Müteselsil Sorumluluk • Sigorta Şirketlerinin Sorumluluğu • Temerrüt Tarihi"
 4. Yeni Mevzuat: Borçlunun imza itirazı - Yargılamada Usul Kuralları - Borçlunun Gıyabında Verilen Karar
 5. Yeni Mevzuat: "İhtiyati Tedbir Kararı • Karar İnfazının İcra İşlemi Sayılamayacağı • Şikayetleri İncelemekle Görevli Yer"
 6. Yeni Mevzuat: " Kiralayanın Görev Ve Yükümlülüğü • Kiracının Hakları • Haklı Fesih"
 7. Yeni Mevzuat: "Hisseli Taşınmaz Satışı • İfa İmkansızlığı • Alıcının Hakları"
 8. Yeni Mevzuat: "5982 sayılı Anayasa Değişikliği Hakkındaki Yasa’nın analitik incelemesi Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU "
 9. Yeni Mevzuat: "Her gerçek ya da tüzel kişinin mülkiyet hakkına saygı gösterilmelidir"
 10. Yeni Mevzuat: "Bir devlet gözaltına alınmiş bir kişinin sorumluluğunu taşımaktadır. AİHM"
 11. Yeni Mevzuat: "Meslek Hastalığında Kusur Belirlenmesi • Çalışma Süresiyle Bağlantı"
 12. Yeni Mevzuat: "Çocuğun Sağlık Yardımından Yararlanması • Sigortalının Gerçek Çalışmasının Olmaması Nedeniyle Sigortalılığının İptalinde Sağlık Yardımı"
 13. Yeni Mevzuat: "Sigortalılık Başlangıcı • Onsekiz Yaş Kuralı"
 14. Yeni Mevzuat: "Kanunların Geriye Yürümesi • Rücu Davaları • 5510 Sayılı Yasanın Zaman Olarak Uygulanacağı Sürenin Başlangıcı"
 15. Yeni Mevzuat: "Menfi Zarar • Müspet Zarar • Temerrüt • Faizin Dava Tarihinden Ýtibaren Yürütüleceði"
 16. Yeni Mevzuat: "Tasınmaz Hukuku • Kat Karsılığı İnsaat Sözlesmesi • Davacının Dava Acabilme Yetkisi • Sözlesmenin İptali"
 17. Yeni Mevzuat: "Karar kesinlesinceye kadar davadan feragat edilebilir. Feragat kesin hükmün hukuki sonuçlarInI doğurur. "
 18. Yeni Mevzuat: "Icra Hukuku • Davanın Islemden Kaldırılması • Davanın Acılmamıs Sayılması • Istinabe Yoluyla Yenileme (İik M. 277 Vd.)"
 19. Yeni Mevzuat: " Ortak Yerlerin Onarımı • Davada Husumet"
 20. Yeni Mevzuat: "VakIf Uyeliginden CIkarIlma ; Mutevelli Heyeti KararI ; HaklI Nedenle CIkarma* (Tmk M.112)"
 21. Yeni Mevzuat: "Cek Niteliginin Yitirilmesi Hamilin HaklarIi Nedensiz Zenginlesme"
 22. Yeni Mevzuat: "Gemiadami Alacagi Kanuni Rehin HakkI Talebi Mutlak Ticari Dava Denizcilik İhtisas Mahkemesinin Görevi"
 23. Yeni Mevzuat: "Tarafar Arasındaki Tenfiz İstemine İlişkin Davanın Denizcilik İhtisas Mahkemesinde Görulmesi Gerekir (TTK m. 4, 816, 1263)"
 24. Yeni Mevzuat: "Aracını Ticari Amaçla Kullanması • Davalının Ticari Kazanç Amacıyla Otopark İşletmesi • Araçta Oluşan Hırsızlığa İlişkin Tazminat Davasının Göruleceği Mahkeme "
 25. Yeni Mevzuat: "İdari Para Cezaları • Kesinleşme Olmadan Cezaların Ödenmeyeceği*"
 26. Yeni Mevzuat: "Trafiğe Kayıtlı Aracın Satış Yöntemi • Mulkiyetin İntikali"
 27. Yeni Mevzuat: "Sigortalılık Suresi • Asker lik Borçlanması"
 28. Yeni Mevzuat: "Maluliyete İlişkin İtiraz • Maluliyetin Kesinleşmesi • Maddi Ve Manevi Tazminat"
 29. Yeni Mevzuat: "Peşin Değerin Zararı karşılaması • Maluliyetin Artarak Değişmesinin Zarar Hesabında Değerlendirilmesi*"
 30. Yeni Mevzuat: "Davacının Kusursuzlugu Durumu • İsverenin Olaydan Musterek Ve Muteselsil Sorumlulugu • Maddi Ve Manevi Giderim*"
 31. Yeni Mevzuat: "Yüksek Seçim Kurulunun 22/9/2010 Tarihli ve 846 Sayılı Kararı"
 32. Yeni Mevzuat: "Kazı Çalışması Sırasında Şebeke Hattına Zarar Verilmesi - Tazminat Miktarının Tespiti - Gerçek Zarar İlkesi "
 33. Yeni Mevzuat: "Zamanaşımına Uğramış Bonoya Dayalı Yapılan Takip - Yazılı Delil Başlangıcı - Tanık Dinlenmesi - İtirazın İptali Davası "
 34. Yeni Mevzuat: "Bir Malın el değiştirmiş Olması - Garanti Borcu - Ayıplı Olduğu İleri Sürülen Otomobilin Yenisiyle Değiştirilmesi İstemi - "
 35. Yeni Mevzuat: "Alacak Davası - Bankanın Hafif Kusurundan Dahi Sorumlu olduğu - Alacağın Davalıdan Tahsilinin İsbetli Olduğu "
 36. Yeni Mevzuat: " 2010/13 sayılı Rücu ve Sovtaj Gelirlerine İlişkin Genelge "
 37. Yeni Mevzuat: "Menfi Tespit Davası - Teminat Kaydı - Senede Karşı İddialar - Kambiyo Senedi - 2004/m.72 "
 38. Nakliye şirketi kurmak için
 39. Nargile Cafe Açmak İçin Mevzuat Acep Neder?
 40. Yeni Mevzuat: "Rusal Rahatsızlığın Öne Sürülmesi - Dava Ve Taraf Ehliyeti - Mahkemece Re'sen Araştıralacak Konu - 4721/m. 405 "
 41. Yeni Mevzuat: "Aile Konutu Üzerine Konulan İpoteğin Kaldırlması - Aile Mahkemesinin Görevi - İpoteğin Kaldırılması - 4721/m.194, 4787/m.4/1 "
 42. Yeni Mevzuat: " Manevi Tazminat Davası - İmalat Aşamasından Sonra Şişe İçerisine Yabancı Cisim Giremeyeceği - İçilmiş Olan Rakı Nedeniyle Davacının Vücut Bütünlüğü Ve Ruh Sağlığının Bozulmuş Olması "
 43. Yeni Mevzuat: "Haksız El Konulması Nedeniyle Tazminat Davası -5271/m.141,142 ; 5320/m.6 ; 1086/m.7,27 "
 44. Yeni Mevzuat: "İnternet Bankacılığı - Müterafik Kusur "
 45. Yeni Mevzuat: "İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbıng) "
 46. Yeni Mevzuat: " Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu ile İlgili 2008/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi "
 47. Yeni Mevzuat: "Yurtdısı cıkıs yasagı vergi borcu"
 48. Yeni Mevzuat: " Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği"
 49. Yeni Mevzuat: "Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği"
 50. Yeni Mevzuat: "İşe İade Davası - İşyerinde Dans Etmek - Geçerli Nedene Dayalı Fesih - Haklı Nedenle Fesih "
 51. Yeni Mevzuat: "Doğum Borçlanmasının Geçerli Olduğunun Tespiti Davası - Sosyal Devlet İlkesi "
 52. Yeni Mevzuat: "Rızası Dışında 3. Şahısların Hesaba Ulaşma - İnternet Bankacılığı - Bankanın Sorumluluğu - Bilgisayar Korsanlığı "
 53. Yeni Mevzuat: "Tasarrufun İptali İstemi - Geçici Veya Kesin Aciz Belgesi - Aciz Hali "
 54. Yeni Mevzuat: "Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali Talebi - Olağanüstü Toplantı Çağrısı - Kat Malikinin Kiracısına Yapılan Toplantı Çağrısı "
 55. Yeni Mevzuat: "Tapu İptali Ve Tescil - Dava Konusunun Değeri - Görev"
 56. Yeni Mevzuat: "Hizmet Tesbit Davası - Sosyal Güvenlik Hakkının Korunması - Re'sen Araştırma - Vekalet Ücreti "
 57. Yeni Mevzuat: "Yurt Dışı Borçlanması - Yurda Kesin Dönüş Koşulu - Yersiz Ödenen Aylıkların Tahsili - Aylık Tahsisi "
 58. Yeni Mevzuat: " Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği"
 59. Yeni Mevzuat: " İnternet Alan Adları Yönetmeliği"
 60. Yeni Mevzuat: "Şikayet Davası - Tahsil Harcı Alınmasına İlişkin İcra Müdürlüğü Kararının İptali İstemi - Borçluya Kullandırılan Kredinin Geri Ödemesi İçin Yapılan İcra Takibi - Tahsil Harcının Alınmış Olmasının Yasaya Aykırılığı
 61. Yeni Mevzuat: " Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik"
 62. Yeni Mevzuat: " Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi"
 63. Anayasa Mahkemesi Tam Gün’e İlişkin Gerekçeli Kararını Yayımladı
 64. Yeni Mevzuat: "MALİ MÜŞAVİR VE KAÇAKÇILIĞA İŞTİRAK"
 65. Yeni Mevzuat: "Sahte olduğu bilinen Fatura"
 66. Yeni Mevzuat: "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun"
 67. Yeni Mevzuat: "Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"
 68. Yeni Mevzuat: "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"
 69. Yeni Mevzuat: " Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu"
 70. Yeni Mevzuat: "Taşınmaz Davası-Görev-Tüketici Mahkemesi "
 71. Yeni Mevzuat: "İlama Bağlı Alacağın Kısmi Olarak İcraya Konması "
 72. Yeni Mevzuat: "Sayıştay Kanunu"
 73. Yeni Mevzuat: "Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"
 74. Yeni Mevzuat: " Elatmanın Önlenmesi Ve Kal - Derneklerin Taşınmaz Mal Edinmesi - Aktif Dava Ehliyeti - Cami Üzerine Kurulmuş Baz İstasyonun Kaldırılması İsteği "
 75. Yeni Mevzuat: "Delil Tespit İstemi - Delil Niteliği - Bilirkişi Raporu - Tebliğ Edilmeyen Delil Tespit Tutanağı "
 76. Yeni Mevzuat: "Borçlar Kanunu TasarISI Sebep Sorumluluklarina iliskin Yeni Hükümler Süleyman YILMAZ (AUHFD)"
 77. Yeni Mevzuat: "Yabancılık Unsuru Tasiyan İs Sozlesmelerine Uygulanacak Hukuk Zeynep Derya Tarman (AUHFD)"
 78. Yeni Mevzuat: "ESLERIN TASARRUF YETKISININ SINIRLANDIRILMASI (TMK.md.199) AySen SAHINCI (AUHFD)"
 79. Yeni Mevzuat: "Dovize Endeksli Tüketici Kredilerinde Uyarlama Sorunu Ve Yargitay’in Bakisi Süleyman YILMAZ (AUHFD)"
 80. Yeni Mevzuat: "Genel Boşanma Nedeni - Özel Boşanma Nedeni - Boşanma Nedenleri - 4721/m.161, 162/1, 163, 166/1 "
 81. Yeni Mevzuat: "Piyasaya Sahte Para Sürmek - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması - Adli Sicil Kaydı "
 82. Yeni Mevzuat: "Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Tapu İptali Ve Tescil - Ayın İsteme Hakkı "
 83. Yeni Mevzuat: "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı - Tebliğ "
 84. Yeni Mevzuat: " 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2011/1)"
 85. Yeni Mevzuat: "Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 277)"
 86. Yeni Mevzuat: "Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat Talebi - Manevi Tazminat Miktarının Belirlenmesi - Tazminatta Sınır "
 87. Yeni Mevzuat: "Velayetin Değiştirilmesi Talebi - Tanıklarını Duruşmada Hazır Bulundurma Zorunluluğu "
 88. Yeni Mevzuat: "Maddi Zararın Tahsili - Kusursuz Sorumluluk - Nedensellik Bağı - Noterin Kimlik Bilgileri Kullanılan Kişinin Doğum Tarihindeki Çelişkiyi Görememesi "
 89. Yeni Mevzuat: "İş Davalarına Konu Olan İşçilik Alacaklarının Net Miktarüzerinden Hesaplanması Zorunluluğu Av. Yörük Kabalak"
 90. Yeni Mevzuat: "Yargı Kararları Işığında Kişilik Haklarının Korunması Ve Medyanın Sorumluluğu Coşkun Ongun*"
 91. Yeni Mevzuat: "Rücuan Tazminat Davası - Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilebilecek Şekilde Yaralanma - Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat Davası "
 92. Yeni Mevzuat: "Red Nedeniyle Vekalet Ücreti - Tek Vekalet Ücreti - 1136/m. 164 "
 93. Yeni Mevzuat: "Yargıtay Kararları Işığında Usulsüz Tebligat Ve Sonuçları Av. Refik Ay*"
 94. Yeni Mevzuat: "Taşınmaz Kiralamaları Konusunda Mülkiyet Hakkına Getirilen Sınırlamalar Ve Aihm’in Bu Sınırlamalara Yaklaşımı Suat Şimşek*"
 95. Yeni Mevzuat: Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizi Davalarında Harç Meselesi Üzerine İnceleme
 96. Yeni Mevzuat: "İnternet Servis Sağlayıcılarının (İss) Hukuki Ve Cezai Sorumluluğu İbrahim Keskin* "
 97. Yeni Mevzuat: "Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası Av. Gönül ÇELiKER"
 98. Yeni Mevzuat: "İmar Planlarına Karşı Dava Açmada Süre Nezih Sütçü1"
 99. Yeni Mevzuat: "Doğum Sonrası Ücretsiz İzin - İşsizlik Sigortası "
 100. Yeni Mevzuat: "İş Hukukunda Rekabet Yasağı Hükümlerinin Geçerliliği "