PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Mevzuata İlişkin Bilgi ve YorumlarSayfalar : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21

  1. Yeni Mevzuat: "İşe İade • Geçerli Fesih • Şekil Kuralları"
  2. Yeni Mevzuat: "Sigorta Hukuku • Trafik Kazası • Destekten Yoksun Kalma • Trafik Sigortası"
  3. Yeni Mevzuat: "Sigorta • Ölümlü Trafik Kazası • Maddi Manevi Tazminat • Müteselsil Sorumluluk • Sigorta Şirketlerinin Sorumluluğu • Temerrüt Tarihi"
  4. Yeni Mevzuat: Borçlunun imza itirazı - Yargılamada Usul Kuralları - Borçlunun Gıyabında Verilen Karar
  5. Yeni Mevzuat: "İhtiyati Tedbir Kararı • Karar İnfazının İcra İşlemi Sayılamayacağı • Şikayetleri İncelemekle Görevli Yer"
  6. Yeni Mevzuat: " Kiralayanın Görev Ve Yükümlülüğü • Kiracının Hakları • Haklı Fesih"
  7. Yeni Mevzuat: "Hisseli Taşınmaz Satışı • İfa İmkansızlığı • Alıcının Hakları"
  8. Yeni Mevzuat: "5982 sayılı Anayasa Değişikliği Hakkındaki Yasa’nın analitik incelemesi Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU "
  9. Yeni Mevzuat: "Her gerçek ya da tüzel kişinin mülkiyet hakkına saygı gösterilmelidir"
  10. Yeni Mevzuat: "Bir devlet gözaltına alınmiş bir kişinin sorumluluğunu taşımaktadır. AİHM"
  11. Yeni Mevzuat: "Meslek Hastalığında Kusur Belirlenmesi • Çalışma Süresiyle Bağlantı"
  12. Yeni Mevzuat: "Çocuğun Sağlık Yardımından Yararlanması • Sigortalının Gerçek Çalışmasının Olmaması Nedeniyle Sigortalılığının İptalinde Sağlık Yardımı"
  13. Yeni Mevzuat: "Sigortalılık Başlangıcı • Onsekiz Yaş Kuralı"
  14. Yeni Mevzuat: "Kanunların Geriye Yürümesi • Rücu Davaları • 5510 Sayılı Yasanın Zaman Olarak Uygulanacağı Sürenin Başlangıcı"
  15. Yeni Mevzuat: "Menfi Zarar • Müspet Zarar • Temerrüt • Faizin Dava Tarihinden Ýtibaren Yürütüleceði"
  16. Yeni Mevzuat: "Tasınmaz Hukuku • Kat Karsılığı İnsaat Sözlesmesi • Davacının Dava Acabilme Yetkisi • Sözlesmenin İptali"
  17. Yeni Mevzuat: "Karar kesinlesinceye kadar davadan feragat edilebilir. Feragat kesin hükmün hukuki sonuçlarInI doğurur. "
  18. Yeni Mevzuat: "Icra Hukuku • Davanın Islemden Kaldırılması • Davanın Acılmamıs Sayılması • Istinabe Yoluyla Yenileme (İik M. 277 Vd.)"
  19. Yeni Mevzuat: " Ortak Yerlerin Onarımı • Davada Husumet"
  20. Yeni Mevzuat: "VakIf Uyeliginden CIkarIlma ; Mutevelli Heyeti KararI ; HaklI Nedenle CIkarma* (Tmk M.112)"
  21. Yeni Mevzuat: "Cek Niteliginin Yitirilmesi Hamilin HaklarIi Nedensiz Zenginlesme"
  22. Yeni Mevzuat: "Gemiadami Alacagi Kanuni Rehin HakkI Talebi Mutlak Ticari Dava Denizcilik İhtisas Mahkemesinin Görevi"
  23. Yeni Mevzuat: "Tarafar Arasındaki Tenfiz İstemine İlişkin Davanın Denizcilik İhtisas Mahkemesinde Görulmesi Gerekir (TTK m. 4, 816, 1263)"
  24. Yeni Mevzuat: "Aracını Ticari Amaçla Kullanması • Davalının Ticari Kazanç Amacıyla Otopark İşletmesi • Araçta Oluşan Hırsızlığa İlişkin Tazminat Davasının Göruleceği Mahkeme "
  25. Yeni Mevzuat: "İdari Para Cezaları • Kesinleşme Olmadan Cezaların Ödenmeyeceği*"
  26. Yeni Mevzuat: "Trafiğe Kayıtlı Aracın Satış Yöntemi • Mulkiyetin İntikali"
  27. Yeni Mevzuat: "Sigortalılık Suresi • Asker lik Borçlanması"
  28. Yeni Mevzuat: "Maluliyete İlişkin İtiraz • Maluliyetin Kesinleşmesi • Maddi Ve Manevi Tazminat"
  29. Yeni Mevzuat: "Peşin Değerin Zararı karşılaması • Maluliyetin Artarak Değişmesinin Zarar Hesabında Değerlendirilmesi*"
  30. Yeni Mevzuat: "Davacının Kusursuzlugu Durumu • İsverenin Olaydan Musterek Ve Muteselsil Sorumlulugu • Maddi Ve Manevi Giderim*"
  31. Yeni Mevzuat: "Yüksek Seçim Kurulunun 22/9/2010 Tarihli ve 846 Sayılı Kararı"
  32. Yeni Mevzuat: "Kazı Çalışması Sırasında Şebeke Hattına Zarar Verilmesi - Tazminat Miktarının Tespiti - Gerçek Zarar İlkesi "
  33. Yeni Mevzuat: "Zamanaşımına Uğramış Bonoya Dayalı Yapılan Takip - Yazılı Delil Başlangıcı - Tanık Dinlenmesi - İtirazın İptali Davası "
  34. Yeni Mevzuat: "Bir Malın el değiştirmiş Olması - Garanti Borcu - Ayıplı Olduğu İleri Sürülen Otomobilin Yenisiyle Değiştirilmesi İstemi - "
  35. Yeni Mevzuat: "Alacak Davası - Bankanın Hafif Kusurundan Dahi Sorumlu olduğu - Alacağın Davalıdan Tahsilinin İsbetli Olduğu "
  36. Yeni Mevzuat: " 2010/13 sayılı Rücu ve Sovtaj Gelirlerine İlişkin Genelge "
  37. Yeni Mevzuat: "Menfi Tespit Davası - Teminat Kaydı - Senede Karşı İddialar - Kambiyo Senedi - 2004/m.72 "
  38. Nakliye şirketi kurmak için
  39. Nargile Cafe Açmak İçin Mevzuat Acep Neder?
  40. Yeni Mevzuat: "Rusal Rahatsızlığın Öne Sürülmesi - Dava Ve Taraf Ehliyeti - Mahkemece Re'sen Araştıralacak Konu - 4721/m. 405 "
  41. Yeni Mevzuat: "Aile Konutu Üzerine Konulan İpoteğin Kaldırlması - Aile Mahkemesinin Görevi - İpoteğin Kaldırılması - 4721/m.194, 4787/m.4/1 "
  42. Yeni Mevzuat: " Manevi Tazminat Davası - İmalat Aşamasından Sonra Şişe İçerisine Yabancı Cisim Giremeyeceği - İçilmiş Olan Rakı Nedeniyle Davacının Vücut Bütünlüğü Ve Ruh Sağlığının Bozulmuş Olması "
  43. Yeni Mevzuat: "Haksız El Konulması Nedeniyle Tazminat Davası -5271/m.141,142 ; 5320/m.6 ; 1086/m.7,27 "
  44. Yeni Mevzuat: "İnternet Bankacılığı - Müterafik Kusur "
  45. Yeni Mevzuat: "İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbıng) "
  46. Yeni Mevzuat: " Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu ile İlgili 2008/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi "
  47. Yeni Mevzuat: "Yurtdısı cıkıs yasagı vergi borcu"
  48. Yeni Mevzuat: " Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği"
  49. Yeni Mevzuat: "Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği"
  50. Yeni Mevzuat: "İşe İade Davası - İşyerinde Dans Etmek - Geçerli Nedene Dayalı Fesih - Haklı Nedenle Fesih "
  51. Yeni Mevzuat: "Doğum Borçlanmasının Geçerli Olduğunun Tespiti Davası - Sosyal Devlet İlkesi "
  52. Yeni Mevzuat: "Rızası Dışında 3. Şahısların Hesaba Ulaşma - İnternet Bankacılığı - Bankanın Sorumluluğu - Bilgisayar Korsanlığı "
  53. Yeni Mevzuat: "Tasarrufun İptali İstemi - Geçici Veya Kesin Aciz Belgesi - Aciz Hali "
  54. Yeni Mevzuat: "Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali Talebi - Olağanüstü Toplantı Çağrısı - Kat Malikinin Kiracısına Yapılan Toplantı Çağrısı "
  55. Yeni Mevzuat: "Tapu İptali Ve Tescil - Dava Konusunun Değeri - Görev"
  56. Yeni Mevzuat: "Hizmet Tesbit Davası - Sosyal Güvenlik Hakkının Korunması - Re'sen Araştırma - Vekalet Ücreti "
  57. Yeni Mevzuat: "Yurt Dışı Borçlanması - Yurda Kesin Dönüş Koşulu - Yersiz Ödenen Aylıkların Tahsili - Aylık Tahsisi "
  58. Yeni Mevzuat: " Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği"
  59. Yeni Mevzuat: " İnternet Alan Adları Yönetmeliği"
  60. Yeni Mevzuat: "Şikayet Davası - Tahsil Harcı Alınmasına İlişkin İcra Müdürlüğü Kararının İptali İstemi - Borçluya Kullandırılan Kredinin Geri Ödemesi İçin Yapılan İcra Takibi - Tahsil Harcının Alınmış Olmasının Yasaya Aykırılığı
  61. Yeni Mevzuat: " Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik"
  62. Yeni Mevzuat: " Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi"
  63. Anayasa Mahkemesi Tam Gün’e İlişkin Gerekçeli Kararını Yayımladı
  64. Yeni Mevzuat: "MALİ MÜŞAVİR VE KAÇAKÇILIĞA İŞTİRAK"
  65. Yeni Mevzuat: "Sahte olduğu bilinen Fatura"
  66. Yeni Mevzuat: "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun"
  67. Yeni Mevzuat: "Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"
  68. Yeni Mevzuat: "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"
  69. Yeni Mevzuat: " Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu"
  70. Yeni Mevzuat: "Taşınmaz Davası-Görev-Tüketici Mahkemesi "
  71. Yeni Mevzuat: "İlama Bağlı Alacağın Kısmi Olarak İcraya Konması "
  72. Yeni Mevzuat: "Sayıştay Kanunu"
  73. Yeni Mevzuat: "Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"
  74. Yeni Mevzuat: " Elatmanın Önlenmesi Ve Kal - Derneklerin Taşınmaz Mal Edinmesi - Aktif Dava Ehliyeti - Cami Üzerine Kurulmuş Baz İstasyonun Kaldırılması İsteği "
  75. Yeni Mevzuat: "Delil Tespit İstemi - Delil Niteliği - Bilirkişi Raporu - Tebliğ Edilmeyen Delil Tespit Tutanağı "
  76. Yeni Mevzuat: "Borçlar Kanunu TasarISI Sebep Sorumluluklarina iliskin Yeni Hükümler Süleyman YILMAZ (AUHFD)"
  77. Yeni Mevzuat: "Yabancılık Unsuru Tasiyan İs Sozlesmelerine Uygulanacak Hukuk Zeynep Derya Tarman (AUHFD)"
  78. Yeni Mevzuat: "ESLERIN TASARRUF YETKISININ SINIRLANDIRILMASI (TMK.md.199) AySen SAHINCI (AUHFD)"
  79. Yeni Mevzuat: "Dovize Endeksli Tüketici Kredilerinde Uyarlama Sorunu Ve Yargitay’in Bakisi Süleyman YILMAZ (AUHFD)"
  80. Yeni Mevzuat: "Genel Boşanma Nedeni - Özel Boşanma Nedeni - Boşanma Nedenleri - 4721/m.161, 162/1, 163, 166/1 "
  81. Yeni Mevzuat: "Piyasaya Sahte Para Sürmek - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması - Adli Sicil Kaydı "
  82. Yeni Mevzuat: "Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Tapu İptali Ve Tescil - Ayın İsteme Hakkı "
  83. Yeni Mevzuat: "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı - Tebliğ "
  84. Yeni Mevzuat: " 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2011/1)"
  85. Yeni Mevzuat: "Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 277)"
  86. Yeni Mevzuat: "Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat Talebi - Manevi Tazminat Miktarının Belirlenmesi - Tazminatta Sınır "
  87. Yeni Mevzuat: "Velayetin Değiştirilmesi Talebi - Tanıklarını Duruşmada Hazır Bulundurma Zorunluluğu "
  88. Yeni Mevzuat: "Maddi Zararın Tahsili - Kusursuz Sorumluluk - Nedensellik Bağı - Noterin Kimlik Bilgileri Kullanılan Kişinin Doğum Tarihindeki Çelişkiyi Görememesi "
  89. Yeni Mevzuat: "İş Davalarına Konu Olan İşçilik Alacaklarının Net Miktarüzerinden Hesaplanması Zorunluluğu Av. Yörük Kabalak"
  90. Yeni Mevzuat: "Yargı Kararları Işığında Kişilik Haklarının Korunması Ve Medyanın Sorumluluğu Coşkun Ongun*"
  91. Yeni Mevzuat: "Rücuan Tazminat Davası - Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilebilecek Şekilde Yaralanma - Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat Davası "
  92. Yeni Mevzuat: "Red Nedeniyle Vekalet Ücreti - Tek Vekalet Ücreti - 1136/m. 164 "
  93. Yeni Mevzuat: "Yargıtay Kararları Işığında Usulsüz Tebligat Ve Sonuçları Av. Refik Ay*"
  94. Yeni Mevzuat: "Taşınmaz Kiralamaları Konusunda Mülkiyet Hakkına Getirilen Sınırlamalar Ve Aihm’in Bu Sınırlamalara Yaklaşımı Suat Şimşek*"
  95. Yeni Mevzuat: Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizi Davalarında Harç Meselesi Üzerine İnceleme
  96. Yeni Mevzuat: "İnternet Servis Sağlayıcılarının (İss) Hukuki Ve Cezai Sorumluluğu İbrahim Keskin* "
  97. Yeni Mevzuat: "Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası Av. Gönül ÇELiKER"
  98. Yeni Mevzuat: "İmar Planlarına Karşı Dava Açmada Süre Nezih Sütçü1"
  99. Yeni Mevzuat: "Doğum Sonrası Ücretsiz İzin - İşsizlik Sigortası "
  100. Yeni Mevzuat: "İş Hukukunda Rekabet Yasağı Hükümlerinin Geçerliliği "