PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Mevzuata İlişkin Bilgi ve YorumlarSayfalar : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21

 1. Yeni Hukuki Kaynak: "Bozmadan Sonra Yetkisizlik Yetkili Mahkeme Vakıf Senedinde Yapılan Değişikliğin Ve Genel Kurul Kararının İptali (1086 SY m. 17, 26)"
 2. Yeni Hukuki Kaynak: "Kredi Kullandırım Faizi • İcra Takibinden Sonraki Dönem • Borcun Miktarının Bilinebilir Durumda Olunması • İcra İnkar Tazminatı* (2004 Sy M. 45, 67/2) "
 3. Yeni Hukuki Kaynak: "İş Hukuku • Yaşlılık Aylığı • Destek Primi • Ssk Emeklisi Emekli Aylığının Kesilmesi • Sosyal Güvenlik İlkesi (506 Sy M. 63, 73)"
 4. Yeni Hukuki Kaynak: "Sigorta Hukuku • Sigortalılığın Başlangıcının Tespitinde İzlenecek Yöntem • Fiili Çalışma "
 5. Yeni Hukuki Kaynak: "İş Kazası • İşçinin Gerçek Ücretinin Tespiti"
 6. Yeni Hukuki Kaynak: "İş Kazasında Yaralanan İşçi • Tazminat Hesabı • Sürekli İş Görmezlik • İşçinin Aynı İşte Çalışmaya Devam Etmesi"
 7. Yeni Hukuki Kaynak: "İsteğe Bağlı Sigorta Primlerin Geç Ödenmesi • Sigortalılığın Sona Ermeyeceği (506 SY m. 85, 4958 SY m G.1) (Dikkat: 5510/52 hükümleri yönünden düzenleme farklıdır.)"
 8. Yeni Kaynak: Irza Geçme Fiilinin Alamet Ve Esasları (Signes Du Viol) Sene: 3 Kanunvekul 1929 Sayı: 36-12 Istanbul Barosu Mecmuası Tıbbi Adli Tetkibat
 9. Yeni Hukuki Kaynak: "İFLASIN ERTELENMESİ Av. Orhan YILMAZ"
 10. Yeni Hukuki Kaynak: " Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2009/9)"
 11. Yeni Hukuki Kaynak: " Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2009/10)"
 12. Yeni Hukuki Kaynak: " Erciyes Üniversitesi Vektörler ve Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği"
 13. Yeni Hukuki Kaynak: "Mehr Sözleşmesi - Bağışlama - Mehri Müeccel"
 14. Yeni Hukuki Kaynak: "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik"
 15. Yeni Hukuki Kaynak: "Alkollü Sürücünün Güvenli Sürme Yeteneğinin Saptanması ve Konuyla İlgili Yargı Kararları"
 16. Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010
 17. Yeni Hukuki Kaynak: "İdari Yargıda Dava Açma Süresine İlişkin Karar "
 18. Yeni Hukuki Kaynak: "Bankacılıkta Risk Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Güran Yahyaoğlu"
 19. Yeni Hukuki Kaynak: "Vekalet Ücreti Ve Kapsamý "
 20. Yeni Hukuki Kaynak: "İşe İade Dava Açma Süresi "
 21. Yeni Hukuki Kaynak: "İbranamenin Geçerliliği • Yıllık Ücretli İzin Alacağı "
 22. Yeni Hukuki Kaynak: "Boşanma Davası - Kusur"
 23. Yeni Hukuki Kaynak: "Çaplı Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil "
 24. Anayasa Mahkemesi İptal Kararı
 25. Yeni Hukuki Kaynak: "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 'Satılmış ve Diğerleri / Türkiye' Kararı "
 26. Yeni Hukuki Kaynak: "Şufa - Önalım Davası - Zamanaşımı - Hak Düşürücü Süre "
 27. Yeni Hukuki Kaynak: " Yurtdýþý Çalýþmalarý/506 S.K. Geçici Md. 81'in Yürürlüðe Girdiði Tarihte Davacýnýn SSK Kapsamýnda Çalýþmasý Bulunmadýðý"
 28. Yeni Hukuki Kaynak: " Özelleştirme Nedeniyle İşini Kaybeden İşçilerin Hakları ve Uygulama Esasları "
 29. Yeni Hukuki Kaynak: "Zamanaşımına Uğrayan Bonoda Tanik Deliline Dayanma – Yazılı Delil Başlangıcı – Tarafların Kanıt Yükümü"
 30. Yeni Hukuki Kaynak: "Türk Vatandaşlığı Kanunu"
 31. Yeni Hukuki Kaynak: "Tapu İptal Ve Tescil Davası - Tazminat İsteminde bulunmadığı Halde Tazminata Hükmolunması - Tüketicilerin Açtığı Davanın Reddi Halinde Tüketicilerin Harçtan Sorumlu Olmaması - Tüketici Olmayan Davalıların Harçtan Sorumlu Tutulmal
 32. Yeni Hukuki Kaynak: "Avukatlık Ücreti Rüçhan Hakkı - İflas Masasında Rüçhan Hakkının Tanınması Talebi - Sıra Cetveline İtiraz"
 33. Yeni Hukuki Kaynak: "Haksız Haciz Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat Davası - Kısmi Kabul Halinde Vekalet Ücreti"
 34. Yeni Hukuki Kaynak: "Avukatlık Ücretinden Dolayı Hapis Hakkı - Hapis Hakkının Usulüne Uygun ve Meslek Kurallarına Göre Kullanılması Gerektiği - Azil Halinde Vekalet Ücreti"
 35. Yeni Hukuki Kaynak: "Yargıtay İlamına Uymakla Usuli Kazanılmış Hak - Rücuen Tazminat Davası - Bilirkişi İncelemesi İle Kusur Oranının Belirlenmesi Gerektiği"
 36. Yeni Hukuki Kaynak: "Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Davalarında Ve Kararın Verilmesinde Uygulanacak Özel Usul"
 37. Yeni Hukuki Kaynak: "Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Davasında Uygulanacak Özel Usul - Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Hak - Özel Vekaletname"
 38. Yeni Hukuki Kaynak: "Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması - Taraf Teşkilinin Sağlanması "
 39. Yeni Hukuki Kaynak: "Tanıma Davası - Tanıma Talep Edilmişken Tenfiz Kararı Verilemez - Tanıma Davası Çekişmeli Yargı İşidir."
 40. Yeni Hukuki Kaynak: "Ev Başkanının Sorumluluğu - Görev - Aile Mahkemeleri"
 41. Yeni Hukuki Kaynak: "Nesebin Reddi - Nüfus Kaydının Düzeltilmesi - Hak Düşürücü Süre"
 42. Yeni Hukuki Kaynak: "Senet Metninden Anlaşılabilen İtiraz Sebeplerine İlişkin Uyuşmazlıklar"
 43. Yeni Hukuki Kaynak: " Hakediş Bedellerinin Tahsili - Soğuk Derz Önleme İmalatı Bedeli - Otopark Ve Yakıt Tankı Bedeli - Bilirkişi Raporu ve Keşif "
 44. Yeni Hukuki Kaynak: "Anayasa Mahkemesi'nin 2008/30 E. 2009/96 K. 25.06.2009 Tarihli İptal Kararı"
 45. Yeni Hukuki Kaynak: " Adalet Bakanlığına Bağlı Yediemin Ücret Tarifesi "
 46. Yeni Hukuki Kaynak: "Haczi Caiz Mallar - Haczedilemezlik Şikayeti - Doğrudan Gelir Desteği "
 47. Yeni Hukuki Kaynak: "İşten Ayrılan İşçiye Ödenecek Kar Payı "
 48. Yeni Hukuki Kaynak: " İslâm Hukukuna Göre Sigorta Ribâ Ve Fâiz İlişkisi Görüşmelerinin Değerlendirilmesi "
 49. Yeni Hukuki Kaynak: "Borcun Tamamına İtiraz - Belirli Sözcüklerin Kullanılması - Ödeme Emrine İtiraz - Şikayet "
 50. Yeni Hukuki Kaynak: "Nafakanın Arttırılması Davası - Kararın Kesinleşmesi - İştirak Ve Yoksulluk Nafakası Miktarının Arttırılması Talebi "
 51. Yeni Hukuki Kaynak: "Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet - Cezaların Ertelenmesi -Sanığın Yeniden Suç İşlemeyeceğine Dair Kanaat
 52. Yeni Hukuki Kaynak: "Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname "
 53. Yeni Hukuki Kaynak: " Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü İnsan Hakları ve Vatandaşlık Çalışmaları Merkezi Yönetmeliği "
 54. Yeni Hukuki Kaynak: " KOSGEB Rehberlik ve Denetim Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği"
 55. Yeni Hukuki Kaynak: "Hukuka Uygunluk Nedenleri - Yasal Savunma Sınırının Aşılması - Taksirle Öldürme "
 56. Yeni Hukuki Kaynak: " Acıbadem Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"
 57. Yeni Hukuki Kaynak: " Kastamonu Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"
 58. Yeni Hukuki Kaynak: "Nafaka Ödenmeme Halinde Hapsen Tazyik - YCGK 2007/16-36 E. 2007/38 K."
 59. Yeni Hukuki Kaynak: "Nafaka hükmüne uymama eylemi nedeniyle icra ceza mahkemesinde yargılama yapılırken, kabahatin unsurlarının oluşup oluşmadığının değerlendirilmesi gerekir"
 60. Yeni Hukuki Kaynak: "Tazminat İstemi - Mahkemece Noter Satış Sözleşmesi İle Aracın Olay Tarihinden Önce Gerçekten Satılıp Satılmadığının Araştırılması Gerektiği - 2918/m.3 818/m.41"
 61. Yeni Hukuki Kaynak: "Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat - Husumet - Kat Malikinin Evinden Su Sızması - Tapu Devri "
 62. Yeni Hukuki Kaynak: "Usulsüz Kredi Kullanımı - Davacının Zarara Uğradığı - Davalılar Kredi Kullanan Üreticilerle Birlikte Davacının Uğradığı Zarardan Müteselsilen Sorumlu Oldukları - 818/m.43,44,50 "
 63. Yeni Hukuki Kaynak: "Türk Vatandaşlığını Kaybedenler - Yabancı Mahkemeden Aldıkları Boşanma Kararının Tanınmasıyla Yetinmesi Gerektiği/Nüfus Kayıtlarına İşlenemeyeceği - 5490/m. 14 403/m. 20 "
 64. Yeni Hukuki Kaynak: "Milletler Arası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ"
 65. Yeni Hukuki Kaynak: "Sigortacılık Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik"
 66. Yeni Hukuki Kaynak: "Organ Ve Doku Alınması, Saklanması Ve Nakli Hakkında Kanun "
 67. Yeni Hukuki Kaynak: "İmar Kirliliğine Neden Olmak - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması - Etkin Pişmanlık "
 68. Yeni Hukuki Kaynak: "Disiplin Suçunun İptali "
 69. Yeni Hukuki Kaynak: " “Yokluğun Tespiti Davaları” İle İlgili Bir İnceleme Av. Osman Kuntman"
 70. Yeni Hukuki Kaynak: "Ödeme Emri Gönderildiği - Süresiz Şikayet Nedeni - "
 71. Yeni Hukuki Kaynak: "Ödenmeyen Adli Para Cezası - Gecikme Zammı - Yasal Değişiklik "
 72. Yeni Hukuki Kaynak: " Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Kontrolörler Yönetmeliği"
 73. Yeni Hukuki Kaynak: " Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik"
 74. Yeni Hukuki Kaynak: " Belediye Hizmetlerinden Yararlanan Kişiler - İlgili İdari İşlemlerle Davacının Belde Sakini Olarak Meşru Kişisel ve Güncel Menfaatinin Etkileneceğinden Dava Açabileceği"
 75. Yeni Hukuki Kaynak: "Avukatların Soruşturma Ve Kovuşturma Aşamasında Dosya İnceleme Ve Dosyadan Suret Alma Yetkisi İbrahim Çiçek* (*) Şişli Cumhuriyet Savcısı"
 76. Yeni Hukuki Kaynak: " Fazla Ödeme Nedeniyle Açılan İstirdat Davası - Hak Düşürücü Süre - 2004/m.72/7"
 77. Yeni Hukuki Kaynak: "Hemşirelik Yönetmeliği "
 78. Yeni Hukuki Kaynak: "Danıştay Sekizinci Daire E: 2009/6890 T: 20.11.2009 Katsayı Kararı • Anayasal Eşitlik Kuralı • Hukuksal Statüsü Farklı Olanların Eşitlenmesi İle Doğan Hak Kaybı"
 79. Yeni Hukuki Kaynak: "İdari Yargılama Usulünde “Savunmaya Kadar Kabul” Olgusu İdari Yargı(cın)/nın Var Olduğunun Doğrulanması Dr. Selami Demirkol* (*) İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Hakimi "
 80. Yeni Hukuki Kaynak: "Tehlikeli Maddeler İçin Yaptıırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkıında Karar "
 81. Yeni Hukuki Kaynak: "Yabancı Mahkeme Kararının Kamu Düzenine Aykırı Olması "
 82. Yeni Hukuki Kaynak: "Hukuki Yarar - İlamsız Takibin Sonuçsuz Kalması - Geri Ödenmesi Gereken Meblağ - İade Yükümlülüğü "
 83. Yeni Hukuki Kaynak: "İşe İade Davalarının İşsizlik Ödeneğine Etkisi "
 84. Yeni Hukuki Kaynak: "Anayasa Mahkemesi 2006/166 E. 2009/113 K. sayılı 23.7.2009 tarihli iptal kararı"
 85. Yeni Hukuki Kaynak: "Anayasa Mahkemesinin 492 sayılı Harçlar K. 28/1-a maddesine ilişkin İptal Kararı"
 86. Yeni Hukuki Kaynak: "Hekimlik Meslek Etiği Kuralları"
 87. Yeni Hukuki Kaynak: "Rakı Şişesinden Çıkan Sinek Manevi Tazminat Sonucunu Doğurur mu? "
 88. Yeni Hukuki Kaynak: " İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Uzman Yardımcılığı Yarışma ve Uzman Yeterlik Sınavı Yönetmeliği"
 89. Yeni Hukuki Kaynak: "Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü "
 90. Yeni Hukuki Kaynak: "İşe İade Kararı - İş Akdinin Feshi - İhbar Tazminatı - İşçinin İşverence İşe Başlatılmaması "
 91. Yeni Hukuki Kaynak: "5957 Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun"
 92. Yeni Hukuki Kaynak: "5977 Biyogüvenlik Kanunu"
 93. Yeni Hukuki Kaynak: " Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik"
 94. Yeni Hukuki Kaynak: "Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelerin ve Özel İdarelerin Yapmaları Gereken İşlemler Hakkında Tebliğ"
 95. Yeni Hukuki Kaynak: "1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemelere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"
 96. Yeni Hukuki Kaynak: "Limited Şirket Ortak ve Müdürlerinin Vergisel Sorumluluğu "
 97. Yeni Hukuki Kaynak: "5947 sayılı "Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"
 98. Yeni Hukuki Kaynak: "Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik "
 99. Yeni Hukuki Kaynak: "2010/217 İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Kurulması Hakkında Karar"
 100. Yeni Hukuki Kaynak: "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/4)"