PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Mevzuata İlişkin Bilgi ve YorumlarSayfalar : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21

 1. Yeni Hukuki Kaynak: "Kucuğün Haksız Eylemi Nedeniyle Aile Başkanının Sorumluluğu Görevli Mahkemenin Belirlenmesi"
 2. Yeni Hukuki Kaynak: "İdari Yargının Görev Kapsamı Kamu Hizmeti Hizmet Kusuru (İyuk M. 2)"
 3. Yeni Hukuki Kaynak: "Zamanaşımı Islahla Kalanın İstenmesi Islaha Karşı Zamanaşımı Defi Yapılması"
 4. Yeni Hukuki Kaynak: "Ecrimisil Takdiri Araştırma Yöntemi"
 5. Yeni Hukuki Kaynak:
 6. Yeni Hukuki Kaynak: "Kira Hukuku Temerrüt Nedeniyle Tahliye Eski Kira Sözlesmesinin Geçerliligi Payli Mülkiyet "
 7. Yeni Hukuki Kaynak: "Sıra cetveline karşı şikayet veya itiraz edilmişse, cetvelde hak sahibi görünen alacaklı, bir bankanın kesin teminat mektubunu dosyaya ibraz ederek payına düşen meblağı tahsil edebilir"
 8. Yeni Hukuki Kaynak: "İcra kefaleti hakkında ilamların icrası hakkındaki hükümler uygulanır. Bağlı olduğu zamanaşımı süresi BK. 125. md. göre, icra kefili ile ilgili yapılan son işlem tarihinden itibaren 10 yıllık süreye tabidir"
 9. Yeni Hukuki Kaynak: "İİK 349 md. gereğince müşteki veya vekilinin duruşmada bulunması zorunlu bulunduğundan yokluklarında karar verilemez"
 10. Yeni Hukuki Kaynak: "İtirazın iptali davası itirazın alacaklıya tebliğinden itibaren bir yıl içinde açılmalıdır"
 11. Yeni Hukuki Kaynak: "Senedin vade tarihinden sonra yapýlan kýsmi ödemelerin önce borcun ferilerinden mahsup edilmesi gerekir"
 12. Yeni Hukuki Kaynak: "Tasarrufun iptali davasında taşımazın tapudaki satış değeri ile keşif değeri arasında bir misli veya fazlası varsa bu fahiş farktır"
 13. Yeni Hukuki Kaynak: "Alacaklıyı zarara uğratmak suçu hakkında Yargıtay içtihatı"
 14. Yeni Hukuki Kaynak: "İcra mahkemelerinin itiraza tabi kararlarına karşı itiraz harca tabi değildir"
 15. Yeni Hukuki Kaynak: "Evlenme vaadiyle kızlık bozma eylemi manevi tazmin borcu doğurur"
 16. Yeni Hukuki Kaynak: "Feshe dayanak yapılan eylem sebebiyle kamu davası açılmışsa, işe iade davasında ceza davası bekletici mesele yapılmalıdır."
 17. Yeni Hukuki Kaynak: "Taahhüdü ihlal suçunun oluşabilmesi için taahhüt esnasında ödenecek miktarın kesin saptanması gerekir"
 18. Yeni Hukuki Kaynak: "Değişen alt işverenler yanında aralıksız çalışma asıl işveren- alt işveren ilişkisinin muvazalı olduğunu göstermez."
 19. Yeni Hukuki Kaynak: "İflasın ertelenmesi için şirketin borca batık, mali durumu iyileşebilir ve fevkalede mühletten yararlanmamış olması gerekir"
 20. Yeni Hukuki Kaynak: "davanın kabulüne dair kısa karar ile gerekçeli kararın aynı katip tarafından yazılması gibi bir zorunluluk yoktur."
 21. Yeni Hukuki Kaynak: "Bankalar taşınmaz hakkındaki cebri icra satışlarında KDV'den muaftır"
 22. Yeni Hukuki Kaynak: "İcra Memuru kararını şikayet mercii İcra mahkemesidir"
 23. Yeni Hukuki Kaynak: "Esas Takipte yetki Yargıtay 12. Hukuk Dairesi E:2008/16622 K:2008/20143 T:17.11.2008"
 24. Yeni Hukuki Kaynak: "Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2006/1108 E-2006/1959 K. İhtiyati Haciz için senedin vadesinin gelmesi yeterlidir."
 25. Yeni Hukuki Kaynak: "Bankaların kredi alacaklarının tahsili için yapacakları icra takipleri harçtan istisnadır"
 26. Yeni Hukuki Kaynak: "Taahhüdü ihlal suçu - Yasa yararına bozma talebi"
 27. Yeni Hukuki Kaynak: "Taahhüdü ihlal suçunun oluşabilmesi için taksitlerin rakamsal olarak belirlenmiş olması şarttır"
 28. Yeni Hukuki Kaynak: "Azami Had ipoteği - Yargıtay 19. Hukuk Dairesi E:2005/10509 K:2005/11867 T:30.11.2005"
 29. Yeni Hukuki Kaynak: "Üst sınır ipoteği - Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2006/8151 Esas, 2007/10454 Karar"
 30. Yeni Hukuki Kaynak: "Tüketici ile satıcı arasındaki kredi kartı kullanımından kaynaklanan ihtilaflarda Tüketici mahkemeleri görevlidir"
 31. Yeni Hukuki Kaynak: "Kendilerine haciz ihbarnamesi veya ücret haczi bildirilen üçüncü kişiler, meslek veya banka sırrına dayanarak cevaptan kaçınamazlar"
 32. Yeni Hukuki Kaynak: "Rehin miktarı borcu ödemeye yetmezse alacaklı bakiyeyi iflas veya haciz yolu ile takip edebilir"
 33. Yeni Hukuki Kaynak: "Kira Hukuku Kira Sözleşmesi Kira Artışı • Kira Artış Oranının Belirlenmesinde Uygulanacak Yöntem"
 34. Yeni Hukuki Kaynak: "Kira Hukuku İtirazın İptali Temerrüt Taleple Bağlılık İlkesi"
 35. Yeni Hukuki Kaynak: "Kiracının Aynı Belediye Sınırları İçinde Konut Maliki Olması Durumu Tahliye Davası"
 36. Yeni Hukuki Kaynak: "Adli Yargının Görev Alanı İski’nin Hukuki Statüsü Tacir Sıfatı Haksız Fiil"
 37. Yeni Hukuki Kaynak: "Coğun İçinde Az Da Vardır Kuralı Eda Davası Tespit Davası Aidiyet Tespitinn Kapsamı Hak Düşürücü Sürenin Niteliği Olumsuz Dava Koşulu"
 38. Yeni Hukuki Kaynak: "Taşınmaz Üzerindeki Muhtesatın Değeri Aidiyetinin Tespiti (4721 SY m. 718)"
 39. Yeni Hukuki Kaynak: "Vakıflar Hukuku Olağanüstü Zamanaşımı Vakıfla İlişiği Kesilen Taşınmaz Taviz Bedeli İcareteynli Ve Mukataalı Taşınmazlar"
 40. Yeni Hukuki Kaynak: "İş Hukuku Alanındaki Bazı Davalar İçin Pratik İncelemeler"
 41. Yeni Hukuki Kaynak: "Sigorta ettirenin sözleşmenin kuruluşundaki ihbar yükümlülüğüne ilişkin hükümlerin, TTK tasarısı çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Ali AYLİ"
 42. Yeni Hukuki Kaynak: "Savcılık, Avukatlık Ve Noterlik Kurumlarının Osmanlı Devleti'ne Girişi Dr. Nevin Ünal Özkorkut "
 43. Yeni Hukuki Kaynak: "Anonim Ortaklıkların Genel Kurul Toplantılarının İnternet Aracılığıyla Yapılması Dr. Mustafa İsmail Kaya"
 44. Yeni Hukuki Kaynak: "İflâs Tasfiyesinde Müflisin Kişisel Çalışmasına Dayalı Malların Durumu – “Müflisin Uhdesine Geçen Mal” Kavramı Dr. Ahmet Başözen"
 45. İnternet Bankacılığı Sözleşmesi - Bankaların Hukuki Sorumluluğu - Müterafik Kusur
 46. Yeni Hukuki Kaynak: "Ticareti Terk Eden Tacirlerin Tâbi Bulunduğu Hükümler Prof. Dr. Baki Kuru"
 47. Yeni Hukuki Kaynak: "Hacizde Sıra (Tertip) (Order Of Attachment) Dr. Kudret Aslan"
 48. Yeni Hukuki Kaynak: "İşçilik Haklarının Hesabı Hizmet Tespiti Davasında Belirlenen Ücret"
 49. Yeni Hukuki Kaynak: "Soğuk Meşrubat Satışı Fazla Çalışma Ücreti Yaz Ve Kış Ayları Ayrımı*"
 50. Yeni Hukuki Kaynak: "İşyeri Hekimi Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesi Belirsiz Süreli Hizmet Sözleşmesi "
 51. Yeni Hukuki Kaynak: "İkramiye Uygulamasının Kaldırılması İşyeri Koşulu"
 52. Yeni Hukuki Kaynak: " Altı İşgünlük Hizmet Akdini Fesih Süresinin Kullanılması Feshin Süresinde Yapıldığının Kanıt Yükümünün İşverende Bulunduğu"
 53. Yeni Hukuki Kaynak: "İbra Sözleşmesinin Geçerlilik Koşulu İş İlişkisi Sürerken Düzenlenen İbranamenin Geçersizliği Savunma İle Ve İşverenin Diğer Kayıtlarıyla Çelişen İbranameye Değer verilemeyeceği"
 54. Yeni Hukuki Kaynak: "İşletmesel Nedenlerin Geçerli Neden Olup Olmayacağının Araştırılması • İşe İade Davası"
 55. Yeni Hukuki Kaynak: "Islah Davadan Önce Çekilen İhtarnamenin Faizin Başlangıç "
 56. Yeni Hukuki Kaynak: "İşyerinin Devrinde Sorumluluk Birlikte İstihdam 6 Günlük Hak Düşürücü Süre İşçi Ücretinde Değişiklik İşçinin Değişikliğe Rıza Göstermesi Ve Çalışmaya Devam Etmesi Durumu"
 57. Yeni Hukuki Kaynak: "Minibüs Şoförü-Minibüs Sahibi Şoförün Küçük Esnaf Yanındaki Çalışması Esnafın Yanında Çalışan İşçi Sayısı"
 58. Yeni Hukuki Kaynak: "Sigorta Hukuku Yapı Eseri Bina Malikinin Sorumluluğu Kiracının Sorumluluğu (BK m. 41, 51, 58)"
 59. Yeni Hukuki Kaynak: "Sigorta Hukuku Borçlar Hukuku Zamanaşımı Savunması Sigorta Şirketinin Sorumluluğu"
 60. Yeni Hukuki Kaynak: "Sigorta Hukuku Yangın Sigortası Yangına Karşı Güvenli K Önlemleri Klozu Sigortalının Görevleri (Ttk M 1292/Son, 1293/Son)"
 61. Yeni Hukuki Kaynak: "Usul Hukuku • Kesin Süre • Geçerlilik Koşulu • Kesin Sürenin Sonuçlarının Anlatılması Sonucu (1080 Sy M. 159, 163)"
 62. Yeni Hukuki Kaynak: "Taşınmazı İhaleyle Alan Kişinin Hakları Taşınmazın Tahliyesinde İzlenecek Yöntem (İik M. 135/21, 135, 150/6)"
 63. Yeni Hukuki Kaynak: "Çekte Zamanaşımı Birden Fazla Borçlunun Bulunması Halinde Zamanaşımı Defi İleri Sürülmesi (Ttk M. 726, 730/18, 663)"
 64. Yeni Hukuki Kaynak: "İcra Hukuku Faiz Hesabı Döviz Üzerinden Alacak (İik M. 58/3)"
 65. Yeni Hukuki Kaynak: "Pazarlıkla Satış İhalenin Feshi Görev (Bk M. 225; İik M.224, 241,244)"
 66. Yeni Hukuki Kaynak: "İcra Hukuku Satış Kesinleşen İhale İhale Edilen Taşınmazda Üçüncü Kişinin İşgali Tahliye Emri (İik M. 135/2)"
 67. Yeni Hukuki Kaynak: "Haciz Anayasa Mahkemesi Kararının Etkisi Belediye Yasası"
 68. Yeni Hukuki Kaynak: "Birden Fazla İşverenin İşçiye Karşı Sorumluluğu İç İlişki Bakımından Sorumluluğun Paylaşılması "
 69. Yeni Hukuki Kaynak: "Tüketici Hukuku Tüketici Mahkemesi Davada Görev Özel Okula Ödenen Eğitim Ücreti (4077 SY m. 23)"
 70. Yeni Hukuki Kaynak: "Fahiş Cezai Şarttan İndirim Cezai Şarttan İndirimin Koşulları Borcun Vadesi Faiz Başlangıcı (Bk M. 161/Son)"
 71. Yeni Hukuki Kaynak: "Hakaret veTehdit içeren telefon görüşmesi kaydı hukuka uygun delil niteliğindedir."
 72. Yeni Hukuki Kaynak: "Vekalet Sözleşmesi Davada Yetki İfa Yeri Kuralı"
 73. Yeni Hukuki Kaynak: "Cenin Alınırken, Rahim Ve Yumurtalığın Alınması Hekim Hatası Ceza Davası Sonucunun Beklenmesi"
 74. Yeni Hukuki Kaynak: "Taşınmaz Hukuku İpotekli Taşınmazın Devri Borç Yukumluluğünün Sürekliliği Tapu Scilinde Açıklık İlkesi (TMK m. 856)"
 75. Yeni Hukuki Kaynak: "Ticaret Hukuku Borçlar Hukuku Ayıplı İfa Sözleşmeden Dönme Bedelin İadesi (818 Sy M. 360/1)"
 76. Yeni Hukuki Kaynak: "Taşınmaz Hukuku Malik Hanesinin Açık Olması Kadastro Tespiti"
 77. Yeni Hukuki Kaynak: "Tasarrufun İptali Davası Taraf İddialarının Araştırılması (2004 Sy M. 278/1, 280/11)"
 78. Yeni Hukuki Kaynak: "Destekten Yoksun Kalma Tazminatı 60 Yaş Sınırı Aktif Çalışma Süresi (818 SY m. 47)"
 79. Yeni Hukuki Kaynak: "Tasarrufun İptali Davasında Husumet Zorunlu Dava Arkadaşlığı Tasarrufun İptali Davalarında Davacının Hakları (2004 SY m. 277, 283)"
 80. Yeni Hukuki Kaynak: "TASARRUFUN İPTALİ DAVASI DAVANIN ÖN KOŞULU TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA BORÇLUNUN MAL BEYANI"
 81. Yeni Hukuki Kaynak: "İtirazın İptali - Temerrüt - Ödeme Emrine İtiraz - İtirazın Genişletilmesi "
 82. Yeni Hukuki Kaynak: "Paylı Taşınmaza El Atmanın Önlenmesi - Fiilen Paylaşılan Paylı Taşınmaz - Baz İstasyonu Kurulması - İyiniyet İlkesi "
 83. Yeni Hukuki Kaynak: "Kat Mülkiyeti Hukuku Ortak Yere El Atma Belediyece Onaylı Proje Koşulu"
 84. Yeni Hukuki Kaynak: "Bozmadan Sonra Yetkisizlik Yetkili Mahkeme Vakıf Senedinde Yapılan Değişikliğin Ve Genel Kurul Kararının İptali (1086 SY m. 17, 26)"
 85. Yeni Hukuki Kaynak: "Kredi Kullandırım Faizi İcra Takibinden Sonraki Dönem Borcun Miktarının Bilinebilir Durumda Olunması İcra İnkar Tazminatı* (2004 SY m. 45, 67/2)"
 86. Yeni Hukuki Kaynak: "Yaşlılık Aylığı Destek Primi Ssk Emeklisi Emekli Aylığının Kesilmesi Sosyal Güvenlik İlkesi (506 Sy M. 63, 73)"
 87. Yeni Hukuki Kaynak: " 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci Maddesine Göre 2010 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: TRKGM-2009/2)"
 88. Yeni Hukuki Kaynak: "İş Müfettişinin Muvazaa Tespiti"
 89. Yeni Hukuki Kaynak: "Vekalet Sözleşmesi Davada Yetki İfa Yeri Kuralı"
 90. Yeni Hukuki Kaynak: "Cenin Alınırken, Rahim Ve Yumurtalığın Alınması Hekim Hatası Ceza Davası Sonucunun Beklenmesi (818 SY m. 53, 386,)"
 91. Yeni Hukuki Kaynak: "Taşınmaz Hukuku İpotekli Taşınmazın Devri Borç Yukumluluğünün Sürekliliği Tapu Scilinde Açıklık İlkesi (Tmk M. 856)"
 92. Yeni Hukuki Kaynak: "Taşınmaz Hukuku Malik Hanesinin Açık Olması Kadastro Tespiti"
 93. Yeni Hukuki Kaynak: "AYIPLI İFA SÖZLEŞMEDEN DÖNME • BEDELİN İADESİ (818 SY m. 360/1)"
 94. Yeni Hukuki Kaynak: "Tasarrufun İptali Davası • Taraf İddialarının Araştırılması (2004 Sy M. 278/1, 280/11)"
 95. Yeni Hukuki Kaynak: "Borçlar Hukuku • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı 60 Yaş Sınırı Aktif Çalışma Süresi (818 Sy M. 47)"
 96. Yeni Hukuki Kaynak: "Tasarrufun İptali Davasında Husumet Zorunlu Dava Arkadaşlığı Tasarrufun İptali Davalarında Davacının Hakları (2004 Sy M. 277, 283)"
 97. Yeni Hukuki Kaynak: "Tasarrufun İptali Davası Davanın Ön Koşulu Tasarrufun İptali Davalarında"
 98. Yeni Çek Kanunu
 99. Yeni Hukuki Kaynak: "Kat Mülkiyeti Hukuku Ortak Yere El Atma Belediyece Onaylı Proje Koşulu"
 100. Yeni Hukuki Kaynak: "Yeni Çek Kanunu hakkında Adalet Komisyonu raporu"