Hukuki Net hukuk forumları adresi değişmiştir; Yeni Hukuk Forumları Hukuki.NET - meslekten ihraç
   
   Hukuk Forumları.
Üye Adı :
Şifreniz :
Şifreyi Anımsa


Üye Kayıt
  Anasayfa   Portal   Forumlar   Yönetim   SSS     Üye Kayıt
YENİ HUKUKİ NET : Hukuk Portalı  | Anasayfa  | Hukuk Forumları  | Hukukçu Blogları  | Aktif Konular  | Haberler  | Hukuk Ansiklopedisi  | Hukuk Arama  | Anketler  | Hukuk Siteleri  | Anketler  | Hukuk ilanları  | Dilekçeler ve Hukuk Programları  | Hukuk Terimleri

| Üye | Aktif Üyeler
Forum Kategorileri | Forum Arama | Programlar  |
Hukuk Arama Motoru | Site Ekle | Hukuk Güncel Haber | Mevzuat | Kanun | Khk. | Tüzük | Yönetmelik | İçtihat | Yarışma | Ne Yeni ? | Dizin 
 Tüm Forumlar
 Hukuki Forumlar
 Kamu - Idare - Vatandaşlık - Anayasa Hukuku
  meslekten ihraç
   Bu Foruma Tüm Üyeler YENİ KONU Ekleyebilir.
   Bu Foruma Tüm Üyeler YANIT Ekleyebilir.
Sonraki Sayfa
Yazar Konu
Sayfa: / 2

CALCARIBUS Eklenme - 24/11/2004 :  21:40:43  Profili Göster  CALCARIBUS adlı üyenin Web Sitesi  CALCARIBUS adlı üyeyi arkadaş Listesine Ekle
ilk önce unu söylemek isterimki gerçekten çok güzel vede mükemmel site bu sitenizden dolayı size çok teşekkür ederim.
şu an gerçekten çok ihtiyacım olan bir konu var ve meslekten ihraç kararı aldım. ne yapmalıyım.tekrar görevime nasıl dönebilirim.
şu an halen adli olarak mahkemem devam ediyor ama şu an meslekten çıkarma cezası aldım ve geleck olan sicil affı geldiği takdirde 15.madde uygulanıp bi alt ceza verilebilirmi.bölge idare mahkemesinede dava açtım

OLAY :
 İleti: 8  ~  Kayıt Tarihi: 27/07/2004  ~  Son Ziyareti: 30/01/2005 Uygunsuz ileti bildir 

alisinkay 1   Eklenme - 25/11/2004 :  08:17:35  Profili Göster  alisinkay adlı üyenin Web Sitesi  alisinkay adlı üyeyi arkadaş Listesine Ekle
Bazı durumlar hem disiplin kurulu kararı gerektirirken hem de ceza hukukunun konusunu oluşturur.Suçluluğu ispatlanana kadar her insan suçsuzdur.Hem idari, hem de cezai yönden soruşturma yapılırken idare ve ceza mahkemesi birbirinden bağımsızdır.Ama idari ceza, genel olarak cezai davadan sonra verilmelidir ki herhangi bir hataya düşülmesin.Öncelikle hangi gerekçe ile memuriyetten çıkarma cezası aldığınız önemli.

Disiplin cezası mutlaka kanuni olmalıdır.

Ceza kanuna göre suç teşkil eden bir fiilden dolayı ilgili kişi memur değilse, ancak bir ceza verilir, oysa Devlet Memurları Kanunun 131 inci maddesinin 2 inci fıkrası memurun ceza kanuna göre mahkum olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olmaz hükmüne göre ceza davası sonucu beraat etseniz bile bu hakkınızda disiplin cezası verilmesine engel değildir.

Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi disiplin cezaları yönünden de geçerlidir. Kanunu suç saymadığı bir fiil yada davranış için kimse cezalandırılamaz. Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan yasa uygulanır. Daha sonra yürürlüğe giren yasa, yürürlük tarihinden önceki fiil ve davranışlara uygulanmaz. Ancak lehde olan değişiklik geriye yürür. Bu ilke disiplin hukuku için de geçerlidir.

Şikayetten vazgeçme, disiplin cezasının soruşturma ve uygulanmasını durdurmaz. Disiplin suçları şikayete bağlı suçlar değildir. TCK’ da bazı suçların takibi şikayete bağlanmıştır

Devlet memurlarının hediye almaları görevleri sırasında olmasa bile yarar sağlama amacıyla hediye kabul etmeleri, iş sahiplerinden ödünç para istemeleri yasaktır.( DMK, md. 29)

Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) İdeolojik ve siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,

b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,
Siyasi partiye girmek,
Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,
Savaş, olağanüstü hal, veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,
Amirlere ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak,
Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak ,Yetki almadan gizli belgeleri açıklamak,
Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,
Yurt dışında devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,
5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun’ aykırı fiilleri işlemek. (DMK, md. 125)

TCK’ na göre; beş yıldan fazla ağır hapse mahkum olan kimseler ölünceye kadar kamu hizmetlerinden yasaklılık cezası ile de cezalandırılmış olurlar. Kamu hizmetlerinden yasaklılık cezasının ayrıca hükmedilmesine gerek yoktur.

Ayrıca ceza ne olursa olsun, zimmet, ihtilasen zimmet, zimmet sayılmayan emniyeti suistimal, irtikap ve rüşvet suçlarından hükümlülük halinde memuriyetten süresiz çıkarılma cezası verilir.( TCK, md.31)

Emniyet teşkilatı mensupları için hangi sınıf ve derecede olursa olsun Devlet Memurluğundan çıkarma cezası genel hükümler çerçevesinde yalnız İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunca verilir.Ve Disiplin cezaları özel kanunlarda düzenlenmiştir.

3201 Sayılı Kanuna göre meslekten çıkarılma nedenleri

Meslekten çıkma ve çıkarılma ve mezuniyet
Madde 56 - Bulunduğu sınıf dahilinde iki muhtelif amirden iki terfi müddeti
içinde iki fena sicil alanlar ve bir terfi müddeti içinde terfiin bir devre ge-
ciktirilmesi cezasına uğradığı halde hareketlerini ıslah ettiklerine dair iki
muhtelif amirden sicil alamıyanlar ve her hangi bir suçtan dolayı altı ay veya
daha ziyade hapis ve mutlak surette ağır hapis cezasına mahküm olanlar sicillen tekaüde sevkedilirler

Madde 59 - Her ne suretle olursa olsun istifa eden polis ve komiserlerden
istifasının kabulü tarihinden itibaren üç sene içinde mesleğe dönmiyenler bir
daha mesleğe alınmazlar. Üç sene zarfında tekrar polis veya komiserlik sınıflarına avdet edenler yine istifa ederlerse tekrar meslekte istihdamları caiz olamaz.


Madde 60 - İstifa etmeksizin veya istifasının kabul edildiği cevabını bir ay
beklemeksizin vazifesini terkettiği için cezalandırılmış olanlar, tekrar emniyet
teşkilatı hizmetine kabul edilmezler

Madde 61 - Komiser ve polislere umumi hükümlere göre senelik mezuniyetlerinden başka haftada 24 saat izin verilir. Çok mühim haller müstesna olmak üzere bu mezuniyet kesilemez.
Madde 62 - İzinli memurlar memuriyetlerinin bulunduğu belediye hudutları dahilinde üniforma ile gezdikleri takdirde vazifede addolunurlar. Bu mıntaka haricinde mezun olan memurlar üniforma ile gezemezler

Madde 63 - (Değişik: 26/8/1988-KHK 341/3 md; Aynen kabul: 12/1/1989 - 3518/3
md.)
Sağlık nedeniyle izinli veya raporlu olan personel hakkında genel hükümler uygulanır. Ancak, her ne suretle olursa olsun atandıkları yerde kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu kimselerin sağlığı nedeniyle görevini yapamayacak duruma
gelenler, Bakanlıkta Genel İdare Hizmetleri sınıfından bir göreve atanırlar.
Madde 64 - Amirlerinden müsaade almaksızın mezuniyet müddetlerini 15 gün tecavüz ettiren emniyet polis memurları istifa etmiş addolunurlar


bu ceza en ağır disiplin cezası olduğundan devlet memurluğundan çıkarma cezası verilecek memur için 657 Sayılı DMK’nun 129 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında özel bir düzenleme yapılmıştır. Söz konusu fıkraya göre; hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur, sicil dosyası hariç, soruşturma evrakını incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü yada yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir. Diğer disiplin cezalarında memurun iddia edilen suçla ilgili sorgusu alınır ve savunması istenir. Oysa burada memura daha özel haklar tanınmıştır.

Ceza Kovuşturması ile Disiplin Soruşturmasının Birarada Yürütülmesi

657 Sayılı DMK’nun 131 inci maddesinde ceza kovuşturması ile disiplin kovuşturmasının birlikte yürütülmesi düzenlenmiştir. Sözkonusu madde hükmü şöyledir: “ Aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktirmez. Memurun ceza kanununa göre mahkum olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olmaz.”

Ancak, disiplin cezası uygulaması sırasında ceza mahkemesi kararı kesinleşmiş ve ceza hakiminin fiilin meydana gelmediğine veya tespit edilen kesin delillerle fiil ile memur arasında bir ilişki bulunmadığına karar vermesi halinde memura disiplin cezası verilmeyeceğine dair Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulunun kararı vardır.

Aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğunda çıkarma cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.Anayasa madde 129 fıkra 3

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11 inci maddesine göre “ idare tarafından yapılan bir işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması 30 gün içinde bir üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapan makamdan istenir. Bu başvurma idari dava süresinin durdurur.”

Görevden uaklaştırma ile görevden çıkarma farklıdır.Bence bir an önce aldığınız cezayı öğrenip idarı yargı yoluna başvurun.Görevden uzaklaştırma cezası aldıysanız.Çıkarma değil.

Görevden uzaklaştırma, bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır. (DMK, Md.145)
Asılan hırsız değil,
yakalanandır. Yasalar bal arisini mahkum eder, esek arisini beraat ettirir.
 İleti: 1978  ~  Kayıt Tarihi: 05/06/2003  ~  Son Ziyareti: 17/11/2008 Uygunsuz ileti bildir  Sayfanın En Üstüne Git

CALCARIBUS 2   Eklenme - 02/12/2004 :  19:12:13  Profili Göster  CALCARIBUS adlı üyenin Web Sitesi  CALCARIBUS adlı üyeyi arkadaş Listesine Ekle
[quote]Alıntı yapılan üye ; CALCARIBUS:
ilk önce unu söylemek isterimki gerçekten çok güzel vede mükemmel site bu sitenizden dolayı size çok teşekkür ederim.
şu an gerçekten çok ihtiyacım olan bir konu var ve meslekten ihraç kararı aldım. ne yapmalıyım.tekrar görevime nasıl dönebilirim.

OLAY : meslekten ihra.ç cezası aldım ve halen dava devam etmektedir bölge idare mahkemesine dava açtım sicil affından yararlanabilirimiyim.
 İleti: 8  ~  Kayıt Tarihi: 27/07/2004  ~  Son Ziyareti: 30/01/2005 Uygunsuz ileti bildir  Sayfanın En Üstüne Git

CALCARIBUS 3   Eklenme - 03/12/2004 :  21:02:30  Profili Göster  CALCARIBUS adlı üyenin Web Sitesi  CALCARIBUS adlı üyeyi arkadaş Listesine Ekle
Alıntı:
Alıntı yapılan üye ; CALCARIBUS:
ilk önce unu söylemek isterimki gerçekten çok güzel vede mükemmel site bu sitenizden dolayı size çok teşekkür ederim.
şu an gerçekten çok ihtiyacım olan bir konu var ve meslekten ihraç kararı aldım. ne yapmalıyım.tekrar görevime nasıl dönebilirim.

OLAY : sicil affı gündemde şu an sicil affından yararlanabilirmiim.

mesajıma acil olarak cevap verecek avukat arkadaş yokmu 3 gün içinde dava açmam gerekiyor


 İleti: 8  ~  Kayıt Tarihi: 27/07/2004  ~  Son Ziyareti: 30/01/2005 Uygunsuz ileti bildir  Sayfanın En Üstüne Git

CALCARIBUS 4   Eklenme - 03/12/2004 :  21:13:06  Profili Göster  CALCARIBUS adlı üyenin Web Sitesi  CALCARIBUS adlı üyeyi arkadaş Listesine Ekle
[quote]Alıntı yapılan üye ; CALCARIBUS:
mesajıma cevap verecek bölge idare mahkemesine dava açmam için son 3 günüm kaldı.yardımcı olursanız sevinirim
şu an gerçekten çok ihtiyacım olan bir konu var ve meslekten ihraç kararı aldım. ne yapmalıyım.tekrar görevime nasıl dönebilirim.

OLAY : sicil affı konusundan yararlanabilirmiim.
 İleti: 8  ~  Kayıt Tarihi: 27/07/2004  ~  Son Ziyareti: 30/01/2005 Uygunsuz ileti bildir  Sayfanın En Üstüne Git

Admin 5   Eklenme - 03/12/2004 :  22:10:18  Profili Göster  Admin adlı üyenin Web Sitesi  Admin adlı üyeyi arkadaş Listesine Ekle
Sayın Alisinkay gerekli açıklamayı yapmış. Satır satır okumanızda fayda var.
Sanırım isnat olunan suç emniyeti suistimal suretiyle hırsızlık suçudur. Tabi dava dosyalarını incelemeksizin verdiğimiz cevapların afaki olduğunu da belirtmeliyim.
Kanımca meslekten ihraç kararının iptali için yürütmeyi durdurma talepli idari dava açmalısınız.
Sayın Alisinkay'ın da belirttiği üzere dava disiplin cezasını engellemez. Ancak yargılama sonucunda beraatinize yani suçsuz olduğunuza karar verildiğinde verilen disiplin cezası da mahkemece iptal olunabilir. İdare mahkemesindeki yargılamada ceza davası bekletici mesele yapılır.
Ayrıca şikayetçinin "şikayetten vazgeçmesi" sizi kurtarmayacaktır. Zira kamu davasıdır. Ancak şikayetçi mesela " ben anahtarın birini ... ya verdim. Onun yaptığını zannettim, emin değilim ..." gibi bir ifade verirse beraat şansınız yükselir.
Size en önemli tavsiyem de sizin için bu kadar hayati öneme sahip bir konuda derhal avukatınıza bizzat giderek danışmanız ve onun direktifleri ve yardımı doğrultusunda hareket etmenizdir.

http://www.hukuki.net - http://www.hukukara.com
 İleti: 734  ~  Kayıt Tarihi: 25/07/2001  ~  Son Ziyareti: 12/08/2011 Uygunsuz ileti bildir  Sayfanın En Üstüne Git
Sayfa: / 2 Konu  
Sonraki Sayfa

Hızlı Geçiş:
 Image Forums Snitz Forums 2000

Avukat hukuk mevzuat kanun içtihat

Avukatlar hukuk mevzuat yasa law legal
Hukuki Net


Wiki Blog Legal News directory Turkish Law in English Mevzuat Hukuk Arama Motoru


© Hukuki NET - Ulusal ve uluslararası Hukuk Sitesi olma özelliğiyle gerek avukat gerek diğer hukukçu arkadaş ve gerekse vatandaşlara ev sahipliği yapan, eğitim ve bilimsel alışveriş yapma amaçlı özel bir " Hukuk Rehberi " dir. İçeriğinde hukuk dallarına göre kategorize edilmiş mevzuat, makale, kanun, hukuk forum, hukuk sözlüğü, hukuk programları ve hukuk siteleri dizini bulunan bir hukuk bilgi bankası sistemidir.
© Hukuki Net internette ve Türk hukukunda bir marka olmakla birlikte ticaret veya iş amaçlı bir site olmayıp, herhangi bir ticari kurum, kuruluş, bilgisayar programı firması vb. tarafından desteklenmemekte, finans kaynağı reklam ve ekseriyetle site yönetimi olan, ücretsiz ve açık kaynak nitelikli bir hukuk sitesidir. Bununla birlikte Sitenin tüm hakları saklı olup, telif hakkı içeren içeriği izinsiz yayınlanamaz, kopyalanamaz.
© Siteden yararlanmakla kullanım sözleşmesini kabul etmiş sayılmaktasınız. © Hukuki NET - Turkish Legal NetWork and Law Resources .

Hukuki NET Managed Dedicated Server Hizmetleri Netdirekt Hosting tarafından karşılanmaktadır.