Hukuki Net hukuk forumları adresi değişmiştir; Yeni Hukuk Forumları Hukuki.NET - Tetkik hakimi kaç gün içinde karar verir?
   
   Hukuk Forumları.
Üye Adı :
Şifreniz :
Şifreyi Anımsa


Üye Kayıt
  Anasayfa   Portal   Forumlar   Yönetim   SSS     Üye Kayıt
YENİ HUKUKİ NET : Hukuk Portalı  | Anasayfa  | Hukuk Forumları  | Hukukçu Blogları  | Aktif Konular  | Haberler  | Hukuk Ansiklopedisi  | Hukuk Arama  | Anketler  | Hukuk Siteleri  | Anketler  | Hukuk ilanları  | Dilekçeler ve Hukuk Programları  | Hukuk Terimleri

| Üye | Aktif Üyeler
Forum Kategorileri | Forum Arama | Programlar  |
Hukuk Arama Motoru | Site Ekle | Hukuk Güncel Haber | Mevzuat | Kanun | Khk. | Tüzük | Yönetmelik | İçtihat | Yarışma | Ne Yeni ? | Dizin 
 Tüm Forumlar
 Hukuki Forumlar
 Kamu - Idare - Vatandaşlık - Anayasa Hukuku
  Tetkik hakimi kaç gün içinde karar verir?
   Bu Foruma Tüm Üyeler YENİ KONU Ekleyebilir.
   Bu Foruma Tüm Üyeler YANIT Ekleyebilir.
Sonraki Sayfa
Yazar Konu
Sayfa: / 2

eşimi istiyorum Eklenme - 17/07/2006 :  10:58:02  Profili Göster  eşimi istiyorum adlı üyenin Web Sitesi  eşimi istiyorum adlı üyeyi arkadaş Listesine Ekle
öğretmenim,eş durumundan mağdurum,bu seneki yönetmelik adaylık(1 yıllık süre)kalkmadan eşinin yanına gitmeyi engelliyor,daha önce stajerlik kurslarını alan gidebiliyordu(eşim sitajerlik kurslarını aldı)Türk eğiitm-sen sendikası Anayasaya da aykırı olduğunu belirterek MEB e dava açtı 20.03.2006(04.03.2006 da yönetmelik değişti)şuanki durum ise şu 03.07.2006 da tektik hakime gitmiş,tektik hakim kaç gün için karar vermek zorunda ve adli tatil 5 ağustosta mı başlıcak?[?]

cevaplarınızı bekliyorum,teşekkür ederim
 İleti: 10  ~  Kayıt Tarihi: 17/07/2006  ~  Son Ziyareti: 04/08/2006 Uygunsuz ileti bildir 

eşimi istiyorum 1   Eklenme - 17/07/2006 :  11:14:14  Profili Göster  eşimi istiyorum adlı üyenin Web Sitesi  eşimi istiyorum adlı üyeyi arkadaş Listesine Ekle
KENDİMCE ÇIKARIMLARIM;


öncelikle dava ile ilgili olabilicek Danıştay kanunundan ve içtüğüzünden bazı maddeleri alıntı yapıcam, forumda kod kullanamadığımızdan karışmasın diye yasaları ufak harf yorumları büyük harfle yazıcam
...............................................
Madde 6
1.Danıştay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına veya 4 ncü maddede yazılı yerlere verilen dilekçelerin harç ve posta ücretleri alındıktan sonra deftere derhal kayıtları yapılarak kayıt tarih ve sayısı dilekçenin üzerine yazılır. Dava bu kaydın yapıldığı tarihte açılmış sayılır.
BİZİM DAVA DİLEKÇEMİZİN VERİLDİĞİ TARİH 20.03.2006 İTİBARİ İLE DAVAMIZ AÇILMIŞ BULUNUYOR

Madde 14

3. (Değişik: 5.4.1990 #8211; 3622/5 md.) Dilekçeler, Danıştayda daire başkanının görevlendireceği bir tetkik hakimi, idare ve vergi mahkemelerinde ise mahkeme başkanı veya görevlendireceği bir üye tarafından:
a) Görev ve yetki,
b) İdari merci tecavüzü,
c) Ehliyet,
d) İdari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı,
e) Süre aşımı,
f) Husumet,
g) 3 ve 5 inci maddelere uygun olup olmadıkları,
Yönlerinden sırasıyla incelenir.
DİLEKÇEMİZ ÖNCELİKLE BİR ÖN İNCELEMEDEN GEÇİRİLİYOR DAVA KABUL EDİLİYOR VE YA RED EDİLİYOR

Kıdemli tetkik hakimleri
Madde 10-Kıdemli tetkik hakimlerinin görevleri ve yerine getirilme biçimi aşağıda gösterilmiştir:

b) Daire ve kurul başkanlarının kanunlar ve Başkanlar Kurulunca belirlenen öncelikli veya ivedilikli işleri de göz önünde tutarak saptayacağı esaslar çerçevesinde, dosyalan geliş tarihlerine ve tekemmül ettikleri sıraya göre sayı ve nitelik açısından dengeli olarak tetkik hakimlerine dağıtmak,
c) İlk incelemesi yapılacak dosyalar ile Başsavcılıktan düşünce alınan yürütmenin durdurulması istemli dosyalan (b) bendinde belirtilen esaslar dahilinde geliş tarihinden itibaren iki gün içerisinde tetkik hakimlerine havale etmek,
d) Dairelerde görüşmeye sunulacak dosyaların sayısını ve niteliğini bir gün önceden başkana bildirmek,
e) Kurullarda görüşmeye sunulacak dosyaların sayısını ve niteliğini belirten gündem taslağını kurul başkanına sunmak ve gündemin en az iki gün önceden üyelere dağıtımını sağlamak,
f) Son biçimi verilen karar taslaklarının geciktirilmeksizin yazılmasını sağlamak,
g) Daire ve kurul içtihatlarını izleyerek kararlar arasında farklılık olduğu kanısına vardığı takdirde konuyu daire veya kurul başkanına iletmek,
h) Süreli yazışmaların zamanında yapılmasını ve aylık istatistikler ile yıl sonu raporunun gecikmeden hazırlanmasını sağlamak,
ı) Başkan, daire veya kurul başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
DİLEKÇEMİZİ ÖNCELİKLE KIDEMLİ TETKİK HAKİM ELE ALIYOR VE GELİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 2 GÜN İÇİNDE TETKİK HAKİME İNCELEME İÇİN GÖNDERİYOR

Tetkik hakimleri
Madde 11- Tetkik hakimlerinin görevleri ve yerine getirilme biçimi aşağıda gösterilmiştir:
a) Dilekçeler üzerinde 2577 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ilk inceleme yapmak ve kanuna aykırı bir hususu saptaması halinde durumu başkanın belirleyeceği süre içerisinde daire veya kurula sunmak,
b) Yürütmenin durdurulması istemli dosyalar ile esastan havale edilen dosyalan başkanın belirleyeceği süre içerisinde inceleyerek daire veya kurula sunmak, gerekli açıklamaları yapmak, düşüncesini sözlü ve yazılı olarak bildirmek,
c) Görüşmeye sunacağı dosyaların sayısını ve konularını toplantıdan bir gün önce daire kıdemli tetkik hakimine bildirmek,
d) Tutanakları düzenlemek ve karara bağlanan dosyaların karar numarası almasını sağlamak,
e) Dilekçeler üzerinde yapılan ilk inceleme sonucu Kanunda öngörülen hususlara aykırılığı saptanan dosyalar ile yürütmenin durdurulması istemli dosyaların karar taslaklarını beş gün, esastan havale edilen dosyaların karar taslaklarını ise bir ay içerisinde, kararların verildiği tarihten itibaren yazmak,
f) Başkan, daire veya kkurul başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek
TETKİK HAKİM GEREKLİ İNCELEMEYİ YAPIYOR DAVA KABUL EDİLİYOR VE SIRAYA ALINIYOR

Madde 16
1. Dava dilekçelerinin ve eklerinin birer örneği davalıya, davalının vereceği savunma davacıya tebliğ olunur.
2. Davacının ikinci dilekçesi davalıya, davalının vereceği ikinci savunma da davacıya tebliğ edilir. Buna karşı davacı cevap veremez. Ancak, davalının ikinci savunmasında, davacının cevaplandırmasını gerektiren hususlar bulunduğu, davanın görülmesi sırasında anlaşılırsa, davacıya cevap vermesi için bir süre verilir.
3. Taraflar, yapılacak tebliğlere karşı, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde cevap verebilirler. Bu süre, ancak haklı sebeplerin bulunması halinde, taraflardan birinin isteği üzerine görevli mahkeme kararı ile otuz günü geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. Sürenin geçmesinden sonra yapılan uzatma talepleri kabul edilmez.
BURADA İLGİNÇ BİR DURUM VAR; DAVA KABUL EDİLDİKTEN SONRA DAVA DİLEKÇESİ DAVALIYA GÖNDERİLİYOR VE 1 AY SÜRE İÇİNDE SABUNMA ALINIYOR, AKABİNDE DAVALIYA DÖNÜLÜYOR , DAVACININ VERECEĞİ İKİNCİ DİLEKÇE ÜZERİNE DAVALININ YİNE 1 AY SÜRESİ VAR VE YANİ DAVALININ TOPLAM 2 AY LIK DAVAYI SAVUNMA (UZATMA) SÜRESİ VAR , DAVALI DİLERSE 1 AY DA EK SÜRE ALIYOR TOPLAMDA SÜRE 3 AYA ÇIKIYOR YANİ BİZ KABA BİR HESAP YAPSAK 20.03.2006 ÜZERİNE 3 AY KOYSAK 20.06.2006 YAPAR

5. (Değişik: 5.4.1990 #8211; 3622/8 md.) Danıştay, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde dosyalar, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen öncelik veya ivedilik durumları ile Danıştay için Başkanlar Kurulunca[5] diğer mahkemeler için Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca konu itibariyle tespit edilip Resmi Gazete'de ilan edilecek öncelikli işler gözönünde bulundurulmak suretiyle geliş tarihlerine göre incelenir ve tekemmül ettikleri sıra dahilinde bir karara bağlanır. Bunların dışında kalan dosyalar ise tekemmül ettikleri sıraya göre ve tekemmül tarihinden itibaren en geç altı ay içinde sonuçlandırılır.
RESMİ GAZETEDE İLAN EDİLECEK İŞLER ÖNCELİKLİ Kİ BU SEVİNDİRİCİ ÇÜNKÜ SANIRIM BİZİM DAVAMIZIN SONUCU RESMİ GAZETEDE İLAM EDİLECEK AKSİ TAKTİRDE EN GEÇ 6 AY İÇİNDE KARARA BAĞLANIYOR ANCAK YİNE ŞÖYLE BİR ŞEY VAR BİZİM DAVA 20.03.2006 DA AÇILDI DİYELİM AMA 6 AYLIK SÜRE İÇİN TEKEMMÜL TARİHİNDEN İTİBAREN 6 AY DİYOR SANIRIM BİZİM DAVANIN TEKEMMÜL TARİHİ 20.03.2006 DAN SONRAYDI

Yürütmenin durdurulması
Madde 27 (Değişik: 10.6.1994 #8211; 4001/12 md.)

2. Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler.
4. Yürütmenin durdurulması istemli davalarda 16 ncı maddede yazılı süreler kısaltılabileceği gibi, tebliğin memur eliyle yapılmasına da karar verilebilir.
6. Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlar; Danıştay dava dairelerince verilmişse konusuna göre İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurullarına, bölge idare mahkemesi kararlarına karşı en yakın bölge idare mahkemesine, idare ve vergi mahkemeleri ile tek hakim tarafından verilen kararlara karşı bölge idare mahkemesine, çalışmaya ara verme süresi içinde ise idare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararlara en yakın nöbetçi mahkemeye veya kararı veren hakimin katılmadığı nöbetçi mahkemeye kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilir. İtiraz edilen merciler dosyanın kendisine gelişinden itibaren yedi gün içinde karar vermek zorundadır. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.
7. Yürütmenin durdurulması kararı verilen dava dosyaları öncelikle incelenir ve karara bağlanır
BAZI GÜZEL CÜMLELER VAR ,YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİ DAVADA 16 MADDE SÜRELERİNDE BAHSETMİŞ Kİ 3 AYLIK SAVUNMA (UZATMA) SÜRESİ DAHA KISA TUTULABİLİR, ANCAK KAFAMI KURCALAYAN İKİNCİ MADDE ACABA BURADA DAVA GÖRÜŞÜLMEDEN DAVA SONUCUNA KADAR YÜRÜTMENİN DURDURULMASINDAN MI BAHSEDİYOR, BİZİM DURUMUMUZUN TELAFİSİ VAR MI?YA DA ANAYASAYA AÇIK İHLAL VAR MI? BU NOKTADA AKLIMA ŞU GELİYOR ACABA YÖNETMELİKTE Kİ SADECE ADAY MEMURLUKLA İLGİLİ MADDEYE İLİŞKİN DAVA AÇILSA SONUÇ DAHA MI HIZLI ALINIRDI?
BURDA DİĞER BİR KONU YÜRÜTME DURDURULURSA 7 GÜN İÇİNDE İTİRAZ HAKKI VAR VE 7 GÜN İÇİNDE KESİNLEĞE KAVUŞTURULUR.

Madde 28
1.(Değişik: 10.6.1994 #8211; 4001/13 md.) Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur.Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.
İŞTE BELKİ DE EN ÖNEMLİ MADDE, DİYELİM YÜRÜTME DURDURULDU AMA ATAMALARIN BİTİMİNE DE 30 GÜN VAR O HALDE MEB KARARA İTİRAZ EDEBİLİR 7 GÜN SONUNDA, İDARE 7 GÜN İÇİNDE KARAR VERECEK ETTİ 14 GÜN, SONRA DA MEB EN GEÇ30 GÜN İÇİNDE KARARI UYGULAYACAK ETTİ 44 GÜN EĞER BİR YANLIŞ ÇIKARIM YOK İSE, TAYİN DÖNEMİNİN SON GÜNÜNDEN ÇIKIN 44 GÜN, İŞTE KADER ANI GİBİ BİŞEY

BİR DE KARAR VERİLDİKTEN SONRA TETKİK HAKİMLERİN KARARIN TASLAĞINI YAZMAK İÇİN 5 GÜNLERİ VAR


Şimdi bu kadar yazıdan sonra ne anladık;
-dilekçe geldi 20 martta
-ama dava tekemmül tarihinden sonra 6 ay içinde sonuçlanacak o nedenle tekemmül tarihini bulmak lazım, ancak sevindirici bişey yürütme durdurma talepli olduğundan öncelik var
-meb in savunma süreleri ile kazanabileceği 90 günü var ki bu da yürütme durduruma talepli olduğan daha kısa tutulabilir ancak bu insiyatife kalmış,
-kararların tebliği sanırım posta aracılığı ile yapılıyor ki evrakların git gel yapmasında birim başına 2 gün geçebilir ki buda memur aracılığı yaptırılmış olabilir ihtimal dahilinde
-karar verildikten sonra tetkik hakim taslağı en geç 5 gün içinde yazabiliyor
-meb karara 7 gün içinde itiraz edebilyor
-itiraz 7 gün içinde kesin karara bağlanıyor
-meb verilen kararı 30 gün içinde uygulamak zorunda

şimdi benim aklıma gelen şu; acaba atama dönemlerinin geçmesi , boş yerlerin dolması gibi mağduriyetler ile anayasadaki aile ile ilgili maddeler savunma konusu yapılıp yürütme karar verilmeden durdurulamaz mı ? elbette bu işi avukatlar kadar billmiyoruz ancak ortada bariz bir mağduriyet var ve zaman ilerliyor ve okul sayısı azalıyor ve tayin dönemi bitiyor , tayin dönemi bittikten sonra çıkacak kararın bize nasıl bir faydası olacak (net bir şekilde )

yukarıda kendimce yorum yaptım eksik noktalar tabiki vardır birlikte tamamlayabiliriz, ben boş oturup kararı beklemek istemiyorum, özellikle yukarıdaki 44 gün beni çok düşündürdü
 İleti: 10  ~  Kayıt Tarihi: 17/07/2006  ~  Son Ziyareti: 04/08/2006 Uygunsuz ileti bildir  Sayfanın En Üstüne Git

eşimi istiyorum 2   Eklenme - 17/07/2006 :  14:48:55  Profili Göster  eşimi istiyorum adlı üyenin Web Sitesi  eşimi istiyorum adlı üyeyi arkadaş Listesine Ekle
Aranızda avukat var mı?[:am]
 İleti: 10  ~  Kayıt Tarihi: 17/07/2006  ~  Son Ziyareti: 04/08/2006 Uygunsuz ileti bildir  Sayfanın En Üstüne Git

Av.Mine Uzun 3   Eklenme - 17/07/2006 :  15:14:34  Profili Göster  Av.Mine Uzun adlı üyenin Web Sitesi  Av.Mine Uzun adlı üyeyi arkadaş Listesine Ekle
Lütfen sabırlı olunuz, konunuzla ilgilenen avukatlar sizi yanıtlayacaklardır.
 İleti: 499  ~  Kayıt Tarihi: 09/03/2005  ~  Son Ziyareti: 14/01/2007 Uygunsuz ileti bildir  Sayfanın En Üstüne Git

eşimi istiyorum 4   Eklenme - 17/07/2006 :  15:27:24  Profili Göster  eşimi istiyorum adlı üyenin Web Sitesi  eşimi istiyorum adlı üyeyi arkadaş Listesine Ekle
Mine Hanım 13 gün kaldı ,13gün içinde durdurma çıkmazsa eşim ve çocuğumdan 6 ay ayrı kalıcam[:am]

yalnızca biraz olsun önümü görmek istiyorum,eşimin 2 ay tatili vardı ama biz 1 ayını böyle durdurma çıkar mı diye bekleyerek,ümit ederek geçirdik,psikolojimiz çok bozuk.umarım hayırlısı olus ve meslektaşlarınız bizi bu konuda bilgilendirir(Davayı açan Sendikanın avukatı Nihat KILIÇ;ondan da bilgi alamıyoruz[:am])
 İleti: 10  ~  Kayıt Tarihi: 17/07/2006  ~  Son Ziyareti: 04/08/2006 Uygunsuz ileti bildir  Sayfanın En Üstüne Git

Av.Ragıp Atay 5   Eklenme - 17/07/2006 :  15:28:26  Profili Göster  Av.Ragıp Atay adlı üyenin Web Sitesi  Av.Ragıp Atay adlı üyeyi arkadaş Listesine Ekle
sayın eşimi istiyoruım. Davaların ne kadar zamanda sonuçlanacağını biz bile bilemiyoruz. Aramızda da avukat yok. Lütfen bir avukat bulup danışın.
 İleti: 1861  ~  Kayıt Tarihi: 27/06/2004  ~  Son Ziyareti: 29/09/2009 Uygunsuz ileti bildir  Sayfanın En Üstüne Git
Sayfa: / 2 Konu  
Sonraki Sayfa

Hızlı Geçiş:
 Image Forums Snitz Forums 2000

Avukat hukuk mevzuat kanun içtihat

Avukatlar hukuk mevzuat yasa law legal
Hukuki Net


Wiki Blog Legal News directory Turkish Law in English Mevzuat Hukuk Arama Motoru


© Hukuki NET - Ulusal ve uluslararası Hukuk Sitesi olma özelliğiyle gerek avukat gerek diğer hukukçu arkadaş ve gerekse vatandaşlara ev sahipliği yapan, eğitim ve bilimsel alışveriş yapma amaçlı özel bir " Hukuk Rehberi " dir. İçeriğinde hukuk dallarına göre kategorize edilmiş mevzuat, makale, kanun, hukuk forum, hukuk sözlüğü, hukuk programları ve hukuk siteleri dizini bulunan bir hukuk bilgi bankası sistemidir.
© Hukuki Net internette ve Türk hukukunda bir marka olmakla birlikte ticaret veya iş amaçlı bir site olmayıp, herhangi bir ticari kurum, kuruluş, bilgisayar programı firması vb. tarafından desteklenmemekte, finans kaynağı reklam ve ekseriyetle site yönetimi olan, ücretsiz ve açık kaynak nitelikli bir hukuk sitesidir. Bununla birlikte Sitenin tüm hakları saklı olup, telif hakkı içeren içeriği izinsiz yayınlanamaz, kopyalanamaz.
© Siteden yararlanmakla kullanım sözleşmesini kabul etmiş sayılmaktasınız. © Hukuki NET - Turkish Legal NetWork and Law Resources .

Hukuki NET Managed Dedicated Server Hizmetleri Netdirekt Hosting tarafından karşılanmaktadır.