Hukuki Net hukuk forumları adresi değişmiştir; Yeni Hukuk Forumları Hukuki.NET - açık fatura kapalı fatura nedir
   
   Hukuk Forumları.
Üye Adı :
Şifreniz :
Şifreyi Anımsa


Üye Kayıt
  Anasayfa   Portal   Forumlar   Yönetim   SSS     Üye Kayıt
YENİ HUKUKİ NET : Hukuk Portalı  | Anasayfa  | Hukuk Forumları  | Hukukçu Blogları  | Aktif Konular  | Haberler  | Hukuk Ansiklopedisi  | Hukuk Arama  | Anketler  | Hukuk Siteleri  | Anketler  | Hukuk ilanları  | Dilekçeler ve Hukuk Programları  | Hukuk Terimleri

| Üye | Aktif Üyeler
Forum Kategorileri | Forum Arama | Programlar  |
Hukuk Arama Motoru | Site Ekle | Hukuk Güncel Haber | Mevzuat | Kanun | Khk. | Tüzük | Yönetmelik | İçtihat | Yarışma | Ne Yeni ? | Dizin 
 Tüm Forumlar
 Hukuki Forumlar
 Borçlar - Ticaret - İcra İflas - Banka - Tüketici
  açık fatura kapalı fatura nedir
   Bu Foruma Tüm Üyeler YENİ KONU Ekleyebilir.
   Bu Foruma Tüm Üyeler YANIT Ekleyebilir.
Yazar Konu  

kaizma Eklenme - 18/02/2006 :  04:14:04  Profili Göster  kaizma adlı üyenin Web Sitesi  kaizma adlı üyeyi arkadaş Listesine Ekle
açık fatura ve kapalı fatura arsındaki farkı
ben şöyel biliorum.açık fatura kaşe faturanın üst bölümüne basılmış.kapalı faturada kaşe faturanın altına basılmıştır.doğrumu sizce?

birde kapalı faturda yani kaşe alta basılmış faturda ayriyeten tahsilat makbuzu alınmalımı
 İleti: 7  ~  Kayıt Tarihi: 14/02/2006  ~  Son Ziyareti: 23/06/2006 Uygunsuz ileti bildir 

Av.Tayfun Eyilik 1   Eklenme - 19/02/2006 :  20:22:22  Profili Göster  Av.Tayfun Eyilik adlı üyenin Web Sitesi  Av.Tayfun Eyilik adlı üyeyi arkadaş Listesine Ekle
Açık/Kapalı Fatura Ayırımı


Türk Ticaret Kanun;unun Fatura ve Teyit Mektubu başlıklı 23. Maddesi şu şekilde;dir.

3. Fatura ve teyit mektubu:

Madde 23 - Ticari işletmesi icabı bir mal satmış veya imal etmiş veyahut bir iş görmüş yahut bir menfaat temin etmiş olan tacirden,diğer taraf,kendisine bir fatura verilmesini ve bedeli ödenmiş ise bunun da faturada gösterilmesini istiyebilir.

Bir faturayı alan kimse aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde münderecatı hakkında bir itirazda bulunmamışsa münderecatını kabul etmiş sayılır.
Şifahen,telefon veya telgrafla yapılan mukavelelerin veya beyanların muhtevasını teyit eden bir yazıyı alan kimse,aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde bir itirazda bulunmamışsa teyit mektubunun yapılan mukaveleye ve beyanlara uygun olduğunu kabul etmiş sayılır.#8221;

- #8220;Açık Fatura#8221; deyimi, bedeli ödenmemiş fatura,

- #8220;Kapalı Fatura#8221; deyimi, bedeli ödenmiş fatura

anlamında kullanılmaktadır.

Bir fatura düzenlendiği zaman Vergi Usul Yasasının 231. maddesi hükümlerine göre faturanın baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya yetkili olanların imzasının bulunması gerekir. Bu fatura Vergi Usul Yasasının 229. maddesine göre müşterinin borçlandığı meblağı göstermektedir. Bu iki ifadeyi ve yasa hükmünü dikkate alarak düşündüğümüzde, bir faturanın düzenlenerek baş tarafının iş sahibi veya adına yetkili kimselerin imzası ile müşteriye verilmesi halinde, bu fatura müşterinin borçlandığı meblağı göstermektedir. Yani bedeli satıcı tarafından tahsil edilmemiştir. Piyasa düzenindeki ifadesi ile bu fatura, açık faturadır.

Ankara Ticaret Odası tarafından alınan 21.12.1948 tarih ve 6 no.lu teamül kararı özeti aşağıya çıkarılmıştır.

#8220;Ticarethane tarafından satışı yapılan mallara ait fatura muhteviyatı alıcı tarafından ödendiğinde, bayi tarafından faturanın altına damga pulu yapıştırılarak tarih, ticarethane klişe ve mührü ile birlikte selahiyattar olan tarafından imza edilerek pul iptal olunur. Bu şekildeki faturaya bedeli alınmış (kapanmış, akide edilmiş) fatura denir. Bedeli alınmıştır kaydını ihtiva etmeyen faturada damga pulu üzerine ticarethane klişe veya mührü ve selahiyetli olanın imzası mevcut olduğu takdirde, bu kaydın mevcut olmaması bir hüküm ifade etmez. Yani fatura bedeli ödenmiş, akide edilmiş sayılır.;

Faturanın bedelinin tahsili ile ilgili yasalarımızda bir şekil şartı öngörülmemiş ve bir usul geliştirilmemiştir.

Hazırlanan Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı;nda da yürürlükteki 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu;nun yukarıya alınan 23. Maddesinde bir değişiklik öngörülmemiştir.

Faturanın alt kısmının satıcı veya adına yetkili kimselerce imzalanması

müessesenin kaşesinin vurulması ve bedeli alınmıştır ifadesinin yazılarak tarih atılması ile faturanın bedelinin satıcı tarafından tahsil edilmesi hali oluşmuştur. Bu durumdaki fatura, kapalı faturadır.

Bir faturanın bedelinin tahsil edilmesi durumunda

a. Faturanın tanzim tarihi ile bedelini tahsil tarihi aynı tarihi taşıyabilir. Bu durumda satıcı ve müşteri ilgili faturayı, üzerinde taşıdığı tarihte muhasebe kayıtlarına geçireceklerdir.

b. Faturanın tanzim tarihi ile bedelinin tahsil tarihi arasında farklılık olabilir. Diğer bir anlatımla fatura tanzim edildiği tarihte bedeli tahsil edilmemiştir. Fatura bedeli müşteri tarafından sonraki herhangi bir tarihte ödenecektir. Bu durumda faturanın bedelinin ödendiği tarihte ilgili fatura üzerinde faturayı kapatma işlemi yapılması olanaksızdır. Çünkü fatura muhasebe kayıtlarına tanzim tarihi itibari ile alınmıştır. Tahsil tarihi fatura tarihinden başka bir günü taşıyacağından bu fatura üzerinde işlem yapmamak gerekir. Çünkü, ilgili açık fatura satıcı firmanın kayıtlarında ve müşteri firmanın kayıtlarında açık (ödenmemiş) olarak görülmektedir. Her iki müessesede açık bulunan bu hesapların kapatılabilmesi için yapılacak en uygun işlem tahsilatı yapan satıcı firmanın tahsil ettiği para, çek veya senet karşılığında müşterisine tahsilat makbuzu vermesi halidir. Bu durumda hem satıcının hem de müşterinin hesapları kapanacaktır.

Satıcının bir tahsilat makbuzu verememesi halinde müşteri firma parayı ödediği ile ilgili olarak kendisi tarafından düzenlenecek bir ödeme makbuzunu satıcıya imzalatabilir.

Bu iki durumun dışında, satıcının tahsilat makbuzu, müşterinin ise ödeme makbuzu yok ise, bir kağıda satıcı tarafından tahsil edilen tutar, tahsilatın nakit, çek veya senet mi olduğu açık açık yazılarak ve kağıdın satıcı veya adına yetkili kimseler tarafından tarih atılarak imzalanması ve firmanın kaşesinin vurulması halinde de tahsilat işlemi tamamlanacaktır.


Burada faturanın kapatılması ile ilgili olarak açıklanan hususlar satıcının ve müşterinin her ikisinin de birinci sınıf defter tutan tüccarlar olması halinde geçerli bulunmaktadır.

Açık bir faturanın işletme defteri tutan satıcı ve müşteri arasında alınıp verilmesi durumlarında ise faturanın kapalı olup olmaması muhasebe açısından fark etmeyecektir. Ancak faturanın bedelinin ödenmiş olup olmaması durumu ve bu hususun ispatı iki taraf arasındaki hukuki bir durumdur. Satıcı ve müşteri arasında faturanın bedelinin tahsili konusunda bir ihtilaf olması halinde, faturanın açık/kapalı olmasına ve her iki taraf arasında alınıp verilmiş olan makbuzlara bakılacaktır.
İstemin Özeti: Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda davanın kabulüne yönelik olarak verilen hüküm süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Davacı vekili, davalının fuel-oil satışı nedeniyle müvekkiline borcu olduğunu, bunun tahsili için yapılan takibe davalının itiraz ettiğini belirterek itirazın iptali talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacıya tüm borcun ödendiğini davacının kapalı faturaya dayalı olarak takip yaptığını davacının alacağı ispat etmesi gerektiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Karar: Borçlar Kanununun 182/2. maddesinde, aksine sözleşme ve adet bulunmadığı takdirde, satıcı ile alıcının borçlarını aynı zamanda ifa ile yükümlü olduğu belirtilmiştir. Ayrıca faturanın kapalı olarak düzenlenmiş olması mal bedelinin peşin olarak ödendiğine karine teşkil edeceği kabul edilmektedir.

Mahkemece (...) Ticaret ve Sanayi Odasından alınan cevabi yazıda yörede ticari yaşamın yeni geliştiği, faturalar üzerinde yapılan işlemler ve sonuçları hakkında yeterli bilgi birikimi olmadığı bu nedenlerle kapalı faturaların bedelinin ödenmiş olduğuna dair herhangi yerleşik bir ticari örf ve teamülün bulunmadığı bildirilmiştir.

(...) Ticaret ve Sanayi Odasının ilgili yazısında,

(...) Ticaret Odasının 21.12.1948 tarih ve 6 sayılı kapalı faturanın ödemeye karine teşkil ettiğine ilişkin teamül kararına aykırı bir yerel örf ve teamülün bulunmadığının da belirtildiği anlaşılmaktadır.

Bu nedenle kapalı faturanın ödemeye karine teşkil ettiği ve bu karinenin aksinin davacı tarafından kanıtlanamadığı gözetilerek bir hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde karar tesisinde isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hüküm bozulmasına oybirliğiyle karar verildi. (Yargıtay 19 Hukuk D. Tarih: 18.01.2001 Esas: 2000/6236, Karar: 2001/300,- - · - -
Davacı satıcı, davalı alıcının almış olduğu ekmek bedelini ödemediğini ileri sürmüş ve davalıda, faturalarla bedelin ödendiğini savunmuştur. Taraflar delillerini ibraz etmiş ve incelenen belgelerin suret olduğu anlaşılmıştır. Taraflar bu delillere dayanmış olmasına göre delillerin asılları getirilmesi ve faturaların kapalı olup olmadığı belirlenmelidir. Kapalı fatura ibrazı halinde, bu faturaların davalı alıcı tarafından ödendiğinin kabulü gerekir. Aksi halde, yani faturalar açık ise bu taktirde de satış bedelinin ödenmediğinin kabulü ile ispat ehliyetinin davalıya düştüğünün kabulü zorunlu olur. (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi; 11.09.1997, E:1997/5184, K:1997/5705)(Yargıtay Kararları Dergisi, Cilt 23, Sayı 11, Sayfa 1739)

 İleti: 1939  ~  Kayıt Tarihi: 21/07/2004  ~  Son Ziyareti: 24/09/2009 Uygunsuz ileti bildir  Sayfanın En Üstüne Git

kaizma 2   Eklenme - 20/02/2006 :  07:30:08  Profili Göster  kaizma adlı üyenin Web Sitesi  kaizma adlı üyeyi arkadaş Listesine Ekle
cevaplarınız için çok teşekkür edrim....ben mühendisim.yani hukuk ile ilgileniorum ve bu bilgi dağarcığımıd agün geçtikce ilerletiorum.bunu açıkladım çünkü size sorum bir hukukçu gibi değil nacizane bilgi düzeyi düşük bir vatandaş gibi olcak.yanıtlarınız için teeşkkkür edrim şimdiden.

yani ben bir fatura alırsam ve bu faturanın en altı kaşelenip imzalanmışsa ,bu fatura kapalı faturadır ve borcu tahsil edilmiştir demek tir değilmi?bu faturaya ayriyeten tahsilat makbuzu kesmek gerekmez.

birde ben arbamı noter satışı ile takasa verdim ve ayrıca takas sözleşmesi yaptık arbanın değeri takas sözleşmesinde 28000ytl idi.yeni aracıda takasa verdiğim yerden aldım ve onunda faturdaki değri 28000ytl idi fakat yeni aldığım arbanın faturası açıktı yani kaşe üste basılmış ben bunu söleimde tahsilat makbuzunun takasa verdim araç sözleşmei oldu söylendi.?sizce bu doğrumu
 İleti: 7  ~  Kayıt Tarihi: 14/02/2006  ~  Son Ziyareti: 23/06/2006 Uygunsuz ileti bildir  Sayfanın En Üstüne Git

kaizma 3   Eklenme - 20/02/2006 :  07:37:26  Profili Göster  kaizma adlı üyenin Web Sitesi  kaizma adlı üyeyi arkadaş Listesine Ekle
birde ben bir fatura alıp bedelini ödediğimde

1)faturanın altına pul yapıştırtmalımıyım ve bunun üzerine kaşe vurdurup imzalatmalımıyım?
2)pula gerek olmaksızın sadeşe faturanın altını kaşeletip imzalatsam yetermi?eğer nakit ödedi isem.
3)yada kredi kartı ile ödedi isem sadece bu slibi saklamam yeterlimi?


bu maddelerden hangisi yada hangilerini yapmalıyım?

değerli bilgileriniz için çok teşekkür ederim..

 İleti: 7  ~  Kayıt Tarihi: 14/02/2006  ~  Son Ziyareti: 23/06/2006 Uygunsuz ileti bildir  Sayfanın En Üstüne Git

Av.Tayfun Eyilik 4   Eklenme - 20/02/2006 :  19:27:50  Profili Göster  Av.Tayfun Eyilik adlı üyenin Web Sitesi  Av.Tayfun Eyilik adlı üyeyi arkadaş Listesine Ekle
Aslında çok açık bir biçimde anlatıldı ama tekrar edelim

ticaret odasının yazısı
fatura muhteviyatı alıcı tarafından ödendiğinde, bayi tarafından faturanın altına damga pulu yapıştırılarak tarih, ticarethane klişe ve mührü ile birlikte selahiyattar olan tarafından imza edilerek pul iptal olunur. Bu şekildeki faturaya bedeli alınmış (kapanmış, akide edilmiş) fatura denir. Bedeli alınmıştır kaydını ihtiva etmeyen faturada damga pulu üzerine ticarethane klişe veya mührü ve selahiyetli olanın imzası mevcut olduğu takdirde, bu kaydın mevcut olmaması bir hüküm ifade etmez. Yani fatura bedeli ödenmiş, akide edilmiş sayılır.;


faturanın içeriği alıcı tarafından ödendiğinde satıcı faturanın altına damga pulu yapıştıracak tarih ve kaşe ve imzaya yetkili bir kişi tarafından imzalanacak böyle bir faturada bedeli alınmıştır kaydı olmasına gerek olmayacaktır.

açık kapalı faturaların yargı uyuşmazlıklarında ispat yükü duruma göre yer değiştirecektir. ödemeyi ispatlayan her türlü belgeyi elinizde bulundurmanız elbette faydalıdır
 İleti: 1939  ~  Kayıt Tarihi: 21/07/2004  ~  Son Ziyareti: 24/09/2009 Uygunsuz ileti bildir  Sayfanın En Üstüne Git

kaizma 5   Eklenme - 20/02/2006 :  20:29:27  Profili Göster  kaizma adlı üyenin Web Sitesi  kaizma adlı üyeyi arkadaş Listesine Ekle
.KAPALI FATURA:Peşin olarak yapılan ödemelerde fatura kapalı kesilir.Yani faturayı kesen firmanın kaşe ve imzasıfaturanın orta boşluğuna basılır.
2.AÇIK FATURA :Çek,veya senet ile veyahut nakit olarak ama daha sonra yapılacak ödemeler için açık fatura kesilir.Bunda da firma kaşesi ve imza faturanın en üst kısmına basılır. birçok muhasebe kitabında ve borçlar hukukunda fatura tarifi böyle yapılmış.yani faturaya damga pulu yapıştırılması istenmior.


birde sanırım senet,tahliye tahahkkuku ,fatura,sözleşme gibi belgelere artık damga pulu istenmior sanırım.
 İleti: 7  ~  Kayıt Tarihi: 14/02/2006  ~  Son Ziyareti: 23/06/2006 Uygunsuz ileti bildir  Sayfanın En Üstüne Git
  Konu  

Hızlı Geçiş:
 Image Forums Snitz Forums 2000

Avukat hukuk mevzuat kanun içtihat

Avukatlar hukuk mevzuat yasa law legal
Hukuki Net


Wiki Blog Legal News directory Turkish Law in English Mevzuat Hukuk Arama Motoru


© Hukuki NET - Ulusal ve uluslararası Hukuk Sitesi olma özelliğiyle gerek avukat gerek diğer hukukçu arkadaş ve gerekse vatandaşlara ev sahipliği yapan, eğitim ve bilimsel alışveriş yapma amaçlı özel bir " Hukuk Rehberi " dir. İçeriğinde hukuk dallarına göre kategorize edilmiş mevzuat, makale, kanun, hukuk forum, hukuk sözlüğü, hukuk programları ve hukuk siteleri dizini bulunan bir hukuk bilgi bankası sistemidir.
© Hukuki Net internette ve Türk hukukunda bir marka olmakla birlikte ticaret veya iş amaçlı bir site olmayıp, herhangi bir ticari kurum, kuruluş, bilgisayar programı firması vb. tarafından desteklenmemekte, finans kaynağı reklam ve ekseriyetle site yönetimi olan, ücretsiz ve açık kaynak nitelikli bir hukuk sitesidir. Bununla birlikte Sitenin tüm hakları saklı olup, telif hakkı içeren içeriği izinsiz yayınlanamaz, kopyalanamaz.
© Siteden yararlanmakla kullanım sözleşmesini kabul etmiş sayılmaktasınız. © Hukuki NET - Turkish Legal NetWork and Law Resources .

Hukuki NET Managed Dedicated Server Hizmetleri Netdirekt Hosting tarafından karşılanmaktadır.