1 den 8´e kadar toplam 8 ileti bulundu.
  1. #1
    Kayıt Tarihi
    Jul 2008
    İletiler
    67
    Dilekçeler Sözleşmeler
    0
    Dosya Yükleme
    0

    Tanımlı Giderlere katılım

    arkadaşlar bir binada temizlik ve diğer ortak yerleri giderlerine kiracıların katılımı ne şekilde olur..

    bu aidatlar kat maliki tarafından mı yoksa kiracılar tarafından mı karşılanır....


  2. #2
    Kayıt Tarihi
    Dec 2011
    Nerede
    .
    İletiler
    1.381
    Dilekçeler Sözleşmeler
    1
    Dosya Yükleme
    0

    Tanımlı Cevap: giderlere katılım

    Kat mülkiyeti kanunu 20 md göre
    Farz edelim ki Daire boş kiracı filan yok.
    Öncelikli olarak kat maliki sorumludur.
    Kat maliki demirbaş + isletme giderlerini ödemek zorundadır.
    Kat maliki Demirbaş ve işletme giderlerini direk kendisi ödemek zorundadır.
    Kiracısı varsa işletme giderlerini kiracısından alır demirbaş giderlerinide kendisi ilave eder ve yönetim hesabına bankaya yatırmaya mecburdur.
    Kiracı sadece işletme giderlerini Apartman (blok) yönetimi hesabına bankaya yatırabilir.
    Kiracı Demirbaş giderlerinide Kat maliki adına yönetim hesabina bankaya yatırabilir kiradan düşebilir.
    Kiracının sorumluluğu dolaylı sorumluluktur. (müteselsil en)

    örnek demirbaş ve işletme giderlerinin paylaşımı tablosu.
    10 luk bos.jpg
    .
    Konu Hakkaniyetli tarafından (12-03-2012 Saat 20:23:14 ) de değiştirilmiştir.

  3. #3
    Kayıt Tarihi
    Dec 2011
    Nerede
    .
    İletiler
    1.381
    Dilekçeler Sözleşmeler
    1
    Dosya Yükleme
    0

    Tanımlı Cevap: giderlere katılım

    Kat Malikleri Genel Giderler için Toplanacak Avansa, kendi Arsa Payları oranında iştirak eder.
    Yargıtay 18. Hukuk Dairesi
    Tarih: 09/12/2010 Esas No: 2010 / 11429 Karar No: 2010 / 15920
    Özü :
    KAT MÜLKİYETİ YASASI’NIN 20. MADDESİNE GÖRE KAT MALİKLERİNDEN HER BİRİ ARALARINDA BAŞKA TÜRLÜ ANLAŞMA OLMADIKÇA ANATAŞINMAZIN KAPICI, KALORİFERCİ, BAHÇIVAN VE BEKÇİ GİDERLERİNE, BUNLAR İÇİN TOPLANACAK AVANSA EŞİT OLARAK, BÜTÜN ORTAK YERLERİN BAKIM, KORUMA, GÜÇLENDİRME VE ONARIM GİDERLERİ İLE YÖNETİCİ AYLIĞI GİBİ DİĞER GİDERLERE, ORTAK TESİSLERİN İŞLETME GİDERLERİNE, GİDERLER İÇİN TOPLANACAK AVANSA KENDİ ARSA PAYI ORANINDA KATILMAKLA YÜKÜMLÜDÜR.
    KAT MALİKİNİN YUKARIDA SAYILAN VE YASANIN 20. MADDESİNDE BELİRTİLEN GİDERLERE KATILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ HER BİR BAĞIMSIZ BÖLÜME TAPU SİCİLİNDE MALİK OLDUĞU GÜNDEN İTİBAREN BAŞLAR.

  4. #4
    Kayıt Tarihi
    Dec 2011
    Nerede
    .
    İletiler
    1.381
    Dilekçeler Sözleşmeler
    1
    Dosya Yükleme
    0

    Tanımlı Cevap: giderlere katılım

    İşletme Projesinin Tebliği mecburidir.
    KAT MÜLKİYETİNE GEÇİLMİŞ BİR APARTMANDA, KAT MALİKLERİNDEN BİRİNE KARŞI AÇILAN GENEL GİDER BORCUNUN TAHSİLİ DAVASINDA, İŞLETME PROJESİNİN DAVALIYA TEBLİĞ EDİLİP EDİLMEDİĞİ ARAŞTIRILMADAN BU GİDER BORCUNUN DAVA AÇILDIKTAN SONRA ÖDENDİĞİNDEN BAHİSLE, TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ İSABETSİZDİR.

    Yargıtay 5. Hukuk Dairesi

    Tarih: 28/01/1989 Esas No: 1988 / 26461 Karar No: 1989 / 828

    DAVA : Taraflar arasındaki 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası uyarınca genel gider borcunun ödenmesi davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: davanın kabulüne dair verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili yönünden süresinde verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla gereği görüşülüp düşünüldü:

    KARAR : Kat mülkiyetine geçilmiş bir apartmanın kat maliki olan davalı dava konusu 986 yılına ait genel gider borcunu, bu dava açıldıktan sonra ödediğinden, mahkemece esas borç ile ilgili tahsil isteminin reddine, fakat, ödemeler bu dava açıldıktan sonra yapıldığından yargılama gideri ile birlikte aylık yüzde bes üzerinden hesap edilen gecikme tazminatının da davalıdan alınmasına karar verilmiştir.
    Oysa, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 2814 yasa ile değişen 20. maddesinde yazılı aylık yüzde on gecikme tazminatına hükmedilmesi , 986 yılına ait işletme projesinin davalıya tebliğ edilmiş olması ile mümkündür.
    Böyle bir araştırma ve inceleme yapılmadan, gecikme tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesi doğru bulunmamıştır.

    DAVA : Davalının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde olduğundan hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle HUMK’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, 23.1.1989 gününde oyçokluğuyla karar verildi.******

  5. #5
    Kayıt Tarihi
    Dec 2011
    Nerede
    .
    İletiler
    1.381
    Dilekçeler Sözleşmeler
    1
    Dosya Yükleme
    0

    Tanımlı Cevap: giderlere katılım

    Her Blok kendi giderlerini karşılar.

    18. Hukuk Dairesi 1996/883 E., 1996/1902 K.

    ORTAK GİDERLERE KATILMA
    YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU


    İçtihat Metni

    T.C.
    Y A R G I T A Y
    18. HUKUK DAİRESİ
    ESAS KARAR
    1996/883 1996/1902
    Y A R G I T A Y İ L A M I
    Dava dilekçesinde itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesi
    istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili
    tarafından temyiz edilmiştir.
    Y A R G I T A Y K A R A R I
    Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
    bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
    Dava, her iki blokun ortak olarak kullandıkları sıcak su kazanının
    tamiri kabil olmadığından değiştirilmesi ile B Blokun asansörünün tamiri için
    harcanmış olan paranın arsa payı oranındaki miktarının davalı bağımsız bölüm
    malikinden tahsili için yapılan icra takibine vaki itirazın iptaline
    ilişkindir.
    Mahkemece kazanın yenilenmesi için alınmış bir kat malikleri kurulu
    kararı bulunmadığı, asansörün tamiri için ise kararın alındığı olağanüstü kat
    malikleri kurulunun usulüne uygun olarak çağrı yapılıp toplanmadığı için
    muaccel hale gelmiş bir borcun bulunmadığı gerekçesi ile dava reddedilmiştir.
    Kat malikleri kurulu kararları usulüne uygun alınmış bir dava sonunda
    iptal edilmedikçe geçerlidir. Bu yönde açılmış bir dava olmadığından
    mahkemenin bu gerekçeye dayanarak davayı reddetmesi doğru değil ise de
    asansör davalının oturduğu A Blokta olmayıp B Bloktadır. Kat Mülkiyeti
    Kanununun ek 3. maddesinin B bendine göre A Blokta bağımsız bölüm maliki olan
    davalının yalnız B Blok'a hizmet veren asansörün tamirinden sorumlu
    tutulmaması bu gerekçe ile doğrudur.
    Kat Mülkiyeti Kanununun 38. maddesi hükmüne göre yönetici yönetim
    planında aksine bir hüküm olmadıkça anagayrimenkulün gayesine uygun olarak
    kullanılması, korunması, bakımı ve onarılması için gereken tedbirleri almak
    ve harcamaları yapmak yetkisine sahip olup sıcak su sisteminin tamiri
    zımnında kazanın değiştirilmesi, sıcak suyun her iki blok sakinleri
    tarafından müştereken kullanıldığı dikkate alındığında bu konuda kat
    malikleri kurulu kararının alınması zorunlu olmadığı gibi, davalı bu ortak
    tesisten yararlandığına göre harcaması da yapılarak tamamlanmış bu tamirat
    sebebiyle arsa payına düşen oranda ödemede bulunmak zorundadır.
    Bu itibarla asansörle ilgili alacağa ilişkin davanın reddi yukarıda
    açıklanan gerekçe ile doğru ise de, davalının yararlanmakta olduğu sıcak su
    tesisatının tamiri dolayısıyla arsa payı oranında harcanan meblağdan sorumlu
    olacağı cihetle bu konudaki davanın reddine de karar verilmesi doğru
    görülmemiştir.
    Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı
    şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde
    olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.'nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA,
    temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 27.2.1996 gününde
    oybirliğiyle karar verildi.

  6. #6
    Kayıt Tarihi
    Dec 2011
    Nerede
    .
    İletiler
    1.381
    Dilekçeler Sözleşmeler
    1
    Dosya Yükleme
    0

    Tanımlı Cevap: Giderlere katılım

    Giderlerin eşit paylaşımı için topantıya katılanların oybirliği değil (4/5), Toplantıya katılmayan kat malikleri dahil Tüm kat maliklerinin oy birliği gereklidir. (%100)
    Hazirun cetveli (yoklama listesi) düzenlemeden Sonradan kapı kapı dolaşıp toplantıya katılmayan kat maliklerinden toplantıya katılmışlar gibi imza toplamak sahtekarlıktır, kanunen yasaktır.
    Bu şekilde imza toplamak evrakta sahtecilik cezasını alır.

  7. #7
    Kayıt Tarihi
    Dec 2011
    Nerede
    .
    İletiler
    1.381
    Dilekçeler Sözleşmeler
    1
    Dosya Yükleme
    0

    Tanımlı Cevap: Giderlere katılım

    Esas No :2006 / 1820 Karar No :2006 / 2566 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Tarih : 30/03/2006
    Özü :
    Kat Maliklerinden Her Biri, Aralarında Başka Türlü Anlaşma Olmadıkça Ana Taşınmazın Bütün Ortak Yerlerinin Bakım, Koruma Ve Onarım Giderleri İle Ortak Tesislerin İşletme Giderlerine Ve Diğer Giderler İle İlgili Avansa Kendi Arsa Payı Oranında Katılmakla Yükümlüdür.
    Yönetim planında yapılacak değişiklik için KMK uyarınca 4/5 çoğunluk yeterli sayılsa da plan değişikliği genel giderlere katılma oranı ile ilgili bulunduğundan anılan yasanın 20. maddesindeki ilkeler gözetilerek bu konuda (tüm maliklerin)oybirliğine gereksinim olduğu kabul edilmelidir.

    Kat mülkiyetine geçilmiş bir apartmanda, kat malikinin genel giderlere hangi oranda katılacaklarını tespit eden yönetim planının 10, 11 ve 12nci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören kat malikleri kurulunun 2.3.1986 günlü kararının 8. maddesinin iptali dava edilmiştir.
    Davalılar söz konusu kararın 4/5 oy çokluğu ile alındığını ve KMK md.28 e göre böyle bir çoğunluğun, yönetim planının değiştirilmesi için yeterli olduğunu ileri sürerek davanın reddini savunmuşlardır. Sözü edilen 28. maddeye göre, yönetim planında değişiklik yapılabilmesi için kat malikleri kurulunun 4/5 çoğunlukla karar vermesi yeterlidir. Ancak, dava konusu değişiklik, genel giderlere katılma oranları ile ilgili olduğundan yasanın bu konudaki 20.maddesinde yazılı hükümlerin göz önünde tutulması gerekir. Bu maddenin ilk fıkrasında yer alan “kat maliklerinin, aralarında başka türlü bir anlaşma olmadıkça” ibaresindeki anlaşma sözcüğü (tüm maliklerin) oybirliği ile sağlanmış bir anlaşma anlamındadır. Yani yönetim planının genel gidenlere katılmayla ilgili hükümlerinde yapılacak bir değişikliğin, 4/5 oranıyla değil oybirliği ile yapılması gerekir.Oysa iptali istenen kurul kararı oybirliği ile alınmamıştır.Bu nedenle kat malikleri kurulunun 2.3.1986 günlü kararının 8. maddesinin mahkemece iptaline hükmolunmasında bir isabetsizlik görülmemiştir. Davalının temyiz itirazları yerindedir. (5.HD.16.1.1988 T. 14329E. 31K.)

  8. #8
    Kayıt Tarihi
    Dec 2011
    Nerede
    .
    İletiler
    1.381
    Dilekçeler Sözleşmeler
    1
    Dosya Yükleme
    0

    Tanımlı Cevap: Giderlere katılım

    Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E:2003/7074 - K:2003/8543
    Kat maliklerinin her biri ortak bölümdeki arsa payı oranında ortak giderlerden sorumludur.
    Bu sorumluluk oy çokluğuyla değiştirilemez.

    Yargıtay uygulamalarında açıklanan bu yasal yükümlülük ilkesinin aksine anlaşmanın ancak bütün kat maliklerini bağlayan yönetim planında yer alacak bir hükümle ya da bütün kat maliklerinin oybirliğiyle verecekleri kararla mümkün olabileceği kabul edilmektedir.

    Oy çokluğuyla Birilerine muafiyet verilemez.
    Konu Hakkaniyetli tarafından (04-06-2012 Saat 01:10:11 ) de değiştirilmiştir.

Benzer Konular :

  1. Apartman altındaki pasajdaki giderler ortak giderlere girer mi?
    Yazan: ecomatik Forum: Kat Mülkiyeti Hukuku
    Yanıt: 8
    Son İleti: 02-08-2014, 13:53:19
  2. Kat maliki giderlere katılmıyor zor durumdayım
    Yazan: serdarerken Forum: Kat Mülkiyeti Hukuku
    Yanıt: 5
    Son İleti: 21-05-2010, 12:05:37
  3. Ortak giderlere katılma
    Yazan: figo Forum: Kat Mülkiyeti Hukuku
    Yanıt: 3
    Son İleti: 05-02-2010, 14:15:30
  4. Ortak Giderlere Ait Ödeme İçin Mahkeme Kararı
    Yazan: cengo34 Forum: Kat Mülkiyeti Hukuku
    Yanıt: 1
    Son İleti: 18-05-2009, 14:38:42
  5. Genel Giderlere Faiz Ugulanması
    Yazan: Zafer Alimoglu Forum: Kat Mülkiyeti Hukuku
    Yanıt: 2
    Son İleti: 12-02-2006, 16:31:10

Bu sayfada bulunan kavramlar:

kat mülkiyeti kanununa göre ortak giderler

kat mülkiyeti kanununa göre giderler

bina ortak giderlerine katılım

Forum

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

  • Yeni konu açma yetkiniz yok
  • Konuya cevap verme yetkiniz yok
  • Dosya ekleme yetkisi yok
  • İleti düzenleme yetkisi yok
  •  Hukuk Blog |  2014 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  ISP Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikoloğum |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Sanal Turk |  Satılık Düşecek Domainler |  Playbarn Levent |  Kral | 
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2011-2014 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
Hukuki.Net sunucusu yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN teknolojisi kullanmaktadır.
Reklam Alanları: Sitenin 2011-2014 yılı reklam pazarlaması MEDYACİN İletişim Reklam Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılmakta olup, reklam talepleri için Medyacin Ltd. Şti. ile iletişim kurmanız rica olunur.