%64 oranında raporum ve 1900 prim günüm var. Nasıl emekli olabilirim?

Kronik karaciğer hastalığı (wilson hastalığı) teşhisi kondu günde 8 tane ilaç kullanıyorum sağ el bileğimde ciddi derecede yaralanmalar damarlarda kesikler bulunuyor güç kaybım var sağlık kurulundan %64 raporu verdiler benim 1900 gün civarında da ssk primim var emekli olabilirmiyim
malulen emekliliğe başvurdum red cevabı aldım itiraz dilekçesi yazdım vs. bir işe yaramadı.. en son avukatıma sordum bana red etmede haklılar dedi, özürlü emekliliğine başvurmalısın dedi. malulen emeklilik le özürlü emekliliğinin farkı ne ? daha önemlisi ne yapmam gerekiyor. hangi kurumla görüşmeliyim ?

Birine sormuştum başka bir forumda bana aşağıdaki yargıtay kararını gösterdi bu kararla dava açılırsa sonuç alabilirsin dendi sizce doğrumudur veya başka fikriniz varmı ?
Birden fazla hastalık/sakatlıktan malul sayılma. Oranın artması ile malulen emeklilik


Arkadaşalar,

Geçtiğimiz günlerde bir üyemizin aktarması ile biz çalışanların lehine olan çok çok önemli bir Yargıtay kararından haberdar olduk.
Aşağıdaki içtihat kararı şu iki durumda çok net olarak bizlerin lehine uygulama yapılmasını öngörüyor (açıklkayıcı olması açısından detaylandırıyorum). Lütfen konuya dair görüşlerinizi paylaşın...

1- SGK, diyor ki (ÇALIŞMA GÜCÜ VE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANI TESPİT İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ): "Madde 12: (3) Arıza/Hastalık Listesinde (Ek-1) belirtilen arıza/hastalıklardan birden fazlası mevcut ise çalışma gücünün en az %60’ını kaybedip kaybetmediğine dair değerlendirmede en ağır sekel bulgu dikkate alınır ve Balthazard Formülü uygulanmaz."

Yargıtay kararı diyor ki: 506 sayılı kanunun 53. maddesi malul sayılmak için 2/3 oranında işgücü kaybını arıyor (5510 sayılı yasada bu oran %60'a düşürülmüştür). SGK kanundaki bu açık ibareyi kendi çıkarttığı bir yönetmelikle yok sayamaz. Kişide varolan tüm sakatlıklar/hastalıklar Balthazard formülü ile toplanmalıdır ve toplam oran maluliyeti gerektiriyorsa, kişi malul sayılmalıdır.

Değerlendirmem: Bugüne dek sgk'nın uygulamalarına bakıp, papağan misali, maluliyet cetveli'ne göre malul sayılmayan kişilerin malulen emekli olamayacağını söylüyorduk! Halt etmişiz! Balthazard Formülü ile toplandığında %60 ve üzeri rapora ulaşan kişiler malulen emeklilik talebinde bulunabilir. sgk başvuruyu reddederse, aşağıdaki karar doğrultusunda red kararına karşı dava açıp hak aranmalıdır...

2- SGK diyor ki: İlk sigortalı olduğunda, bugün maluliyeti gerektiren sakatlık/hastalık var idiyse, ogünkü-bugünkü orana bakmam, kişiyi malulen emekli etmem.

Yargıtay kararı diyor ki: 506 sayılı yasanın 53. maddesi (artık 5510'un 25. maddesi) ilk sigortalı olunduğunda 2/3 (5510 sayılı yasada %60) oranında sakatlığı bulunmayan ama tahsis talep tarihinde 2/3 (5510 sayılı yasada %60) oranında sakatlığı bulunan kişilerin malul sayılmaları gerektiğini açıkça yazıyor. sgk bu maddede yer almadığı halde "ilk sigortalı olunduğunda bugün malul sayılmayı gerektiren hastalık varsa, malulen emekli olunamaz" diye bir kural koyamaz.

Değerlendirmem: Örneğin kas hastası biri ilk sigortalı olduğunda %55 raporlu olsun. İlerleyen zamanda bu oran %60'ın üzerine çıkarsa, bu kişi malul sayılır ve -prim ile sigortalılık süresi şartları da tamamsa- malulen emeklilik talebinde bulunabilir.
Bu zaten çok net bir kanun maddesi. Ama sgk kaybedeceğini bile bile işi mahkemelere bırakma yolunu seçiyor! Bir kişi bile emekli olamazsa kazanç sayıyor olsa gerek!


Bu iki konuya dair Yargıtay kararı:
T. C. YARGITAY
10. Hukuk Dairesi 2008/9350 E.N , 2009/14801 K.N.
İlgili Kavramlar: KİMLERİN MALUL SAYILACAĞI - MALUL SAYILMA

İçtihat Metni
Davacı, çalışma gücünü 2/3 oranında kaybettiğinin ve maluliyet aylığına hak kazandığının tespitine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, "…davacı sigortalının işe başlamazdan evvel Hipotroidi ve zeka geriliğinin 6 yaşında tanısı konulan kretenizme bağlı olup bunun maluliyet oranının % 63 olduğu bu hali ile davacının sigortalı olarak ilk kez çalışmaya başladığı tarihte malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalık ve arıızası bulunduğu, bu durum itibarıyla malullük sigortası yardımlarından istifade edemeyeceği…" gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Hükmün, davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi E… T… tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

506 sayılı Yasanın 53. maddesinde, "Kurum hastanelerince düzenlenecek usulüne uygun sağlık kurulu raporları ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu çalışma gücünün en az 2/3'ünü yitirdiği… Kurumca tespit edilen sigortalı malullük sigortası bakımından malul sayılır.… Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihte, malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalık ve arızalarının bulunduğu önceden veya sonradan tespit edilen sigortalılar bu hastalık veya arızaları nedeni ile malullük sigortası yardımlarından yararlanamazlar." düzenlemesini içermektedir.

Sigortalılık başlangıç tarihi 01.07.1985 olan davacının, askerliğe elverişli olmadığını gösteren 30.03.1987 tarihli Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Raporunda, hipotiroidi teşhisine bağlı olarak, askerliğe elverişli olmadığı sonucuna varılmıştır.
SSK Zonguldak Hastanesince düzenlenen 17.05.2002 tarihli Sağlık Kurulu Raporunun teşhis kısmında ise, "Kr. Depresyon, Kr. Ank. Reak., Fort Miyop optik disk anomalisi," bulgularına yer verilmiştir.
Yargılama sürecinde elde edilen Adli Tıp Kurumu Genel Kurulunca düzenlenmiş olan, 15.03.2007 tarih, 99 sayılı raporda, Balthazard formülü uyarınca davacının halihazırda % 79,33 oranında çalışma gücü kaybı bulunduğu, "…% 79,33 oranındaki meslekte kazanma güç kaybının hipotiroidi, zeka geriliği ve tek gözdeki görme kaybına bağlı olduğu, hipotiroidi ve zeka geriliğinin 6 yaşında tanısı konulan kretenizme bağlı olup, bu iki arıza için % 63,0 (altmışüçnoktasıfır) oranında maluliyeti bulunduğu, 17.05.2002 tarihinde tespit edilen tek gözdeki görme kaybının tespiti sonrası maluliyetinin % 79,33 oranına yükseldiği," belirtilmiştir.

Davacının ilk defa çalışmaya başladığı tarihteki çalışma gücü kaybı oranının % 63 olduğu ve bu oranın 2/3 oranı karşılığını oluşturan % 66,66 oranının altında kaldığı gözetilerek; ilk defa çalışmaya başladığı tarihte malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalık ve arızası bulunmayan, 17.05.2002 tarihli sağlık kurulu raporundaki görme kaybına ilişkin çalışma gücü kaybı oranı da eklendikten sonra, çalışma gücünün 2/3'ünü kaybetmiş konuma düşen davacının isteminin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçelerle davanın reddine karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
O halde, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek hâlinde davacıya iadesine, 29.09.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.