+ Konuyu Yanıtla
1 / 2 Sayfa 12 SonSon
1 den 10´e kadar toplam 19 ileti bulundu.
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Oct 2006
  Nerede
  İstanbul / Bahçelievler
  İletiler
  15
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Ecrimisil ile ilgili açtığım davaya mahkemenin verdiği karar

  Çok değerli abilerim;
  Ecrimisil ile ilgili tarafımızca İdare mahkemesinde açılan davanın sonucunda şöyle bir karar çıkmıştır;

  “Dava dosyasındaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden; Bahçelievler ilçesi, Kocasinan Mahallesi sınırları dahilinde bulunan xx pafta, xxxx parsel sayılı mülkiyeti hazineye ait 11,079,96 m2 yüzölçümlü taşınmaz malın Hazine hissesine isabet eden 83,58 m2 si üzerinde konut+bahçe yapılamak suretiyle fuzulen işgal edildiğinin tespit edildiğinden bahisle davacıdan ecrimisil istenilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
  Olayda taşınmazın 11,079,96 m2 yüzölçümlü olduğu, Hazine’nin taşınmazın 68/192 hissesine malik
  bulunduğu, taşınmaz üzerinde Hazine’nin dışında davacının da hissedarlar arasında bulunduğu, parsel üzerindeki paydaşlığın ise giderilmediği görülmektedir.
  Bu durumda, davacının da taşınmaz üzerinde Hazine ile paydaş olduğu açık olup, paydaşlardan her biri paydaşlık giderilmediği sürece taşınmazın her noktası üzerinde payı oranında hak sahibi olduğundan, Hazine’nin kendi payını ileri sürerek paydaşlardan biri olan davacıdan ecrimisil talebinde bulunması mümkün olmayıp, aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uyarlılık bulunmamaktadır.
  Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması halinde davacının telafisi güç zararlarına neden olabilecek nitelikte bulunan dava konusu işleminin yürütülmesini teminat alınmaksızın dava sonuna kadar durdurulmasına, kararın tebliğ tarihini izleyen 7 gün içinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz yoluna gidilebileceği hususunun taraflara bildirilmesine, ……….. tarihinde karar verildi.”

  Bilgisi olan arkadaşlardan kararın yorumunu ve üst mahkemede neler olabileceği, emsal kararların olup olmadığı ve bundan sonra yapmam gerekebilecek konularda yardımlarını beklerim. Konu hakkında yardımcı olabilecek arkadaşlara şimdiden sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
  Ayrıca belirtmek isterim ki, by-pass ameliyatı geçiren annem bu ecrimisil tebliği ile üzüntüsünden felç olmuştur.  Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)

  Hukuki NET Güncel Haber

  Ecrimisil ile ilgili açtığım davaya mahkemenin verdiği karar konulu yargıtay kararı ara
  Ecrimisil ile ilgili açtığım davaya mahkemenin verdiği karar konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Oct 2006
  Nerede
  İstanbul / Bahçelievler
  İletiler
  15
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Ecrimisil ile ilgili açtığım davaya mahkemenin verdiği karar.

  yukarıda belirttiğim davaya benzer konudaki Danıştay kararını ekliyorum.

  T.C.
  D A N I Ş T A Y
  Onuncu Daire
  Esas No : 2003/2204
  Karar No : 2006/5608

  Özeti : Davacıların Hazine ile paydaş olduğu taşınmazın işgali nedeniyle istenilen ecrimisilin; paydaşlardan herbiri paydaşlık giderilmediği sürece taşınmazın her noktası üzerinde payı oranında hak sahibi olduklarından, davacı tarafından payından fazla kulllanıldığı belirlenen kısmın, diğer hissedarlara ait olabileceği görüşünde buludurulmaksızın, olabileceği idarenin kendi payını gerekçe göstererek ecrimisil isteyemeyeceği hakkında.

  Temyiz Eden (Davalı) : İstanbul Defterdarlığı
  Karşı Taraf (Davacı) : …
  Vekili : Av. …
  İstemin Özeti : Davacıların Hazine ile paydaş oldukları İstanbul Kağıthane İlçesi Seyrantepe Mahallesi, … ada, … parselde kayıtlı taşınmazın işgali nedeniyle 1.1.1989-31.5.2001 dönemi için 24.956.000.000.-TL ecrimisil istenilmesine ilişkin 1.8.2001 tarih ve 31998 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan dava sonucunda İstanbul 5. İdare Mahkemesince; davanın kısmen reddi, dava konusu işlemin kısmen iptali yolunda verilen kararın, davalı idarece iptale ilişkin kısmının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
  Savunmanın Özeti : Yerinde olmadığı ileri sürülen temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.
  D.Tetkik Hakimi :
  Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
  Danıştay Savcısı :
  Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.
  Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

  TÜRK MİLLETİ ADINA
  Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince, gereği görüşüldü :
  Dava, davacıların Hazine ile paydaş oldukları İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Seyrantepe Mahallesi, … ada, … parselde kayıtlı taşınmazın işgali nedeniyle 1.1.1989-31.5.2001 dönemi için 24.956.000.000.-TL ecrimisil istenilmesine ilişkin 1.8.2001 tarih ve 31998 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
  İdare Mahkemesince, 1.1.1989-31.5.2001 dönemi için ecrimisil tahakkuk ettirildiği, on yıllık süre için ecrimisil tahakkuk ettirilebileceği, 2 yıl 5 ay süre için fazladan yapılan ecrimisil tahakkukunun zamanaşımı nedeniyle davacıdan istenilemeyeceği, 10 yıllık süre için bilirkişi incelemesiyle davacıdan istenilecek miktarın, 670 m² alan için Hazine'nin hisse oranı dikkate alınarak 2.629.324.000.-TL olarak saptandığı gerekçesiyle bu miktara yönelik davanın reddi, dava konusu işlemin fazlaya ilişkin kısmının iptaline karar verilmiştir.
  Davalı idarece, anılan Mahkeme kararının iptale yönelik kısmının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
  2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 75. maddesinin 1. fıkrasında, Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların, gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden ecrimisil isteneceği, son fıkrasında da, işgal edilen taşınmaz malın, idarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülkiye amirince en geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek, idareye teslim edileceği hükme bağlanmış, ayrıca, Devlete ait veya Devletin hüküm ve tasarrufundaki taşınmaz mallara yapılan tecavüz veya müdahalelerin süre şartı aranmaksızın önlenmesi, tasarrufa ilişkin güvenliği ve kamu düzenini sağlamayı amaçlayan 3091 sayılı Yasa kapsamına alınmış, aynı mütecaviz tarafından ikinci defa veya onun yararına başkaları tarafından yapılacak tecavüz veya müdahalelere altı aydan iki yıla kadar hapis cezası getirilmiştir.
  Aynı Yasanın 74. maddesine dayanılarak Maliye Bakanlığı'nca çıkarılan Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 2. maddesinde, Ecrimisil: Bir malın, sahibinin rızası dışında ve onun bu malı kullanmamakla bir zarara uğrayıp uğramayacağı söz konusu edilmeksizin bu maldan işgal, tasarruf veya her ne şekilde olursa olsun yararlanılması sebebiyle şagil tarafından ödenen veya idarece talep edilen tazminat; Fuzuli Şagil ise, kusuru aranmaksızın kendisine ait olmayan ve sahibinin de rızası veya muvafakatı bulunmayan bir malın zilyetliğini eline geçiren, elinde tutan veya her ne şekilde olursa olsun bu maldan tasarrufta bulunan kimseler olarak tanımlanmıştır. Aynı yönetmeliğin 78. maddesinde, Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz malların milli emlak servislerince bir program dahilinde fiili durumları mahallinde tesbit edilerek, tesbitten önceki sürelere ait işgal ve tasarruf sebebi ile ecrimisil tesbit, takip ve tahsilatı yapılacağı, sonraki sürelere ait fuzuli işgal ve tasarrufun devamına meydan verilmeden denetim ve idare altına alınacağı açık bir şekilde hükme bağlanmıştır.
  Dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlık konusu taşınmazın tapu kayıtlarına göre 7389/14266 payının Hazine, 1000/14266 payın davacı ve geri kalan payların da muhtelif paydaşlar adına kayıtlı bulunduğu, taşınmazın tapuda arsa olarak kayıtlı olmasına rağmen 670 m²'lik kısmında davacıya ait oto hizmet binasının bulunduğu, davalı idarece Hazineye ait 347,1 m²'lik hissenin işgal edildiğinden bahisle ecrimisil tahakkuk ettirildiği anlaşılmaktadır.
  Davalı idarece taşınmazın 7389/14266 hissesinin Hazineye ait olduğu gerekçesiyle ecrimisil tahakkuk ettirilmiş ise de; olay tarihinde yürürlükte bulunan 743 sayılı Türk Medeni Kanununun 623 ila 631 inci maddelerinde müşterek mülkiyet ile iştirak halinde mülkiyete ilişkin esaslar düzenlenmiş olup; anılan Yasa maddeleri uyarınca paydaşlardan her biri, paydaşlık giderilmediği sürece taşınmazın her noktası üzerinde payı oranında hak sahibi olduklarından, davacı tarafından payından fazla kullanıldığı belirlenen kısmın diğer hissedarlara ait olabileceği, idarenin hissedarı olduğu taşınmazdaki kendi payını gerekçe göstererek diğer paydaşları işgalci olarak kabul etmesi ve paylı taşınmazın kendisine göre belirlediği bir bölümünü kullanma olanağının bulunmaması karşısında, mahkemece ecrimisil ihbarnamesinin kısmen iptaline ilişkin olarak verilen kararın bu kısmında sonucu itibariyle isabetsizlik bulunmamaktadır.
  Açıklanan nedenle, davalı idarenin temyiz isteminin reddi ile İstanbul 5. İdare Mahkemesinin 26.12.2002 tarih ve E:2001/1178, K:2002/1614 sayılı kararının, iptale ilişkin kısmının yukarıda belirtilen gerekçeyle ONANMASINA, 13.10.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Sep 2010
  Nerede
  KONYA
  İletiler
  255
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Ecrimisil ile ilgili açtığım davaya mahkemenin verdiği karar.

  Hazinenin Ecrimisil talebinin uygun olmadığı belirlenmiştir. Tahakkuk ettirilen bedel kalkacaktır. Gelişmeler hep bu yönde olur kanaatindeyim. Zaten Hazinenin birden fazla hissedarı olan yerde sadece size ecrimisil uygulaması isabetsiz olmuş.
  Konu TURHAN HARİTA tarafından (21-05-2011 Saat 22:47:39 ) de değiştirilmiştir. Sebep: yazım

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Oct 2006
  Nerede
  İstanbul / Bahçelievler
  İletiler
  15
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Ecrimisil ile ilgili açtığım davaya mahkemenin verdiği karar.

  Turhan bey, ilginiz için teşekkür ederim. Hazine sadece bize değil, sözkonusu parselde aynı durumda olan yaklaşık 45-50 haneye aynı uygulamayı yaptı. parselde var olduğunu iddia ettiği kendine düşen payını belirli oranlarda bahsettiğim 45-50 haneye belli oranlara göre ecrimisil uyguladı. şimdiye kadar ödediklerimiz için herhangi bir yaptırımımız olabilir mi acaba?

  Ayrıca yukarıda da belirttiğim üzere, bu ecrimisil nedeni ile annem üzüntüsünden felç geçirmiştir. Ve kararda da yürütmeyi durdururken 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması halinde "davacının telafisi güç zararlarına neden olabilecek nitelikte bulunan dava konusu işleminin yürütülmesini teminat alınmaksızın dava sonuna kadar durdurulmasına" şekline veriyor. Bu ifadeye atıfta bulunarak karşı tarafa manevi tazminat davası açmam mümkünmüdür acaba? teşekkürler.

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Sep 2010
  Nerede
  KONYA
  İletiler
  255
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Ecrimisil ile ilgili açtığım davaya mahkemenin verdiği karar.

  Hazine devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri korumakla mükelleftir. Ayrıca yasal bir kurumdur. Uygulamalarınıda kanun ve genelgeler doğrultusunda yapar. Bu kuruma tazminat davası açılamaz kaldı ki idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. karara gerekçe 2577 sayılı yasanın 27. maddesidir. Bu arada tahakkut eden ecrimisil kalkmıştır. Diğer ödemeleriniz için hazineden iadesini isteyebilirsiniz.
  Tavsiyem bu arada hazine hissesinden sizin hissenize düşen kısmının tarafınıza satışını istemeniz ve satın almanızdır. Hissedarı olduğunuz için doğrudan satışı mümkün olacaktır. Bu konu diğer hissedarlar içinde geçerlidir. Tesbit sırasında hissenizden daha fazla alan kullandığınız belirlenmiş durumdadır. Fiili kullanımınız büyük olduğu için ecri-misil uygulamasına gidilmiş durumdadır. İleride aynı sıkıntıları yaşamanız mümkündür. Satış işlemi olayı çözer diye düşünüyorum. İyi günler dileğiyle..
  Konu TURHAN HARİTA tarafından (23-05-2011 Saat 02:02:12 ) de değiştirilmiştir. Sebep: ek

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Oct 2006
  Nerede
  İstanbul / Bahçelievler
  İletiler
  15
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Ecrimisil ile ilgili açtığım davaya mahkemenin verdiği karar.

  Arkadaşlar, yukarıda geniş şekilde açıkladığım ecrimisil ile ilgili sorunumda, daha önce de belirttiğim üzere 5. idare Mahkemesinde açtığımız Yürütmeyi Durdurma davasını kazanmıştık. Sonrasında İstanbul Defterdarlığı tarafından Bölge Mahkemesine açılan Temyiz davası tarafımıza aşağıdaki gibi tebliğ edilmiştir. Bu dava da lehimize mi sonuçlanmıştır öğrenmek isterim. ayrıca eğer kazandıysak ödediğimiz ecrimisilleri geri almak için başvuru süremiz var mıdır? ilgilenebilecek, yol gösterebilecek arkadaşların bilgi vermesini rica ederim. şimdiden teşekkür ederim.
 8. #7
  Kayıt Tarihi
  Oct 2006
  Nerede
  İstanbul / Bahçelievler
  İletiler
  15
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Ecrimisil ile ilgili açtığım davaya mahkemenin verdiği karar.

  Selamlar,

  Arkadaşlar, benden istenen ecrimisil için İstanbul 5. İdare Mahkemesi Yürütmeyi Durdurma verdi. Yukarıda kopyaladığım gibi, karşı tarafın İstanbul Bölge Mahkemesine yaptığı Yürütmeyi Durdurmaya itirazı reddedilmiş. Muhtemelen Danıştay'a Temyize gidecekler. Böyle bir durumda ben de savunma vermek istiyorum. Karşı tarafın yapacağı temyiz girişiminden benim haberim olur mu? maddi durumum müsait olmadığı için davayı kendim bireysel yürütüyorum. Bu konu ile ilgili dilekçe örneği verebilecek bilgi sahibi arkadaşların yardımı inanın çok makbule geçecektir.

 9. #8
  Kayıt Tarihi
  Sep 2010
  Nerede
  KONYA
  İletiler
  255
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Ecrimisil ile ilgili açtığım davaya mahkemenin verdiği karar.

  Taraf olduğunuz için size karar sureti gelir.

 10. #9
  Kayıt Tarihi
  Oct 2006
  Nerede
  İstanbul / Bahçelievler
  İletiler
  15
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Ecrimisil ile ilgili açtığım davaya mahkemenin verdiği karar.

  Değerli abilerim selamlar. detaylarını yukarıda anlattığım, ecrimisil ile ilgili açtığım dava ile ilgili yine 5. İdare Mahkemesinden aşağıdaki gibi karar gelmiştir.

  ilk açtığımız yürütmeyi durdurma davasında 5. İdare mahkeme ve hazinenin itirazına karşılık ise Bölge Mahkemesi lehimize karar vermişti. şimdi ise 5. İdare Mahkemesinden aşağıdaki gönderiyi ilettiler. Acaba bu son karar mıdır? karşı tarafın itiraz edebileceği tek yer artık Danıştay mercii midir? ayrıca tarafımıza iletilen aşağıdaki son karar ile daha önce her ihtimale karşı ödediğimiz ecrimisil bedellerini geri talep edebilir miyiz? ilgilenebilecek bütün abilerime şimdiden teşekkür ederim.


 11. #10
  Kayıt Tarihi
  Sep 2010
  Nerede
  KONYA
  İletiler
  255
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Ecrimisil ile ilgili açtığım davaya mahkemenin verdiği karar.

  Karar size ulaşmış, Karşı tarafın itiraz ve temyiz hakkı saklı kalmak suretiyle, lehinize kararlaştırılmıştır.

+ Konuyu Yanıtla
1 / 2 Sayfa 12 SonSon

Benzer Konular :

 1. Dava açtığım yerle mahkemenin olacağı yer farklı
  Yazan: leisen777 Forum: Diğer Hukuki Sorular
  Yanıt: 0
  Son İleti: 18-07-2013, 13:11:04
 2. Açtığım Davaya Gitmezsem Ne Olur?
  Yazan: denizderin Forum: Ceza Hukuku
  Yanıt: 5
  Son İleti: 25-02-2010, 22:32:48
 3. Mahkemenin verdiği ağır cezalarda temyiz nasıl yapılır.
  Yazan: erkanbey Forum: Ceza Muhakemesi Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 05-12-2009, 17:15:33
 4. Yanıt: 0
  Son İleti: 17-06-2009, 21:03:02
 5. Sabıkam Mahkemenin Verdiği Karara Rağmen Silinmiyor
  Yazan: eleanor Forum: Ceza Hukuku
  Yanıt: 7
  Son İleti: 16-06-2008, 11:39:38

Bu sayfada bulunan kavramlar:

Ecrimisil mahkeme kararları

ecrimisil iptal

ecrimisil davasında alinan karar örnekleri

ecrimisil cezasi iptal davasi

idare mahkemesi ecrimisil dava dilekçesi

ecrimisil davasi emsal kararlar

Forum

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  Hukuk Blog |  2016 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi | 
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2016 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
Hukuki.Net sunucusu yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN teknolojisi kullanmaktadır.
Reklam Alanları: Sitenin 2016 yılı reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.