+ Konuyu Yanıtla
1 / 2 Sayfa 12 SonSon
1 den 10´e kadar toplam 15 ileti bulundu.

Konu: Tazminat nasıl alınır?

Tazminat nasıl alınır?
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Sep 2009
  İletiler
  114
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Exclamation Tazminat nasıl alınır?

  Konu: Tazminat nasıl alınır?

  1- Aynı işyerinde 10 yıl çalışmış olması halinde, çalışanın
  o işyerinden kendi rızası ile ayrılması durumunda otomatik
  tazminat hakkı var mıdır?

  2- Var ise bu tazminat hakkını talep ederken izlenecek yol nedir,
  gerekli evraklar nelerdir?

  3- Bu konuyla ve tazminat hakkı ile İlgili yasa yönetmelik mevzuat nelerdir?

  4- İsverenin calısanı haksız, durduk yere işten cıkarması ile odemesi
  gereken tazminatlar (kıdem, ihbar vb.)nedir ve nasıl hesaplanır?

  İlgililere simdiden tesekkurler, saglık mutlu gunler.  Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)

  Hukuki NET Güncel Haber

  Tazminat nasıl alınır? konulu yargıtay kararı ara
  Tazminat nasıl alınır? konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Apr 2005
  Nerede
  İstanbul, Turkey.
  İletiler
  3.628
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Tazminat nasıl alınır?

  Süreli fesihMADDE 17.- Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.

  İş sözleşmeleri;

  a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

  b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

  c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

  d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,

  Feshedilmiş sayılır.

  Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.

  Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.
  İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

  İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi feshetmesi, bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz. 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygulanma alanı dışında alan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim şartına da uyulmaması ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir.

  Bu maddeye göre ödenecek tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin hesabında 32 nci maddenin birinci fıkrasında yazılan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur.

  KIDEM TAZMİNATI
  MADDE 14 - Bu Kanun'a tabi işçilerin hizmet akitlerinin :

  1. İşveren tarafından bu Kanun'un 17 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında,

  2. İşçi tarafından bu Kanun'un 16 ncı maddesi uyarınca,

  3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla,

  4. Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malûllük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla;

  5. 506 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle,

  Feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.

  (Değişik fıkra: 2457-5.5.1981 İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler göz önüne alınarak hesaplanır. İşverenlerin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdemi, işyeri veya işyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır. Bu Kanunun neşrinden evvel itibaren işyerinin devri veya herhangi bir suretle el değiştirmesi halinde işlemiş kıdem tazminatlarından her iki işveren sorumludur. Ancak, işyerini devreden işverenlerin bu sorumlulukları işçiyi çalıştırdıkları sürelerle ve devir esnasındaki işçinin aldığı ücret seviyesi ile sınırlıdır. 12.7.1975 tarihinden evvel işyeri devrolmuş veya herhangi bir suretle el değiştirmişse devir mukavelesinde aksine bir hüküm yoksa işlemiş kıdem tazminatlarından yeni işveren sorumludur.

  (Değişik fıkralar: 2320 - 17.10.1980) İşçinin birinci bendin 4 üncü fıkrası hükmünden faydalanabilmesi için aylık veya toptan ödemeye hak kazanmış bulunduğunu ve kendisine aylık bağlanması veya toptan ödeme yapılması için yaşlılık sigortası bakımından bağlı bulunduğu kuruma veya sandığa müracaat etmiş olduğunu belgelemesi şarttır. İşçinin ölümü halinde bu şart aranmaz.

  T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na veya yalnız Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi olarak sadece aynı ya da değişik kamu kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi suretiyle Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre yaşlılık veya malûllük aylığına ya da toptan ödemeye hak kazanan işçiye,bu kamu kuruluşlarında geçirdiği hizmet sürelerinin toplamı üzerinden son kamu kuruluşu işverenince kıdem tazminatı ödenir.

  Yukarıda belirtilen kamu kuruluşlarında işçinin hizmet aktinin evvelce bu maddeye göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek şekilde sona ermesi suretiyle geçen hizmet süreleri kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmaz.

  (Ancak, bu tazminatın T.C. Emekli Sandığı'na tabi olarak geçen hizmet süresine ait kısmı için ödenecek miktar, yaşlılık veya malullük aylığının başlangıç tarihinde T.C. Emekli Sandığı Kanunu'nun yürürlükteki hükümlerine göre emeklilik ikramiyesi için öngörülen miktardan fazla olamaz. ) (*)
  _____

  (*) 14 üncü maddeyi değiştiren, 4 Temmuz 1975 tarih ve 1927 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (...) içine alınan bu fıkrası, Anayasa Mahkemesinin 3 Kasım 1980 tarih ve 17149 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış bulunan 12 Haziran 1980 tarihli E.1980-9, K.1980-40 sayılı kararı ile iptal edilmişse de, Madde, Milli Güvenlik Konseyince kabul edilen 17 Ekim 1980 tarih ve 2320 sayılı kanun ile değiştirilmekle, Anayasa Mahkemesi kararı hükümsüz kalmıştır.
  _____

  Bu maddede geçen kamu kuruluşları deyimi, genel, katma ve özel bütçeli idareler ile 468 sayılı kanunun 4 üncü maddesinde sayılan kurumları kapsar.

  Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı veya ikramiye ödenmez.

  Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılır. Parça başı, akort, götürü veya yüzde usulü gibi ücretin sabit olmadığı hallerde son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazminatın hesabına esas tutulur.

  Ancak, son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde, tazminata esas ücret, işçinin işten ayrılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır.

  (Değişik 11. fıkra: 2869 - 29.7.1983) (Değişik ibare: 4773 - 9.8.2002 / m.3 - Yürürlük m.13) "13 üncü maddesinde" sözü geçen tazminat ile bu maddede yer alan kıdem tazminatına esas olacak ücretin hesabında 26 ıncı maddenin birinci fıkrasında yazılı ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akti ve kanundan doğan menfaatler de gözönünde tutulur. Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi sebebiyle açılacak davanın sonunda hakim gecikme süresi için, ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmeder. İşçinin mevzuatdan doğan diğer hakları saklıdır.

  Bu maddede belirtilen kıdem tazminatı ile ilgili 30 günlük süre hizmet akitleri veya toplu iş sözleşmeleri ile işçi lehine değiştirilebilir.

  (Değişik 13. fıkra: 2762 - 10.12.1982) Ancak, toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanunu'na tabi en yüksek devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez.

  İşçinin ölümü halinde yukarıdaki hükümlere göre doğan tazminat tutarı, kanuni mirasçılarına ödenir.

  Kıdem tazminatından doğan sorumluluğu işveren şahıslara veya sigorta şirketlerine sigorta ettiremez.

  İşveren sorumluluğu altında ve sadece yaşlılık, emeklilik, malullük, ölüm ve toptan ödeme hallerine mahsus olmak kaydıyla Devlet veya kanunla kurulu kurumlarda veya % 50 hisseden fazlası devlete ait bir bankada veya bir kurumda işveren tarafından kıdem tazminatı ile ilgili bir fon tesis edilir.

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Sep 2009
  İletiler
  114
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Tazminat nasıl alınır?

  Sayın Şehirlioğlu, ilginize cok tesekkur ederim.

  Esas merak ettigim otomatik tazminat hakkı, aynı iş yerinde en az kac yıl calısanın veya kac prim günü olanın otomatik tazminat hakkı vardır?

  Belirli belirsiz iş sözleşmesi olmadan aynı işyerinde 10 yıldır çalışan ancak 1,5 senedir düzenli maaş alamayan, 7-8 maaşı ödenmeyen, maaş artışı yapılmamış ama sgk primleri ödenen teknik bir çalışanın o işyerinden kendi rızası ile ayrılması durumunda otomatik tazminat hakkı var mıdır?


  İlgililere simdiden tesekkurler, saglık mutlu gunler.

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Nov 2006
  Nerede
  Ankara, Turkey.
  İletiler
  1.842
  Blog yazıları
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Tazminat nasıl alınır?

  Otomatik tazminat hakkı diye bir hak bizim hukukumuzda mevcut değildir.

  İşçi haklı sebebi olmaksızın iş akdini feshederse kıdem tazminatı alamaz. İhbar önellerine uymadan feshederse işverene ihbar öneli kadar tazminat öder.

  Siz 1.5 yıldır düzenli maaş alamadıysanız iş akdinizi feshetmek için haklı nedeniniz var demektir.
  Bu durumda ihbar tazminatı alamaz ancak kıdem ve varsa diğer işçilik alacaklarınızı alabilirsiniz.

  Esin hanım size gerekli maddeleri alıntılamış.

  Bana ise şunu sormak düşüyor; 1- Sigortalılık başlangıç tarihiniz nedir?
  2- Toplam kaç gün prim ödemiş görünüyorsunuz?

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Sep 2009
  İletiler
  114
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Tazminat nasıl alınır?

  Sayın Temel, ilginize cok tesekkur ederim.


  1- Sigortalılık başlangıç tarihiniz nedir? 1998.ay.gun

  2- Toplam kaç gün prim ödemiş görünüyorsunuz? 3690

  a-3600 prim gununden fazlası olunca ek bir tazminat hakkım varmı?
  b- 2 kardeşin ortak oldugu sirketin hesapları, alacakları ve mallarının dısında 2 kardeşin kişisel hesapları, alacakları ve mallarına haciz konabiliyor mu?

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Nov 2006
  Nerede
  Ankara, Turkey.
  İletiler
  1.842
  Blog yazıları
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Tazminat nasıl alınır?

  3600 gün prim ödemiş olmak ve en az 15 yıllık sigortalı bulunmak şartlarını yerine getirmiş görünüyorsunuz.
  Bu durumda emekli olmak amacıyla işyerinizden ayrılabilir ve kıdem tazminatına hak kazanabilirsiniz.

  Ancak
  Ben bu yolu önermiyorum şimdilik.
  Çünkü sizin zaten haklı fesih sebebiniz var.

  3600 günden fazla olması ek bir tazminat hakkı doğurmaz.
  Hak kazandığınız tazminat miktarı çalıştığınız süreyle orantılı olarak değişir.

  b) şıkkı altında sorduğunuz soru ise bambaşka bir alana ait.

  Şirketin ne şirketi olduğu önemli, sermayesinin ödenmiş olup olmaması önemli.

 8. #7
  Kayıt Tarihi
  Sep 2009
  İletiler
  114
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Tazminat nasıl alınır?

  Sayın Şehirlioğlu, ilginize cok tesekkur ederim, yeni yılınız kutlu olsun.


  10,5 yıldır çalışıyorum. 15 yıldır çalışmıyorum.
  Ama yaklaşık 3690 gün primim ödenmiş
  Hem 15 yıl calısmıs hemde 3600 gün prim mi ödemek lazım yoksa ya 15 yıl calısmak veya calısma süresine bakılmaksızın 3600 gün prim ödemek mi gerekiyor?

  Şirket: MİMARLIK MÜH.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. olarak ticaret sicil gazesinde kayıtlı.
  Müteahhitlik, inşaat ve proje işleri yapıyordu.
  Ticaret odası kaydına göre Sermaye 1000000 TL
  Meslek Grubu Adı : İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ MESLEK KOMİTESİ
  NACE Kodu-Adı : 412001-İkamet amaçlı her çeşit binanın inşaatı

  Şirketin üzerine kayıtlı 2.arabanın hak mahrumiyeti durumu haciz ve yakalama oldugunu ogrendim. Sirkete haciz memurları gelip gidiyor diye sirketde baska yere tasındı.

  1- Sirketin uzerinde mal alacagı kalmazsa tazminat ve maas alacakları nasıl tahsil edilebilir?
  2- Şirket sahiblerinin kişisel hesapları, alacakları ve mallarına haciz konamıyor diye duymustum, dogrumu acaba
  ?


  İyi çalışmalar
  Hoscakalın.

 9. #8
  Kayıt Tarihi
  Sep 2009
  İletiler
  114
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Tazminat nasıl alınır?

  Şirketten kıdem tazminatımı ve maaş alacaklarımı nasıl alınır?

 10. #9
  Kayıt Tarihi
  Apr 2005
  Nerede
  İZMİR
  İletiler
  18.428
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Tazminat nasıl alınır?

  Sigortalı hizmet süresi 15yıl+ 3600gün prim ödenmiş olması gereken şartlar.

  İşvereniniz Ahmet bey Mehmet bey değil, işletmeniz yani bahsettiğiniz LTD.Şti.dir.Şirketin , tazminatlarınız ödeyecek herhangi bir varlığı bulunmaması durumunda ne yazık ki, alamazsınız.
  Ancak ücret alacağınızdan bahsetmişsiniz, bu nedenle haklı sebeple sözleşmenizi feshedebilir, iş mahkemesinde dava açarak haklılığınızı ıspatlayabilir ve davayı kazandığınızda icra yoluna başvurabilirsiniz.

 11. #10
  Kayıt Tarihi
  Sep 2009
  İletiler
  114
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Tazminat nasıl alınır?

  Sayın Kırcalı , ilginize cok tesekkur ederim.  Bugün iş mahkemesine başvursam kim bilir Ankara Adliyesi'nde gorulecek dava ne zaman icra aşamasına gelir?

  Mesala iş mahkemesine basvurdum haklı oldugum ispatlandı, icra yoluna basvurma asamasına geldim.
  Mesala icra asamasına gelene kadar şirket kapandı, hiç bir malı kalmadı ama şirket sahibi Ahmet bey Mehmet bey gül gibi gecinip gidiyor, sahsina karısına ait evi arabası arsası tarlası taşınır taşınmaz mal varlıkları var. Bu sahşi mal varlıklarına haciz konup alacaklarımı tahsil edebilir miyim?
  Yoksa alacaklarım şirketin yanına karmı kalıcak?


  Teşekkürler iyi gunler.

+ Konuyu Yanıtla
1 / 2 Sayfa 12 SonSon

Benzer Konular :

 1. İcralık Ürünler Nereden Alınır Nereden Nasıl Nasıl Takip Edilir
  Yazan: Robinson_Crusoe Forum: İcra ve İflas Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 05-10-2015, 14:40:45
 2. __12 yıllık tazminat nasıl alınır ?
  Yazan: hukukmeraki Forum: Bireysel İş Hukuku
  Yanıt: 4
  Son İleti: 11-01-2013, 17:09:08
 3. Ödenmeyen maaş nasıl alınır?
  Yazan: zeus1907 Forum: Bireysel İş Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 06-01-2012, 14:25:24
 4. Pasaport Nasıl Alınır
  Yazan: ersinaydin Forum: Avrupa Birliği Hukuku
  Yanıt: 4
  Son İleti: 15-03-2009, 01:24:59
 5. Kayıp tapu nasıl alınır?
  Yazan: realeclipse Forum: Gayrimenkul Hukuku
  Yanıt: 3
  Son İleti: 02-11-2006, 10:28:09

Bu sayfada bulunan kavramlar:

tazminat hakkı nasıl kazanılır

tazminat nasıl alınır

http:www.hukuki.netshowthread.php82779-Tazminat-nasil-alinir

tazminat hakkı kaç ayda doğartazminat hakkı ne zaman kazanılıraynı şirkette 10 yıl tazminattazminat hakkı kaç ayda kazanılırkaç yıl çalışınca tazminat alınırtazminat kaç ayda hak edilirtazminat hakkı kaç yılda kazanılırtazminat kac ayda alınırişyerinden tazminat nasıl alınırayni işyerinde 10 yiltazminat hakkı nasıl alınır10 yıl dolunca tazminat alınır mıkac yil calisinca tazminat alinirtazmınatımı nasıl alırımayni isyerinde 10 yiltazminat hakları nasıl alınırtazminat hakkiaynı işyerinde 10 yıl10 yil dolunca tazminattanzimat nasıl alınırtazminat kaç yılda hak edilirtazminat nasıl hak edilir
Forum

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  Hukuk Blog |  2018 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi | 
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2018 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
Hukuki.Net sunucusu yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN teknolojisi kullanmaktadır.
Reklam Alanları: Sitenin 2018 yılı reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.