+ Konuyu Yanıtla
1 / 2 Sayfa 12 SonSon
1 den 10´e kadar toplam 15 ileti bulundu.

Konu: 10 Ay hapis cezası almış memur

10 Ay hapis cezası almış memur
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Oct 2010
  Nerede
  niğde
  İletiler
  5
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı 10 Ay hapis cezası almış memur

  Askeri mahkemeden gelen karar ile firar suçundan dolayı 1 yıl iyi halden 10 ay hapis cezası aldım. Cezayı erteleyemiyorum, paraya çeviremiyorum. Kesinlikle yatmak zorundayım. Ancak mahkemeyi bekleme sürecinde yeniden atandım ve şu an memuriyetime devam ediyorum . Bundan sonra izlemem gereken yol nedir? İzin mi almalıyım? Hapise girmeden önce kurumuma nasıl bir başvuru yapmalıyım? Benzer durumdan geçen ya da mevzuatı bilen varsa lütfen forum üzerinden paylaşsın. Şimdiden teşekkürler  Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)

  Hukuki NET Güncel Haber

  10 Ay hapis cezası almış memur konulu yargıtay kararı ara
  10 Ay hapis cezası almış memur konulu hukuk haber
  Konu vasfi_ozt tarafından (25-10-2010 Saat 14:13:09 ) de değiştirilmiştir. Sebep: yazımhatası

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Mar 2005
  Nerede
  Ankara
  İletiler
  1.080
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 10 Ay hapis cezası almış memur

  Cezaevine girmeden önce kurumunuza dilekçe verip memurluk haklarınızın askıya alınmasını isteyeceksiniz... Cezanız bittiğinde de aynı şekilde dilekçe verip tekrar memurluğa alınmanızı talep edeceksiniz...

  Konuyla ilgili Danıştay kararı:

  Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
  BİRİNCİ DAİRE 2004 3 2003 170 13/01/2004

  KARAR METNİ
  DEVLET MEMURLARININ HÜKÜMLÜ BULUNDUKLARI DEVLET MEMURLUĞUNA ENGEL NİTELİK TAŞIMAYAN HAPİS CEZALARININ İNFAZI SÜRESİNDE GÖREVE DEVAMSIZLIKLARI NEDENİYLE MEMURİYETLERİNE SON VERİLEMEYECEĞİ, BU KİŞİLERİN SÖZÜ EDİLEN CEZALARININ İNFAZI SÜRESİNCE HASTALIK VE YILLIK İZİN KULLANABİLMELERİNE VE BUNA BAĞLI OLARAK MAAŞ ALABİLMELERİNE HUKUKEN OLANAK BULUNMADIĞI HK.<
  Devlet memurlarının, memuriyete engel nitelik taşımayan hapis cezalarının infazı süresinde, göreve devamsızlıkları nedeniyle memuriyetlerine son verilip verilemeyeceği, hastalık ve yıllık izin kullanıp kullanamayacakları ve buna bağlı olarak maaş alıp alamayacakları konularında düşülen duraksamanın giderilmesine ilişkin Başbakanlığın 19.11.2003 günlü, ? ve ? Genel Müdürlüğü 5219 sayılı yazısında aynen:
  "657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kamu personelinin, memuriyetine mani olmayan mahkumiyetinin infazı amacıyla, yıllık izin ve/veya hastalık izinlerini hapiste geçirmelerinin hukuken mümkün bulunup bulunmadığı, bu durumdaki personelin maaşlarını alıp alamayacağı ve cezanın infazının göreve gelmemek bakımından geçerli bir mazaret olarak kabul edilip edilmeyeceği hususlarında hasıl olan tereddüde dair Sağlık Bakanlığı'ndan alınan ilgi yazı ve eklerinin suretleri ilişikte gönderilmiştir.
  Danıştay Kanununun 23 üncü maddesine göre incelenerek görüşünüzün bildirilmesini arz ederim." denilmektedir.
  Söz konusu yazıya ekli Sağlık Bakanlığının 5.11.2003 günlü ve 146303 sayılı yazısında ise;
  "? İli Merkez ? No'lu ? Sağlık Ocağı Hizmetlisi ?'ın kesinleşmiş hapis cezasının infazının 17.04.2003 ile 24.09.2003 tarihleri arasında yapıldığı, adıgeçenin 14.07.2003 tarihi itibari ile hastalık raporu ve müteakiben 04.08.2003 tarihinden itibaren (20+20) 40 gün senelik izinlerini aldığı; bu izin ve rapor durumuna göre 15.09.2003 tarihinde görevine başlaması gerekir iken, hapiste olması sebebiyle başlamaması üzerine durumun tutanak ile tesbit olunduğu, 24.09.2003 tarihinde görevine başlayan adıgeçene, cezasının infazı sırasında maaşının tam olarak ödendiği belirtilerek, bu dönemin senelik ve hastalık izinli geçirilip geçirilemeyeceği; izinlerinin bitimi tarihi olan 15.09.2003 ile göreve başladığı 24.09.2003 tarihleri arasında kalan döneme ilişkin ne gibi bir işlem yapılacağı; infaz süresince ödenen maaşlarının geri alınıp alınmayacağı ve adıgeçenin görevine son verilip verilmeyeceği hususlarında ilgili valiliğin 07.10.2003 tarih ve 7931 sayılı yazıları ile Bakanlığımızdan görüş sorulmuştur.
  Bilindiği üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun da gözaltı ve tutukluluk halinde Devlet Memurunun hakları 141 inci maddede düzenlenmiş olmasına rağmen, memurun memuriyetine mani olmayan mahkumiyetin infazına dair herhangi bir düzenleme mevcut değildir. Bu itibarla adıgeçen sahıs hakkında gerek izinli ve raporlu olarak hapiste geçirdiği sürelere ve gerekse izinsiz olarak geçirdiği (9) günlük sürelerde yapılacak işlem konusunda tereddüt hasıl olmuştur.
  Konu ile ilgili belgeler ilişikte gönderilmiş olup, benzeri konularda bundan böyle esas alınmak üzere; Danıştay Kanunu'nun 23 üncü maddesinin (e) bendi gereğince Danıştay Başkanlığından istişari görüş sorularak neticeden Bakanlığımıza bilgi verilmesini arz ederim." denilmektedir.
  Dairemizce yapılan çağrı üzerine gelen Sağlık Bakanlığı 1 inci Hukuk Müşaviri ? ile Bakan Danışmanı ?'nin sözlü açıklamaları dinlendikten sonra konu incelenerek,
  Gereği Görüşülüp Düşünüldü :
  İstişari düşünce istemi, Devlet memurlarının, memuriyete engel nitelik taşımayan hapis cezalarının infazı süresinde; göreve devamsızlıkları nedeniyle memuriyetlerine son verilip verilemeyeceği, hastalık ve yıllık izin kullanıp kullanamayacakları ve buna bağlı olarak maaş alıp alamayacakları konularında düşülen duraksamanın giderilmesine ilişkin bulunmaktadır.
  657 sayılı Yasanın 48 inci maddesinde, Devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel ve özel şartlar belirlenmiş olup genel şartlar arasında, 4. bentte "Kamu haklarından mahrum bulunmamak", 5. bentte "Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak " şartları yer almıştır.
  Anılan Yasanın 98 inci maddesinde de "Devlet memurlarının;
  a) Bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması,
  b) Memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi,
  c) Memurluktan çekilmesi,
  ç) İstek, yaş haddi, malüllük ve sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması,
  d) Ölümü,
  hallerinde memurluğu sona erer" hükmüne yer verilmiştir.
  . Belirtilen hükümlere göre, ceza mahkemesince verilen bir mahkumiyet kararının Devlet memurluğuna engel nitelik taşımaması halinde, bu karar nedeniyle memurluğa alınma şartlarından birini kaybetmiş duruma düşmeyen bir Devlet memurunun, memuriyetine son verilemeyeceği açık olmakla birlikte, yukarıda sözü edilen nitelikte bir cezanın infazı süresince ilgili Devlet memurunun göreve devam edebilmesine fiilen imkan bulunmadığı da kuşkusuzdur. Devlet memurunun göreve gelmeme eylemi, 657 sayılı Yasanın 125 inci maddesinde çeşitli disiplin cezalarına konu edilmiş, özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek eyleminin aylıktan kesme cezası ile, özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek eyleminin kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile, özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek eyleminin ise Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır. Görüldüğü üzere, anılan disiplin cezalarının verilebilmesinin önşartını "özürsüz olarak göreve gelmemek" hususu oluşturmaktadır.
  Öte yandan, 657 sayılı Yasanın 94 üncü maddesinde de izinsiz veya kurumlarınca kabul edilen bir mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın memurun görevden çekilme isteğinde bulunmuş sayılacağı hükmü yer almaktadır.
  Devlet memurlarının haklarında verilen ve Devlet memurluğuna engel nitelik taşımayan hapis cezalarını idareye bildirerek bu cezanın infazı amacıyla cezaevine girmelerinin, göreve devamsızlıkları bakımından geçerli bir mazeret oluşturduğu özür hallerinin, anılan Yasanın 104 üncü maddesinde öngörülen mazeret iznine konu haller ile sınırlı bulunmadığı yargı kararlarıyla kabul edildiğinden, ilgili hakkında geçerli bir mazeretinin bulunmaması şartına dayanan disiplin cezası ile görevden çekilmiş sayılmaya ilişkin hükümlerin uygulanabilmesine hukuken olanak bulunmamaktadır.
  Bu durumda, Devlet memurluğuna engel nitelik taşımayan bir hapis cezasının infazı amacıyla cezaevine giren Devlet memuru hakkında, 657 sayılı Yasanın 94, 98 ve 125 inci maddeleri uyarınca işlem tesis edilebilmesi hukuken mümkün değildir.
  Öte yandan, bu durumdaki bir kişinin cezaevinde geçirdiği süre zarfında hukuki statüsünün belirlenmesi ve buna göre ilgilinin almış olduğu hastalık raporu ve yıllık izin günlerini cezanın infazı amacıyla cezaevinde geçireceği süre içinde kullanıp kullanamayacağının ve maaş alıp alamayacağının değerlendirilmesi gerekir.
  Bilindiği üzere, "kamu haklarından mahrum bulunmamak" şartı, 657 sayılı Yasanın 48 inci maddesinde, Devlet memurluğu için aranan genel şartlar arasında yer almaktadır. Türk Ceza Kanununun 20 nci maddesinde öngörülen "kamu hizmetlerinden yasaklılık cezası" (hidematı ammeden memnuiyet cezası), tamamlayıcı ve fer'i ceza niteliğindedir. Birçok suçda hürriyeti bağlayıcı cezaya ek olarak kanunda yer alan kamu hizmetlerinden yasaklılık cezası, müebbed ve geçici yasaklılık olarak iki çeşittir. Anılan Yasanın 31 inci maddesinde, "Beş seneden fazla ağır hapse mahkumiyet müebbeden ve üç seneden beş seneye kadar ağır hapse mahkumiyet hükmolunan cezaya müsavi bir müddetle hidematı ammeden memnuiyeti müstelzimdir." hükmü yer almaktadır.
  Kamu hizmetlerinden yasaklılık cezası, hükmün kesinleşmesi ile etkisini göstermeye başlamakla birlikte, Türk Ceza Kanununda bu cezanın, asli cezanın yanı sıra verilen ek bir ceza veya başka bir cezanın kanuni sonucu olarak öngörülmesi halinde, birlikte verildiği hürriyeti bağlayıcı cezanın infazının sona erdiği tarihten itibaren uygulanmaya başlayacağı kuşkusuzdur. Süreleri, hürriyeti bağlayıcı cezanın çekildiği veya mahkumiyetin sona erdiği günden başlamak üzere hesaplanan bu cezalar, bağlı ve kanuni sonucu oldukları hürriyeti bağlayıcı cezanın infazı sırasında da devam ederler. Cezanın infazından veya sona ermesinden sonra kullanılamayan bir hakkın cezanın infazı sırasında kullanılabileceğinin kabulü çelişki yaratacağından, infaz sırasında da kamu hizmetlerinden yasaklı bulunulduğunun kabulü zorunludur.
  Kamu hizmetlerinden müebbeden yasaklılıkta, memuriyet haklarını koruma, kullanma ve yeniden iktisap etme ehliyeti süresiz kaybedilmiş olmakta, geçici yasaklılıkta ise, koruma, kullanma ve yasaklılık süresince yeniden iktisap ehliyeti de kaybedilmiş olmakla beraber, yasaklılık süresinin bitiminden sonra yeniden iktisap ehliyeti geri dönmektedir.
  O halde, hürriyeti bağlayıcı bir cezanın infazı nedeniyle cezaevinde bulunan kişinin, infaz süresince kamu hizmetlerinden de yasaklı bulunduğu gözönüne alındığında bu durumdaki kişilerin infaz süresince Devlet memuru olmalarına veya Devlet memurluğu statüsünü sürdürebilmelerine hukuken olanak bulunmamaktadır.
  Belirtilen nedenle, Devlet memuru olup da memuriyetine son verilmesini gerektirmeyen bir hürriyeti bağlayıcı ceza ile mahkum olan bir kişinin, söz konusu cezanın infazı süresince memuriyet haklarını koruma ve kullanma ehliyetinin devam ettiğinin kabulü mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda olan Devlet memurunun hizmet ilişkisinin infaz süresince askıda olduğunun kabulüyle hükümlülük süresinin sona ermesinden sonra göreve iade suretiyle memuriyet statüsünü yeniden kazanması gerekmektedir ki bu da, memur hukukunun sonucu olan memur güvenliği ilkesinin bir gereğidir.
  Hürriyeti bağlayıcı bir cezanın infazı süresi içinde memur statüsünü taşımayan bir kişinin, yasalarla memurlara tanınan haklarından yararlanabilmesi olanaklı bulunmadığından, söz konusu kişinin belirtilen süre zarfında hastalık ve yıllık izin kullanabilmesi ve bu suretle kendisine aylık ödenebilmesi mümkün bulunmamaktadır.
  Açıklanan nedenlerle, Devlet memurlarının hükümlü bulundukları Devlet memurluğuna engel nitelik taşımayan hapis cezalarının infazı süresinde göreve devamsızlıkları nedeniyle memuriyetlerine son verilemeyeceği, bu kişilerin sözü edilen cezalarının infazı süresince hastalık ve yıllık izin kullanabilmelerine ve buna bağlı olarak maaş alabilmelerine hukuken olanak bulunmadığı sonucuna ulaşılarak dosyanın Danıştay Başkanlığına sunulmasına 13.1.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  (DAN-KAR-DER; SAYI:4)
  YÖ/ŞGK

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Oct 2010
  Nerede
  niğde
  İletiler
  5
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 10 Ay hapis cezası almış memur

  Sayın Kantaroncu,

  Bu detaylı örnek ve açıklamanız için teşekkürler çok fazla yaşanan bir olay değil ancak umarım benim durumumdakilerin işine yarar. İyi çalışmalar iyi günler.
  Konu vasfi_ozt tarafından (26-10-2010 Saat 14:44:17 ) de değiştirilmiştir.

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Nov 2010
  Nerede
  Karaman
  İletiler
  6
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 10 Ay hapis cezası almış memur

  sayın vasfi ozt arkadaşım senin yaşadığın bi benzerini bende yaşadım ast a müessir fiil suçundan 1 yıl ii halden 10 ay hapis cezası aldım bende memurum cezam kesinleşti memurluktan nasıl ayrılacam memurluk haklarımı askı ya almak isityorum ama hangi yasal maddeleri yazmam gerekiyor şimdiden t ederim bu konu ila bilgisi olan varsa paylaşırsa teşekkür ederim

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Oct 2010
  Nerede
  niğde
  İletiler
  5
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 10 Ay hapis cezası almış memur

  Sayın Savass bu konuda yazılı bır kanun uygulama vs. yok. Arastırdım ancak bırcok avukat dahı bılmıyor. Siz askeri personelseniz yapmanız gereken birşey yok diye biliyorum. Sivilseniz sadece bir dilekçe yetecek gibi görünüyor. Ancak her kurumun uygulaması farklı.

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Nov 2010
  Nerede
  Karaman
  İletiler
  6
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 10 Ay hapis cezası almış memur

  Sayın vasfi _ozt arkadaşım askeri personel deilim 2008 yılında kendi isteğim ile istifa ettim ve açıktan atama ile 657 ye tabi memur oldum.ve halen dewam etmekteyim anladığım kadarıyla çalıştığım kuruma sormam gerekiyor valiliğe bağlı bi kurumda çalışmaktayıım nasıl bi yol izleyeceğimi şaşırdım infaz günüm çok yaklaştı t ederim

 8. #7
  Kayıt Tarihi
  Jun 2008
  İletiler
  30
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 10 Ay hapis cezası almış memur

  2001 senesinde kıbrısta bir arkadaşım firar etmişti askerden memurdu kendisi geçmiş olsun diyelim dert işte

 9. #8
  Kayıt Tarihi
  Nov 2010
  Nerede
  Karaman
  İletiler
  6
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 10 Ay hapis cezası almış memur

  tam herşey düzeldi derken...kanunda belli madde yok yukarıdaki danıştay karaından başka

 10. #9
  Kayıt Tarihi
  May 2009
  İletiler
  1.184
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 10 Ay hapis cezası almış memur

  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda memurun memuriyetine engel olmayan mahkumiyetin infazına dair herhangi bir düzenleme yoktur. Ancak Danıştay örneğini sunduğum bir kararında sizin durumunuzda olanlar için yasal dayanakların 657 Sayılı DMK'nın 137. ve sonraki maddelerin hükümlerinin uygulanması gerektiğini belirtmiştir. Siz mahkumiyetinizin infazından önce kurumunuza Danıştay kararlarını da ekleyerek bir dilekçe yazın ve askı isteminde bulunun derim. Kurumunuz isteminizi dikkate almak zorunda. Reddederlerse 60 günde mahkemeye müracaat.

  Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
  ONİKİNCİ DAİRE 1999 1785 1997 3319 11/10/1999
  KARAR METNİ
  "TAKSİRLE ÖLÜME VE YARALAMAYA SEBEBİYET" SUÇUNDAN YARGILANMASI SONU-
  CUNDA 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILAN VE BU CEZANIN İNFAZI
  İÇİN CEZAEVİNDE BULUNAN DAVACININ, 657 SAYILI YASANIN 48/A-4 MADDESİN-
  DEKİ "KAMU HAKLARINDAN MAHRUM BULUNMAMAK" ŞARTINI KAYBETTİĞİNDEN BA-
  HİSLE AYNI YASANIN 98/B MADDESİ UYARINCA GÖREVİNE SON VERİLEMEYECEĞİ,
  BU DURUMDA 657 SAYILI YASANIN 137. MADDESİ VE DEVAMI HÜKÜMLERİ UYGU-
  LANARAK İŞLEM TESİS EDİLMESİ GEREKTİĞİ HK.<
  ... Sağlık Meslek Lisesinde memur olarak görev yapan davacı,
  657 sayılı Yasanın 98/b maddesi uyarınca görevine son verilmesine
  ilişkin 14.3.1997 günlü işlemin iptali ile yoksun kaldığı maaş ve öz-
  lük haklarının tarafına ödenmesi istemiyle dava açmıştır.
  Kayseri İdare Mahkemesinin 16.9.1997 günlü, ... sayılı kara-
  rıyla; davacının taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet vermek su-
  çundan dolayı ... Asliye Ceza Mahkemesinin 7.12.1995 günlü, ... sayı-
  lı kararıyla 1 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırıldığı, bu kararın
  kesinleşmesinden sonra cezanın infazı için 19.2.1997 tarihinde cezae-
  vine alınan davacının, 657 sayılı Yasanın 48/A-4 maddesinde öngörülen
  "Kamu haklarından mahrum olmamak" koşulunu kaybettiği gerekçesiyle
  dava konusu işlemin tesis edildiğinin anlaşıldığı, 657 sayılı Yasanın
  48/A-5 maddesinde,taksirli suçların madde kapsamı dışında tutulmuş ol-
  ması karşısında; taksirli bir suçtan mahkum olan davacının bu mahkumi-
  yetinin memurluğunun sona erdirilmesine sebep teşkil etmeyeceği açık
  ise de; aynı Yasanın 48/A-4 maddesinde, "kamu haklarından mahrum bu-
  lunmamak" şartını kaybetmesinin memurluğa engel haller arasında sa-
  yıldığı, Medeni Kanunun 357.maddesinde, "Bir sene veya daha ziyade
  hürriyeti salip bir ceza ile mahkum olan her reşit için bir vasi nas-
  bolunur." hükmünün yer aldığı, bu durumda bir yıldan fazla hapis ceza-
  sına mahkum edilen ve cezasının infazı için cezaevine alınan davacının
  mahkumiyeti süresince medeni hakları kullanma bakımından ehliyetsiz
  durumda olup vesayet altında bulunduğu ve bu durumdaki bir kimsenin
  kamu gücü ve yetkisi kullanılmak suretiyle yerine getirilen memurluk
  görevini yürütmesinin de düşünülemiyeceği, bu nedenle kamu haklarından
  mahrum olan davacının görevine son verilmesinde hukuka aykırılık bu-
  lunmadığı, ayrıca hukuka uygunluğu mahkeme kararıyla saptanan idari
  işlem nedeniyle davacının herhangi bir zarara da uğraması söz konusu
  olamayacağından özlük haklarının iadesi ve maddi tazminat isteminin de
  reddi gerekeceği gerekçesiyle dava reddedilmiştir.
  Davacı, taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet verme suçundan
  dolayı aldığı ceza sonucunda altı ay beş gün cezaevinde kaldığını, 657
  sayılı Yasanın 48/A-5 maddesi uyarınca taksirli suçlar nedeniyle göre-
  vine son verilemeyeceğini, Medeni Kanunun 357.maddesi uyarınca getiri-
  len vesayetin ancak hapiste geçen süreyle sınırlı olduğunu öne sürmek-
  te ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını iste-
  mektedir.
  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Görevden Uzaklaştırma"
  başlıklı 137. maddesinde " Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmet-
  lerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca gö-
  rülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir."
  hükmüne yer verilmiş, 140.maddede de, haklarında mahkemelerce cezai
  kovuşturma yapılan Devlet memurlarının görevinden uzaklaştırılabilece-
  ği ve 145.maddenin 2.fıkrasında da, bir ceza kovuşturması icabından
  olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amirin ilgilinin
  durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkın-
  da bir karar vereceği ve ilgiliye de yazı ile tebliğ edeceği hükme
  bağlanmıştır.
  Olayda; ... Sağlık Meslek Lisesinde memur olan davacının, "tak-
  sirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet" suçundan dolayı yargılanması so-
  nucunda 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırıldığı ve bu cezanın in-
  fazı için 19.2.1997 tarihinden itibaren cezaevinde bulunacağını aynı
  günlü dilekçeyle idareye bildirdiği, bunun üzerine, 657 sayılı Yasanın
  48/A-4 maddesindeki şartı kaybettiğinden bahisle aynı Yasanın 98/b.
  maddesi uyarınca 14.3.1997 günlü onayla davacının görevine son veril-
  diği dosyanın incelenmesinden anlaşılmıştır.
  Bu durumda, hakkında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan,
  herhangi bir suçtan tutuklanan ya da gözaltına alınan memurlar hakkın-
  da uygulanacak işlemler 657 sayılı Yasanın 137. maddesi ve devamında
  düzenlenmiş olup, davacının da taksirli suç nedeniyle yargılanması ve
  bunun sonucunda aldığı 1 yıl 3 aylık hapis cezasının infazı aşamasında
  hakkında yukarıda bahsi geçen hükümler uyarınca işlem tesis edilmesi
  ve cezanın infazından sonra görevine iade edilmesi gerekirken 657 sa-
  yılı Yasanın 48/A-4. maddesindeki şartı taşımadığından bahisle aynı
  Yasanın 98/b maddesi uyarınca görevine son verilmesine ilişkin işlemde
  hukuka uyarlık görülmemiştir.
  Öte yandan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinin
  A/4. fıkrasında; "kamu haklarından mahrum bulunmamak" koşulunun Devlet
  memurluğuna alınmada aranan genel şartlar arasında olduğu belirtilmiş
  ise de; dava konusu işlemin tesisine neden olan mahkumiyete ilişkin
  ceza mahkemesi kararında, davacının kamu haklarından mahrumiyetine da-
  ir ayrı bir hüküm bulunmayıp, temyize konu mahkeme kararında sözü edi-
  len medeni hakları kullanma bakımından getirilen kısıtlama, cezanın
  süresi ile sınırlıdır. Daha sonra böyle bir sınırlama kalmadığından
  kararın gerekçesinde bu yönden de isabet görülmemiştir.
  Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle,
  Kayseri İdare Mahkemesince verilen 16.9.1997 günlü, ... sayılı kararın
  2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1/b fıkrası
  uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3.
  fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar gözetilerek yeniden
  bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine
  karar verildi. BŞ/ES

 11. #10
  Kayıt Tarihi
  Nov 2010
  Nerede
  Karaman
  İletiler
  6
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 10 Ay hapis cezası almış memur

  sayın Çobanoğlu arkdaşım verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederim.sormak isteğim ayrı bi soru ise olay tarihi 02.05.2005.acaba bu 10 ayın kaç da kaçını yatarım bazı yerlerde 2/1 bazı yerde ise 5/2 si ve her ay için 6 gün indirim yapılır diyor konu ile bilgisi olan arkdaşlar bilgi veririse teşekkür ederim

+ Konuyu Yanıtla
1 / 2 Sayfa 12 SonSon

Benzer Konular :

 1. Ceza almış,emekli olmuş memur emeklilik ikramiyesi
  Yazan: varanos Forum: Sosyal Güvenlik Hukuku
  Yanıt: 42
  Son İleti: 30-06-2017, 16:36:47
 2. 1 yıl üç ay hapis cezası memur olmaya engel mi?
  Yazan: imparatorati Forum: İdare Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 06-12-2014, 20:28:28
 3. Yanıt: 98
  Son İleti: 18-03-2009, 13:25:35
 4. Yanıt: 68
  Son İleti: 18-09-2008, 22:08:08
 5. Yanıt: 1
  Son İleti: 05-09-2008, 13:13:42

Bu sayfada bulunan kavramlar:

bir devlet memuru 5 ay hapis alirsa memurlugu bitermi

http:www.hukuki.netshowthread.php80711-10-Ay-hapis-cezasi-almis-memur

tutuklanan memurun durumu

memur hapis cezası alırsa

cezaevine giren memurun durumu

memurun hapis cezası alması

memurun cezaevine girmesi

görevi basindaki memurun cezaevine girmesi

öğretmen hapis cezası alırsa ne olur

memurun hapse girmesi

2o11 memurun 25 ay ceza almasımemur basit yaralamadan ceza alirsahapis cezası alan memurun durumuhapse giren öğretmen maaşhapis cezası sonrası memuriyethapis cezası alan memurun maaşı657 devlet memurları ceza evine düşerse işten atılır mıhapse giren memur işten atılır mımemur tutuklanırsa25 ay hasip ceza alan ogretmen olabilurmiMemur ne kadar tutuklu kalirsa işten atılırmemurlarda hapis cezasi alirsa memurlugu ne olurmemur kaç ay hapis cezası alırsaceza evine girenin maaşıcezaevi sonrası memuriyet
Forum

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  Hukuk Blog |  2018 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi | 
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2018 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
Hukuki.Net sunucusu yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN teknolojisi kullanmaktadır.
Reklam Alanları: Sitenin 2018 yılı reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.