İyi çalışmalar ben Kasım 2008 den beri sözleşmeli öğretmenim. Şubat 2010 Eş durumundan eşimin yanına geldim ve şimdi de Haziran 2010 atamasında kadrolu olarak Mardin'e atandım. Sözleşmeli çalışırken Adaylık Hazırlayıcı Eğitimi Kursu ve Adaylık Temel Eğitimi Kursu'nu 30/05/2009 itibariyle başarılı olarak bitirmiş durumdayım. Sorum şu olacaktı Haziran 15'te kadrolu olarak göreve başladıktan sonra Ağustos 2010 Eş durumu özrüne başvurabilecek miyim? Başvurabilmek için yapmam gereken nedir? Danıştay ikinci dairesinin almış olduğu Nisan 2009 tarihindeki kararı öne sürerek eş durumuna başvurabilmem mümkün mü?

danıştay sayfasında kararı bulmak için yaptığım araştırmada


Dosyaya Ait Bilgiler
Dairesi İKİNCİ DAİRE
Davacılar EĞİTİM SEN.
Davalılar MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB)
Genel Evrak Yıl - No 2009-5841
Esas Yıl - No 2009-249
Davanın Türü İPTAL DAVASI(1.DERECE)
Davanın Konusu NAKİL-YER DEĞİŞTİRME

Geldiği Yer BOŞ
Geldiği Yer Esas Yıl - No -
Geldiği Yer Karar Yıl - No -
Geldiği Yer Temyiz Yıl - No -
Bölgeden Gönderme Tarihi
Daireye Geliş Tarihi 20/01/2009

İstem YOK
İstem Sonucu -
YD ile ilgili İstem VAR
YD ile ilgili İstem Sonucu YD KALDIRMA RET

İDDK İtiraz No 2009 781
İDDK İtiraz Sonucu İTİRAZ RET
YD İtiraz ile ilgili İstem VAR

Dosyanın Son Aşaması Tekemmülde

Karar Sonucu
Karar Tarihi
Karar Yıl - No


şeklinde böyle bir dosyanın var olduğunu gördüm. çeşitli internet sitelerinde de

DANIŞTAY İKİNCİ DAİRESİNDEN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI
T.C.DANIŞTAY İKİNCİ DAİRESİ
DOSYA NO: 2009/249
DAVACI: EĞİTİM SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)
DAVALI: T.C Milli Eğitim Bakanlığı
KONU: 2009 yılı Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu
2009 yılı Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzuna karşı, Eğitim Sen tarafından açılan davada, Danıştay İkinci Dairesi 2009/249 esas sayılı dosyada yürütmenin durdurulması kararı verdi.
Kılavuzda Öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değiştirmelerinde 1 yıl bekleme koşulu getiren 6. maddesinin 1. fıkrasında yer alan açıktan ve kurumlar arası yeniden atanma kapsamındaki öğretmenlerin “… göreve başlama tarihi itibariyle en az bir yıl çalışmış olan” ibaresinin sağlık ve eş durumu özürleri yönünden yürütmenin durdurulmasına, öğrenim özrü durumundan ise yürütmenin durdurulması istemimizin reddine karar verdi.
Kararın hüküm bölümü şöyledir:
“Açıklanan nedenlerle, dava konusu kılavuzun 2.1 maddesi ve 6. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “… göreve başlama tarihi itibarıyla en az bir yıl çalışmış olan” ibaresinin, açıktan ve kurumlar arası yeniden atama biçimiyle öğretmenliğe atananların öğrenim özrü yönünden 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27/2. maddesinde öngörülen koşullar gerçekleşmemiş olduğundan yürütmenin durdurulması isteminin reddine, 6. maddenin 1. fıkrasına yer alan “… göreve başlama tarihi itibarıyla en az bir yıl çalışmış olan” ibaresinin, açıktan ve kurumlar arası yeniden atama biçimiyle öğretmenliğe atananların sağlık ve eş durumu özrü yönünden 2577 sayılı Kanunun anılan maddesinde öngörülen koşullar gerçekleşmiş olduğundan yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne, 14.4.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi."
Bu durumda söz konusu bir yıl bekleme koşulu yüzünden sağlık ve eş durumu özürlerinden başvuramamış öğretmenlerin hakları verilecek, bundan böyle bu sınırlama söz konusu olamayacağından bir yılı beklemeksizin sağlık ve eş durumu özürlerinden yer değiştirme başvurusu yapılabilecek ve sonraki kılavuzlara da bu yönlü bir hüküm konulamayacaktır.
KILAVUZUN İLGİLİ HÜKMÜ
6. ÖZÜR DURUMU ÇEŞİTLERİ
Öğretmenlikte ve Devlet memurluğunda adaylığı kaldırılanlar ile göreve başlama tarihi itibarıyla en az bir yıl çalışmış olan açıktan ve kurumlar arası atama biçimiyle atanan kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler özür durumlarından dolayı yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.şeklinde açıklamalar da buldum ama yeni atama ve yer değiştirme kılavuzunda bununla ilgili hiç bir değişiklik yok
ben buna rağmen danıştayın bu kararına ulaşıp dilekçe yazıp da ağustos 2010 eş durumuna yetişebilir miyim??
lütfen cevap verin bana