+ Konuyu Yanıtla
1 den 8´e kadar toplam 8 ileti bulundu.

Konu: Web Sitesi Zorunluluğu Getiren Yeni Türk Ticaret Kanun Tasarısı

Web Sitesi Zorunluluğu Getiren Yeni Türk Ticaret Kanun Tasarısı
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Oct 2009
  Nerede
  Eskişehir
  İletiler
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Arrow Web Sitesi Zorunluluğu Getiren Yeni Türk Ticaret Kanun Tasarısı

  Yeni Türk Ticaret Kanunu'na göre 1 milyon civarındaki şirket web sitesini kurmak zorunda. Firmaların kendi adlarına internette isim tescili ve web alanı (hosting) hizmeti almaları gerekmektedir. Yeni yasanın yürürlüğe konulmasına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan 1535 maddelik tasarı mecliste kabul edildi. Bir takım eksikliklerinde giderilmesiyle birlikte kanunlaşarak yürürlüğe girecek olan tasarı pek çok şeyi değiştirecek.

  1535 maddelik tasarının yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde internet sitesini oluşturmayan şirket yöneticileri, 6 aya kadar hapis ve 300 güne kadar adli para cezasına çarptırılacak.

  Firmaların, yeni yasal düzenlemeler neticesinde getirilen hukuki yaptırımlara tabi olmamak amacıyla isim tescili ve web alanı (hosting) başvurusunda bulunmaları zorunlu oldu.  Kanun Tasarısının İlgili Bölümü

  D) Elektronik işlemler ve bilgi toplumu hizmetleri

  I - İnternet sitesi

  Madde 1524 -

  1.

  (1) Her sermaye şirketi bir internet sitesi açmaya ve bu sitenin açıkça belirlenmiş bir bölümünü, sayılacak içerik ile sınırlı olmamak üzere, şirketçe kanunen yapması gereken ilânlara, paysahipleri veya ortakları açısından önem taşıyan açıklamalara; yönetim ve müdürler kurulu ile genel kurul toplantılarının hazırlıklarına; anılan kurulların yapılmasına ilişkin bilgilere; ortaklara ve paysahiplerine sunulması gereken belgelerin yayımlanmasına; bu kurullara ait olanlar da dâhil olmak üzere her türlü çağrıya; oy verme, şeffaflık ve kamuyu aydınlatma yönünden zorunlu ve bilgi toplumu bağlamında yararlı görülen tüm hizmetlerin ve bilgilerin sunulmasına; bilgi almaya yönelik sorulara, cevaplara ve benzeri diğer işlemler ile bu Kanunda ve diğer kanunlarda paysahiplerinin veya ortakların aydınlatılmasının öngörüldüğü konulara özgülemek zorundadır. Ayrıca, finansal tablolar, bunların dipnotları, ekleri, yönetim kurulunun yıllık raporu dâhil, hesap durumlarına, ara finansal tablolara, yönetim kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ne oranda uyulduğuna ilişkin yıllık değerlendirme açıklamasına; denetçinin, özel denetçinin, işlem denetçilerinin raporlarına ve yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedikleri pay sahiplerini ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin olarak, şirketin cevapları ve bildirimleri ve diğer ilgili hususlar şirketin internet sitesinde yayınlanır. Bu hükümdeki yükümlülüğe uymama, kanuna aykırılığın ve yönetim kurulunun görevini yerine getirmemesinin bütün hukukî sonuçlarını doğurur. Ceza hükümleri saklıdır. Finansal tabloları ile her türlü rapor üç yıl sitede kalır.
  2.

  (2) İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış kısmının ticaret siciline kaydı da dâhil olmak üzere, bu maddenin amaçlarına özgülenmiş bulunan bu kısmının herkese açık nitelik taşıdığı, burada yer alan mesajlar ile bilgilerin ilgililere yönlendirilmiş açıklamalar ve hukukî iradeler olduğu, sitenin bu kısmına erişiminin usul ve esasları ile ilgili diğer hususlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir yönetmelikle düzenlenir.
  3.

  (3) İnternet sitesinin bu maddenin amaçlarına özgülenmiş kısmında yayımlanan içeriğin başına tarih ve parantez içinde “yönlendirilmiş mesaj” ibaresi konulur. Bu ibareli mesaj ancak Kanuna ve ikinci fıkrada anılan yönetmeliğe uyulmak suretiyle değiştirilebilir. Tahsis edilen kısımda yer alan bir mesajın yönlendirildiği karinedir.
  4.

  (4) Bu Kanun ve ilgili diğer kanunlarda veya idarî düzenlemelerde daha uzun bir süre öngörülmedikçe, şirketin internet sitesine konulan bir içerik, üzerinde bulunan tarihten itibaren en az altı ay süreyle internet sitesinde kalır; aksi hâlde konulmamış sayılır.
  5.

  (5) Yönlendirilmiş mesajların basılı şekilleri 82 nci madde uyarınca ayrıca saklanır. İnternet sitesinde yer alacak bilgiler metin hâline getirilip şirket yönetimince tarih ve saati gösterilerek noterlikçe onaylı bir deftere sıra numarasına göre yazılır veya yapıştırılır. Daha sonra sitede yayınlanan bilgilerde bir değişiklik yapılırsa, değişikliğe ilişkin olarak yukarıdaki işlem tekrarlanır.

  II - Beyanlar, belgeler ve senetler

  Madde 1525 -

  1.

  (1) Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlene-bilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder.

  III - Güvenli elektronik imza

  Madde 1526 -

  1.

  (1) Poliçe, bono, çek, makbuz senedi, varant ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler güvenli elektronik imza ile düzenlenemez. Bu senetlere ilişkin kabul, aval ve ciro gibi senet üzerinde gerçekleştirilen işlemler güvenli elektronik imza ile yapılamaz.
  2.

  (2) Konişmentonun, taşıma senedinin ve sigorta poliçesinin imzası elle, faksimile baskı, zımba, ıstampa, sembol şeklinde mekanik veya elektronik herhangi bir araçla da atılabilir. Düzenlendikleri ülke kanunlarının izin verdiği ölçüde bu senetlerde yer alacak kayıtlar el yazısı, telgraf, teleks, faks ve elektronik diğer araçlarla yazılabilir, oluşturulabilir, gönderilebilir.

  IV - Elektronik ortamda yönetim kurulu ve genel kurul

  1. Genel olarak

  Madde 1527 -

  1.

  (1) Sermaye şirketlerinde müdürler kurulu ve yönetim kurulu üyelerinin, öngörülen belirli durumlarda, kurul toplantılarına görüntü ve ses aktarılması yoluyla katılabilmeleri ve oy vermeleri esas sözleşme veya şirket sözleşmesiyle düzenlenebilir.
  2.

  (2) Kollektif, komandit, limited ve sermayesi paylara bölünmüş şirketlerde, şirket sözleşmesinde ve esas sözleşmede öngörülerek elektronik ortamda ortaklar kuruluna ve genel kurula katılma, öneride bulunma ve oy verme, fizikî katılımın, öneride bulunmanın ve oy vermenin bütün hukukî sonuçlarını doğurur.
  3.

  (3) Birinci ve ikinci fıkrada öngörülen hâllerde, elektronik ortamda oy kullanabilmek için, şirketin bu amaca özgülenmiş bir internet sitesine sahip olması, ortağın bu yolda istemde bulunması, elektronik ortam araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin bir teknik raporla ispatlanıp bu raporun tescil ve ilân edilmesi ve oy kullananların kimliklerinin saklanması şarttır.
  4.

  (4) Birinci ve ikinci fıkrada anılan şirketlerde esas sözleşme veya şirket sözleşmesi gereği şirket yönetimi, bu yolla oy kullanmanın bütün şartlarını gerçekleştirir ve ortağa gerekli bütün araçları sağlar.
  5.

  (5) Anonim şirketlerde genel kurullara elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fizikî katılmanın ve oy vermenin bütün hukukî sonuçlarını doğurur. Bu hükmün uygulanması esasları bir tüzük ile düzenlenir. Tüzükte, genel kurula elektronik ortamda katılmaya ve oy vermeye ilişkin esas sözleşme hükmünün örneği yer alır. Anonim şirketler tüzükten aynen aktarılacak olan bu hükümde değişiklik yapamazlar. Tüzük ayrıca oyun gerçek sahibi veya temsilcisi tarafından kullanılmasını sağlayan kurallar ile 407 nci maddenin üçüncü fıkrasında öngörülen komiserlerin bu hususa ilişkin yetkilerini içerir. Bu tüzüğün yürürlüğe girmesi ile birlikte genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin uygulanması pay senetleri borsaya kote edilmiş şirketlerde zorunlu hâle gelir.
  6.

  (6) Birinci ilâ dördüncü fıkra hükümleri çerçevesinde oyun gerçek sahibi tarafından kullanılmasına ve uygulamaya ilişkin kurallar ile paysahibinin temsilcisine internet sitesi aracılığıyla talimat vermesi esas ve usulleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

  2. Uygulama kuralları

  Madde 1528 - (1) Elektronik ortamı kullanmak isteyen ortaklar, paysahipleri ve yönetim kurulu üyeleri e-posta adreslerini şirkete bildirirler.


  Arkadaşlar bunu okudum ama tam kavrayamadım. Basit bir şekilde açıklayabilecek var mı?

  Kurulacak olan web sitesinde nelerin olması zorunlu nelerin olması yasak?


  Bu yasa hala tasarımı en son hangi tarihe kdr siteyi hazır etmemiz gerek? (ceza almamak için)

  Domain ve ya hostinge yönelik nasıl davranılmalı?
  (bir tarafta free hostingler free domainler mevcut bir taraftada ücretli hatta belge zorunluluğu olan .com.tr gibi domainler pahalı hostingler mevcut)

  Siteyi herhangi bir şahsa ve ya firmaya yaptırabilirmiyiz? (yoksa milletvekillerinden birinin webtasarım firması fln mı varmış )

  Ben webtasarım yapabilecek yetiye sahibim ancak fatura kesebilecek yetiye sahip değilim. Ücret karşılığı webtasarım işi yapmamda bir sakınca olur mu? (Freelancer olarak)


  Cevaplayabilirseniz çok memnun olurum sorumlarım devam edebilir  Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)

  Hukuki NET Güncel Haber

  Web Sitesi Zorunluluğu Getiren Yeni Türk Ticaret Kanun Tasarısı konulu yargıtay kararı ara
  Web Sitesi Zorunluluğu Getiren Yeni Türk Ticaret Kanun Tasarısı konulu hukuk haber
  Konu cerkiner tarafından (02-11-2009 Saat 20:07:00 ) de değiştirilmiştir. Sebep: Okunaklı hale getirme.

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Oct 2007
  Nerede
  istanbul
  İletiler
  159
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Web Sitesi Zorunluluğu Getiren Yeni Türk Ticaret Kanun Tasarısı

  Merhaba

  Her firma yada tüzel kişilerin egerki aktıf olarak sektörde iş yapıyorsa web saydasına sahıp olmak zorunda keza web sayfasında ötürü firma lar ünvanları marka tescil ile korumak zorunda nedeni ise bir firma sadece bir sektörde olsun adı kullanılıp aynı sektörde faaliyet göstermesin diye.
  Milletvekili olan birinin web tasarım firması yoktur merak etmeyin.
  Domain almak basit 15/20 tl arası degısıyor fiyatları.
  Web tasarım yaptırmanızı zorunlu nasılkı posta adresınız var ptt de sizlerin adreside web siteniz olacak.
  Konu beytrap tarafından (06-12-2009 Saat 13:58:08 ) de değiştirilmiştir. Sebep: kelime hatası

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Aug 2010
  Nerede
  mersin
  İletiler
  1
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Web Sitesi Zorunluluğu Getiren Yeni Türk Ticaret Kanun Tasarısı

  Bu yasa tasarısı meclisten geçip yasa oldu mu acaba, bir türlü bulamadım bununla ilgili maddeyi.

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Oct 2008
  Nerede
  Moskova
  İletiler
  1.566
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Web Sitesi Zorunluluğu Getiren Yeni Türk Ticaret Kanun Tasarısı

  Bu sene yasalaşması çok zor. Ayrıca bu web sitesi sonra firmaların başını çok ağrıtacak. Maliye çoktan e tebliğ ile ilgili yasayı çıkarttı. Email adresinize bir mesaj gelecek 1.000.000 TL ceza yediniz diye ve bu tebligat geçerli olacak. İtiraz süreniz mailin geldiği günden başlayacak.

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Mar 2010
  Nerede
  İstanbul
  İletiler
  10
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Web Sitesi Zorunluluğu Getiren Yeni Türk Ticaret Kanun Tasarısı

  Kanuna Uygun Web Sitesi, 14 Ocak 2011 tarihinde TBMM de büyük çoğunlukla kabul edilen Yeni Türk Ticaret Kanunu nedeniyle oluşan bir terimdir. Kabul edilen bu yeni kanun tasarısı, tüm sermaye şirketlerinin web sitesi olmasını zorunlu kılmaktadır.

  Kanu hakkında detaylı bilgiye www.acibademmedya.com adresinden ulaşabilirsiniz.

  http://www.acibademmedya.com/kanuna-...b-sitesi-nedir

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Jun 2009
  Nerede
  Kocaeli
  İletiler
  8.172
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Web Sitesi Zorunluluğu Getiren Yeni Türk Ticaret Kanun Tasarısı

  Castle;431947Kanu hakkında detaylı bilgiye [url
  Alıntı Castle;431947Kanu hakkında detaylı bilgiye [url rumuzlu üyeden alıntı
  www.acibademmedya.com[/url] adresinden
  sonu gov.tr ile biten bir sitede var mı bu? Zira verdiğiniz linkte bu zorunluluğa ait ne bir kanun maddesi ne resmi gazete sayısı numarası hiç bir şey yok. Bazı uyanıkların web sitesi yapacağız diye şirket sahiplerini yolma teşebbüslerinden başka bir şeye rastlamadım ben şimdiye kadar bu konuda.

 8. #7
  Kayıt Tarihi
  Mar 2010
  Nerede
  İstanbul
  İletiler
  10
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Web Sitesi Zorunluluğu Getiren Yeni Türk Ticaret Kanun Tasarısı

  Merhaba,

  http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6102.html adresinde bulunan kanun maddeleri arasında, içinde internet sitesi kelimesi geçen tüm metinleri Acıbadem Medya adresinde bulabilirsiniz.

  Ayrıca kısaca bilgi almak isterseniz web tasarım kanunu kısa bilgi

  Yada Kanunu ile ilgili bir özet isterseniz Kanuna uygun web sitesi

 9. #8
  Kayıt Tarihi
  Mar 2009
  İletiler
  5
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Web Sitesi Zorunluluğu Getiren Yeni Türk Ticaret Kanun Tasarısı

  temmuz 2014 yılına kadar uzatıldığı söyleniyor. bu tarihe kadar mı yaptırmak zorundayız yoksa bu tarihten sonra süre verecekler mi bu iş iyice uzadı.

  bir de şahıs şirketlerine zorunlu olacakmış sanırım.

  http://www.bilgikurumsal.com/zorunlu...si-yasasi.html adresinde yazan 1524. maddede fiş kesen herkesin olması lazım denilmiş.

+ Konuyu Yanıtla

Benzer Konular :

 1. Yanıt: 0
  Son İleti: 08-04-2011, 03:00:06
 2. Yanıt: 0
  Son İleti: 05-04-2011, 22:10:08
 3. Yanıt: 0
  Son İleti: 12-12-2010, 19:53:07
 4. Türk Ticaret Kanunu tasarısı
  Yazan: ikandemir Forum: Ticaret Hukuku
  Yanıt: 4
  Son İleti: 28-04-2009, 05:17:28
 5. Yeni Vatandaşlık Kanun Tasarısı
  Yazan: hasmet genceli Forum: Vatandaşlık Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 20-01-2009, 15:33:49

Bu sayfada bulunan kavramlar:

ltd şti web sitesi zorunluluğu

web sitesi zorunluluğu getiren yeni türk ticaret kanun tasarısı

Forum

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  Hukuk Blog |  2018 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  Afternic | 
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2018 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
Hukuki.Net sunucusu yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN teknolojisi kullanmaktadır.
Reklam Alanları: Sitenin 2018 yılı reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.