Tapu Sicilinde kuruluş belgeleri arasında 01.12.1992 tarihli yönetim planı olan
126 dubleks konuttan oluşan Site Paydaşları,böyle bir planın mevcudiyetinden ve içeriğinden haberdar olmadıklarından,site yönetimini KMK.nun zorunlu hü-
kümlerine dikkate etmeden ve tüm malikleri bağlayan bir karar almadan şahsi
yorum ve görüşlere göre,28.06.2009 tarihinde yapılan genel kurul toplantısı
dahil,yasa ve site yönetim planı hükümleri dışında yapmışlardır.
Bugüne kadar hiç bir değişikliğe uğramıyan ve İlgili Müdürlükten 14.08.2009 tarihinde temin edilen Yönetim Planında,yıllık olağan Genel Kurul Toplantıları-
nın Ocak ve Eylul aylarının ilk on günü içinde yapılması belirtilmiş olmasına rağmen bu yıla kadar tüm olagan toplantılar yılın Haziran veya Temmuz aylarında yapılagelmiş ve yaklaşık 30 kat malikinin bizzat ve 30-35 temsilen paydaş katılımları ile yapılan toplantılarda oluşturulan sözde yönetim kurulları
ve yasal dayanaktan yoksun kararlar alınmıştır.Örneğin,Y.Planında yönetici ve
Denetçi tayin olunması zorunlu bir hüküm iken,paydaşların beşte dört çoğunluk
la alımış bir karar olmadığı halde üç kişilik Yönetim ve bazen üç ve bazen iki
malikten oluşan Denetim kurulları tayin edilmiştir.Bir site paydaşı mevcut du-
rumu mahalli sulh hukuk mahkemesine dava açmak suretiyle intikal ettirmiş,
site yönetim planında belirtilen tarihler dışında ve bazı paydaşların katılımı
ile yapılan yasa dışı sözde Site Genel Kurul toplantılarının ve alınan(ibra Karar-
ları dahil)alınan tüm kararların yok ve mutlak butlan kabul edilerek iptal edil-
mesi ve geçmiş yıllara ait tüm işlem ve tasarrufların bilirkişilerce incelenerek
her faaliyet dönemindeki işlemlerin mahkemece ibra edilmesi talebinde bulun-
muştur.Konu ile ilgili görüşlerle birlikte yargıtayca alınmış bir kararın mevcut
olması halinde bilgi edinmeme imkan verilmesini istirham ederim.3.10.2009