+ Konuyu Yanıtla
2 / 2 Sayfa İlkİlk 12
11 den 20´e kadar toplam 20 ileti bulundu.
 1. #11
  Kayıt Tarihi
  Apr 2007
  İletiler
  47
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Ev satan sonraki elektrik su faturalarından sorumlu olur mu?

  bu karar tartışmayı bitirir...  Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)

  Hukuki NET Güncel Haber

  Ev satan, sonraki elektrik su faturalarından sorumlu olur mu? konulu yargıtay kararı ara
  Ev satan, sonraki elektrik su faturalarından sorumlu olur mu? konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #12
  Kayıt Tarihi
  Sep 2006
  Nerede
  ist
  İletiler
  344
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Ev satan, sonraki elektrik su faturalarından sorumlu olur mu?

  T.C.
  YARGITAY
  3. HUKUK DAİRESİ
  E. 2004/5997
  K. 2004/6790
  T. 14.6.2004
  • BAŞKASINA AİT BORCU ÖDEMEK ( Davacının Davalı Kurumun Dürüstlük Kuralı Dışı Davranışı Sonucu İstemeyerek Kiracısına Ait Elektrik Borcunu - Ödediği Meblağı Geri İsteyebileceği )
  • ELEKTRİK BORCU ( Davacının Davalı Kurumun Dürüstlük Kuralı Dışı Davranışı Sonucu Kiracısına Ait Elektrik Borcunu İstemeyerek Ödemesi - Ödediği Meblağı Geri İsteyebileceği )
  • SÖZLEŞME YAPILMASININ ZORUNLU KILINDIĞI DURUMLAR ( Elektrik Abone Sözleşmesi - Bir Başkasının Borcunu Ödeme Şartına Bağlanmasının Dürüstlük Kuralına Aykırı Düşeceği )
  • ELEKTRİK ABONE SÖZLEŞMESİ ( Bir Başkasının Borcunu Ödeme Şartına Bağlanmasının Dürüstlük Kuralına Aykırı Düşeceği - Ödenen Meblağın Sebepsiz Zenginleşme Yolu İle Geri Verilmesinin Dava Edilebileceği )
  • SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Elektrik Abone Sözleşmesinin Bir Başkasının Borcunu Ödeme Şartına Bağlanması - Dürüstlük Kuralına Aykırı Düşeceği/Bu Yol İle Geri Verilmesinin Dava Edilebileceği )
  818/m.61,62
  ÖZET : Kural olarak borçlu olmadığı şeyi rızasıyla ifa eden kimse ancak bu ifanın hataen yapıldığını kanıtlaması koşuluyla iadesini isteyebilir. Somut olayda ise davacı davalı kuruma dava dışı üçüncü kişinin borcunu davalının dürüstlük kuralı dışı davranışı sonucu ödemiş olması bu kuralın istisnası teşkil eder. Bunun sonucu olarak da davacı ödediği meblağı geri isteyebilir.
  DAVA : Dava dilekçesinde 1.043.470.000 lira alacağın faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
  KARAR : I ) İDDİA, SAVUNMA VE YEREL MAHKEME KARARININ ÖZETİ:
  Davacı, kiracısına ait elektrik borcunu ( istemeyerek ) ödemek zorunda kaldığını iddia ederek sözü edilen bedelin tahsilini istemiş, davalı taraf; davacının kendi kiracısı olan eski aboneye karşı rücu davası açabileceğini savunmuş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı kurum tarafından temyiz edilmiştir.
  II ) YASAL DAYANAKLAR
  Borçlu olmadığı şeyi rızasıyla ifa eden kişi, ancak yanılarak bu ifada bulunduğunu ispat ederse, iadeyi sağlayabilir. ( BK. mad. 62 ).
  Borç olmadan ifa edilen şeyin hata ile ifa şartı gerçekleşmediği takdirde BK. mad. 62 uyarınca geri istenemediği durumlarda BK. mad. 61 uyarınca da iade talep edilemez. O halde:
  BK. mad. 62'ye göre, istirdat ancak borçlu bulunulmayan bir şeyin iradi olarak tediyesi ( ifası ) halinde hataya tabi kılınmıştır. İradı olmayan bir tediye, hatta edada bulunan kimse edada bulunduğu zaman borcun olmadığını bilse bile, istirdat edilebilir ( Andreas von Tuhr: Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı, c.1-2, çev. Cevat Edege, Ank. 1983, sh. 425; Oğuzman Kemal/Öz, Turgut: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, İst. 1995, sh, 719; Öz Turgut; Öğreti ve Uygulamada Sebepsiz Zenginleşme, İst. 1990, sh. 91 vd; Reisoğlu Seza: Sebepsiz iktisap Davasının Genel Şartları, Ank. 1961, sh. 158 ).
  III ) GEREKÇE VE SONUÇ
  Burada davacı taraf, davalıya ""kendi çıkarı için"" dava dışı üçüncü kişinin borcunu eda etmiştir. O halde davalıya ( alacaklıya ) ""edim zenginleşmesi"" istemi yöneltebilir. Zira davacı, borçlunun borcunu, ona karşı herhangi bir kişisel edim borcunu yerine getirme niyeti olmaksızın ve onun açık ya da varsayılı oluru bulunmaksızın, kendi isteğiyle kapatmıştır. Alacaklıya, ""kendisi için"" bir borç ödememiştir. Edim ( ifa ) ile izlediği amaç, alacaklıya ( davalıya ) yöneliktir. Zira iktisap, davacının ( fakirleşenin ) ifa amacıyla yaptığı işten değil de davalının ( zenginleşenin ) davranışından kaynaklanmıştır ( Öz, sh. 94 ).
  Kamu hukuku kuralları uyarınca kamu hizmeti görmekte olan kamu idareleri veya müesseseleri veya bunlara bağlı teşekküller ya da imtiyaz yolu ile bu hizmetleri yürüten işletmeler ( Devlet Demir Yolları, Türkiye Denizcilik İşletmeleri, PTT, Belediye Otobüs ve Su İşletmeleri, Türkiye Elektrik Kurumu vs. ) şartlarına uygun şekilde başvuran her kişi ile sözleşme yapmakla yükümlüdürler [/COLOR]( Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Borçlar Hukuku, Genel [/U]Hükümler, c-1, Ank.1991, sh. 373 vd; Tunçomağ Kenan: Türk Borçlar Hukuku, l, Genel Hükümler, 6. bası İst. 1976, sh. 241 vd; Oğuzman/Öz, sh. 133 ). Aksine davranış halinde Kamu Hukuku kurallarına göre şikayet veya dava yollarına başvurulabilir. Kaldı ki, bir çok halde bir tekel durumu da sözkonusu olduğu için özel hukuk esaslarına da dayanılabilir.
  Dürüstlük kuralının bir sözleşme yapılmasını zorunlu kıldığı durumlarda, bu sözleşmeyi yapmaktan kaçınma ya da uyuşmazlık konusu olayda olduğu üzere bir başkasının borcunu ödeme şartına bağlamak dürüstlük kuralına aykırı düşer. Bu durumdan zarar gören taraf sözleşmenin yapılması için dava açabileceği gibi, sözleşmenin yapılmaması yüzünden uğradığı zararın tazmin edilmesini ya da ödemek zorunda bırakıldığı meblağın nedensiz zenginleşme yolu ile geri verilmesini dava edebilir. Zira, tekel durumundaki davalı, sözleşme yapma serbestisini kötüye kullanmış bulunmaktadır. O halde yukarıdaki gerekçelerle davalı tarafın temyiz itirazları reddedilmeli ve sonucu itibariyle doğru bulunan yerel mahkeme kararı onanmalıdır.
  SONUÇ : Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün ( ONANMASINA ), 14.6.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 4. #13
  Kayıt Tarihi
  Feb 2008
  İletiler
  646
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Arrow Re: Ev satan, sonraki elektrik su faturalarından sorumlu olur mu?

  2 farklı karar var.
  burdaki soru: 2 red kararında , abonelik kimin üzerineydi?

  geçtiğimiz sene kiracı kaçıp gitti, uğraşmamak için evi satmak istedik.
  tüm abonelikler kiracının üzerine olmasına rağmen, adamın bütün borçlarını bizden istediler yoksa sözleşme yapmayacaklarmış.

  evi alanlar da baskı kurunca mecburen 1000ytl ye yakın su ve elektriği biz ödedim, abonelik adamın üzerine olmasına rağmen.

  anladığım kadarıyla 2.karar bizim gibi, kiracısının adına sözleşmesi olan ev sahibinin açtığı bir davaya bağlı.


  karavelioglu nun düşüncesi ve tecrubesine göre abone borçtan sorumlu.

 5. #14
  Kayıt Tarihi
  Oct 2008
  İletiler
  3
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Ev satan, sonraki elektrik su faturalarından sorumlu olur mu?

  Elektrik sayacım periyodik değişim nedeniye değiştirilirken beni korkutarak rüşvet almak amacıyla sayaçta kaçak kullanım var dediler.Kimliklerine baktım elektrik kurumunun ihale yoluyla iş aptırdığı müteahhit firma işçileri olduklarını gördüm.Zabıt tutacaklarını söylediler ama tutmadan gittiler.Kaçak elektrik kullanmadığım için elektrik kurumuna giderek durumu anlattım.Orada kaçak takip amiri bir teknisyenle sayacımı inceledi ve sayacımdan kaçak kullanım gerçekmediğini söyledi.yaklaşık bir ay sonra bana sanki kaçak elektrik kullanmışım gibi cezalı fatura geldi.Tekrar elektrik kurumuna gittim.Kaçak amiri o sayaçta kaçak kullanım yoktu tutulan zabıttan haberim yok dedi.Zabıtı gördüğümde sayacımı periyodik değişim için söküp yenisini takan müteahhit firma işcileri değil, elektrik kurumu personelinin sanki görmüş gibi mandalı inik diye zabıt tuttuklarını gördüm.Ama sayaç sökülmeden önce mandalı inik değildi.Zaten mühürlü olduğundan mühür koparılmadan mandalı indirilemezdi.
  Ben kaçak elektrik kullanmadım ama şimdi sanki kullanmışım gibi ceza davasında yargılanacağım.
  Şimdi soruyorum ben hakkımı nasıl ararım?Olay yerinde sayacın mandalını indirdiğimi görmediği halde sayacımı söken müteahhit firma personelinin yanlış yönlendirmesiyle sayacı yerinde görmeyen olay yerine bile gelmeyen personelin sanki yerinde kaçak yakalamış gibi zabıt tutma yetkisi var mı?

 6. #15
  Kayıt Tarihi
  Oct 2008
  İletiler
  3
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Ev satan, sonraki elektrik su faturalarından sorumlu olur mu?

  Lütfen sorumu birileri yanıtlasın.

 7. #16
  Kayıt Tarihi
  Mar 2007
  Nerede
  Bursa
  İletiler
  1.689
  Dilekçeler Sözleşmeler
  1
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Ev satan, sonraki elektrik su faturalarından sorumlu olur mu?

  Alıntı Freelander2 rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  2 farklı karar var.
  burdaki soru: 2 red kararında , abonelik kimin üzerineydi?

  geçtiğimiz sene kiracı kaçıp gitti, uğraşmamak için evi satmak istedik.
  tüm abonelikler kiracının üzerine olmasına rağmen, adamın bütün borçlarını bizden istediler yoksa sözleşme yapmayacaklarmış.

  evi alanlar da baskı kurunca mecburen 1000ytl ye yakın su ve elektriği biz ödedim, abonelik adamın üzerine olmasına rağmen.

  anladığım kadarıyla 2.karar bizim gibi, kiracısının adına sözleşmesi olan ev sahibinin açtığı bir davaya bağlı.


  karavelioglu nun düşüncesi ve tecrubesine göre abone borçtan sorumlu.
  Sayın Freelander,

  Her iki kararın özünde "abone kim ise borçlu odur" zihniyetini görüyoruz. İkinci kararda evini kiraya veren bir vatandaş abonelikleri de kiracısının üzerine yaptırmış, borç bırakarak kaçan kiracı yüzünden ve kurumun ısrarı neticesinde abone olmamasına rağmen kiracısının borcunu ödemiş ve bunu haklı olarak dava yoluyla kurumdan geri istemektedir.

  İdare, savunmasında kendi alacağını aldığını, ev sahibinin kiracısını bularak borcu ona rücu etmesi gerektiğini belirtmişse de bu savunma haklı görülmemiş,
  ve yine "abone kim ise borçlu odur" kuralı işletilmiş, kurum tarafından ev sahibinden haksız tahsil edilen ücretin iadesi gerektiği vurgulanmaktadır. Saygılar..
  Devrim Sinan KARAVELİOĞLU
  Konu karavelioglu tarafından (06-10-2008 Saat 01:38:00 ) de değiştirilmiştir.

 8. #17
  Kayıt Tarihi
  Apr 2009
  İletiler
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Ev satan, sonraki elektrik su faturalarından sorumlu olur mu?

  Peki aboneliği iptal ettiren kişi bu iptal belgesini kaç yıl saklamak zorundadır?

  Babamın 1959'da aldığı ve 1 yıl sonra sattığı evin su aboneliği yüzünden 2003-2004 yılları arasındaki kullanım için 9 milyar lira borç ile icraya verildiğimizi öğrendik. Sular idaresi, aboneliğin halen bizim üstümüzde olduğunu, o yüzden bu borcu bizim ödeyeceğimizi, yoksa icrayı başlatacaklarını söylüyor. Babam vefat ettiği için, aboneliği iptal ettirmiş miydi bilmiyorum, ettirdiyse bile herhalde bu belgeyi 50 yıl saklamazdı. Haklı bile olsak bunu ispat edemeyiz, bu tapu satış belgesi değil ki ömür boyu saklayalım.

  Ayrıca babam 1980'den beri aynı şehirde 3 kez ev satın aldı ve sattı ,her defasında da yeni su aboneliği başlattı. 1 ay önce vefat edene kadar da şimdiki evimizin su faturalarını hep ödedi; ama böyle bir borcu olduğu uyarısı ona hiç yapılmadı.

  Parayı ödeyip, kullanan kişiye dava da açamıyoruz, çünkü o da evi başkasına satıp avrupaya kaçmış. Çıkmazdayız.

 9. #18
  Kayıt Tarihi
  May 2009
  İletiler
  18
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Ev satan, sonraki elektrik su faturalarından sorumlu olur mu?

  Saygıdeğer arkadaşlar
  Bu konuyla alkalı benimde sıkıntılı olduğum birkaç husus var. Toki evlerinden 1,5 ay önce bir daire devraldım.Daireyi satın aldığım ev sahibi daireyi birine kiraladığını ve kirasının da 1 Mayısta sona ereceğini söyledi. Kira Kontratı 01/05/2009 tarihinde sona ermiş bulunuyor.
  Kiracı, dairede oturduğu süre içinde dairenin 2 yıllık elektrik, su, yakıt ve aidatın hiçbir taksidini ödememiş.Ve hala dairede oturuyor,
  Aklıma gelen ilk yol pazartesi günü elektrik ve su işletmesi ile Site yönetimine dilekçe yazarak Kiracının üzerine olan borçlarının tespit edilerek kendisine ibraz edilmesini isteyeceğim.Doğru mu hareket ediyorum? Tavsiyelerinizi bekliyorum.
  Saygılar.

 10. #19
  Kayıt Tarihi
  Mar 2007
  Nerede
  Bursa
  İletiler
  1.689
  Dilekçeler Sözleşmeler
  1
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Ev satan, sonraki elektrik su faturalarından sorumlu olur mu?

  Alıntı yusufefe rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Saygıdeğer arkadaşlar
  Bu konuyla alkalı benimde sıkıntılı olduğum birkaç husus var. Toki evlerinden 1,5 ay önce bir daire devraldım.Daireyi satın aldığım ev sahibi daireyi birine kiraladığını ve kirasının da 1 Mayısta sona ereceğini söyledi. Kira Kontratı 01/05/2009 tarihinde sona ermiş bulunuyor.
  Kiracı, dairede oturduğu süre içinde dairenin 2 yıllık elektrik, su, yakıt ve aidatın hiçbir taksidini ödememiş.Ve hala dairede oturuyor,
  Aklıma gelen ilk yol pazartesi günü elektrik ve su işletmesi ile Site yönetimine dilekçe yazarak Kiracının üzerine olan borçlarının tespit edilerek kendisine ibraz edilmesini isteyeceğim.Doğru mu hareket ediyorum? Tavsiyelerinizi bekliyorum.
  Saygılar.
  Elektrik ve su için doğru hareket etmiyorsunuz. Ayrıca yaptığınız gereksiz bir iş olacaktır. Siz daireyi satın almışsınız, abonelikleri değil. Burada karşılıklı muhatap elektrik ve su işletmeleri ile bunların yasal abonesidir. Yani sizin burada bir sıfatınız bulunmamaktadır. Evde fiilen oturmaya başladığınız zaman eskiye ait hiç bir borç yüklenmeyerek abonelikleri kendi üzerinize yaptıracaksınız.

  Aidat ve ortak yakıt borçlarından evi satın aldığınız tarihten itibaren yönetime müteselsilen sorumlu olursunuz.

 11. #20
  Kayıt Tarihi
  May 2009
  İletiler
  18
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Ev satan, sonraki elektrik su faturalarından sorumlu olur mu?

  Alıntı karavelioglu rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Elektrik ve su için doğru hareket etmiyorsunuz. Ayrıca yaptığınız gereksiz bir iş olacaktır. Siz daireyi satın almışsınız, abonelikleri değil. Burada karşılıklı muhatap elektrik ve su işletmeleri ile bunların yasal abonesidir. Yani sizin burada bir sıfatınız bulunmamaktadır. Evde fiilen oturmaya başladığınız zaman eskiye ait hiç bir borç yüklenmeyerek abonelikleri kendi üzerinize yaptıracaksınız.

  Aidat ve ortak yakıt borçlarından evi satın aldığınız tarihten itibaren yönetime müteselsilen sorumlu olursunuz.
  Sayın karavelioglu,
  Verdiğiniz yanıtla beni çok rahatlattınız.İlgi ve alakanız için çok teşekkür ediyorum.
  Mesajı yazdıktan sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni dikkatlice okudum. Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'nin "Alıcının İade ve Devir Yetkisi" maddesinde şöyle bir ibare var.Aynen yazıyorum:
  ALICI,anahtar teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra işbu Sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa devredebilir.Devir esnasında devredene ait varsa ödenmemiş taksit,emlakvergisi,ortak gider aidatı,sigorta ücreti vb.tüm borçların kapatılması gerekmektedir.
  Ben burada daireyi devralan üçüncü şahıs konumundayım.Bu sözleşme hükmü de sayın karavelioglu'nun verdiği yanıtı destekliyor.
  Ancak aldığım daireye halen yerleşemedim.20.03.2009 tarihinde aldığım dairenin kiracısı halen daireyi boşaltmadı.Kira kontratı da 01.05.2009 tarihinde sona erdi.Ben de daireyi devraldığim kişinin ricasıyla 01.05.2009 tarihine kadar bekledim.Dairede oturan kiracı binayı boşaltmaya yanaşmıyor.Dairenin kendi taksidi haricinde ortak gider aidatı,sigorta ücreti,elektrik su vb her türlü borcu var.Gerek dairenin borçlarının ödenmesi gerekse tahliyesi için nasıl bir hukuki süreç takip etmem gerekiyor.
  Saygılarımla.

+ Konuyu Yanıtla
2 / 2 Sayfa İlkİlk 12

Benzer Konular :

 1. Yanıt: 2
  Son İleti: 24-07-2013, 09:52:43
 2. Yanıt: 9
  Son İleti: 07-03-2011, 14:29:39
 3. Yanıt: 2
  Son İleti: 04-03-2011, 17:10:33
 4. Yanıt: 0
  Son İleti: 17-11-2008, 19:31:49
 5. Avukat sorumlu olur mu?
  Yazan: okyanus88 Forum: Avukatlık Hukuku
  Yanıt: 5
  Son İleti: 23-01-2007, 20:11:12

Bu sayfada bulunan kavramlar:

ev satışında elektrik aboneliği

elektrik su telefon devretmel#spf=1

ikinci el daire satisinda abonelikler

satışı yapılan gayrimenkulun su borcu

ev satin alirken elektirik abonesi

elektrik su telefon devretmel

elektrik su telefon dvretmel

evin eski su elektirik borcu kime aittir

ev satisdan sonra elektrik abone

ev alırken evin elektrik borcu varsa abonelik alınırmı

evi sattim ama elektrik su dogalgax

sattığım evin elektrik borcu

izsu kullanilmayan eve su faturasi nasil gelir

satlık ev su aboneligi

evimi sattim elektrik su aboneligi nasil olacak

daire satildiktan sonra elektirik kestirmek

evi satarken dogalgaz kapatma

tapusunu aldigim ev icin ekejtrik su aciminda ne gerekli

elekrik borcu olan ev satilabilirmi

satilan bir gayrimenkulun satin alan abone olmayarak sataninaboneligini kullanmasi

icrada olan evi satin almak suyunu ustune almak

ev satılınca aboneliklere ne olurelektrik borcu olan yere yeni abonelikelektrik aboneliği cumartesi olurmuev satılınca dogalgaz
Forum

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  Hukuk Blog |  2016 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi | 
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2016 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
Hukuki.Net sunucusu yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN teknolojisi kullanmaktadır.
Reklam Alanları: Sitenin 2016 yılı reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.