+ Konuyu Yanıtla
1 / 2 Sayfa 12 SonSon
1 den 10´e kadar toplam 18 ileti bulundu.
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Jul 2008
  İletiler
  3
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Eş durumundan tayin

  selamlar.ben asaletini yeni almış bir memurum ve nişanlıyım nişanlım özel bir hastanede çalışıyor 4,5 aylık sigortalı acaba ben nikah yapsak onun yanına gidebilirmiyim. saygılar  Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)

  Hukuki NET Güncel Haber

  Eş durumundan tayin konulu yargıtay kararı ara
  Eş durumundan tayin konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Jul 2008
  İletiler
  310
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: eş durumundan tayin

  Bu konuda(dava açmadan gidebilmek için) kurumların uygulamaları farklıdır.Hangi kurumda çalıştığınıza bağlı.

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Jul 2008
  İletiler
  3
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: eş durumundan tayin

  anadolu üniversiesinde çalışıyorum

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Jul 2008
  İletiler
  3
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: eş durumundan tayin

  Alıntı okur123 rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Bu konuda(dava açmadan gidebilmek için) kurumların uygulamaları farklıdır.Hangi kurumda çalıştığınıza bağlı.  Anadolu üniversinde teknisyenim

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Jul 2008
  İletiler
  310
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: eş durumundan tayin

  başvuru yönteminiz şöyle olacak; gideceğiniz yerde üniversitenin bir birimi olmadığını farz ederek başka kuruma naklen geçmeniz gerekecektir.Bunun içinde geçmek istediğiniz kurumun(eşinizin çalıştığı yerde geçmek için başvuracağınız herhangi bir kamu kurumu) sizin başvurunuzu kabul etmesi ve halen çalıştığınız kurumun ise muvafakat vermesi gerekir.Eş durumundan dolayı tayin talebinizin kabul göremeyeceğini düşünüyorum.Sebebi ise aşağıda verdiğim mahkeme kararı.mezkur kararda memur olmayan eş için eş durumundan tayin talebi kabul edilmemiştir.

  DANIŞTAY
  BEŞİNCİ DAİRE

  Esas No: 1989/231
  Karar No: 1989/1781

  Temyiz İsteminde Bulanan (Davacı) : .............

  Karşı Taraf : Sağlık Bakanlığı

  isteğin Özeti : Davacı, ........... İdare Mahkemesinin 25.4.1989 günlü, E:1988/101, K:1989/517 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

  Savunmanın Özeti: Temyizi istenen kararın usul ve kanuna uygun olduğu, ileri sürülen nedenlerin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesine uymadığı, bu nedenle istemin reddi gerekeceği yolundadır.

  Danıştay Tetkik Hakimi : Cenker Karaoğlu

  Danıştay Savcısı : Hikmet Yaşar

  Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

  Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle ........... İdare Mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

  Dava, genel cerrahi dalında uzmanlık eğitimini tamamlayan davacının zorunlu hizmet yükümlülüğünü tamamlamak üzere kura sonucunda ........... Devlet Hastanesine atanmasına ilişkin işlemin iptali isteğiyle açılmıştır ............... İdare Mahkemesinin 25.4.1989 günlü, E:1988/101, K:1989/517 sayılı kararıyla; 2514 sayılı Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Kanunun 3/1. maddesinde tabiplerin pratisyenlikte iki yıl, uzmanlıkta da iki yıl olmak üzere toplam dört yıl süreyle Sağlık Bakanlığının yasalara göre tabip atamakla yükümlü olduğu kurum ve kuruluşlarda ve diğer bakanlıkların, yüksek öğretim kurumları ve diğer kuruluşların Sağlık Bakanlığınca uygun görülecek kadrolarında Devlet hizmeti yapmakla yükümlü oldukları, aynı yasanın 9. maddesinde Devlet hizmeti yükümlüleri için bu yasa hükümleri saklı kalmak koşuluyla 657 sayılı Yasa hükümlerinin uygulanacağının hükme bağlandığı, Bazı Sağlık Personeline Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Uygulanması Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5. maddesinde" kapsama dahil kurum ve kuruluşlar Devlet hizmeti yükümlülerini Kur'a ile atandıkları görevlerinden iki yıllık süre içinde ancak önemli afetler ve salgınlar sebebiyle ve bir aylık süreyi aşmayacak suretle geçici olarak başka bir göreve atayabilirler" hükmünün yer aldığı, bu hükümlere göre hekimlerin pratisyenlik ve uzmanlıkta ayrı ayrı olmak üzere toplam dört yıl zorunlu hizmet görmelerinin öngörüldüğü, önemli afet ve salgınlar gibi haller dışında başka yerde görevlendirilemeyecekleri, dava konusu işlemin tesis tarihinde davacının evli olmadığı ve ilk dava dilekçesinde bu konuya değinilmediği daha sonraki dilekçeye eş durumunun ileri sürülmesinin ise davanın genişletilmesi anlamını taşımasından dolaya kabul edilemiyeceği, kaldı ki sözü geçen yasa ve yönetmelikte eş durumuyla ilgili bir özür halinin öngörülmediği, diğer yandan davacının Cerrah olarak tam gün hizmet vermesi ve aynı zamanda devam zorunluluğu bulunan bir yüksek lisans programını sürdürmesinin olanaklı görülmediği bu durumda davacının zorunlu hizmeti nedeniyle kur'a sonucunda ... Devlet Hastanesine atanmasında mevzuata aykırılık görülmediği gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

  Davacı, Genel Cerrahi uzmanlığı çalışmaları ile yüksek lisans eğitiminin bir arada yürümeyeceği düşüncesinin olayın dar görüş açısıyla yorumlanmasından kaynaklandığını, yeni bir uzmanlık yeteneği kazanma çabasının adeta engellendiğini zorunlu hizmetten kaçış düşüncesiyle hareket edildiği izlenimi verilmek istendiğini oysa böyle bir düşüncesi olamayacağını diğer yandan eş durumunun da dikkate alınmadığını ileri sürmekte ve anılan kararın temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

  Olayda, Genel Cerrahi uzmanlık eğitimini tamamlayan davacının durumunun zorunlu hizmet yükümlülüğü yönünden Sağlık Bakanlığına bildirilmesinden sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi bünyesinde açılan "Hastane ve Sağlık Kuruluşlarının Yönetimi" yüksek lisans programını kazandığı sınav sonucunda kaydolduğu ve Sağlık Bakanlığına başvurarak bu eğitimini tamamlaması için zorunlu hizmet görevi için ........... Kur'asına alınmasının sağlanmasını istediği ancak başvurusunun kabul edilmediği ve[COLOR="DarkOrange"] 25.12.1987 tarihli genel kur"aya dahil edilerek sonuçta ............. İli ............... İlçesi Devlet Hastanesine atandığı, davacının 14.1.1988 tarihinde evlendiği ve eşinin sadece İstanbul'da şubesi bulunan "............'ta çalıştığı dosyadaki belgelerin incelenmesinden anlaşılmaktadır.[/COLOR]
  Bazı Sağlık Personeline Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Uygulaması Esaslarına Dair Yönetmeliğin, zorunlu hizmet yükümlülerinin atama esas ve usullerini düzenleyen 3. maddesinin (L) fıkrasında "Karı koca durumunda olan Devlet Hizmeti Yükümlüsü Personel Kur'aya tabi olurlar. Ancak eşlerin Kur'a ile belirlenen görev yerlerinden kendi tercihlerine göre birisinde birleştirilmesi için ile diğer kamu kurumu ve kuruluşları arasında işbirliği yapılır. Bu işbirliği sonunda görev yerlerinin birleştirilmesi mümkün olmadığı hallerde yükümlü personel yönetmeliğinin diğer hükümlerine tabi olurlar." hükmü getirilmiştir. Buna göre 2514 sayılı Yasaya tabi Devlet hizmeti yükümlülerinin göre yerlerine atanmaları sırasında eş durumunun ancak eşlerin her ikisinin de devlet hizmeti yükümlüsü olmaları halinde dikkate alınması gerektiği açıktır.

  Davacının eşinin özel bir bankanın ........... şubesinde çalışması nedeniyle eş durumunun gözönünde alınmamasında mevzuata aykırılık olmadığından, temyiz isteğinin reddi ile .......... İdare Mahkemesinin 25.4.1989 günlü, E:1988/101, K:1989/517 sayılı kararının bu gerekçenin de eklenmesi suretiyle onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, fazla yatırılan 13.150. TL. posta pulunun isteği halinde davacıya iadesine 24.10.1989 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

  KARŞI OY

  Davacının yüksek lisans sınavını kazandığı ve durumunu belirten dilekçe ile davalı Bakanlığa başvurduğu tartışmasızdır.

  Uygulamada tıpta uzmanlık dalları yüksek lisansta daha dar konuları içermekte uzmanlar bu dalda uzmanlıklarını derinleştirmektedirler.

  Örneğin bir dahiliye uzmanı, Kardiyoloji ve Gastroenteroloji gibi dallarda olgunlaşmak için bu dallarda yüksek ihtisas (Yüksek Lisans) yapmak durumunda kalmaktadır. Yüksek ihtisas, uzmanlığın devamı niteliğindedir.

  2514 sayılı Kanunun 6. maddesinin 1. bendinde zorunlu hizmet yükümlüsü doktorların, sınavı kazanmaları halinde hemen uzmanlık çalışmalarına başlayabilecekleri belirtildikten sonra 15.6.1989 tarihinde 3579 sayılı Kanunla eklenen 3. bendinde de uzman doktorların açılacak sınavı kazandıkları takdirde yan dal uzmanlık çalışmalarına derhal başlayabilecekleri belirtilmek suretiyle maddenin uygulanmasına açıklık getirilmiştir.

  Diğer taraftan davacının eşinin ...... da bir özel banka'da çalıştığı ve bankanın başka yerde şubesi olmadığı uyuşmazlık konusu değildir.

  Gerek Anayasa'da, gerekse 2514 sayılı Kanunun 9. maddesi yoluyla olaya uygulanması gereken 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72. maddesinde aile bütünlüğünün korunmasında sadece devlet hizmetinde çalışan eşlerin durumlarının gözönüne alınacağına ilişkin bir hüküm yer almadığından, atamada eş durumunun gözönüne alınmamasında hukuka uyarlık bulunmadığı gibi ikinci uzmanlık çalışmasının gözönüne alınmamasında da yasanın amacına ve hizmet gereklerine uyarlık yoktur.

  Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi gerekirken davanın reddine ilişkin mahkeme kararı hukuka uygun görülmediğinden bozularak dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi gerekeceği görüşüyle çoğunluk kararına karşıyım.


  Kaynak=DKD Sayı:78-79 Sayfa:263
  Konu okur123 tarafından (28-07-2008 Saat 20:56:51 ) de değiştirilmiştir. Sebep: dilbilgisi hatası

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Apr 2008
  İletiler
  327
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Eş durumundan tayin

  Sayın Okur123

  Verdiğiniz danıştay kararında geçen ve dayanak alınan "BAZI SAĞLIK PERSONELİNE DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ UYGULAMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK" 05/10/2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 28/08/2006 tarih ve 2006/10933 sayılı yönetmelik gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.
  Dolayısı ile eski ve yeni yönetmelik hükümllirin birlikte karşılaştırılması ve değerlendirilmesinin, konunun benzer veya aynı şekilde düzenlendiğinin tespisi sonrasında 1989 tarihli Danıştay kararının önemsenmesinin faydalı ve gerelik olduğu kesindir diye düşünüyorum....

 8. #7
  Kayıt Tarihi
  Aug 2008
  İletiler
  1
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Post Re: Eş durumundan tayin

  Merhabalar.
  Bu konuda benimde sormak istediklerim var. Ben MTA Balıkesir Bölge Müdürlüğünde Teknisyen kadrosunda 657ye tabi kadrolu memurum. Kurumumuzun ayrıca il müdürlükleri bulunmamaktadır. Nişanlım sakaryada özel bir fabrikada SSK lı olarak çalışmakta. Evlendiğimiz zaman Kocaelideki Bölge Müdürlüğümüze eş durumundan tayin istemeyi düşünüyorum. Kocaelide kadroma uygun boş kadro var. Söylediğim gibi bölge müdürlüklerimiz dışında teşkilatlanmamız yok. Bölge müdürlüklerinin sayısı 12 tane. ayrıca bildiğim kadarıyla kurumumuzun oluşturduğu herhangi bir Personel Yönetmeliği de yok.
  1) Eş durumu tayinlerinde kurumdan kuruma fark gösterirmi?
  2) Farklı kurum uygulamaları emsal gösterilmezmi?
  3) Eş durumundan tayin istediğimde Eşimin kamu görevlisi olma zorunluluğu vardır gibi bi yanıt alabilirmiyim?
  4) Anayasada bahsi geçen Devletin Aile Bütünlüğünü Koruma Yükümlülüğü açısından bakarsak devlet memurları kanunu yada kurumların oluşturduğu yönetmeliklerde oluşacak çelişkiler sadece idari mahkemeylemi çözülür. Danıştay kararlarında bu konuda olumlu sonuç elde edilmiş kararlar mevcutmudur?
  Yaıt verecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.

 9. #8
  Kayıt Tarihi
  Sep 2007
  İletiler
  3
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Eş durumundan tayin

  2007 YILI zorunlu atamalarda Bingöl'e çıkan tayinimi 2007 yılı ağustos Ankara'da işyeri sahibi olan eşimden dolayı eş durumundan durdurarak özür grubu atamasından Ankara'ya yaptırdım. Eşimle 2008 ocak ayında boşandık, yine zorunlu atama grubundan tayinim çıktı ve 2008 yılı Temmuz ayında, Rizede görev emrimi imzaladım. Ancak eşim şimdi çocuklarını yeniden Ankaraya istiyor ve bu nedenle yeniden evlenip tayinimizi Ankaraya almak istiyor. Böyle bir şansımız var mı, bana bu konuda açıklayıcı bilgiler verilmesini talep ediyorum. Eşim şu anda bir başkasıyla evli ve eğer Ankara'ya yeniden tayin gibi bir şansımız olacaksa, eşinden ayrılarak benimle yeniden evlenecek, bunun yasal bir engeli var mı ve Ankara'Ya tayin şansım ne olur. Zor durumdayım acil bilgi talep ediyorum.

  Saygılarımla,

 10. #9
  Kayıt Tarihi
  Mar 2005
  Nerede
  Ankara
  İletiler
  1.080
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Eş durumundan tayin

  Asalet tasdiki bakımından bir sıkıntınız yoksa, yasal olarak bir engeli yok. Eski eşiniz boşanır ve sizinle evlenirse, eş durumundan tayin isteyebilirsiniz. Ancak, eşiniz devlet memuru olmadığından, eş durumu özürüne dayalı tayin talebiniz kabul edilmeyebilir.

 11. #10
  Kayıt Tarihi
  Sep 2007
  İletiler
  3
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Eş durumundan tayin

  Alıntı Kantaroncu rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Ancak, eşiniz devlet memuru olmadığından, eş durumu özürüne dayalı tayin talebiniz kabul edilmeyebilir.
  Eşim bağkurlu ve işyeri sahibi, peki bu durumda kesin bilgiyi nereden alabilirim?

+ Konuyu Yanıtla
1 / 2 Sayfa 12 SonSon

Benzer Konular :

 1. Eş durumundan tayin
  Yazan: ekr_1985 Forum: İdare Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 13-07-2015, 19:21:35
 2. Eş durumundan tayin
  Yazan: nasir_kablan Forum: İdare Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 21-08-2010, 15:23:43
 3. Yanıt: 1
  Son İleti: 27-06-2010, 20:08:29
 4. Eş durumundan tayin
  Yazan: azize1979 Forum: Kamu Hukuku
  Yanıt: 4
  Son İleti: 29-07-2008, 11:29:30
 5. Eş durumundan tayin
  Yazan: jeodezi Forum: Aile Hukuku
  Yanıt: 21
  Son İleti: 10-06-2008, 07:39:48

Bu sayfada bulunan kavramlar:

vakıfbank personel tayinleri

yhs-ddc_bd

iş bankası tayin

banka tayin

banka eş durumundan tayin

vakifbank tayin

iş bankası tayin hakkı

özel bankalarda tayin

vakıfbank tayinler

bankacı eş durumu tayini

is bankasi tayin

asalet tasdik olduktan sonra tayin

banka personeli tayin hakki

ozel banka personeli tayin

mta mahkeme

finans bankta çalışanların eş durum tayini

eş durumu tayinleri banka

vakifbank es tayini

finansbankta es durumu tayin

memurlar eş durumu asaleti tasdik

bankada tayin

iş bankası eş durumu tayin

vakifbank tayin sorunu

es durumu dilekcesinde kanuna atif yapmak

es durumunda vakıfbank

Forum

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  Hukuk Blog |  2016 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi | 
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2016 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
Hukuki.Net sunucusu yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN teknolojisi kullanmaktadır.
Reklam Alanları: Sitenin 2016 yılı reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.