+ Konuyu Yanıtla
1 den 7´e kadar toplam 7 ileti bulundu.

Konu: Haksız miras - 30 yıl önce yapılan işlemin geçerliliği var mıdır?

Haksız miras - 30 yıl önce yapılan işlemin geçerliliği var mıdır?
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Feb 2008
  Nerede
  karabük
  İletiler
  3
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Haksız miras - 30 yıl önce yapılan işlemin geçerliliği var mıdır?

  Baba bir ,anne ayrı olan Mehmet abim bundan 30 yıl önce 1977 yılında babamın çok içki içtiği dönemlerde tek mal varlığı olan bahçeli evinin 1/4 ünü kendi üzerine alıyor.Kalan 3/4 ünü ise kendi kayınpederi ahmete satış yapılmış gibi göstererek malın üzerine ipotek koyduruyor. Fakat aradan geçen 30 yıl içinde hiçbir hukuki işlem yapılmadan kalıyor.Geçen yıl babamı siroz hastalığından kaybettik.Veraset ilamı çıkarıldı. Bahçeli evimizi satmak isteğimiz konusunda hemfikir olup birkç gün önce tapuya gittiğimizde tapuda mal üzerinde 1/4 hissenin mehmet adına ,kalan 3/4 hissenin de ahmet üzerinde ipotekli olduğu görüldü. fakat tapudakiler bu işlemin 30 yıl önce yapıldığını ve zamanaşımına uğradığını ahmet adlı şahsın gelerek bunu kaldırması gerektiğini söylediler. ahmet adlı sahsın çoktan öldüğünü söylediğimizde onun mirasçılarının gelip imza atması gerektiğini söylediler. Ama ahmet adlı şahsın mirasçılarının bu imzayı atıp atmayacaklarına emin değilim.ne de olsa havadan mirasa kondular.İmzayı atmadıkları durumda ben ne yapabilirim ,nasıl bir yol izlemem gerektiği konusunda bana yardımcı olursanız çok sevinirim.Aradan geçen 30 yıl süresince abim yaptığı haksızlığı anladığı ve pişman olduğu halde 1/4 hissesinden vazgeçmeyeceğini söylüyor. dava açsam kazanma şansım varmıdır? 30 yıl boyunca babama bakan tek evlat benim yapılan bu haksızlığı içime sindiremiyorum. lütfen yardım edin..  Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)

  Hukuki NET Güncel Haber

  Haksız miras - 30 yıl önce yapılan işlemin geçerliliği var mıdır? konulu yargıtay kararı ara
  Haksız miras - 30 yıl önce yapılan işlemin geçerliliği var mıdır? konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Feb 2008
  Nerede
  karabük
  İletiler
  3
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Haksız miras - 30 yıl önce yapılan işlemin geçerliliği var mıdır?

  sorunuma cevap alamadım lütfen yardım edermisiniz.

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Jul 2004
  Nerede
  İstanbul, Türkiye.
  İletiler
  4.242
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Haksız miras - 30 yıl önce yapılan işlemin geçerliliği var mıdır?

  T.C.
  YARGITAY
  4. HUKUK DAİRESİ

  E. 2003/14343
  K. 2004/3876
  T. 29.3.2004

  DAVA : Davacılar H. Hüseyin Demir vd. vekili Avukat Hüseyin Yeten tarafından, davalı Pembe Macaroğlu aleyhine 20/5/1999 gününde verilen dilekçe ile muris muvazaası nedeniyle tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 29/11/2002 günlü kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

  Davacılar, dava konusu olan taşınmazın miras bırakanları tarafından 6/4/1953 tarihinde tapu ile davalıya satıldığını ancak bu satışın danışıklı olduğunu, bu tapu kaydının iptali gerekmekte ise de davalının taşınmazı 24/4/1962 tarihinde üçüncü kişi konumundaki Sami Canlı'ya sattığını belirterek haksız eylem tarihinden itibaren faizle birlikte tazminine hükmedilmesini istemiştir. Davalı süresi içinde ve usulüne uygun olarak zamanaşımı def'inde bulunmuştur. Mahkemece davacıların danışıklı işleme dayanmış olmaları nedeniyle zamanaşımının işlemeyeceği gerekçesiyle bu itiraz reddedilerek işin esası hakkında hüküm kurulmuştur.

  Zamanaşımı bir hakkın istenebilirliğini ortadan kaldıran bir def'i olması itibariyle varlığının kabul edilmesi durumunda işin esasına girilmeden davanın bu gerekçe ile reddi gerekmektedir. Bu bakımdan somut olay itibariyle zamanaşımının olup olmadığının incelenmesi gereklidir.

  Davacıların iddiası 1953 yılında yapılan devir işleminin danışıklı olduğudur. Davacılar bu işleme karşı ancak miras bırakanlarının 1979'da ölümünden itibaren dava açabilme hakkına sahiptirler. Davacılar böyle bir davayı diğer bir anlatımla tapu iptal davasını devir alan Pembe Macaroğlu'na karşı açma olanağı bulunmakta iken dava dilekçesindeki iddia ve dosyadaki kayıtlar itibariyle taşınmazın 24/4/1962 yılında üçüncü kişiye devredilmiş olması nedeniyle üçüncü kişinin mülkiyet hakkını kabul etmiş durumdadırlar. Böylece ilk devir işleminin danışıklı olduğu iddia edilmişse de daha sonra devrin iyiniyete dayalı olması nedeniyle tapu iptali değil danışıklı işlemi yapana karşı istemlerin tazminata yani taşınmazın bedeline dönüştürmüşlerdir. Böyle bir dava somut olayın niteliği itibariyle haksız eylemden kaynaklanan nedensiz zenginleşmedir. Her ne kadar taşınmaz mülkiyetine ilişkin danışıklı işlemlerde zamanaşımı işlememekte ise de davacılar tarafından da kabul edilen bu mülkiyet hakkının üçüncü kişiye devredilme tarihinde istem alacağa dönüştüğünden bu olayda zamanaşımının varlığı kabul edilmelidir. Bu davada istem taşınmazın aynına değil bedeline yönelik olduğundan olayda zamanaşımı gerçekleşmiştir. Davacıda tüm bu nedenleri gözeterek davasını halen tapu maliki olana karşı değil danışıklı işlem yapan kişiye yöneltmiştir. Bu olgular itibariyle davanın zamanaşımı nedeniyle reddi gerekirken yazılı biçimde işin esası hakkında hüküm kurulması doğru görülmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

  SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 29/3/2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  HD 01, E: 2003/001351, K: 2003/003465, Tarih: 25.03.2003[*]MUVAZAA[*]ZAMANAŞIMI

  Muvazaa iddiasına dayalı davaların zamanaşımına ve hak düşürücü süreye tabi olmaksızın her zaman açılabileceği yargısal uygulamayla benimsenmiş olup, bilimsel görüşler de bu doğrultudadır.

  (818 s. BK. m. 18)

  Taraflar arasında görülen davada;

  Davacı, miras bırakan eşinin kendisinden mal kaçırmak amacıyla dava konusu taşınmazlarını davalıya muvazaalı olarak temlik ettiğini ileri sürerek iptal-tescil veya tenkis istemiştir.

  Davalı, miras bırakana ölene kadar kendisinin baktığını, hasta olduğu için tedavi giderlerini karşıladığını, bunun karşılığında taşınmazı satın aldığını belirterek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

  Mahkemece, miras bırakanın ölüm gününden itibaren 1 yıl 4 aylık süre içinde davanın açılması gerektiği bu süre geçtikten sonra dava açıldığı gerekçesiyle davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir. Karar, davacı vekili tarafından süresinde duruşmalı olarak temyiz edilmiş olmakla, duruşma günü olarak saptanan 25.3.2003 Salı günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden vekili avukat Kadir Maden geldi, davetiye tebliğine rağmen temyiz edilen vs. vekili avukat gelmedi, yokluğunda duruşmaya başlandı, süresinde verildiği ve kayıt olunduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra gelen vekilin sözlü açıklamaları dinlendi, duruşmanın bittiği bildirildi, iş karara bırakıldı. Bilahare Tetkik Hakimi Zümrüt Eskicindil tarafından düzenlenen rapor okundu. Dosya incelenerek gereği görüşülüp düşünüldü:

  KARAR

  Dava, Borçlar Kanununun 18. maddesine dayalı muris muvazaası hukuksal nedeniyle açılan iptal-tescil veya tenkis isteklerine ilişkindir. Mahkemece, davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir.

  Muvazaa iddiasına dayalı davaların zamanaşımına ve hak düşürücü süreye tabi olmaksızın her zaman açılabileceği yargısal uygulamayla benimsenmiş olup, bu husus Hukuk Genel Kurulunun 22.6.1983 gün ve 479/719 sayılı kararında vurgulanmıştır. Bilimsel görüşler de bu doğrultudadır.

  O halde, 1.4.1974 gün, 1/2 sayılı Yargıtay İnançları Birleştirme Kararı uyarınca taraf delillerinin toplanması, hasıl olacak sonuç çerçevesinde işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı olduğu üzere hüküm kurulması doğru değildir. Davacı vekilinin temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerden ötürü HUMK.´nun 428.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 4.12.2002 tarihinde yürürlüğe giren Avukatlık ücret tarifesinin 14. maddesi gereğince gelen temyiz eden vekili için 275.000.000 TL. duruşma Avukatlık parasının temyiz edilenden alınmasına, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 25.3.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  T.C.
  YARGITAY
  HUKUK GENEL KURULU
  E. 1981/1-497
  K. 1983/719
  T. 22.6.1983

  TAPU İPTALİ ( Taşınmazın İntikalini Sağlayan İşlemin Muvazaalı Olması )
  ZAMANAŞIMININ SÖZKONUSU OLMAMASI ( Muvazaaya Dayanılmış Olması )
  MUVAZAALI İŞLEM ( Hiçbir Hüküm Doğurmaması )
  HAKİMİN MUVAZAALI İŞLEMİ RE'SEN GÖZÖNÜNDE TUTMASI ( İşlemin Hiçbir Hüküm Doğurmaması Nedeniyle )
  MUVAZAA NEDENİNİN ORTADAN KALKMASI VEYA BİR ZAMANIN GEÇMESİ ( Görünüşteki İşlemin Geçerli Hale Gelmemesi )

  818/m.18
  1086/m.240,293

  ÖZET : Danışıklı ( muvazaalı ) işlem hiçbir hüküm doğurmaz, bu nedenle hâkim danışığı doğrudan doğruya gözönünde tutar. Danışık nedeninin ortadan kalkması veya bir zamanın geçmesiyle görünüşteki işlem geçerli hale gelmez, danışık iddialarında zamanaşımı sözkonusu değildir.
  DAVA : Taraflar arasındaki "tapu iptali" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; ( Edirne İkinci Asliye Hukuk Mahkemesi )'nce davanın reddine dair verilen 6.6.1980 gün ve 561-232 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay Birinci Hukuk Dairsi'nin 22.9.1980 gün ve 10378-10977 sayılı ilamıyla; ( ..Davacı dava konusu taşınmazın davalıya intikalini sağlayan işlemin muvazayaa dayandığından bahisle iptalini istemiştir.
  Mahkemece, 10 yıllık zamanaşımı gerçekleştikten sonra açıldığından davanın reddine karar verilmiştir.
  Davacı, açıkca muvazaa hukuksal nedenine dayandığına göre, dava zamanaşımı söz konusu olamaz.
  Davanın esası incelenip, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı nedenden ötürü reddedilmesi yolsuzdur.. ) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiştir. Temyiz eden: Davacı vekili.
  Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
  KARAR : Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle, muvazaalı işlemin hiçbir hüküm doğurmayacağı ( butlanı ) konusu gerek uygulamada ve gerekse bilimsel görüşlerde oybirliği ile benimsenmiş bulunduğuna; bu nedenle hakimin muvazaayı istek olmaksızın re'sen gözönünde tutması gerektiğine; muvazaa sebebinin ortadan kalkması veya bir zamanın geçmesi ile görünüşteki işlemin geçerli hale gelmeyeceği kuşkusuz bulunduğuna; muvaazanın gerek def'an ve gerekse dava yoluyla herzaman ileri sürülebileceğine, bir başka ifade ile muvazaa iddialarında zamanaşımı sözkonusu olmadığına göre ( Kenan Tunçomağ - Türk Borçlar Hukuku - İclt: 1, Genel Hükümler, Sayfa: 300 vd., özellikle dipnotile ilgili metin ve bu dipnotta anılan eserler ), ( Becker - Borçlar Kanunu Şerhi - 87 ), Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen özel daire bozma kararına uyulmak gerekirken önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
  SONUÇ : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulu ile, direnme kararının özel daire bozma kararında gösterilen sebeplerden dolayı HUMK.nun 429. maddesi gereğinc ( BOZULMASINA ), istek olursa temyiz peşin harcının geri verilmesine, 22.6.1983 gününhde oybirliği ile karar verildi. (KAZANCI)

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Feb 2008
  İletiler
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Haksız miras - 30 yıl önce yapılan işlemin geçerliliği var mıdır?

  Ben yeni katıldım.. Forum a katılmak için bazı -anlamadığım- şartlar gerekliymiş!? Ben yine de -belki de aykırıdır ama- sorunumu aktarıyorum..
  Babam 2005 yılında öldü. Ben ve kardeşim yurt dışındaydık. Ben görevli olarak Türkiye'ye 2008 başında döndüm. Babamın ölümünden sonra veraset ilamı yapıldı mı, bilmiyorum. Sorumlarım şunlar;
  1. Her ölen için veraset ilamı gerekir mi? Eğer öyle ise mirasçıları olarak ben ve kardeşimin imzası gerekmez mi?
  2. Yurt dışında olmamız ilan edilen veraset ilamından haberdar olmamız itiraz için geçerli ma,zeret mi?
  3. İtirazımı ya da veraset ilamı olup olmadığını nasıl araştırırım?

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Nov 2007
  İletiler
  5.000
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Haksız miras - 30 yıl önce yapılan işlemin geçerliliği var mıdır?

  Soruyu bir kez sormanız yeterli. Sorduğunuz diğer yerde cevaplanmıştır.

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Feb 2008
  Nerede
  karabük
  İletiler
  3
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Haksız miras - 30 yıl önce yapılan işlemin geçerliliği var mıdır?

  Önce sorunuma yardımcı olduğunuz ilgilendiğiniz için teşekkür ederim.. hukuki terimlerden anladığım kadarı ile (Yanlışım varsa lütfen düzeltiniz) bu işlem geçersiz sayılıyor ve mahkeme kararı örneklerinde işlem bozuluyor.Fakat biz mahkemeye gitmeden bugün Tapuya gittik ve tapudaki görevliler kanun maddelerini inceleyerek işlemin geçersiz olduğunu söylerek adımızın yazılı olduğu yeni tapuyu verdiler. Muvazalı satışın mirasçıları devrede olmadan onları tapu idaresine çağırmadan bu işlem gerçekleşti.Bu durumda elimizdeki tapunun geçerliliği varmıdır?
  Konu ile ilgili bir diğer sorunum Babam 30 yıl önce 1/4 hissesini Abim Mehmet"e tapu ile vermiş.Bunu iptal ettirmem mümkün mü?
  Biliyorum başınızı ağrıtıyorum ama yapılan haksızlığı içime sindiremiyorum. şimdiden çok tşk ederim.

 8. #7
  Kayıt Tarihi
  Feb 2008
  İletiler
  4
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Haksız miras - 30 yıl önce yapılan işlemin geçerliliği var mıdır?

  Tapudakiler nasıl oluyorda kendileri karar verebiliyorlar, muvaza olduğuna... Mahkeme dairesi diye birşey var..

+ Konuyu Yanıtla

Benzer Konular :

 1. [Sözleşmeler hukuku] İmzalı ve Boş Senet Fotokopisinin hukuki geçerliliği var mıdır?
  Yazan: .mert Forum: Borçlar Hukuku
  Yanıt: 6
  Son İleti: 08-08-2016, 10:37:13
 2. Bu sözleşmenin yasal geçerliliği var mıdır?
  Yazan: oski91 Forum: Bireysel İş Hukuku
  Yanıt: 3
  Son İleti: 18-01-2011, 18:27:54
 3. Senet Geçerliliği Var mıdır?
  Yazan: İsmailEs Forum: Borçlar Hukuku
  Yanıt: 8
  Son İleti: 24-06-2010, 16:29:28
 4. Yanıt: 0
  Son İleti: 03-04-2010, 22:27:28
 5. Yanıt: 1
  Son İleti: 09-10-2007, 23:04:33

Bu sayfada bulunan kavramlar:

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  Hukuk Blog |  2018 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  Afternic | 
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2018 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
Hukuki.Net sunucusu yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN teknolojisi kullanmaktadır.
Reklam Alanları: Sitenin 2018 yılı reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.