+ Konuyu Yanıtla
2 / 3 Sayfa İlkİlk 123 SonSon
11 den 20´e kadar toplam 21 ileti bulundu.
 1. #11
  Kayıt Tarihi
  Aug 2008
  İletiler
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Karar vekalet ücretine icra vekalet ücreti uygulanır mı?

  Alıntı mkocagul rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Bu karar dediğiniz, kendime ait kararımı kastettiniz?
  Evet üstadım. Eğer mümkünse.  Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)

  Hukuki NET Güncel Haber

  Karar vekalet ücretine icra vekalet ücreti uygulanır mı? konulu yargıtay kararı ara
  Karar vekalet ücretine icra vekalet ücreti uygulanır mı? konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #12
  Kayıt Tarihi
  Jun 2006
  Nerede
  Mersin / Türkiye
  İletiler
  758
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Karar vekalet ücretine icra vekalet ücreti uygulanır mı?

  YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2008/22474 K. 2009/2647 16.2.2009


  DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinde daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

  KARAR : HUMK'un 423-6. maddesinde; avukatlık ücreti yargılama giderleri arasında sayılmıştır. Aynı Yasanın 424. maddesinde; yargılama gideri olarak hükmolunan avukatlık ücretinin ancak ( Yargılamanın tarafları ) arasında geçerli olacağı belirtilmiştir. Ayrıca 1136 Sayılı Avukatlık Yasası'nın 164/son maddesinde; "dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir" hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm vekil ile müvekkil arasında çıkacak ve iç ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlıkları düzenlemek amacıyla öngörülmüştür. ( HGK'nun 07.04.2004 tarih ve 2004/12-213 E.-2004/215 K. Sayılı kararı )

  Somut olayda, alacaklı vekili vasıtasıyla lehine ilamda hükmedilen 39.500TL. vekalet ücreti alacağının tahsili için takip yapılmış ve icra vekalet ücreti de talep edilmiştir.

  Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2. ve 11. maddelerine göre; avukat vasıtasıyla takip edilen icra işlemlerinde tarifeye göre, vekil lehine icra vekalet ücreti ödenir.

  Mahkemece, yukarıdaki açıklamalar ve yasal düzenlemeler nazara alınarak, icra vekalet ücreti talebinde bir usulsüzlük bulunmadığından şikayetin reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

  SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 336 ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 16.02.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 4. #13
  Kayıt Tarihi
  Feb 2008
  Nerede
  Aksaray
  İletiler
  184
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Re: Karar vekalet ücretine icra vekalet ücreti uygulanır mı?

  Karar Avukat tarafından şahsi borç şeklinde takibe konulmuş ise vekalet ücreti hesaplanmaz ancak Avukatın şahsi borcu şeklinde başka bir Avukat tarafından icraya konulmuş ise ya da Alacaklı müvekkil, Alacaklı Vekili Avukat ise İcra vekalet ücreti hesaplanır.

 5. #14
  Kayıt Tarihi
  Jul 2004
  Nerede
  İstanbul, Türkiye.
  İletiler
  4.242
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Re: Karar vekalet ücretine icra vekalet ücreti uygulanır mı?

  Alıntı Hakan Dikici rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Karar Avukat tarafından şahsi borç şeklinde takibe konulmuş ise vekalet ücreti hesaplanmaz ancak Avukatın şahsi borcu şeklinde başka bir Avukat tarafından icraya konulmuş ise ya da Alacaklı müvekkil, Alacaklı Vekili Avukat ise İcra vekalet ücreti hesaplanır.
  Gerek dava vekalet ücreti gerekse bu vekalet ücretine ilişkin icra vekalet ücreti müvekkil adına talep edilir avukat kendi adına takip yapamaz. Karşı taraf vekalet ücretinin avukata ait olacağı hususu Fırat beyinde belirttiği gibi vekil müvekkil arasındaki iç ilişki içindir. Üçüncü kişiler için değildir
  Yöneticilere KM İle Soru Sormayınız- Yeni Konu Açmadan Önce Forumlarda Arama Yapınız

  http://www.hukuki.net


  Hukuk Güzel Bir Sanattır...

  İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir..

 6. #15
  Kayıt Tarihi
  Jan 2008
  İletiler
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Karar vekalet ücretine icra vekalet ücreti uygulanır mı?

  T.C.
  YARGITAY
  İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU
  E. 1942/34
  K. 1944/21
  T. 31.5.1944
  • İLAMLI İCRA ( Vekalet Ücreti-İlamda Vekalet Ücretinin Takdir Edilmiş Olması Halinde )
  • VEKALET ÜCRETİ ( İlamlı İcrada )
  • İLAMDA VEKALET ÜCRETİ TAKDİR EDİLMİŞ OLMASI ( İlamlı İcra-İcra Dairesince de Vekalet Ücreti Takdir Edilip Edilmeyeceği )
  3499 s. Avukatlık Kanunu m. 130, 131 ( Bu yasa, 1969 g. ve 1136 s. Avukatlık Kanunu m. 192 ile yürürlükten kaldırıldı. )
  15.9.1941 g. Avukatlık Ücret Tarifesinin İzah ve Tatbik Tarzına Dair Umumi Hükümler m. 10
  7.2.1945 g. ve E. 1944/19 - K. 1945/4 s. Y. İçt. Bir. K.
  14.4.1954 g. ve E. 1953/4 - K. 1954/14 s. Y. İçt. Bir. K.
  ÖZET : İlamda vekil için ücret belirtilmiş ve hükmedilmiş olsa dahi, vekil eliyle kovuşturulan ilamın uygulanmasından dolayı da ayrıca ücret değerlendirilmesi gerekir.

  DAVA VE KARAR : İcra ve İflas Kanununun 138 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmünün ilamsız takiplere münhasır olduğu ve ilamların icrası talebinde ayrıca icra muameleleri için vekalet ücreti istenmiş olsa bile ilamsız takibe mahsus olan mezkur fıkra hükmünün tatbik edilerek icra memurluğunca ayrıca bir vekalet ücreti takdir olunamayacağı ve ilamların icrasında yalnız mahkemece takdir edilen vekalet ücretinin tahsili lazım geleceği takarrür etmiş içtihat cümlesinden iken ahiren mümasil bir hadise hakkında yapılan tetkikat sırasında, ilamların icrasında mahkemece takdir edilen vekalet ücretinden başka icra muameleleri için de zikredilen fıkraya müsteniden icra memuru tarafından ayrıca vekalet ücreti takdir edilebileceğine dair yeni bir ekseriyet hasıl olmuş olduğundan bu suretle meydana gelen içtihat ihtilafının halli Temyiz İcra ve İflas Dairesi Reisliğinin 8/9/942 tarihli ve 556 sayılı yazısiyle istenilmesine mebni ihtilafın mevzuunu teşkil eden 1/7/935 tarih ve 3163/3051 sayılı ilam ile zikri geçen yazı suretleri teksir olunarak Umumi Heyet azasına tevzi edilmişti.

  Müzakere için tayin olunan 31/5/944 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 9.30 da toplanan Umumi Heyet Birinci Reis Halil Özyörük'ün başkanlığı altında müzakereye başlayarak ihtilafın esasını teşkil eden noktalar, hulasaten Birinci Reis tarafından izah edildikten sonra söz alan :

  Şemsettin Temizer: Bu tevhidi içtihat münasebetiyle tetkik yaparken İcra ve İflas Dairesinin 934 tarihinde bir ilamına tesadüf ettim. Bu ilama göre vekalet ücreti tayinine dair tetkik merciince ittihaz olunan kararın temyiz kabiliyeti olmadığını Yüksek Daire içtihat etmiş olduğu anlaşılıyor. Şimdiki tevhidi içtihadın mevzuu ise, temyiz edilen bu kabil kararların temyiz kabiliyeti kabul ediliyor. Ancak ilamlı icralarda vekile ücret lazım gelip gelmediğinde ihtilaf edilmiş bulunuyor. Şu halde evvelce temyiz kabiliyeti yoktur, sonra da temyiz kabiliyeti vardır, diye yekdiğerine mübayin olan içtihattan dolayı tevhidi içtihat müessesesine müracaat edilmiş midir? Çünkü Yüksek Daire içtihatlar ve kararlar arasındaki ihtilafa çok ehemmiyet veriyor ve asabiyet gösteriyor, tevhid içtihat için müracaat ediyor. Şu halde bu kabil vekalet ücretine dair kararların temyiz kabiliyeti yoksa, bu ihtilaf da halledilmemiş ise şimdiki ihtilafın halline sıra gelmemiş bulunuyor.

  Abdullah Aytemiz: Eski bir kararımızda böyle demişiz. Fakat şimdiye kadar bütün kararlarımız temyiz kabiliyetini kabul etmektedir. Filhakika hangi madde altında sarahat varsa onlar temyiz edilebilir. Maadanın temyiz kabiliyetini kabul etmemek lazım değil ise de daire son tadilde bunun bir maddede toplanmış olması hasebiyle, ilamın sureti icrasına dair kararlar temyiz edilebileceğine göre biz de bunu kabul ettik.

  Şemsettin Temizer: Vekil ile müvekkil arasındaki şartlar -kanunun sarahati müstesna- üçüncü şahıslara yani davada haksız çıkacak tarafa müessir değildir. Alacaklının davasını takip için bir kaç avukat tutması onları azledip yerlerine başkalarını ikame etmesinin ve her vekile dilediği gibi ücret vermesinin hasma tahmil edilecek ve masarifi muhakeme cümlesinden sayılacak olan ücreti tesir ve şümulü yoktur. Böyle hareket eden alacaklı kendi fiilinin hukuki neticelerine katlanır, hasmı bundan müteessir olmaz.

  Mantık bunu icap ettirdiği gibi nasafet ve adalet de bundadır. Kanunun hükmü de böyledir. Binaenaleyh Sayın Abdullah Aytemiz'in alacaklının müteaddit vekillerine vekalet ücreti vermesinin borçluya tahmil edilecek vekalet ücretinde nazara alınması adalet ve mantık iktizası olduğu hakkındaki fikir ve mütalaalarına iştirak kabil değildir.

  İlk İcra ve İflas Kanununda borçluya tahmil edilecek vekalet ücreti hakkında bir sarahat yoktu. 932 senesi tadilinde Bu ücret kanuna geçmiştir. Bunun ne için kanuna konmuş olduğunun sebeplerini tetkike vakit bulamadım ve bilemiyorum. Ancak müzakereye başlarken Başreisimizin izah buyurdukları veçhile ilamlı icralarda vekalet ücreti lazım gelmiyeceği hakkındaki İcra ve İflas Dairesi müstakar içtihadının istinat ettiği istidlaller yerinde değildir. Çünkü İcra ve İflas Kanununda ( takip ) kelimesi hem ilamlı icralarda kullanılmakta ve hem ilamsız icralarda kullanılmaktadır. Binaenaleyh mücerret ( icra ) ve ( takip ) kelimeleri bu ihtilafı halle kafi gelmez. Bununla beraber 935 senesinde teessüs eden birinci içtihat, yani ilamlı icralarda alacaklı vekili için hasma vekalet ücreti tahmil edilmez, tarzındaki içtihat o tarihteki hukuki mevzuata uygun gelmektedir. Çünkü, H.U.M.K. nun altmış ikinci maddesi sarahatına göre avukat bir davanın vekaletini mutlak olarak kabul edince o davayı son safhasına kadar mahkemelerde takibe ve icrada da hükmü infaz ettirmeğe ve masarifi muhakemeyi de tahsil için mesai sarfını kabul ve taahhüt etmiş olur. Böyle olunca hükmü müvekkili lehine almış olan avukata hasma müvekkili lehine kanunen lazım gelen vekalet ücretini de hüküm altına aldırmış ise bir koyundan iki post çıkmaz meşhur meseli mucibinde icradaki mesaisinden dolayı da ayrıca icra hakimine müvekkil lehine ücreti vekalet takdir ettiremez. 138. madde sırf ilamsız icralar için vaz olunmuştur. Çünkü bunlarda hasım aleyhine daha evvel bir dava açılmamış ve ilk takip icrada başlamıştır. Bu takip için vekil tutan şahıs lehine icra dairesi vekalet ücreti hükmeder.

  Bu maruzatım Avukatlık Kanununun ve bu kanuna tevfikan yapılan avukatlık ücret tarifesinin ve izahnamesinin neşrine kadar olan müddet zarfındaki İcra ve İflas Kanununun 138 inci maddesinin tatbikatı şekline aittir.

  Son vaziyeti hukukiyeye göre yani Avukatlık Kanunu ve ücret tarifesi ve izahnamesi bakımından meselenin tahliline gelince, Yeni Avukatlık Kanununun dava ve takip için avukat ücretleri hakkında altıncı babın ikinci faslında yeni hükümler vaz eylemiş bulunmaktadır. Bu kanunun 130 uncu maddesinde kaza mercilerindeki muameleler diğer işlerden alınacak ücretin asgari haddini gösteren tarifenin nası yapılacağı tayin kılındıktan sonra 131. maddesinde de ücret mukavelesi yapılmamış olan hallerde asgari tarifenin tatbik olunacağı ve mahkum aleyhine de tahmil olunacak ücretin tarifede yazılı hadden aşağı ve üç mislinden yukarı olamayacağı tasrih kılınmıştır.

  Bu kanun mucibince hazırlanıp Adliye Vekaletinin tasdikine iktiran eden ve 15/9/941 tarihinden itibaren muteber bulunan mezkür tarife izahnamesinin onuncu maddesinde ise ( Mahkemelerde davanın müdafaasını deruhte etmeksizin icra takip yollariyle borçlu aleyhinde takip icrasını deruhte eden avukat mahkumunbihin yüzde üçü nisbetinde ücret alır. Evvelce mahkemede müdafaayı deruhte ve davayı intaç etmiş ise ayrıca bu tarifede yazılı ücretin beşte birinden onda birine kadar ücret tayin olunabilir. ) diye yazılı bulunmaktadır.

  Bu sarahatlar bundan böyle icrada avukatla yapılacak takiplerde hasma ne miktar üzerinden vekalet ücretinin tahmil edilmesi lazım geldiğini şüpheye mahal bırakmayacak şekilde tespit eylemiş ve binaenaleyh İcra ve İflas Kanununun 138 inci maddesindeki ücret miktarı hakkındaki sarahati da tadil eylemekte bulunmuştur.

  Şu halde icra dairesinde borçlu aleyhinde müvekkili namına takipte bulunan avukat eğer takip ilama müstenit olup da kendisi de o hükmün istihsalinde mahkemede bulunmuş ise tarifede yazılı ücretten daha az bir nisbette hükmü istihsal etmemiş ise yüzde 3 miktarında bir ücret borçluya tahmil edilecektir.

  Son kanuni vaziyete ve sarahata göre avukatla takip olunan ilamlı icralarda da hasma ücreti vekalet tahmil edilmesi icap etmektedir.

  Şefkati Özkutlu: Mahkemece takdir edilen ücreti vekalet içinde icradaki ücret de dahil mi, değil mi, mesele buradadır. Maahaza icra muamelesi başka, mahkemedeki safha başkadır. İkinci safhada ücreti vekalet lazımdır.

  Necati Ünlügil: Usulün altmış ikinci maddesinde bir ihtilafımız yoktur. Mesele kırk birinci maddenin hudut ve şümulünü tayinden ibarettir.

  Aziz Yeğer: Bugünkü kararımızda mahkeme masraflariyle icradaki safhayı ayırmış olacağız. Gerek eski vaziyette ve gerek son tadil vaziyetinde ücreti vekalet içinde icradaki mesai de dahildir dersek hakim meçhul bir safahata ait ve mevhum kısmı da nazara almak zaruretinde kalacaktır. Bu takdirde hakim için ölçü yoktur. Ölçüsüz bir takdiri hakime nasıl emrederiz ve bu vaziyette tayin edilen bir ücreti borçluya nasıl tahmil ederiz?

  Abdullah Aytemiz : İcraya mevzu ilamda ücreti vekalete de hükmolunmuş ise bunun icrasından dolayı alacaklı vekiline ayrıca ücreti vekalet takdiri lazım gelip gelmiyeceği yani ilamsız takiplerde ücreti vekalet takdir edileceği hakkındaki 138 inci madde hükmünün ilamlı takiplere de şamil olup olmayacağı hususundaki ihtilafın halli matluptur. Dairemizin ötedenberi devamlı içtihadı, icraya konulan ilam ücreti vekaleti de mutazammın ise böyle bir ilamın icrası halinde mahkumunleh vekiline ayrıca ücreti vekalet takdiri lazım gelmiyeceği merkezinde idi. Azalığım zamanından beri muhalif bulunduğum bu içtihadın aksine ahiren bir temayül hasıl olduğundan tekevvün eden bu ihtilafın tevhidi içtihat suretiyle halline kadar gelen işleri bıraktık. Bu ikinci içtihadın doğruluğunu maddi ve kanuni sebeplere istinaden iddia ve isbat edeceğim.

  Mahkemece takdir olunan ücret vekilin kazai sahadaki mesai ve hizmeti mukabilidir. Her ilam cebri icra tariki ile icra olunmaz. Bazan müvekkil mahkumunleh bizzat takip eder. Binaenaleyh mahkemece ücreti vekalet takdir edilirken vekilin icradaki takip ve hizmetinin nazara alınmış olmasına ihtimal ve imkan verilemez. Bahusus mahkeme işlerinde vekil olan kimse icradaki işlere de memur edilecek olursa hiç şüphesizdir ki, müvekkilinden iki kat vekalet ücreti isteyecektir. Esasen vekil ile müvekkil arasında takarrür eden vekalet ücretine tarife mucibince hakimlerin mahkumunlehlere ait olmak üzere takdir eyledikleri miktar asla tekabül etmemektedir. Bir de icra safhasında vekalet ücretinden mahrum edilecek olurlarsa müvekkiller büsbütün mutazarrır olurlar. Daha doğrusu haklı çıktıkları halde cezayı nakdi kabilinden vekalet ücretiyle de mahkum edilmiş olacaklardır.

  Kanuni delile gelince, İcra ve İflas Kanununun kırk birinci maddesi bu ihtilafı halle kafidir. Maddeyi aynen okuyorum: ( Ka nunun ikinci babında yazılı hükümlere mugayir olmıyan diğer hükümleri ilamlı takiplerde de cari olur. ) Bu kanunun ikinci babı ilamlı, üçüncü babı da ilamsız takiplere tahsis edilmiş olup ilamlı takiplere müteallik hükümler meyanında icrai muamelattan dolayı vekalet ücreti takdir olunamayacağı hakkında hiçbir kayıt ve işaret olmadığına ve bu babta yazılı hükümlere mübayin bulunmıyan kanunun diğer hükümlerinin ilamlı takiplerde de tatbik olunacağı mezkur kırk birinci madde hükmü iktizasından bulunmasına göre dava vekili veya avukat marifetiyle yapılan takiplerde vekalet ücreti takdir edileceği hakkındaki 138 inci madde hükmünün ilamlı takiplerde de cari olacağı neticesine varılmak zaruridir. Avukatlık ücret tarifesi de ikinci içtihadın isabetini müeyyettir.

  Fevzi Bozer: Hukuk Usulü Kanununun altmış ikinci maddesi vekil ile müvekkil aralarındaki münasebeti tayin eder. Bu madenin icra takiplerinde alınacak ücrete şümulü yoktur. Son fıkrası ise vekilin mezuniyetini takyit edecek kayıtların diğer tarafça muteber olmadığını göstermektedir ki hadiseye şümulü yoktur.

  İlamlı takiplerde ücreti vekalet lazımdır.

  Cevat Gücün : İcra ve İflas Kanununun 932 senesindeki tadilinde ücreti vekaletin konmasına bir lüzum hasıl oldu. Bunu esbabı mucibe söylüyor. İlamlı takiplerde esasen vardı. İkinci içtihat doğrudur.

  İbrahim Ertem : Avukatlık Kanununda bir fasıl vardır. 130 uncu madde mucibince Adliye Vekaletince yapılan tarifeye icra safhasını hukukçu arkadaşlardan rica ederim.

  Birinci Reis: Tarifede bir tek avukat tarafından takip edilen işlerde icrada şöyle mahkemede böyle diye bir şey yoktur. Temyizde şu hüküm alınıncaya kadar şöyle diye sarahat vardır.

  Y.K. Arslansan: İcra ve İflas Kanununun kırk birinci maddesi sarahatına ve ahiren Avukatlık Kanununun 131 inci maddesine tevfikan tanzim kılınan avukatlık ücret tarifesinin tatbik tarzına dair umumi hükümlerinin onuncu bendi mucibince de vekil marifetiyle takip olunan ilamların icrasından dolayı da icrada mesbuk hizmetlerine mukabil ayrıca avukatlık ücreti olunmak iktiza eder.

  Birinci Reis: Her ücret mukabilinde bir hizmet ve her hizmet mukabilinde bir ücret vardır. 602 inci madde mebde ve müntehayı göstermek itibariyle şayanı ihticaçtır. Hizmet, para tahsil edilinceye kadar devam edeceğine göre bu safhaya kadar masruf hizmeti mukabilidir. Avukat davayı aldığı zaman bu hali bilir. Ancak avukat icra safhasında işe girmiş ise hiç şüphe yoktur ki, mesbuk mesaisine göre bir ücret alması lazımdır.

  138 inci madde paranın paylaştırılmasına taalluk ettiğine göre gerek ilamlı ve gerek ilamsız takiplere şamildir. Fakat bir avukat davayı bidayetinden itibaren takip etmiş ise buna şümulü olmamak lazımdır.

  Şemsettin Temizer: Tarifenin onuncu maddesi mukavele yapılmıyan hallerdedir, demeleriyle neticede:

  İcra ve İflas Dairesi Reisliğinin 8/9/942 tarihli tezkeresiyle ona merbut 1/7/935 tarihli ilam suretine nazaran, İcra ve İflas Dairesinin ötedenberi içtihadı ilamların icrasında yalnız ilamda yazılı vekalet ücreti tahsil olunup yoksa ilamın icrası için ayrıca icra memurluğunca vekalet ücreti takdir olunamayacağı ve İcra ve İflas Kanunun 138 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmünün yalnız ilamsız takipler hakkında tatbik olunacağı merkezinde iken ahiren ilamların icrasında dahi mahkemece takdir edilen vekalet ücretinden başka avukatın icradaki mesaisinden dolayı icra memuru tarafından ayrıca vekalet ücreti takdir edilebileceğine dair yeni bir ekseriyet husule geldiği ve bu itibarla eski ve müstakar içtihadın hilafına yeni bir içtihat hasıl olduğu anlaşılmıştır.

  Eski içtihadın 942 senesine kadar devam edip 942 senesi içinde bunun hilafına olan içtihadın takarrür eylediği bu daire reisliğinin 8/9/942 tarihli yazısından istidlal olunmaktadır. Şu halde Avukatlık Kanunu ile bu kanuna tevfikan tanzim ve tasdik olunan Avukatlık Ücret Tarifesi ve izahnamesinin meriyet mevkiine konmasından sonra bu tebdili içtihat vaki olmuş demektir. Bu itibarla ihtilafın son kanuni vaziyet ve hükümlerle halli lüzumu hasıl olmaktadır.

  Avukatlık Kanununun altıncı babının dava ve takip ücretleri ünvanlı ikinci faslında vekil ile müvekkil arasındaki vekalet ücretleriyle diğer tarafa tahmil olunacak ücretlerden bahsedilmektedir. Bu fasılda münderiç olan 130 uncu maddede ise kaza mercilerin deki muamelelerle diğer işlerden alınacak vekalet ücretinin asgari haddini gösteren tarifenin nasıl yapılacağı tayin kılındıktan sonra 131 inci maddesinde de ücret mukavelenamesi yapılmamış olan hallerde asgari tarifenin tatbik olunacağı ve mahkumunaleyhe de tahmil olunacak ücretin tarifede yazılı hadden aşağı ve üç mislinden yukarı olamayacağı tasrih kılınmıştır.

  İmdi gerek mahkemelerde ve gerekse icrada avukatla takip olunup da yazılı mukavele bulunmayan işlerde vekil ile müvekkil arasında takarrür etmiş ücretle hasma tahmili lazım gelen vekalet ücretlerini bu kanun tayin etmiş olduğuna ve bu kanun mucibince hazırlanarak Adliye Vekaletince tasdik edilen ve 15/9/941 tarihinde yürürlüğe giren Avukatlık Ücret Tarifesiyle İzah ve Tatbik Tarzına Dair Umumi Hükümlerin onuncu maddesinde mahkemede ( davanın müdafaasını ) deruhte etmeksizin icra takip yollariyle borçlu aleyhine takip icrasını deruhte eden avukatla evvelce mahkemede davayı intaç etmiş olan avukata icra takibi için de ayrıca nisbi bir ücret verileceği tasrih kılınmış ve icra takiplerinde maktu vekalet ücretine tabi olan işlerin nelerden ibaret olduğu ve alınacak ücretlerin miktarları da maktu ücret tarifesinin altıncı bendinde hasr ve tadat edilmiş bulunmasına göre gerek ilamlı ve gerek ilamsız icra ve takiplerinde diğer tarafa vekalet ücreti tahmil edilmesi zaruri bulunmaktadır.

  Bu itibarla ilamda vekil için ücret tayin ve hükmedilmiş olsa dahi vekil marifetiyle takip edilen ilamın icrasından dolayı da ayrıca ücret takdir edilmesi lazım geleceğine dair İcra ve İflas Dairesinin ikinci içtihadının doğru olduğuna 31/5/944 tarihinde ittifakla karar verildi.

 7. #16
  Kayıt Tarihi
  Apr 2009
  İletiler
  43
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Karar vekalet ücretine icra vekalet ücreti uygulanır mı?

  Buradan çıkan sonuç nedir şimdi ? Dava sonucu hükmedilen vekalet ücretine ayrıca icra vekalet ücreti yazılıyormu ? yazılmıyormu ?

 8. #17
  Kayıt Tarihi
  Jul 2004
  Nerede
  İstanbul, Türkiye.
  İletiler
  4.242
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Karar vekalet ücretine icra vekalet ücreti uygulanır mı?

  Avukat aracılığı ile icra takibi yapılırsa evet
  Yöneticilere KM İle Soru Sormayınız- Yeni Konu Açmadan Önce Forumlarda Arama Yapınız

  http://www.hukuki.net


  Hukuk Güzel Bir Sanattır...

  İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir..

 9. #18
  Kayıt Tarihi
  Jun 2007
  İletiler
  1
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Karar vekalet ücretine icra vekalet ücreti uygulanır mı?

  İlam vekalet ücretinin icrasında icra vekalet ücreti talep edilebileceğine ilişkin elinde yeni tarihli kararı olan var mı?

 10. #19
  Kayıt Tarihi
  Apr 2008
  İletiler
  307
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Karar vekalet ücretine icra vekalet ücreti uygulanır mı?

  Geç oldu ma var tabi.

  T.C.
  YARGITAY
  12. HUKUK DAİRESİ
  E. 2009/21102
  K. 2010/2813
  T. 11.2.2010
  • VEKALET ÜCRETİNE TEKRAR İCRA VEKALET ÜCRETİ TALEP EDİLMESİ ( İlamlı İcrada Hükmedilen Vekalet Ücretinin İcraya Konduğu/İcraya Konulan Vekalet Ücretine Tekrar İcra Vekalet Ücreti Talep Edilmesinin Hukuki Dayanaktan Yoksun Olacağı )
  • TARAF SIFATININ BULUNMAMASI ( İcra Emrinde Borçlu Olarak Vekilin de Yer Aldığı/Vekile de Davetiye Çıkartıldığı - Şikayet Davasının Tarafı Vekil Olmadığı İçin Taraf Yokluğu Sebebiyle Karar Verilemeyeceği )
  • ŞİKAYET DAVASI ( İlamdaki Alacağın Tahsili İçin İcra Takibi Yapıldığı/İcra Emrinde Vekalet Ücretine Tekrar İcra Vekalet Ücreti Yürütülemeyeceği - İcra Vekaleti Ücretinin ve Vekalet Ücreti Talebi Yönünden İcra Emrinin İptal Edileceği )
  • İCRA EMRİNDE BORÇLU TARAF OLARAK VEKİLİN YAZILMASI ( Borçlu Kısmında İlamdaki Vekilin 2. Sırada Yer Aldığı - Şikayet Davasında Vekil Taraf Olmadığı İçin Taraf Sıfatı Yokluğundan Talebin Reddedileceği )
  2004/m. 16
  1136/m. 164
  ÖZET : Davacı vekili, taraflarına tebliğ edilen icra emrinde esas alacağın icra masrafları faiz, icra vekalet ücreti ile birlikte tahsilinin talep edildiğini, vekalet ücretine tekrar icra vekalet ücreti talep edilmesinin hukuksal dayanaktan yoksun olduğunu, bu bahisle icra emrine itirazının kabulünü talep etmiştir. İlamdaki vekalet ücreti icraya konulduğu için vekalet ücretine tekrar vekalet ücreti talep edilemeyeceğinden vekalet ücretinin, vekalet ücreti talebi yönünden icra emrinin iptaline karar verilmiştir. İcra emrinde borçlu kısmında 2. numarada ilamdaki vekilin isminin yazıldığı ve adına ayrı davetiye çıkarıldığı da şikayet konusu olsa da dava Sağlık Bakanlığı adına açıldığı için Sağlık Bakanlığı’nın avukat adına dava açmakta taraf sıfatı bulunmadığı için talebi reddedilmelidir.

  DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

  KARAR : Temyiz edenin sıfatına, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre,

  SONUÇ : Yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK. 366. ve HUMK. 438. maddeleri uyarınca ONANMASINA, harç alınmasına yer olmadığına, 11.02.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

  YEREL MAHKEME KARARI

  ÜMRANİYE

  1.İCRA HUKUK MAHKEMESİ

  Esas Numarası: 2009/408

  Karar Numarası: 2009/379

  Karar Tarihi: 28/05/2009

  Mahkememizde görülmekte bulunan şikayet davasının dosya üzerinde yapılan incelenmesi sonunda;

  GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ;

  Davacı vekilinin mahkememize vermiş olduğu dilekçesinin özetle, Ümraniye 2. İcra Müdürlüğü’nün 2009/8908 esas sayılı dosyasından taraflarına ödeme emri gönderildiğini, 25/05/2009 tarihinde tebliğ edilen icra emrinde esas alacak bulunan toplam 8.166,79 toplam alacağın icra masrafları faiz, icra vekalet ücreti ile birlikte tahsili talep edildiğini, vekalet ücretine tekrar icra vekalet ücreti talep edilmesi hukuksal dayanaktan yoksun olduğunu, bu bahisle icra emrine itirazının kabulünü, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

  Ümraniye 2. İcra Müdürlüğü’nün 2009/8908 esas sayılı dosyasının yapılan incelenmesinde; Kadıköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2007/321 esas 2007/357 karar sayılı ilamındaki vekalet ücretinin icraya konulduğu, vekalet ücretine tekrar vekalet ücreti talep edilemeyeceğinden vekalet ücretine, vekalet ücreti talebi yönünden icra emrinin iptalini, icra emrinde borçlu kısmında 2. numarada ilamdaki vekilin ismini yazıldığı, ve adına ayrı davetiye çıkarıldığı, Av. E. A.’nin taraf sıfatının bulunmadığı, mahkememizde davanın Sağlık Bakanlığı adına açıldığı, Av. E. A. adına açılmadığı, Sağlık Bakanlığı’nın E. A. adına açmakta taraf sıfatı bulunmadığından açılan davanın kısmen kabulüne karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

  HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

  1-Açılan davanın kısmen kabulü vekalet ücretine vekalet ücreti talebi yönünden icra emrinin iptaline,

  2-Sağlık Bakanlığı’nın Av. E. A. hakkındaki şikayetinde taraf sıfatı bulunmadığından bu talebin reddine,

  3-Dava kısmen kabul edildiğinden İlk masraf 25,40 YTL 9.00 YTL tebligat masrafı olmak üzere toplam 33,40 YTL'nin 16.70 davalıdan alınıp davacıya verilmesine, dava kısmen kabul edildiğinden ilk masraf 25,40 YTL 9.00 YTL tebligat masrafı olmak üzere toplam 33,40 TL'nin 16.70 davacıdan alınıp davalıya verilmesine,

  4-Dava kısmen kabul edildiğinden davacı taraf kendisini bir vekille temsil ettirdiğinden karar tarihi itibariyle yürürlükte olan asgari avukatlık ücret tarifesi gereğince 160 YTL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, dava kısmen kabul edildiğinden davacı taraf kendisini bir vekille temsil ettirdiğinden karar tarihi itibariyle yürürlükte olan asgari avukatlık ücret tarifesi gereğince 160 YTL maktu vekalet ücretinin davacıdan alınıp davalıya verilmesine,

  Dair tarafların yokluğunda 10 gün içinde ilgili Yargıtay Hukuk Dairesi Başkanlığı’na temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.28/05/2009

 11. #20
  Kayıt Tarihi
  Apr 2008
  İletiler
  307
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Karar vekalet ücretine icra vekalet ücreti uygulanır mı?

  Bu da var bence bu karar doğru.

  T.C.
  YARGITAY
  12. HUKUK DAİRESİ
  E. 2010/33266
  K. 2011/14524
  T. 4.7.2011
  • AVUKATLIK ÜCRETİ ( Yargılama Gideri Olarak Hükmolunan Avukatlık Ücretinin Taraflar Arasında Geçerli Olduğu Ödenmeyen Avuktalık Ücretinin Tahsilinin Asil Adına Takibe Konulması Gereği - Vekil Vasıtasıyla Tahsili İçin Yapılan İcra Takibinde Vekalet Ücreti Ödenmesini Engelleyen Bir Düzenleme Bulunmadığı )
  • AVUKATLIK ÜCRETİNİN İCRA TAKİBİYLE TAHSİLİ ( Vekil Vasıtasıyla Tahsili İçin Yapılan İcra Takibinde Vekalet Ücreti Ödenmesi Gereği - Ödenmeyen Avuktalık Ücretinin Tahsilinin Asil Adına Takibe Konulması Gereği )
  • YARGILAMA GİDERİ OLARAK VEKALET ÜCRETİ ( Yargılamanın Tarafları Arasında Geçerli Olduğu - Avukatlık Ücretinin Avukata Ait Olduğu Düzenlemesinin Vekil ile Müvekkil Arasında Çıkacak ve İç İlişkiden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar Hakkında Geçerli Olduğu )
  1086/m. 423/6, 424
  2004/m. 138
  1136/m. 164
  ÖZET : Yargılama gideri olarak hükmolunan avukatlık ücreti, ancak yargılamanın tarafları arasında geçerlidir. Ayrıca,Avukatlık Yasası'nda yer alan "... dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir." hükmü vekil ile müvekkil arasında çıkacak ve iç ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlıkları düzenleme amacına yöneliktir.

  DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

  KARAR : İ.İ.K.nun 138/3. maddesi gereğince ( vekil vasıtasıyla yapılan takiplerde vekalet ücretinin miktarı, alacaklı ile borçlu arasında yapılmış sözleşmeye bakılmaksızın icra müdürü tarafından avukatlık ücret tarifesine göre hesaplanır. Bu şekilde tayin olunan vekalet ücreti de takip masraflarına dahildir ).

  H.U.M.K.nun 423/6. maddesinde avukatlık ücreti, yargılama giderleri arasında sayılmıştır. Aynı yasanın 424. maddesinde de yargılama gideri olarak hükmolunan avukatlık ücretinin, ancak yargılamanın tarafları arasında geçerli olacağı belirtilmiştir. Ayrıca, 1136 Sayılı Avukatlık Yasası'nın 164/son maddesinde: "... dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir." hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm vekil ile müvekkil arasında çıkacak ve iç ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlıkları düzenlemek amacıyla öngörülmüştür. ( HGK.nun 7.4.2004 tarih ve 2004/12-213 Esas, 2004/215 Karar sayılı kararı )

  Somut olayda ilamın davacısı lehine hükmedilen ücreti vekaletin avukata ait olduğu tartışmasız ise de, yukarda açıklanan gerekçelerle ödenmeyen avukatlık ücretinin tahsili, ancak asil adına takibe konabilir, icra takibi de vekil vasıtasıyla yapıldığına göre alacaklı yararına İ.İ.K.nun 138. maddesi uyarınca avukatlık ücreti hesaplanacağından, icra takibinde, icra vekalet ücreti istenmesinde yasaya aykırılık yoktur. Öte yandan, vekalet ücretinin vekil vasıtasıyla tahsili için yapılan icra takibinde icra vekalet ücreti verilmeyeceğine ilişkin yasal bir düzenleme de bulunmamaktadır.

  Yapılan bu açıklamalar ve yasal düzenlemeler karşısında, mahkemece icra vekalet ücreti talebine yönelik şikayetin reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulü isabetsizdir. Öte yandan Mahkemece icra emrinde asıl alacağın işlemiş faizine faiz ( faize faiz ) talep edilmediği için bu yöne ilişkin şikayetin de reddine karar verilmeli, ancak faiz dışındaki alacaklar için takip tarihinden sonra %9 orandan az olmamak üzere istenen yasal faizin 3095 Sayılı Kanunun 1. maddesi hükmüne göre %9 ve değişen oranlarda yasal faiz oranlarının uygulanması gerektiğine işaret edilerek icra emrinin düzeltilmesi ile yetinilmelidir. O halde mahkemece, eksik inceleme ve hatalı değerlendirmeye dayalı olarak yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

  SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ). 4.7.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

+ Konuyu Yanıtla
2 / 3 Sayfa İlkİlk 123 SonSon

Benzer Konular :

 1. Kesinleşmeyen karar için vekalet ücreti alınması normal mi?
  Yazan: bymmx123 Forum: Hukuki Görüş ve Yorum
  Yanıt: 0
  Son İleti: 11-07-2014, 07:10:51
 2. Yeni Mevzuat: "Red Nedeniyle Vekalet Ücreti - Tek Vekalet Ücreti - 1136/m. 164 "
  Yazan: admin Forum: Mevzuata İlişkin Bilgi ve Yorumlar
  Yanıt: 0
  Son İleti: 29-12-2010, 21:19:44
 3. Yanıt: 0
  Son İleti: 02-02-2009, 19:45:01
 4. Yanıt: 10
  Son İleti: 29-11-2008, 19:07:20
 5. Yeni Hukuki Kaynak: "Vekalet Sözleşmesinin Feshi, ihtar, vekalet ücreti"
  Yazan: admin Forum: Mevzuata İlişkin Bilgi ve Yorumlar
  Yanıt: 0
  Son İleti: 28-01-2007, 22:08:36

Bu sayfada bulunan kavramlar:

http:www.hukuki.netshowthread.php33743-Karar-vekalet-ucretine-icra-vekalet-ucreti-uygulanir-mi

VEKALET ÜCRETİNE VEKALET ÜCRETİ EKLEME

karşı vekalet ucretini icraya koyma

ilam vekalet ücretine icra vekalet ücreti

vekalet ücretinin icrasında vekalet ücreti

maaş haczi vekalet ucreti

ilam vekalet ucretine icra vekalet 2014

ilam vekalet ücreti icra vekalet ücreti

(HGK.E. 200412-213 K. 2004215T. 7.4.2004).

vekalet ücretine vekalet ücreti

avukati sahsi borcundan dolayi velalet ucretini haclz

vekalet ücretine icra vekalet ücreti

ilamli icrada vekalet ucreti

Forum

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  Hukuk Blog |  2016 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi | 
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2016 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
Hukuki.Net sunucusu yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN teknolojisi kullanmaktadır.
Reklam Alanları: Sitenin 2016 yılı reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.