+ Konuyu Yanıtla
9 / 14 Sayfa İlkİlk 1234567891011121314 SonSon
81 den 90´e kadar toplam 140 ileti bulundu.
 1. #81
  Kayıt Tarihi
  Jan 2009
  İletiler
  16
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Astsubaylıktan Atıldıktan Sonra Tekrar Memur Olma

  mahkeme örneği.......

  --------------------------------------------------------------------------------

  davacının ise memnu haklarının iadesi istemiyle yaptığı başvuru sonucunda, ... Ağır Ceza Mahkemesinin 7.3.1997 günlü, 1997/47 sayılı kararıyla davacının memnu haklarının geri verilmesinin hükme bağlandığı ve davacının halen Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak görev yaptığı anlaşılmaktadır.
  657 sayılı Kanunun yukarıda anılan hükmüne göre davacının aldığı ceza Devlet memurluğuna engel bir durum oluşturmakta ise de; memnu hakların geri verilmesi durumunda mahkumiyet ortadan kalkmamakla birlikte, mahkumiyetten doğan veya mahkumiyetle birlikte hükmedilen ehliyetsizliklerin ileriye dönük olarak son bulduğu açık olup, davacının anılan suçtan dolayı yargılandığı 23.3.1989 tarihinden sonra 7.3.1997 tarihinde yaptığı başvuru sonucunda, ... Ağır Ceza Mahkemesinin aynı günlü kararıyla memnu haklarının iadesine hükmedildiği görülmektedir.
  Olayda, memnu hakları mahkeme kararıyla geri verilen ve öğretmen olarak görev yapan davacının, kamu hizmetlerinden yararlanma ehliyetine sahip olduğu ve Devlet memurluğuna girmesine engel herhangi bir durumun da kalmadığı tartışmasızdır.
  Bu durumda; hukuksal durumu 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki koşullara uygun olan davacının, aday idari memur olarak atanmasına ilişkin isteminin reddi yolunda kurulan işlemde hukuksal isabet görülmemiştir
  ---------
  Yukarıdaki metin Danıştay 5.Dairesinin 3.12.2001 tarih ve E:2001/1327 K:2001/4685 sayılı kararından aktarılmıştır.
  Türkçesi:İlgili mahkemeden memnu hakların iadesi kararı alan kişinin önünde hiçbir engel yoktur.657 nin memur olma şartlarını ifade eden hükümlerine rağmen.  Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)

  Hukuki NET Güncel Haber

  Astsubaylıktan Atıldıktan Sonra Tekrar Memur Olma konulu yargıtay kararı ara
  Astsubaylıktan Atıldıktan Sonra Tekrar Memur Olma konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #82
  Kayıt Tarihi
  Jan 2009
  İletiler
  16
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Astsubaylıktan Atıldıktan Sonra Tekrar Memur Olma

  FİRAR yoluyla ordudan ayrılan ve firar suçundan dolayı 10 ay hapis cezası alıp re'sen emekli edilen bir SUBAY YA DA ASTSUBAY aşağıdaki son bilgilerden sonra ne yapmalı?Tekrar DEVLET MEMURU OLABİLİRMİ?Değerli hukukçuların katkılarını bekliyoruz.

  Rüşvet alan yeniden memur olabilir mi? Veyahut da 6 aydan fazla hapis cezası alan bir memur yeniden memur olabilir mi? 657 sayılı Kanunun 48. maddesine göre rüşvet alan veya 6 aydan fazla hapis cezası alan kişiler memur olamamakta, bu suçu işleyen veya 6 aydan fazla hapis cezası alanların ise memurlukla ilişkisi kesilmemektedir. Adli Sicil Kanununda 2006 yılında yapılan bir değişiklikle, belirli süreler sonrasında, bu kişilerin yeniden memur olabilmesine imkan sağlanmıştır.
  26 Ekim 2007 16:25
  657 sayılı Kanunun 48. maddesinin A/5 bendinde yer alan hüküm şu şekildedir:
  "(Değişik: 10/1/1991 - 3697/1 md.) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,ağır hapis veyahut 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak."

  Belirtilen bu şuçlardan birisi dolaysıyla ceza alan kişiler memur olamamaktadır.

  Ancak, bu sınırlama ilanihaye değildir. Konuya ilişkin olarak 5352 sayılı Adli Sicil Kanununda, 2006 yılında, düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemenin gerekçesi, Kanunun plan ve bütçe komisyounundaki görüşmeleri sırasında şu şekilde ifade edilmiştir.


  "Madde 34- Maddeyle, 5352 sayılı Kanuna 13/A maddesi eklenmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesindeki düzenlemeye göre, belli bir suçtan mahkumiyete bağlı süresiz hak yoksunluğundan söz edilemez. İşlediği suç dolayısıyla toplumda kişiye karşı duyulan güven sarsıldığı için suçlu kişi, özellikle güven ilişkisinin varlığını gerekli kılan belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmaktadır. Ancak, bu hak yoksunlukları süresiz değildir. Cezalandırılmakla güdülen asıl amaç, işlediği suçtan dolayı kişinin etkin pişmanlık duymasını sağlayıp tekrar topluma kazandırılması olduğuna göre, 53 üncü maddede suça bağlı hak yoksunluklarının da belli bir süreyle sınırlandırılması yönünde düzenleme yapılmıştır. Türk Ceza Kanununda, belli bir suçu işlemekten dolayı cezaya mahkûmiyetin sonucu olarak ömür boyu devam edecek bir hak yoksunluğu söz konusu olmadığı için, yasaklanmış hakların geri verilmesi müessesesine ilişkin düzenleme yapılmamıştır.

  Ancak, 5352 sayılı Adlî Sicil Kanununun Geçici 2 nci maddesinde, diğer kanunlardaki kasıtlı bir suçtan dolayı belirli süreyle hapis cezasına veya belli suçlardan dolayı bir cezaya mahkum olan kişilerin, belli hakları kullanmaktan süresiz olarak yoksun bırakılmasına ilişkin hükümleri saklı tutulmuştur. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu dışındaki çeşitli kanunlardaki süresiz hak yoksunluğu doğuran bu hükümlere rağmen, yasaklanmış hakların geri verilmesi yolunun kapalı tutulması, uygulamada ciddi sorunlara yol açacaktır. Bu sorunların çözümüne yönelik olarak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu dışındaki çeşitli kanunlardaki kasıtlı bir suçtan dolayı belirli süreyle hapis cezasına veya belli suçlardan dolayı bir cezaya mahkum olan kişilerin süresiz olarak kullanmaktan yasaklandıkları hakları tekrar kullanabilmelerine imkân tanıyan bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur."

  5560 sayılı Kanun ile 5352 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere eklenen 13/A maddesi şu şekildedir:

  “Yasaklanmış hakların geri verilmesi

  MADDE 13/A- (1) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunların belli bir suçtan dolayı veya belli bir cezaya mahkûmiyete bağladığı hak yoksunluklarının giderilebilmesi için, yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna gidilebilir. Bunun için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları saklı kalmak kaydıyla,
  a) Mahkûm olunan cezanın infazının tamamlandığı tarihten itibaren üç yıllık bir sürenin geçmiş olması,
  b) Kişinin bu süre zarfında yeni bir suç işlememiş olması ve hayatını iyi halli olarak sürdürdüğü hususunda mahkemede bir kanaat oluşması,
  gerekir.
  (2) Mahkûm olunan cezanın infazına genel af veya etkin pişmanlık dışında başka bir hukukî nedenle son verilmiş olması halinde, yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna gidilebilmesi için, hükmün kesinleştiği tarihten itibaren beş yıl geçmesi gerekir. Ancak, bu süre kişinin mahkûm olduğu hapis cezasına üç yıl eklenmek suretiyle bulunacak süreden az olamaz.
  (3) Yasaklanmış hakların geri verilmesi için, hükümlünün veya vekilinin talebi üzerine, hükmü veren mahkemenin veya hükümlünün ikametgâhının bulunduğu yerdeki aynı derecedeki mahkemenin karar vermesi gerekir.
  (4) Mahkeme bu husustaki kararını, dosya üzerinde inceleme yaparak ya da Cumhuriyet savcısını ve hükümlüyü dinlemek suretiyle verebilir.
  (5) Yasaklanmış hakların geri verilmesi talebi üzerine mahkemenin verdiği karara karşı, hükümle ilgili olarak Ceza Muhakemesi Kanununda öngörülen kanun yoluna başvurulabilir.
  (6) Yasaklanmış hakların geri verilmesine ilişkin karar, kesinleşmesi halinde, adlî sicil arşivine kaydedilir.
  (7) Yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna başvurulması nedeniyle oluşan bütün masraflar hükümlü tarafından karşılanır.”

  AÇIKLAMA

  657 sayılı Kanunun 48/A-5 bendinde yer alan suçları işleyen veya belirtilen süreler ile hapis cezası alan kişilerin yeniden memur olabilmesi 13/A belirtilen sürelerdeki durumların gerçekleşmesi halinde mümkündür. Kamu kurum ve kuruluşları yöneticilerinin 5560 sayılı Kanuna göre işlem tesis etmesi gerekmektedir

 4. #83
  Kayıt Tarihi
  Jan 2009
  İletiler
  16
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Astsubaylıktan Atıldıktan Sonra Tekrar Memur Olma

  dava örneği...

  Bu kanunda yer alan bir diğer madde olan 104. madde ile ilgili olarak ise davalar açılmış ve kazanılmıştır. Emekli Sandığı kanunun 104 maddesinde yer alan “Emekli Sandığına bağlı kurumlarda. çalıştırılamayacaklar” belirtilirken “yetersizlik ve disiplin sebepleri ile ilişikleri kesilenler hariç olmak üzere” ifadesi yer almaktadır. 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 104.maddesinde, 39.maddenin ''yetersizlik ve disiplin sebepleri hariç olmak üzere'' (e) ve (f) fıkralarıyla 92.madde de gösterilenlerin, kurumlarda emeklilik hakkı tanınan vazifelerde çalıştırılamayacakları öngörülmüştür.
  Bu konuda açılan dava ve Danıştay’ın vermiş olduğu karar aşağıda sunulmuştur.
  Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
  SEKİZİNCİ DAİRE 2002 1719 2000 4194 21/03/2002
  KARAR METNİ
  GATA'DAN DİSİPLİNSİZLİK NEDENİYLE RE'SEN EMEKLİ EDİLEN DAVACININ, DAVALI İDARECE İLAN EDİLEN ÖĞRETİM GÖREVLİLİĞİ KADROSUNA; YAPILAN SINAVLARDA BAŞARILI OLDUĞU VE BAŞKA BİR ADAYIN DA AYNI KADROYA BAŞVURMADIĞI DİKKATE ALINDIĞINDA, AÇIKTAN ATAMASININ YAPILMASI GEREKTİĞİ HK.<
  Temyiz İsteminde Bulunanlar : 1- ...
  2- ... Üniversitesi Rektörlüğü
  Vekili : ...
  Karşı Taraf : 1- ... Üniversitesi Rektörlüğü
  2- ... İstemin Özeti : ... Üniversitesi, ... Sağlık Yüksek Okulunda ilan edilen öğretim görevlisi kadrosuna başvuran davacının atanmasının uygun görülmemesine ilşkin davalı üniversite yönetim kurulunun 30.12.1998 gün ve 656 sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada; 2547 sayılı Yasanın 31.maddesi ile açıktan atama konusunda davalı idareye takdir yetkisinin tanınmış olduğu, Yüksek Askeri Şüra kararı ile disiplinsizlik nedeniyle sağlık yüzbaşısı rütbesinde iken re'sen emekli edilen davacının sicil bilgilerinin atanılacak kadroya uygun görülmemesi nedeniyle tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyile davayı reddeden ... İdare Mahkemesinin ... gün ve ... sayılı kararının, hukuka aykırı olduğu öne sürülerek davacı tarafından; davanın red ile sonuçlanmasına rağmen kendi lehlerine avukatlık ücretine hükmedilmemesi nedeniyle davalı idare tarafından 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
  Savunmaların Özeti : Davacı tarafından savunma verilmemiş, davalı idare tarafından verilen savunmada ise davacının temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.
  Danıştay Tetkik Hakimi Adnan Dikenli'nin Düşüncesi : Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
  Danıştay Savcısı Radiye Tiryaki'nin Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.
  Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddiyle idare Mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
  TÜRK MİLLETİ ADINA
  Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü :Uyuşmazlık, ... Üniversitesi ... Sağlık Yüksek Okulunda ilan edilen öğretim görevlisi kadrosuna başvuran davacının atanmasının uygun görülmemesine ilşkin işlemden kaynaklanmıştır.
  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. maddesinde, "Öğretim görevlileri, üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim-öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler, süreli veya ders saati ücreti ile görevlendirilebilirler. Öğretim görevlileri, ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanların, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerileri üzerine ve rektörün onayı ile öğretim üyesi, öğretim üye yardımcısı ve öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya kadro şartı aranmaksızın ders saati ücreti veya sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler" hükmüne yer verilmiştir.
  Diğer yandan, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 104.maddesinde, 39.maddenin yetersizlik ve disiplin sebepleri hariç olmak üzere (e) ve (f) fıkralarıyla 92.maddede gösterilenlerin, kurumlarda emeklilik hakkı tanınan vazifelerde çalıştırılamayacakları öngörülmüştür. Dosyanın incelenmesinden; 16.6.1998 gün ve 1998/56 sayılı kararname ile sağlık üsteğmen rütbesinde iken disiplinsizlik sicili ile davacının ... Tıp Akademisinden resen emekli edildiği, ... Üniversitesi... Sağlık Yüksekokulunda ilan edilen öğretim görevliliği kadrosu için başvurduğu, yapılan bilim ve yabancı dil sınavını başararak sınav jürisince atanmasının uygun bulunduğu, üniversite yönetim kurulunca atanmasının uygun görülmemesi üzerine açılan davada Mahkemece, 2547 sayılı Yasanın anılan 31.maddesinde idareye açıktan atama hususunda takdir yetkisinin tanındığı, Yüksek Askeri Şura kararıyla disiplinsizlik nedeniyle resen emekli edilen davacının sicil bilgilerinin atanacak kadroya uygun görülmemesi nedeniyle reddinde hukuka aykarılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verildiği anlaşılmıştır.5434 sayılı Yasanın anılan 104.maddesi uyarınca, disiplinsizlik nedeniyle resen ayrılan subayların emeklilik hakkı tanınan vazifelerde çalıştırılabilecek-leri açıktır ve aksi yönde yasal bir düzenleme bulunmamaktadır.Davalı üniversite tarafından duyulan ihtiyaç üzerine öğretim görevliliği kadrosunun ilan edildiği, davacının yapılan sınavlarda başarılı olduğu, aynı kadroya talip olan başka bir adayın bulunmadığı da dikkate alındığında, takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun kullanıldığından söz edilemez.
  Bu durumda, davanın reddine ilişkin kararda hukuka uyarlık görülmemiştir.
  Açıklanan nedenlerle ... İdare Mahkemesi kararının bozulmasına 21.3.2002 gününde oyçokluğu ile karar verildi.
  Azlık Oyu (X)
  İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49.maddesinin 1.fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.
  İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe Usul ve Yasaya uygun olup, bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına katılmıyorum.
  BŞ/ŞGK
  Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
  SEKİZİNCİ DAİRE 2002 1719 2000 4194 21/03/2002

 5. #84
  Kayıt Tarihi
  Jan 2009
  İletiler
  16
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Astsubaylıktan Atıldıktan Sonra Tekrar Memur Olma

  Madde 87 – Aşağıda yazılı sebeplerle, emeklilik hakkı tanınan vazifelerden ayrılanların, Sandıkla ilgileri kesilir ve o tarihe kadar aylık ve ücretlerinden kesilerek Sandıkta birikmiş kesenekleri (34 ve 38 inci maddelerde yazılı kesenek ve karşılık toplamlarının kesenek itibar edilen kısımları dahil) faizsiz olarak kendilerine ödenir. (1

  a) (Değişik: 9/6/1952 - 5951/4 md.) İstifa edenler; (Milletvekilliğine seçilmek üzere seçim kanununda yazılı müddet içinde istifa etmiş olupta milletvekili seçilmiş bulunanlar hariç)

  b) İstifa etmiş sayılanlar;

  c) Emeklilik hakkı tanınmayan kadrolara nakil suretiyle tayin edilenler;

  ç) (Mülga: 9/6/1952 - 5951/4 md.)

  d) Belediye başkanlığından veya il daimi komisyonu üyeliğinden 39 uncu maddenin (b) fıkrasında yazılı duruma girmeden ayrılanlardan emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tayin edilmemiş veya 40 ıncı maddede yazılı yaş hadleri sebebiyle tayin edilememiş olanlar;

  e) İdareten veya cezaen vazifelerine son verilenler;
  f) Asillikleri tasdik olunmayarak vazifelerine son verilen stajyerler ve adaylar;

  g) Bakanlık emrine alınanlardan, kurumlarca teklif edilen eski vazifelerine eşit veya bir aşağı derecedeki emeklilik hakkı tanınan vazifeleri kabul etmemek suretiyle ilgisi kesilerek aylıksız duruma geçenler;

  h) (Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)

  i) Kadro yüzünden açıkta kalanlardan aylıksız veya ücretsiz duruma girenler;

  j) Kadroları kurumlarınca geçici hale getirilenler;

  k) 92 nci madde gereğince emeklilik hakkı düşen iştirakçiler;

  l) (Değişik: 28/5/2003-4861/23 md.) Harp okulları ve astsubay meslek yüksek okullarındaki öğrenciler ile astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulanlardan eğitimlerini tamamlayamayarak ayrılanlar (Yalnız öğrenci aylıklarından kesilen miktarlar);

  m) Muvazzaflık hizmetini kısa veya tam olarak yapmak üzere vazifeleri ile ilgileri kesilmek suretiyle silah altına alınan iştirakçilerle, seferberlik, talim veya manevra için er olarak silah altına alınan ve vazifeleri ile ilgileri kesilen hizmetliler;

  Bu maddede yazılı olanlardan fiili hizmet müddetleri ile fiili hizmet zamları 5 yılı doldurmamış bulunanlara bir şey verilmez. Ancak tekrar iştirakçi olanların hakları devam eder. (tekrar iştirakçi olanların haklarından bahsediyor olması tekrar iştirak olmaya izin verildiği anlamına gelmektedir)
  (bu son cümle önemli arkadaşlar...önce hangi kanun maddesine göre ilişiğiniz kesildi ona bakın..emekli sandığı kanunu md 87(özellikle e bendine dikkat...) 92 .maddelere göre ise tekrar iştirakçi olma hakkı tanınıyor..

 6. #85
  Kayıt Tarihi
  Jun 2007
  Nerede
  Yalova-Bursa-İstanbul
  İletiler
  148
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Question Cevap: Astsubaylıktan Atıldıktan Sonra Tekrar Memur Olma

  Alıntı senaris00 rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  DPB'ını bu tebliği öncekilerden pek farklı değil aslında..bireysel olarak başvurmayın bize diyor aslında..ben yüz yüze görüştüğümde denilen şunlar...yüksek Askeri Şura ve mahkeme kararı ile atılmamışsan(mahkeme kararı hırsızlık vb gibi suçlarda oluyor) memur olamıyorsun..firar,disiplinsizlik,başarısızlık gibi nedenlerle ilişiğin kesilmesi mahkeme kararı ile değil,gn kur.bşklığının yetkili mercilerince ve üçlü mekanizma nın imzalamasıyla oluyor.Burada süre var.bu süre bir yıl ile üç yıl arasında değişiyor.bu süre zarfında tekrar memur olamıyorsun..Özellikle sözleşmeli subaylarda, bu tür nedenlerle ayrılan kişileri kendiliğinden fesh etmiş kabul ettiklerini söylediler..Sizin gönderdiğiniz bu DPB açıklamasındada deenildiği gibi,Kitlere girerken kurum insiyatifine bırakılıyor ve böyle açıktan atama yapılıyor..  ya arkadaşlar tam bitti derken dediğinize bakın.şimdi diyor ki arkadaş 1-3 yıl tekrar devlet memuru olamıyormuşuz.benim ilişiğim kesildikten 3 ay sonra kpss ye girerek tekrar atama bekleyeceğim.eğer atamam çıkarsa ilişik kesilmesinden 6-8 ay sonra atanmış olacağım inşallah ama 1-3 yıl konusu can sıkıcı.bu olayı aydınlatacak ve belgeleyecek birisi yardım edebilir mi acaba?

 7. #86
  Kayıt Tarihi
  Aug 2008
  İletiler
  1
  Dilekçeler Sözleşmeler
  6
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: goxal

  ben 2005 tarihinde firar ettiğimden dolayı yetersizlik nedeniyle ilişiğim kesildi açıktan atama ile memur olabilirmiyim teşekürler

 8. #87
  Kayıt Tarihi
  Jun 2007
  Nerede
  Yalova-Bursa-İstanbul
  İletiler
  148
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Question Cevap: Astsubaylıktan Atıldıktan Sonra Tekrar Memur Olma

  Arkadaşlar Askeri personelin firar edip reesen emekli edildikten sonra 657 li olarak atanan personel var ise prosedürü anlatabilir mi veya bu konuyla ilgili bilgisi olan var mı?


  Bayramdan sonra ceza süresinin kısalacağını söyleyen bir arkadaş vardı.Bu konuda da bilgili arkadaşlar var ise paylaşsınlar lütfen.


  Teşekkür ederim.

 9. #88
  Kayıt Tarihi
  May 2009
  İletiler
  22
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Astsubaylıktan Atıldıktan Sonra Tekrar Memur Olma

  bu forumda libertysea isimli bir arkadaş vardı.2004-2006 gibi firar edmiş,sanırım bu yıl şubat ayında atandı.kendisinden uzun zamandır haber alamıyoruz.doğrusu merak ediyorum.yolunda gitmeyen bişeyler mi var? bende resen emekliyim firar değil ama firar sonucunda yazılı olan gerekçe ile ''disiplinsizlik nedeniyle resen emekli'' şeklinde.devlet personel başkanlığına yapmış olduğum müracaat sonucu atama konusunda bir sakınca olmadığını öğrendim.şu an kpss ye hazırlanıyorum.kendimi kabul edecek bir kurum (torpil) bulsam sınava gerek kalmadan da işe başlayabileceğimi biliyorum.

 10. #89
  Kayıt Tarihi
  Jul 2007
  Nerede
  İSTANBUL
  İletiler
  89
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Astsubaylıktan Atıldıktan Sonra Tekrar Memur Olma

  Arkadaşlar defalarca yazdım yine yazacağım.memur olmanızda sakınca yok.Ayrıca ben şu an memurum ve hiç bir sorun olmadı.çünkü tüm hukuksal sorunlar ortadan kalktı hepimiz için.en son mesaj atan arkadas doğru söylemiş.isterse sınava girmeden bir kuruma geçme hakkı var.kafanızı takmayın girin kpss'ye.hatta adam bulursanız direkt başka kurumada gecersiniz.ayrıca atandığınızda yeniden asalete tabi değilsiniz.direkt asil memur oalrak göreve başlıyorsunuz.önceki çalışmalarınızda derece ve kademe olarak size yazılıyor.amerikayı yeniden keşfetmeye gerek yok.yazdığım tüm iletileri inceleyin bir sorun olmadığını iszde göreceksiniz.sevgilerimle...

 11. #90
  Kayıt Tarihi
  Jun 2007
  Nerede
  Yalova-Bursa-İstanbul
  İletiler
  148
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Astsubaylıktan Atıldıktan Sonra Tekrar Memur Olma

  Alıntı libertysea rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Arkadaşlar defalarca yazdım yine yazacağım.memur olmanızda sakınca yok.Ayrıca ben şu an memurum ve hiç bir sorun olmadı.çünkü tüm hukuksal sorunlar ortadan kalktı hepimiz için.en son mesaj atan arkadas doğru söylemiş.isterse sınava girmeden bir kuruma geçme hakkı var.kafanızı takmayın girin kpss'ye.hatta adam bulursanız direkt başka kurumada gecersiniz.ayrıca atandığınızda yeniden asalete tabi değilsiniz.direkt asil memur oalrak göreve başlıyorsunuz.önceki çalışmalarınızda derece ve kademe olarak size yazılıyor.amerikayı yeniden keşfetmeye gerek yok.yazdığım tüm iletileri inceleyin bir sorun olmadığını iszde göreceksiniz.sevgilerimle...  Çok teşekkür ediyorum.Tabiki daha önceki yazılarınızı okudum ve takip ediyorum sizi.Ama benim öğrenmek istediğim kpss ye girmeden atanmak için belli bir sürenin geçmesi lazım bu süre 6 ay mı, 1 yıl mı, 5 yıl mı?Öğrenmek istediğim bu sadece.yani kendi isteğimizle istifa etmiş mi görünüyoruz?

+ Konuyu Yanıtla
9 / 14 Sayfa İlkİlk 1234567891011121314 SonSon

Benzer Konular :

 1. Yanıt: 6
  Son İleti: 24-04-2014, 17:08:31
 2. Memur Olma ihtimalim hiç mi yok?
  Yazan: deniz0101 Forum: Ceza Hukuku
  Yanıt: 14
  Son İleti: 28-11-2012, 21:22:49
 3. Astsubaylık tan sonra tekrar memur olma
  Yazan: mustafaulker Forum: Askerlik Hukuku
  Yanıt: 9
  Son İleti: 23-12-2011, 13:01:38
 4. Astsubaylıktan atıldıktan sonra ödenen tazminat
  Yazan: aeganblue Forum: Askeri Ceza Hukuku
  Yanıt: 18
  Son İleti: 14-01-2009, 00:03:18
 5. Yanıt: 5
  Son İleti: 10-12-2008, 03:17:40

Bu sayfada bulunan kavramlar:

astsubayligi birakmak istiyorum

astsubaylıktan memurluğa geçiş

astsubaylığı bırakanlar

tskdan ihraç edilenler aciktan atama

askeriyen eski atilanlar alinacakmi

astsubaylığı bırakmak

tskdan atılan memur olabilirmi

tskdan atılan personel

tskdan atilan memur olabilirmi

askeri personelim hakkimda dolandiricilik davasi acildi

tskdan hirsizlik nedeniyle atilan goreve donebilir mi

astsubaylıktan belediyeye geçiş

astsubayliktan ayrilma

resen ayrilanlar devlet memuru olurmu

astsubayliktan firar ettiktwn sonra isi girmek

tskdan resen atılanlara yeni düzenlemelertskdan resen ayrilanlar hakkinda devlet personel baskanligi mutalaasitsk dan resen atılanlara yeni düzenlemelertskdan atılan memur olabilir mitsk dan atılan personeltskdan atılan astsubay yeniden göreve dönermiaskeri okullardan ayrilanlarin tekrar devlet memuru olmasitskdan atilanlarhttp:www.hukuki.netshowthread.php27628-Astsubayliktan-Atildiktan-Sonra-Tekrar-Memur-Olmapage2ihrac edilen astsubaylar goreve geri donermi
Forum

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  Hukuk Blog |  2016 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi | 
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2016 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
Hukuki.Net sunucusu yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN teknolojisi kullanmaktadır.
Reklam Alanları: Sitenin 2016 yılı reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.