+ Konuyu Yanıtla
1 den 7´e kadar toplam 7 ileti bulundu.

Konu: Danıştay'ın Hususi Pasaport için verdiği bu karar emsal teşkil eder mi?

Danıştay'ın Hususi Pasaport için verdiği bu karar emsal teşkil eder mi?
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Mar 2016
  Nerede
  İstanbul
  İletiler
  5
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Danıştay'ın Hususi Pasaport için verdiği bu karar emsal teşkil eder mi?

  Merhaba,

  Babam Vergi Dairesi'nde Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak çalışıyor. Kadro derecesi ise 5. Hususi pasaport 1. 2. ve 3. derece memurlara veriliyor fakat 28 yıldır memur ve önlisans mezunu. Hususi pasaport alabilmek için aşağıdaki Danıştay Kararı emsal olarak gösterilebilir mi?

  20 Şubat 2014 PERŞEMBE

  Resmî Gazete

  Sayı : 28919

  DANIŞTAY KARARI

  Danıştay Onuncu Daire Başkanlığından:

  Esas No: 2009/12010

  Karar No: 2013/8791

  Kanun Yararına Temyiz Eden: Danıştay Başsavcılığı

  Davacı: Nazife Kazancı

  Rıhtım Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğü Bostancı/İSTANBUL

  Davalı: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı/İSTANBUL

  İstemin Özeti: Rıhtım Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğünde yoklama memuru olarak görev yapan davacının, tarafına hususi damgalı pasaport verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 25.2.2008 tarih ve 4150 sayılı işlemin iptaline karar veren İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nin 19.2.2009 tarih ve E:2008/767, K:2009/321 sayılı kararının, Maliye Bakanlığının başvurusu üzerine Danıştay Başsavcılığı tarafından 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 51.maddesi uyarınca kanun yararına bozulması istenilmektedir.

  Danıştay Tetkik Hakimi: Ahmet Faruk Özer

  Düşüncesi: Uyuşmazlıkta, davacının fiilen 5. dereceli bir kadroda görev yapması nedeniyle, hususi damgalı pasaport alma koşullarını taşımadığı açıktır.

  Bu nedenle; davacının hizmet süresi ve öğrenim durumu nedeniyle kazanılmış hak aylık derecesinin 2. derece olduğu ve hususi damgalı pasaport alabilme şartını taşıdığı gerekçesiyle işlemin iptaline yönelik mahkeme kararının, 2577 sayılı Kanun'un 51.maddesine göre kanun yararına ve hükmün hukuki sonuçlarına etkili olmamak üzere bozulmasına karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği görüşüldü:

  Rıhtım Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğünde yoklama memuru olarak görev yapan davacının, tarafına hususi damgalı pasaport verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 25.2.2008 tarih ve 4150 sayılı işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır.

  İstanbul 10. İdare Mahkemesince; her ne kadar davacı 5. derecedeki bir kadroda bulunmakta ise de, bu durumun davacının atanabileceği daha ileri derecede bir kadro bulunmamasından kaynaklandığı, davacının hizmet süresi ve öğrenim durumu nedeniyle kazanılmış hak aylık derecesinin 2. derece olduğu ve bu yönüyle davacının 5682 sayılı Yasa'nın hususi damgalı pasaport verilmesindeki derece şartını taşıdığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

  Anılan mahkeme kararına karşı olağan kanun yollarından olan temyiz yoluna başvurulmamıştır.

  2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 51.maddesinde, bölge idare mahkemesi kararları ile idare ve vergi mahkemelerince ve Danıştayca ilk derece mahkemesi olarak verilip temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlardan niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade edenlerin, ilgili bakanlıkların göstereceği lüzum üzerine veya kendiliğinden Başsavcı tarafından kanun yararına temyiz olunabileceği, temyiz isteği yerinde görüldüğü takdirde kararın, kanun yararına bozulacağı, bozma kararının, daha önce kesinleşmiş olan mahkeme veya Danıştay kararının hukuki sonuçlarını kaldırmayacağı ve bozma kararının bir örneğinin ilgili bakanlığa gönderilip,Resmi Gazete'de yayımlanacağı kuralına yer verilmiştir.

  Maliye Bakanlığı, davacının halihazırda 5. derece bir kadroda görev yaptığı ve 5682 sayılı Yasa'nın 14. maddesindeki, hususi damgalı pasaport alabilmek için gerekli şartları taşımadığını öne sürerek mahkeme kararının kanun yararına bozulması isteğiyle Danıştay Başsavcılığı'na başvurmuştur.

  Danıştay Başsavcılığı, davacının 5. derece kadroda görev yapmasına karşılık, kazanılmış hak aylık derecesi esas alınarak, tarafına hususi damgalı pasaport verilmemesi yolundaki işlemin iptaline karar verilmesinde hukuki isabet bulunmadığını belirterek mahkeme kararını kanun yararına temyiz etmiştir.

  5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 14. maddesinde, hususi damgalı pasaportlar; "Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle, sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir.

  Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport verilir." kuralı getirilmek suretiyle, hususi damgalı pasaportların kimlere verilebileceği belirlenmiştir.

  Aktarılan Yasa hükmünden, hususi damgalı pasaportların fiilen birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda görev yapan Devlet memurları ile sözleşmeli çalıştırılan Devlet memurlarına ve diğer kamu görevlilerine verileceği anlaşılmaktadır.

  Dava dosyasının incelenmesinden, Rıhtım Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğünde yoklama memuru olarak görev yapan davacının, tarafına hususi damgalı pasaport verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun, 5. dereceli kadroda görev yaptığı ve 5682 sayılı Yasa'nın 14. maddesinin (A) bendinde sayılan şartları taşımadığı gerekçesiyle reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

  Davacının, halen beşinci dereceli kadroda Devlet memuru olarak görev yapması nedeniyle, 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 14. maddesinin (A) bendinde hususi damgalı pasaport alabilmek için sayılan şartları taşımadığı açıktır.

  Bu durumda, davacının hususi damgalı pasaport verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemi iptal eden İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmadığından, mahkeme kararının kanun yararına bozulması gerekmektedir.

  Açıklanan nedenlerle, Danıştay Başsavcılığı tarafından yapılan kanun yararına temyiz isteminin kabulü ile İstanbul 10.İdare Mahkemesi'nin 19.2.2009 tarih ve E:2008/767, K:2009/321 sayılı kararının, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 51.maddesi uyarınca hükmün hukuki sonuçlarına etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına, kararın birer örneğinin ilgili Maliye Bakanlığı ile Danıştay Başsavcılığına gönderilmesine ve kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasına, 9/12/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)

  Hukuki NET Güncel Haber

  Danıştay'ın Hususi Pasaport için verdiği bu karar emsal teşkil eder mi? konulu yargıtay kararı ara
  Danıştay'ın Hususi Pasaport için verdiği bu karar emsal teşkil eder mi? konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Mar 2007
  Nerede
  Bursa
  İletiler
  1.890
  Dilekçeler Sözleşmeler
  1
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Danıştay'ın Hususi Pasaport için verdiği bu karar emsal teşkil eder mi?

  Yeşil pasaport alabilmek için filil kadro derecesinin 3 ve altında olması zorunludur. Kazanılmış hak aylık derecesinin 3 ve altında olması yeşil pasaport almaya hak kazandırmaz.

  Bu nedenle babanız idari yargı yoluna başvurursa davası reddolunacaktır.

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Mar 2016
  Nerede
  İstanbul
  İletiler
  5
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Danıştay'ın Hususi Pasaport için verdiği bu karar emsal teşkil eder mi?

  Yanıtınız için teşekkürler. Sanırım bu kararı yanlış anladım. Bu kararda ilgili kişinin "Hususi Pasaport" alamayacağı mı anlatılıyor?

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Mar 2007
  Nerede
  Bursa
  İletiler
  1.890
  Dilekçeler Sözleşmeler
  1
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Danıştay'ın Hususi Pasaport için verdiği bu karar emsal teşkil eder mi?

  Kanun yararına bozma, olağan üstü bir hukuk yoludur. O kişi almış ancak bundan sonra aynı durumda olan kişiler alamayacak. Yani bu karar babanızın lehine bir karar değil. Yine de şansını denemek isterse yeşil pasaport talebi reddedildikten sonraki 60 gün içerisinde bir iptal davası açabilir.

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Mar 2016
  Nerede
  İstanbul
  İletiler
  5
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Danıştay'ın Hususi Pasaport için verdiği bu karar emsal teşkil eder mi?

  Yanıtınız için teşekkürler. Danıştay kararı da olsa emsal teşkil etmiyor yani.

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Oct 2016
  Nerede
  İzmir
  İletiler
  2.932
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Danıştay'ın Hususi Pasaport için verdiği bu karar emsal teşkil eder mi?

  Bu karar aleyhinize emsal teşkil eder.

  Yerel mahkeme davacı lehine karar vermiş, idare bunu temyiz etmediği için kesinleşmiş.
  Ancak savcılık bu kararın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle kanun yararına temyiz hakkını kullanmış.

  Kanun yararına temyiz, yerel mahkemenin kararının yanlış olduğunu tescil ediyor; ancak temyiz edilmeden kesinleştiği için dava açanın aleyhine bir durum oluşturmuyor.

  Ama bundan sonra dava açanlar, "Falanca da dava açmıştı, o bu hakkı kazandı, bana da verin." diyemeyecek. Dediği zaman, "biz onu temyiz etmeyi unutmuşuz, o karambolden bu hakkı yanlış şekilde kazandı ama bakın sonra kanun yararına bozma yoluyla bunun hatalı olduğuna yönelik karar aldık." cevabıyla karşılaşacak.
  Yazdıklarım "hukuki tavsiye" değil, "hukuki bilgi"dir.

  Bu hukuki bilgilerin, mevzuat veya içtihat değişikliği nedeniyle zaman içinde güncelliğini yitirebileceğini, sizin hukuki probleminize bire bir uymayabileceğini unutmayın. Hukuki sorununuz hakkında en doğru danışmanlığı vekalet vereceğiniz avukattan alabilirsiniz. İnternetten veya başka yerlerden öğrendikleriniz ile yürüteceğiniz hukuki işlemlerde hak kaybına uğrayabilirsiniz.

  Av. Yusuf Selçuk ATEŞKAN - www.ateskanhukuk.com

 8. #7
  Kayıt Tarihi
  Mar 2016
  Nerede
  İstanbul
  İletiler
  5
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Danıştay'ın Hususi Pasaport için verdiği bu karar emsal teşkil eder mi?

  Açıklayıcı anlatımınız için teşekkürler. Şimdi anladım.

+ Konuyu Yanıtla

Benzer Konular :

 1. İdare Mahkemesindeki Karar Emsal Teşkil Eder Mi ?
  Yazan: aburesta Forum: İdare Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 12-04-2016, 18:13:37
 2. Yanıt: 0
  Son İleti: 30-09-2010, 20:57:50
 3. Yanıt: 0
  Son İleti: 03-06-2010, 23:19:10
 4. Yanıt: 5
  Son İleti: 12-02-2010, 00:20:25
 5. Emsal teşkil eder mi?
  Yazan: macmanaman Forum: Ceza Hukuku
  Yanıt: 3
  Son İleti: 30-04-2007, 18:48:38

Bu sayfada bulunan kavramlar:

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  Hukuk Blog |  2018 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  Afternic | 
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2018 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
Hukuki.Net sunucusu yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN teknolojisi kullanmaktadır.
Reklam Alanları: Sitenin 2018 yılı reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.