Anlaşmalı boşanma davalarında eşler ne kadar anlaşmalı boşanma konusunda mutabık olurlarsa olsunlar, anlaşmalı boşanma için bu durum hukuk nezdinde tek başına yeterli olmamaktadır. Anlaşmalı boşanma yoluna giden eşler, anlaşmalı boşanma protokolünde belirttikleri hususu mahkemede, hakim karşısında da dile getirmekle yükümlüdürler. Aksi halde protokol geçersiz sayılacak ve anlaşmalı boşanma kabul edilmeyecektir.

Anlaşmalı boşanma protokolü, bilindiği üzere eşlerin evliliklerini sonlandırmak için uzlaştıkları sözleşmeye verilen isimdir. Eşler, anlaşmalı boşanma protokolünde (çocukları varsa) velayet, tazminat, nafaka vb. tüm hususlarla ilgili kararlarını mahkemeye sunarlar ve ardından hakim karşısında protokolde yazılı olan tüm beyanlarını kabul ederek, mahkemede anlaşmalı olarak boşanmak istediklerini dile getirirler. Bu uygulamanın sebebi, protokolde zorla imza attırma vb. bir durum var ise bu durumun önüne geçmek adına yapılmasıdır. Geçmişte bu sebepten ötürü ağırlıklı olarak kadınlar, hak kayıplarına uğramışlardır.

Anlaşmalı boşanma davası, bir avukat aracılığı ile açılmış olsa bile eşlerin boşanma davasında hazır bulunmaları ve anlaşmalı boşanma protokolündeki hususları kabul ettiklerini mahkeme başkanına söylemeleri mecburidir. Boşanma avukatının buradaki rolü ise, protokolün uygunluğunu denetlemek ve hukuki süreci takip etmek olarak açıklanabilir.

Konu ile ilgili olarak Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin emsal kararı ektedir ;

T.C YARGITAY

2.Hukuk Dairesi

Esas: 2006 / 5863 – Karar: 2006 / 14305 – Karar Tarihi: 19.10.2006

BOŞANMA DAVASI – ANLAŞMALI BOŞANMA – EVLİLİK BİRLİĞİ TEMELİNDEN SARSILMASI – BOŞANMA KARARI VERİLEBİLMESİ İÇİN HAKİMİN TARAFLARI BİZZAT DİNLEYEREK İRADELERİNİN SERBESTÇE AÇIKLANDIĞINA KANAAT GETİRMESİ GEREKECEĞİ

ÖZET: Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.

(4721 S. K. m. 166, 174, 175, 202, 206, 218, 225, 227, 231)

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre yerinde bulunmayan bütün temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine, peşin alınan harcın mahsubuna, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi. 19.10.2006