Çok değerli Av. arkadaşlar.

Aşağıda, ilçe belediyesinin meclis kararına istinaden karar vermekte tereddüte düştüğü, Büyükşehirden görüş alarak karar verme sürecine girdiği konuya ilişkin,

İlçe Belediyesinin Büyükşehir belediyesinden aldığı görüştür.
İlçe belediyesi meclis kararına binaen 3.kat izni vermiş, ruhsat alınması için başvurulduğunda ise tereddüte düşerek Büyükşehire danışmıştır. Büyükşehir, 1990 ve 2013 yıllarında alınan meclis kararının kanuna aykırı iddiasıyla, aykırı kata ilişkin yasal işlem yapılmasını istemiştir.
İlçe belediyesi ve mağdur tarafından bakıldığında, 2 ayrı görüş belirtmeniz rica olunur.

Büyükşehirin ilçe Belediyesine gönderdiği yazı aynen şöyledir;

İlgi dilekçe ile; Belediyenize müracaat edilerek pansiyon ruhsatı alındı ve 26.02.2015 tarihinde işletmenin açıldığı, pansiyon yapımı için ilave kat ruhsat taleplerinin Belediye Meclisinizce olumlu karşılanması nedeniyle aynı hakkın ilgilisine de verilmesi hususunda Belediyenize dilekçe verildiği, ancak konuya ilişkin Başkanlığımızdan görüş talep edildiğinin belirtildiği, ayrıca binasının çevresinde pansiyon ruhsatı ve işletme ruhsatı bulunmayan 10 adet 3.katları yapılmış binaların bulunduğu ifade edilerek, ilave kat için ruhsat verilmesi konusunda görüş yazısının değerlendirilmesi talep edilmiştir.

Aynı konu ile ilgili Başkanlığınızın 22.05.2015 tarihli ve ... sayılı yazısında, ... ili, ... ilçesinde 1990'lı yıllarda alınan Meclis kararları ile pansiyonculuğu teşvik etmek amacıyla konut alanlarında ilave 1 kat verilmesine karar verildiği ve uygulamaların bu yönde devam ettiği, 20.11.2013 gün ve 154 sayılı ... belediyeniz Meclis Kararı ile "1990 yıllarda ilçenizde pansiyonculuğu desteklemek amacıyla konut parsellerine 1 kat verilmesi kararlaştırılmıştır. Turizm yatırımlarının desteklenmesine yönelik bu karar paralelinde ilave 1 kat yapılaşma hakkına yönelik uygulamanın konut parselleri ile birlikte ticaret alanlarında uygulanmasına"şeklinde karar verildiği belirtilmekte olup, 6360 sayılı Kanun sonrasında ilçenin Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil edilmesiyle birlikte bazı parsellerde ilave kata ilişkin talepler olduğu ve imar uygulamalarına yönelik tereddüde düşüldüğü belirtilerek, alınan bu meclis kararlarının uygulanıp uygulanmayacağı hakkında görüşümüzün iletilmesi istenmiştir.
Konu ile ilgili oluşturulan Belediyemiz görüşü 06.07.2015 tarihli ve .. sayılı yazı ile tarafınıza iletilmiş olup, söz konusu yazıda kısaca; bahse konu meclis kararları sonucunda imar paftaları üzerine işlenmiş herhangi plan notuna ve gösterime rastlanmadığı, dolayısıyla onaylı imar planı ve notlarında "pansiyonculuk amacıyla ilave 1 kat verilmesine" ilişkin herhangi bir hükmün bulunmadığının tespit edildiği, ayrıca imar planları ve plan notları üzerinde yapılacak değişikliklerde 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesi (b) bendi ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesinde belirtilen hükümlere uyulması gerektiğinin açık olduğu, buna göre kat ilave edilmesine ilişkin 20.11.2013 gün ve 154 sayılı Meclis Kararı da dahil olmak üzere tüm "imar kararlarının" adı geçen yasal ve idari düzenlemelere uygun olarak alınmadığının anlaşıldığı belirtilerek, bahsi geçen meclis kararları ile eşleşen askı-ilan süreçleri tamamlanmış plan revizyonu ve/veya plan ve plan notu değişikliğine ilişkin paftaları bulunmadığından sadece meclis kararına göre uygulama yapılamayacağı ifade edilmiştir.

Bu kapsamda, ilgi dilekçede yer alan talebin anılan görüş yazısı doğrultusunda değelerlendirilmesini ve söz konusu bina ile çevresinde pansiyon ruhsatı ve işletme ruhsatı bulunmadığı belirtilen 10 adet 3.katları yapılmış binalara ilişkin hususların imar mevzuatına göre incelenmesini, varsa ruhsat ve eklerine aykırı ilişkin gerekli yasal işlemlerin yapılmasını rica ederim.