+ Konuyu Yanıtla
1 den 3´e kadar toplam 3 ileti bulundu.

Konu: Murisin bankada kalan parası nasıl çekilebilir?

Murisin bankada kalan parası nasıl çekilebilir?
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Jul 2005
  Nerede
  İZMİR, KARŞIYAKA, Turkey.
  İletiler
  3
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Murisin bankada kalan parası nasıl çekilebilir?

  -Miras bırakanın banka hesabında kalan parasından varisleri faydalanabilirmi, nasıl bir yol izlemek gerekir?
  -Banka bilinmiyor ise nasıl tespit edilebilir.Her bir varis bulunduğu şehirden kendi paylarına düşeni çekebilirmi?
  -Banka hesabında kalan paralar için zamanaşımı ne kadardır?
  -Merkez bankasına devredilirmi?
  -Devrediliyor ise almak mümkünmüdür?
  Yardımcı olmanızı rica ediyorum.  Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)

  Hukuki NET Güncel Haber

  Murisin bankada kalan parası nasıl çekilebilir? konulu yargıtay kararı ara
  Murisin bankada kalan parası nasıl çekilebilir? konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Jun 2006
  Nerede
  Mersin / Türkiye
  İletiler
  758
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Murisin bankada kalan parası

  YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2006/19-552 K. 2006/589 T. 27.9.2006


  DAVA : Taraflar arasındaki "itirazın iptali" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce davanın kısmen kabulüne dair verilen 24.11.2004 gün ve 2004/422 E., 750 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi'nin 24.10.2005 gün ve 2005/903 E., 10610 K. sayılı ilamı ile;
  ( ... Davacı vekili, müvekkilinin miras bırakanı S.' nin davalı bankada bulunan vadesiz hesabından hissesine düşen paranın ödenmesi için davalı bankaya müracaat ettiğini, miras hisselerinin ödenmemesi üzerine, icra takibi başlattıklarını ileri sürerek, davalının itirazının iptalini talep ve dava etmiştir.
  Davalı banka vekili, istenen paranın iştirak halinde mülkiyet esasına tabi bir miras hissesi olduğunu, tüm mirasçıların bankaya birlikte başvurmaları ya da iştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesi gerektiğini belirterek davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece davanın konusunun misli eşyadan sayılan para olup veraset ilamına göre payın bölünebilir olması nedeniyle davanın kısmen kabulüne, davalının icra dosyasına yaptığı itirazın 4.279.631.834.-TL'lik kısmının iptali ile bu kısma takip tarihi olan 16.06.2004 tarihinden itibaren % 15 oranını geçmemek üzere değişen oranlarda yasal faiz uygulanmak suretiyle takibin 4.279.631.834.-TL üzerinden devamına, kabul edilen miktar üzerinden İİK.' nun 67. maddesi uyarınca hesaplanan 1.711.854.734.-TL icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı banka vekilince temyiz edilmiştir.
  Dava, muris S.'nin ölümü üzerine mirasçılarından sadece davacı ve iki çocuğu tarafından veraset ilamı ibraz edilerek, miras bırakana ait bankadaki paranın kendi paylarına ilişkin kısmının ödenmesi istemine ilişkindir.
  Miras bırakanın davacılar dışında başka mirasçılarının da bulunduğu dosyaya sunulan veraset ilamından anlaşılmaktadır. TMK. 640. maddesinde; "miras bırakanın ölümü ile birlikte paylaşmaya kadar mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan bir ortaklığın meydana geleceği, mirasçıların terekeye elbirliği ile sahip olacakları, sözleşme veya kanundan doğan temsil ya da yönetim yetkisi saklı kalmak üzere terekeye ait bütün haklar üzerinde birlikte tasarruf edecekleri" öngörülmüştür. TMK.'nun 701/2. maddesinde ise "elbirliği mülkiyetinde ortakların belirlenmiş payları olmayıp, her birinin hakkının ortaklığa ait malların tamamına yaygın olacağı" hükme bağlanmıştır.
  Bu durumda, miras bırakanın davalı banka nezdindeki mevduat hesabının paylaştırılması konusunda tüm mirasçıların birlikte dava açması veya miras ortaklığına temsilci atanması yahut TMK.'nun 644. maddesi uyarınca iştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürülmesi gerekmektedir.
  Açıklanan koşullardan hiçbiri somut olayda gerçekleşmediğinden, miras bırakanın bir kısım mirasçılarını teşkil eden davacı tarafın terekeye dahil mevduat hesabından kendi mirasçılık paylarını talep yönünden aktif dava ehliyetlerinin bulunmadığı düşünülmeden yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır... )
  Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
  Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

  KARAR : Davacı vekili, davacının murisi S.'den kalan davalı bankada bulunan 10.699.079.586.-TL paradan veraset belgesine göre kendisine ve velayeti altındaki çocuklarına düşen payların ödenmesi için başvurduğunu; ödenmemesi üzerine icra takibine geçtiğini, davalı bankanın itiraz ettiğini ileri sürerek, itirazın iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalı banka vekili, iştirak halinde mülkiyet hükümlerine tabi miras hissesinin ödenemeyeceğini, davanın reddini cevaben bildirmiş; mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak kurulan hüküm özel dairece yukarıda yazılı gerekçeyle bozulmuştur.
  Yerel mahkeme ile özel daire arasındaki uyuşmazlık, iştirak halinde mülkiyet ( elbirliği ortaklığı ) hükümlerine tabi olan davalı bankadaki paranın, tüm mirasçıların başvurusu olmadan, bir kısım pay sahibi davacılara, paylarına tekabül eden oranda ödenip ödenemeyeceği noktasında toplanmaktadır.
  Muris S.'nin, davalı banka nezdinde parası bulunduğu, geriye davacı dışında, dava dışı kişileri mirasçı olarak bıraktığı dosya içeriğinden anlaşılmaktadır.
  TMK. 599. maddesi uyarınca miras, murisin ölümü ile mirasçılarına geçer. TMK. 640. maddesinde "Birden çok mirasçı bulunması halinde, mirasın geçmesiyle birlikte paylaşmaya kadar, mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan bir ortaklık meydana gelir.
  Mirasçılar terekeye elbirliğiyle sahip olurlar ve sözleşme veya kanundan doğan temsil ya da yönetim yetkisi saklı kalmak üzere, terekeye ait bütün haklar üzerinde birlikte tasarruf ederler" hükmü yer almıştır.
  TMK'nun 701/2. maddesinde ise "Elbirliği mülkiyetinde ortakların belirlenmiş paylan olmayıp her birinin hakkı, ortaklığa giren malların tamamına yaygındır" denilmektedir.
  Bu hükümlere göre miras ortaklığı mirasın tümü üzerinde söz konusu olduğundan, tereke paylan ayrılmaksızın ortaklığa dahil olan mirasçılara aittir. Tereke üzerinde ortaklık devam ettiği sürece, mirasçıların somut ve bağımsız payları mevcut değildir.
  Bu durumda, tüm mirasçıların birlikte bankaya müracaat ederek ödeme talebinde bulunmaları veya hazır olmayanların usulüne uygun şekilde vekaletname ibraz etmeleri ya da miras ortaklığına temsilci atanması; TMK.'nun 644. maddesi uyarınca iştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürülmesi gerekir. Aksi halde; ileride çıkacak bir anlaşmazlıkta davalı bankanın sorumluluğu söz konusu olabilir.
  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 26.12.1986 tarih ve 1985/11-820 E., 1986/1177 K. sayılı kararı da; yukarıda açıklanan hukuki görüşleri doğrulamaktadır.
  Açıklanan nedenlerle, Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen özel daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
  SONUÇ : Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının yukarıda ve özel daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı H.U.M.K.'nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine 27.09.2006 gününde yapılan 2. görüşmede oyçokluğu ile karar verildi.

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Mar 2003
  Nerede
  Türkiye.
  İletiler
  116
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Murisin bankada kalan parası (nasıl çekilebilir)

  1-Önce veraset ilamı alınır. (sulh Hukuk mahkemesi)
  2-Veraset vergileri ödenir.
  3-Gayrimenkuller için tapu tescili yapılır. Tescil harçları da ödenir
  4-Bankadaki paralar için varisler bankaya birlikte müracat ederler.
  5-Bankadan 10 (sanırım) alınmayan mevduatlar MB devredilir.
  6-Bankalar bilinmiyorsa tüm bankalara yazı yazılır.

+ Konuyu Yanıtla

Benzer Konular :

 1. Yanıt: 0
  Son İleti: 10-01-2015, 22:07:20
 2. Bankada miras kalan para için zaman aşımı var mı?
  Yazan: avarbey Forum: Miras Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 14-08-2011, 12:52:40
 3. Yanıt: 0
  Son İleti: 04-09-2010, 00:43:06
 4. Yanıt: 8
  Son İleti: 11-11-2009, 22:22:26
 5. Bankada kalan para
  Yazan: mystery Forum: Miras Hukuku
  Yanıt: 5
  Son İleti: 06-03-2005, 18:58:04

Bu sayfada bulunan kavramlar:

ölen kişinin bankadaki parası nasıl alınır

ölen birinin bankadaki parası nasıl alınır

ölenin bankadaki parası nasıl alınır

ölen kişinin bankadaki parası

varislerin bankadan para çekmesi

murisin bankadaki parasının çekilmesi

vefat edenin bankadaki parasi

kişinin öl

http:www.hukuki.netshowthread.php10092-Murisin-bankada-kalan-parasi-nasil-cekilebilir

vefat edenin mevduatları nasıl öğrenilir

miras bankadaki paraölen babanın bankadaki parası nasıl alınırbankada kalan para varisölen kişinin banka hesabından para çekmevefat eden kişinin banka hesapları nasıl öğrenilirmerkez bankasına devredilen paralar geri alınabilir mivefat eden kişinin banka hesaplarıeşime bıraktığım mirastan diğer mirascılar faydalanabilirmi.ölenin bankadaki parasıölen kişinin bankadaki parası nasıl bulunurolen kisinin bir cocugu ile ortak banka hesabinda para cekilirse mirascilar ne yapmalimiras kalan paranın bankadan alınmasıalman vatandas olarak babadan kalan bankadaki mirasi nasil alabilirimbaba olumunde hesabindaki paralarin ne kadari cekilirbaba nın Bankalar daki hesabı nı varis alabilirmi
Forum

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  Hukuk Blog |  2018 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi | 
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2018 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
Hukuki.Net sunucusu yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN teknolojisi kullanmaktadır.
Reklam Alanları: Sitenin 2018 yılı reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.