• Yönetmelik

  Yayın Tarihi: 19-05-2011 23:31:00
  1. Kategoriler:
  2. Yönetmelik

  Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:


  BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ KONTROL YÖNETMELİĞİ


  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
  Amaç
  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin imalatı, ithalatı ve kullanımı arasındaki safhalarda ruhsata esas özelliklere sahip olup olmadıklarının kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
  Kapsam
  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bakanlıkça ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin ruhsata esas kalite, ambalaj, etiket, prospektüs, tanıtım amaçlı afiş, broşür, internet yayını kontrolüne ait usul ve esaslar ile denemeler ve kontrol amaçlı numunelerin alınmasını ve yapılacak analizler sonucundaki uygulamaları kapsar.
  Dayanak
  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 18 inci, 19 uncu, 31 inci, 32 nci, 35 inci, 39 uncu ve 42 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar
  MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte ...
  Yayın Tarihi: 09-04-2011 14:11:00
  1. Kategoriler:
  2. Yönetmelik

  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan:


  HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULUTEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ  BİRİNCİ KISIM
  Genel Hükümler
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
  Amaç ve kapsam
  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Kurulu ve Kurul müfettişlerinin çalışma yöntemleri ile denetim, araştırma, inceleme ve soruşturmalara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
  Dayanak
  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 11/12/2010 tarihli ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar
  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
  a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
  b) Başkan: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Kurulu Başkanını,
  c) Başkanlık: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Kurulu Başkanlığını,
  ç) Başkan yardımcısı: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Kurulu başkan yardımcılarını,
  d) Daire: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun birinci, ikinci ve üçüncü dairelerinden her birini,
  e) Daire başkanı: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun birinci, ikinci ve üçüncü daire başkanlarından her birini,
  f) Genel Kurul: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunu,
  g) Genel Sekreterlik: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreterliğini,
  ğ) Hâkim ve savcı: 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 3 üncü maddesinde belirtilen hâkim ve savcıları,
  h) Kurul: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu,
  ı) Kurul Başkanı: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanını,
  i) Mahkeme: Bölge adliye, bölge idare, adlî yargı ilk derece ve idarî yargı mahkemelerini ve hâkimliklerini,
  j) Müfettiş: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Kurulu Başkanı, başkan yardımcıları, ...
  Yayın Tarihi: 18-02-2011 20:36:00
  1. Kategoriler:
  2. Yönetmelik

  Sağlık Bakanlığından:


  SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ VE ÜNİVERSİTELEREAİT İLGİLİ BİRİMLERİN BİRLİKTE KULLANIMI VE İŞBİRLİĞİ USUL VEESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK


  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
  Amaç
  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin ilgili birimlerinin birlikte kullanımına ve iş birliğine ilişkin usul ve esaslar ile ilgili mevzuat hükümleri ...
  Yayın Tarihi: 29-01-2011 16:21:00
  1. Kategoriler:
  2. Yönetmelik

  YÖNETMELİK

  İçişleri Bakanlığından:


  ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ...
  Yayın Tarihi: 12-01-2011 20:02:00
  1. Kategoriler:
  2. Yönetmelik

  YÖNETMELİK

  Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından:


  YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞINDAÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELHAKKINDA YÖNETMELİK


  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
  Amaç ve kapsam
  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında sözleşmeli olarak yerli veya yabancı uzman istihdamına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
  (2) Bu Yönetmelik, kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla sözleşmeli olarak çalıştırılan personeli kapsamaz.
  Dayanak
  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar ve kısaltmalar
  MADDE 3 – (1) ...
  Yayın Tarihi: 12-01-2011 19:58:00
  1. Kategoriler:
  2. Yönetmelik

  YÖNETMELİK

  Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:


  BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
  Amaç
  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; zararlı organizma taşıyıcısı olabilecek bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ile bunları üreten, ithalatını ve ticaretini yapan ve depolayanları kayıt altına almak, bu materyallerin hareketlerini izlemek, herhangi bir zararlı organizmaya rastlanması durumunda kaynağı bulunarak gerekli tedbirleri almaktır.
  Kapsam
  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ek-1’de belirtilmiş olan bitki ve bitkisel ürünler ve diğer maddeler ile bunları üreten, ithalatını ve ticaretini yapanlar ile depolayanların kayıt altına alınması, denetlenmesi ve bitki pasaportu düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.
  Dayanak
  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 15, 17, 31, 32 ve 38 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar
  MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
  a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri ...
  Yayın Tarihi: 09-01-2011 18:44:00
  1. Kategoriler:
  2. Yönetmelik

  Çevre ve Orman Bakanlığından:


  AĞAÇLANDIRMA, EROZYON KONTROLÜ VE SİLVİKÜLTÜR İŞLERİNDEBİRİM FİYAT USULÜ İLE HİZMET ALIMLARINA DAİR YÖNETMELİK


  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
  Amaç ve kapsam
  MADDE 1 − (1) Bu Yönetmelik, birim fiyat usulü ile orman köylerini kalkındırma kooperatifleri, köy tüzel kişilikleri ve köylülerden alınacak ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve silvikültür işlerine ait hizmet alımı esaslarını düzenler.
  (2) 24/9/1989 tarihli ve 19231 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Emvalinin İstihsaline Ait Yönetmelik hükümleri saklıdır.
  Dayanak
  MADDE 2 − (1) Bu Yönetmelik, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı ...
  1 / 6 Sayfa 123456 SonSon
 • Hukuksal Koruma Sigortası


 • Arabuluculuk


 • Avukatlık ve Arabuluculuk
Hukuk Blog |  2018 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  Afternic | 
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2018 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
Hukuki.Net sunucusu yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN teknolojisi kullanmaktadır.
Reklam Alanları: Sitenin 2018 yılı reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.