Hukuk Forumları.
 Anasayfa   Hukuk Portal   Forumlar   Yönetim   SSS     Üye Kayıt
Eski HUKUKİ NET : Eski Hukuk Portalı  | Hukukçu Blogları  | Hukuk Forumları  | Aktif Konular  | Hukuk Haberleri  | Hukuk Ansiklopedisi  | Hukuk Arama  | Hukuk Linkleri  | Hukuk ilanları  | Hukuk Terimleri  | Dilekçeler - Hukuk Programları - Sözleşme Örnekleri

| Üye | Aktif Üyeler | Aktif forumlar | Geçmiş forumlar | TC. Mevzuatı   | Osmanlı Dönemi Kanunları Numerik | 1920-1960 arası kanunlar (alfabetik) | 1920-1960 arası kanunlar (numerik) | 1960-1961 arası kanunlar (alfabetik) | 1960-1961 arası kanunlar (numerik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (alfabetik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (numerik) | Kanun Hükmünde Kararname | Tüzük | Yönetmelik | Talimatname | Muhtelif Mevzuat
Forum Kategorileri | Forum Arama | Programlar  |
Hukuk Arama Motoru | Site Ekle | Hukuk Güncel Haber | Mevzuat | Kanun | Khk. | Tüzük | Yönetmelik | İçtihat | Yarışma | Ne Yeni ? | Dizin 

ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Mevzuat Listesi

    ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 6/2/1998  No: 98/10746
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 31/12/1960 No: 193
                     1/7/1976  No: 2022
                     7/5/1987  No: 3359
                     13/12/1983 No: 181 KHK
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 18/3/1998  No: 23290
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5 Cildi: 37 S.:
                  BİRİNCİ BÖLÜM
             Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar
  Amaç ve kapsam

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşları tarafından özürlülere
sağlanacak haklardan ve verilecek hizmetlerden yararlanmak üzere istenilen sağ-
lık kurulu raporlarının alınışı, geçerliliği, değerlendirilmesi ve sağlık kurulu
raporu verebilecek yetkili sağlık kuruluşlarının tespiti ile ilgili usul ve
esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
  Milli Savunma Bakanlığı`na bağlı yataklı tedavi kurumları ve sağlık kuruluş-
ları ile aynı Bakanlığa bağlı olarak çalışan muvazzaf subay, astsubay, uzman
çavuş ve uzman onbaşılar ile sosyal güvenlik kuruluşlarınca primli sisteme
tabi olanlara bağlanacak malullük aylıkları için istenecek sağlık kurulu rapor-
ları bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.
  Dayanak

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 2022 sayılı 65 Ya-
şını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması
Hakkında Kanun, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 181 sayılı Sağlık
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine
dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar

  Madde 3 - Bu Yönetmelik`te geçen deyimlerden;
  a) Özürlü: Doğuştan ya da sonrdan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu,
bedensel, zihinsel,ruhsal,duygusal ve sosyal yeteneklerni çeşitli derecelerde
kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini
karşılamada güçlükleri olan bireyi,
  b) Sağlık Kurulu: Kişilerin hastalık ve özürleri hakkında karar vermeye yet-
kili olan ve bu Yönetmeliğin 4 üncü ve 5 inci maddelerinde belirtilen organları,
  c) Balthazard Formülü: Çalışma gücü hesabında birden fazla özürü olanlar
için kullanılan hesaplama şeklini,
  ifade eder.
                İKİNCİ BÖLÜM
       Yetkili Sağlık Kuruluşları ve Sağlık Kurulları ve
           Rapor Düzenleme Usul ve Esasları
  Sağlık kurulunun teşkili

  Madde 4 -Sağlık kurullarının teşkili için; iç hastalıkları, genel cerrahi,
göz, kulak-burun-boğaz, nöroloji ve/veya psikiyatri uzmanının bulunması zorunlu-
dur. Görüşülecek özür, bu uzmanlık dalları dışında kalan bir dal ise, ilgili
dal uzmanının da kurulda bulunması şarttır.
  Kurulda bulunan hekimler birbirlerinin yerine karar veremezler.
  Eğitim hastanelerinde sağlık kurullarına şefler, bulunmadıkları zaman şef
yardımcıları veya şeflerin görevlendirecekleri uzman hekimler girerler.
  Kurulun başkanı bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen hastanelerin
baştabibidir. Baştabibin bulunmadığı zaman kurulun başkanlığını baştabibin
görevlendireceği bir üye yapar.
  Yetkili sağlık kuruluşları

  Madde 5 - Bu Yönetmelikte belirtilen sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye
Ek-3 sayılı listede belirlenen sağlık kuruluşları yetkilidir.
  Ek-3 sayılı listede yer alan yetkili sağlık kuruluşlarında ilgili kurum ve
kuruluşlar ile Maliye Bakanlığı`ndan uygun görüş alınarak Sağlık Bakanlığı`nca
değişiklik yapılabilir ve değişiklik Resmi Gazete`de yayımlanacak tebliğ ile
duyurulur.
  Yetkili olmayan sağlık kuruluşları ile 4 üncü maddede belirtilen şekilde
sağlık kurulu teşkil etmeyen sağlık kuruluşlarının verdiği raporlar bu Yönetme-
lik kapsamında değerlendirilmez.
  Raporların düzenlenmesi

  Madde 6 - Sağlık kurulu raporu düzenlenebilmesi için, özürlülerin kamu kurum
ve kuruluşlarınca resmi yazı ile gönderilmesi veyadoğrudan raporu verecek olan
hastanenin baştabipliğinemüracaat etmeleri gerekir.
  Bu Yönetmelik hükümlerine göre alınmış olan sürekli raporlar ile süreli
raporların kontrol süresi dolmadan tekrar rapor istenmesi durumunda, mükerrer
rapor tanzimini önlemek maksadıyla, ilgililerden daha önce sağlık kurulu raporu
alıp almadıklarına ilişikin beyan istenir. İlgilinin beyanı üzerine veya bir
başka şekilde, evvelcerapor verilmiş olduğunun tespiti halinde tekrar rapor
verilmez.
  Özürlüler için düzenlenecek sağlık kurulu raporu EK-1`de yer alan rapor
formuna göre poliklinik muayene tarihi, poliklinik kayıt numarası yazılmak
suretiyle, bulgular veteşhis ayrıntılı olarak yazılıp imza edilir. Yapılan
tetkiklere dair bilgiler bu forma eklenir. Kurul, buna göre özürlü kişiyi biz-
zat görerek karar verir ve özür oranını 7 nci maddede belirtilen esaslara göre
belirler.
  İstihdam amacıyla verilecek raporlarda, ayrıntılı teşhis ve özür durumuna
göre çalışma gücükaybı oranının yazılmasıyla birlikte, özürlünün çalışıp çalışa-
mayacağı ile kişinin sağlığına etkisi dikkate alınarak çalışamayacağı işlerin
niteliği belirtilir.
  Özel eğitim okullarına kabuliçin verilecek raporlarda, ayrıntılı teşhis ve
çalışma gücü kaybı oranı yazılır. Herhangi bir yorum yapılmaz.
  Sosyal Hizmetleri ve Çocuk Esirgeme Kurumu`na bağlı bakım ve rehabilitasyon
merkezlerine alınacak özürlüler için, ayrıntılı teşhise yer vren rapor düzen-
lenir.
  Özür oranın belirlenmesi

  Madde 7 - Özür oranı, sağlık kurulunca Ek-2 sayılı Çalışma Gücü Kaybı
Oranları Cetvelinde yer alan özür durumuna göre yüzde (%) olarak belirlenir. Bu
cetvelde adı geçmeyen hastalık ve özürler, fonksiyon kayıplarına göre değerlen-
dirilir.
  Hastalığın kendisine ait belirti ve bulgular için,ayrıca çalışma gücü kayıp
oranı puanı verilmez.
  Birden fazla özür bulunması

  Madde 8 - Birden fazla hastalık veya özürü bulunanların çalışma gücü kayıp-
larından en fazla kayıba neden olan hastalık esas alınır, diğerleri Balthazard
Formülü ile bilirlenir.
  60 (altmış) yaşın üzerindekilere Balthazard Formülü ile % 10 eklenir.
  Balthazard Formülü aşağıdaki şekilde uygulanır:
  a) Çalışma gücü kayıp oranları ayrı ayrı tespit edilir.
  b) Bu oranlar en yükseğinden başlanarak sıraya konulur.
  c) En yüksek oran özürlünün çalışma gücünün tümünü gösteren % 100`den
çıkarılır.
  d) Bu çıkarmada kalan miktar, sırada ikinci gelen çalışma gücü kayıp oranı
ile çarpılır. Çarpımın 100`e bölünmesinden çıkan rakam en yüksek çalışma gücü
kayıp oranına eklenir; böylece, birinci ve ikinci arızaların çalışma gücü kayıp
oranı bulunmuş olur.
  e) Arıza ikiden fazla ise, birinci ve ikinci arızaların kayıp oranı birinci
sıraya ve üçüncü sıradaki oran ikinci sıraya alınarak işlem tekrarlanır.
  Kurul kararlarının kaydı

  Madde 9- Kurul kararlarının kaydı için sağlık kurulu raporu verebilecek her
hastanede ayrı bir sağlık kurulu defteri kullanılır. Kurul üyeleri deftere
kaydedilen rapor suretlerini de imza ederler. Kararlara muhalefet edenler ra-
porun kurumda kalan nüshasına ve bu deftere gerekçeli olarak muhalefet şerhini
yazarak imza ederler. İlgiliye verilecek veya kurumuna gönderilecek rapor nüs-
haları kurula katılan bütün üyeler tarafından muhalefet gerekçesi yazılmaksı-
zın imzalanır. Kararın oy birliği veya çoğunlukla verildiği, raporların karar
bölümüne mutlaka yazılır.
  Sağlık kurulu kararları çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde,
kurul başkanının bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.
  Raporun geçerlilik süresi

  Madde 10- Kalıcı hastalık veya özürler için raporun bir defa verilmesi ye-
terlidir. Ancak, özür durumunun değişmesi halinde, rapor ve buna bağlı çalışma
gücü kaybı oranı yeniden belirlenir.
  Zaman içinde değişebilen veya kontrolü gerektiren hastalıklar, hastanın
önceki sağlık kurulu raporu da kurula sunularak sağlık kurulunun belirleyeceği
süre içinde yeniden görüşülür ve karara bağlanır.
  Raporun tasdiki ve verilişi

  Madde 11- Raporların usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği, form-
daki bilgilerin tam olarak doldurulup doldurulmadığı kontrol edilerek, gereki-
yorsa eksik ve yanlışlıklar düzeltildikten sonra, rapor üç nüsha olarak düzen-
lenir ve baştabip tarafından tasdik edilir.
  Müracaat şekline göre raporun aslı ilgili kişiye veya raporu isteyen kuruma
verilir. İkinci nüshası raporu tanzim eden hastane tarafından bağlı bulunduğu
il sağlık müdürlüğüne gönderilir. Üçüncü nüshası da raporu veren sağlık kuru-
lunda saklanır.
  Vergi indirimine esas raporlar

  Madde 12- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre, sakatlık indi-
rimine esas olmak üzere düzenlenen raporlarda 11 inci maddeye göre kişiye ve-
rilmesi gereken nüsha, raporu düzenleyen sağlık kuruluşu tarafından işverenin
bulunduğu yerdeki il defterdarlığına gönderilir.
  Rapora itiraz

  Madde 13- Bir sağlık kurulu raporuna özürlü veya veli veyahut vasileri ta-
rafından itiraz edildiği takdirde, itiraz dilekçesi raporu isteyen kurum veya
o yerin en büyük mülki amirliğince ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlik-
te en yakın yetkili sağlık kuruluşuna gönderilir.
   İtiraz edilen rapor ile itiraz üzerine verilen rapordaki kararlar aynı ise
rapor kesinleşir. Farklılık halinde, özürlü, yeniden muayene edilmek üzere
rapor tanzim edilmesi için Sağlık Bakanlığı`nın belirleyeceği bir hakem hasta-
neye gönderilir. Hakem hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesindir.
  Sakatların İstihdamı Hakkında Tüzüğün 6 ncı maddesi ile düzenlenen itiraz
usulü sakladır.
  Tahrifat, sahtelik ve müeyyide

  Madde 14- Üzerinde tahrifat, silinti ve kazıntı olan raporlar geçersizdir.
  Gerçeğe uygun olmayan raporları kasti olarak düzenleyenler ve kullananlar
ile raporlar üzerinde tahrifat, silinti ve kazıntı yaparak kullanan ve kullan-
mak isteyenler hakkında genel hükümlere göre cezai kovuşturma yapılır.
  Sakat ve malüllere verilecek raporlar

  Madde 15- 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz
Türk Vatandaşlarına Aylık BağlanmasıHakkında Kanun`un 1 inci maddesinin
dördüncü fıkrası gereğince verilecek sağlık kurulu raporlarında da bu Yö-
netmeliğin özür durumuna göre çalışma gücü kaybı oranlarına ilişkin hükümleri
uygulanır.
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
                Değişik ve Son Hükümler
  Yürürlükten kaldırlan hükümler

  Madde 16- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile;
  193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu`nun değişik 31 inci maddesine göre 18/3/1981
tarihli ve 8/2620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sakatlık
İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tesbit Şekli
ile Uygulanması Hakkında Yönetmeliğe bağlı sakatlık grupları ve arıza çeşitle-
rini belirleyen cetvel,
  yürürlükten kalkar.

  Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce;
  a) 18/3/1981 tarihli ve 8/2620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecele-
rinin Tesbit Şekli ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınan
ve Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulunca nihai olarak karara bağlanan ra-
porlarda yer alan çalışma gücü kayıp oranları,
  b) 1/6/1987 tarihli ve 19474 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 65 Yaşını
Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hak-
kında 2022 Sayılı Kanun Gereğince Alınacak Sağlık Raporları ve Bunların De-
ğerlendirilmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre alınan ve Emekli Sandığı
Sağlık Kurulunca verilen nihai raporlarda yer alan vücut iş görme gücü kaybı
oranları,
  c) 1475 sayılı İş Kanunu`nun 25 inci maddesi gereğince kamu kurum ve kuru-
luşları ile özel sektörde istihdam edilen özürlülerin işe girişlerinde almış
oldukları sağlık kurulu raporlarındaki çalışma gücü kaybı oranları,
  geçerlidir.
  Ancak, süreli verilen raporlar ile ilgili olarak hastaneye yeniden sevk
işlemi uyarınca veya herhangi bir sebeple yeni bir rapor alınması halinde,
çalışma gücü kayıp oranları bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden hesaplanır.

  Geçici Madde 2- Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önceki mevzuat hükümle-
rine göre başlatılmış olan sağlık kurulu raporu işlemlerinden;
  a) Sağlık kurulu muayeneleri tamamlanmış olanlar, bu Yönetmelik yürürlüğe
girmeden evvel yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine,
  b) Sağlık kurulu muayeneleri tamamlanmamış olanlar, bu Yönetmelik hüküm-
lerine,
  göre sonuçlandırılır.
  Yürürlük

  Madde 17- Sayıştay`ın görüşü de alınarak hazırlanmış olan bu Yönetmelik,
yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme

  Madde 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
EK 1: SAĞLIK KURULU RAPORU FORMU
              SAĞLIK KURULU RAPORU
               (Özürlüler için)
             ....................HASTANESİ
 ----------------------------------------------------------------------------
 Adı, Soyadı   :       Müracaat Tarihi  :    -----------------
 Baba Adı     :       Muayeneye Gönderen:
 Doğum yeri, Yılı :       A- Çalıştığı Kurum:     FOTOĞRAF
 Rapor Tarihi   :
 Rapor Numarası  :       B- Kişisel Müracat:    -----------------
 ---------------------------------------------------------------------------
 ÖZÜRLÜLÜĞE NEDEN OLAN HASTALIK GRUBU
----------------------------------------------------------------------------
 1- NÖRÜLOJİK HASTALIKLAR                 BULGULAR
 ------------------------------------- ---
 2- RUH HASTALIKLARI
 ------------------------------------- ---
 3- GÖZ HASTALIKLARI
 ------------------------------------- ---
 4- KBB HASTALIKLARI
 ------------------------------------- ---
 5- BATINI İLGİLENDİREN HASTALIKLAR
 ------------------------------------- ---
 6- ÜROLOJİK HASTALIKLAR
 ------------------------------------- ---
 7- İÇ HASTALIKLARI
 (ENDOKRİN VE METABOLİZMA DAHİL)
 ------------------------------------- ---
 8- SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI
 ------------------------------------- ---
 9- HEMATOLOJİK HASTALIKLAR
 ------------------------------------- ---
 10- ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
 ------------------------------------- ---
 11- DERİ HASTALIKLARI
 ------------------------------------- ---
 12- GÖĞÜS VE DAMAR HASTALIKLARI
 ------------------------------------- ---
 13- ONKOLOJİK HASTALIKLAR
 ------------------------------------- ---
 14- YANIKLAR
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
 ÇALIŞABİLİR       ÇALIŞAMAZ     TANI:
 --------------------------------------- -----------------------------------
 ÇALIŞTIRILAM               ÖZÜR DURUMUNA GÖRE ÇALIŞMA
 İŞ ALANLARI:               GÜCÜ KAYBI ORANI : %
 ---------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
 RAPORUN
 KULLANIM
 AMACI:
-----------------------------------------------------------------------------
 SÜREKLİDİR:                    KONTROL SÜRESİ: --------
                                  --------
 Kurul Başkanı    Üye      Üye      Üye
           Üye      Üye      Üye
ÇIKLAMALAR:
1- Rapor formu daktilo ile eksiksiz olarak doldurulur.
2- Muayene, tetkik ve laboratuvar bulguları rapora iliştirilir.
3- Özür durumuna göre çalıştırılamayacağı iş alanı bölümüne sadece özür
durumuna göre iş alanları genel olarak belirtilmelidir.
Ör: % 100 görme özürlü için "görmesini gerektiren iş alanlarında çalıştırı-
lamaz" v.b.
4- Özel eğitim okullarına başvuruda, bulgular ve tanı ayrıntılı olarak yazılır
ve çalışma gücü kaybı oranı belirlenir. Hangi okula girebileceği konusunda
herhangi bir yorum yapılmaz.
5- Raporun süreli olup olmadığı ile süreli raporlarda kontrol süresi mutlaka
belirtilir.
6- Raporlar ilgili kişilerce mutlaka imzalanmalı, kaşe ve mühürler eksiksiz
olmalıdır.
7- Raporun kullanım amacı bölümüne, bireyin özür grubuna uygun hakları yazılır.
Bu haklar:
  - özel tertibatlı araç kullanabilir
  - tekerlekli sandalye kullanmalıdır
  - akülü araç kullanabilir
  - işitme cihazı kullanmalıdır
  - H sınıfı ehliyet alabilir
  - özürlü kimliği alabilir
  - özel eğitim alması gereklidir
  - kurum bakımı alması uygundur
  - vergi indiriminden faydalanma
  - ........ortezi/protezi kullanması gereklidir
  - ........yardımcı cihazı kullanması gereklidir
  - Diğer (Açıklayınız)
  EK2 : ÖZÜR DURUMANA GÖRE ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI ORANLARI
  CETVELİ
           NÖROLOJİK HASTALIKLAR
                              Özür durumuna göre
                              çalışma gücü kaybı
                                 oranı %
                                ---------
    PAREZİLER
Monoparezi ÜSt Ekstremite
  Hafif                              15
  Orta                              20
  Pleji                              55
Monoparezi Alt Eksremite
  Hafif                              15
  Orta                              20
  Pleji                              50
Hemiparezi
  Hafif                              35
  Orta                              40
  Hemipleji                            80
Paraparezi veya Diparezi
  Hafif                              35
  Orta                              45
  Parapleji veya dipleji                     80
  Parapleji + İncontinans                     95
  Kuadriparezi                          60
  Kuadropleji                           100
Afaziler Motor
  Hafif                              10
  Orta                              25
  Ağır                              45
Sensoriel
  Hafif                              15
  Orta                              30
  Ağır                              50
Mikst tip afazilerde ağır olana göre puanlama yapılır.
Parkinson Hastalığı
  Hafif                              30
  Orta                              45
  Ağır (Yürüyemeyen, yaşamsal aktiviteyi tamamen engelleyen)   90
Distonik bozukluklar ve diğer hareket bozuklukları
Fonksiyon kaybeden ekstremiteye göre parezi ile eşdeğer puan verilir.
Kas hastalıkları
Hafif (Hafif fonksiyon kaybı)                   40
Orta (Dstekle yürüyebilen)                     50
Ağır (Yürüyemeyen)                         90
Multiple Skleroz
Fonksiyon kaybı dikkate alınarak parezi derecesine göre
puanlama yapılır.
                            Özür durumuna göre
                            çalışma gücü kaybı
                              oranı %
                              ---------
EPİLEPSİ
Fokal nöbetler
Ayda 2 den az                         20
Ayda 2 den fazla                        40
Jeneralize motor hareketler
Yılda 1 - 2                          40
Yılda 2 den fazla                       65
Petit mal epilepsi
- Ayda 2 den az                        20
- Ayda 2 den fazla                       40
Serebellar bozukluklar
- Yalnızca Dismetri                      10
- Ataksi
  Hafif                            15
  Orta                            20
  Ağır                            40
TREMOR
Her iki elde ve iş görmeyi engellemeyen tremor         10
Her iki elde ve iş görmeyi engelleyen tremor          40
Polinöropati
Motor defisit yapmayan                     10
Motor defisit varsa Ekstremite parezi derecesi ile eşdeğer
puan verilir.
AŞ KEMİKLERİNİN AÇIKLIKLARI
9-25 cm2 (kapatılmamışsa)                   10
9-25 cm2 (kapatılmışsa)                    5
25 cm2 den geniş (kapatılmamışsa)               20
25 cm2 den geniş (kapatılmışsa)                15
Cerebral Palsi fonksiyon kayıplarına göre değerlendirilir.
              RUH HASTALIKLARI
                               Özür durumuna göre
                               çalışmagücü kaybı
                                  oranı %
                                 -------------
I-Sürekli iş gücü kaybına neden olan ruhsal hastalıklar
A-Zeka Geriliği
 a-Hafif (Iç 50-69)                          40
 b-Orta (Iç 35-49)                          60
 c-Ağır (Iç 20-34)                          80
 d-Çok ağır (Iç 20`nin altında)                    100
B-Demans                                80
C-Şizofreni (Paranoid,hebefrenik,katatonik,ayrışmamış,basit tip
 şizofreni ile post-şizofrenik depresyon ve kalıntılı depresyonu içerir)
 a-Tedaviyle çalışma olanağı veren                   45
 b-Tedaviyle çalışma olanağı vermeyen                 80
D-Şizoaffektif bozukluk (manik,depresif ve karışık tip)
 a-Tedaviyle çalışma olanağı veren                   45
 b-Tedaviyle çalışma olanağı vermeyen                 80
E-Sanrısal bozukluklar (paranoya,paranoid psikoz,parafreni tanı-
 larını içerir                             60
F-Psikoaktif madde kullanımına bağlı bozukluklar
 a-Psikotik bozukluk (alkol halüsinozisi,alkol paranoyasını içerir)  60
 b-Amnezik sendrom (Korsakof psikozu ve alkol demansını içerir)     80
G-Otizm                                 70
II-Geçici iş gücü kaybına neden olan ruhsal hastalıklar:
   (Bu gruptaki hastalıklar 1 yıl sonra kontrol gerektirir.)
A-Beyin hasarı,beyin işlev bozukluğu ve bedensel hastalıklara bağlı
 ruhsal bozukluklar
  Organik hallusinozis
  Organik duygulanım bozukluğu
  Organik sanrılı bozukluk
  Organik bunaltı bozukluğu
  a-Tedavi edilebilen                         30
  b-Tedavi edilemeyen                         60
B-Beyin hasarı,beyin işlev bozukluğuna bağlı davranış bozuklukları
 Organik kişilik bozukluğu (Frontal lob sendromunu içerir)
 Beyin sarsılması sonrası (postcontussional) sendromu
 a-Tedavi edilebilen                          30
 b-Tedavi edilemeyen                          60
C-Duygudurum bozuklukları
 Manik nöbet
 Bipolar duygulanım bozukluğu
 Yineleyici depresif bozukluk
                              Özür durumuna göre
                              çalışma gücü kaybı
                                 oranı %
                                ---------
İnatçı duygudurum bozukluğu
Siklotimi
Distimi
a-Tedaviyle çalışma olanağı veren                   40
b-Tedavi edilemeyen                          65
D-Nevrotik, stresle ilgili ve somatoform bozukluklar
 fobik bunaltı bozukluk
 obsesif kompulsif bozukluk
 panik bozukluğu
 dissosiyatif bozukluk (konversiyon bozukluğu)
 ağır stres tepkisi ve uyum bozukluğu
 nevrasteni
 depersonalizasyon-derealizasyon sendromu
a-Tedavi edilebilen                          25
b-Tedavi edilemeyen                          60
E-Psikoaktif madde kullanımına bağlı ruhsal ve davranışsal bozukluklar
 Duygulanım bozukluğu
 Bağımlılık sendromu
a-Tedavi edilebilen                          25
b-Tedavi edilemeyen                          60
(işe girmelerde ve vergi indiriminde bu derecelendirme dikkate alınmaz)
F-Kişilik bozuklukları
 Paranoid kişilik bozukluğu                      30
 Şizoid kişilik bozukluğu
 Antisosyal kişilik bozukluğu
 Duygusal yönden dengesiz kişilik bozukluğu (sınırkişilik
 bozukluğunu da içerir)
 Histriyonik kişilik bozukluğu
 Anankastik kişilik bozukluğu
 Kaçınan kişilik bozukluğu
 Bağımlı kişilik bozukluğu
G-Cinsel kimlik bozuklukları
 Cinsel seçim bozuklukları
 (Transeksüalizm, fetişizm, gösterimcilik, çocuğa cinsel sevi,
 sandomazoizmi içerir)
a-Tedavi edilebilen                          15
b-Tedavi edilemeyen                          60
(işe girmelerde ve vergi indiriminde bu derecelendirme dikkate alınmaz)
Geçici iş gücü kaybına neden olan ruhsal hastalıklar bir yıl sonra
değerlendirilip kesin karara varılacaktır.
               GÖZ ARIZALARI
                               Özür durumuna göre
                               çalışma gücü kaybı
                                  oranı %
                                 ---------
1-) Görme Bozuklukları
Bir gözün 1.0, diğerinin 0  görmesi                 32
Bir gözün 1.0, diğerinin 0.1 görmesi                 30
Bir gözün 1.0, diğerinin 0.2 görmesi                 25
Bir gözün 1.0, diğerinin 0.3 görmesi                 20
Bir gözün 1.0, diğerinin 0.4 görmesi                 15
Bir gözün 1.0, diğerinin 0.5 görmesi                 10
Bir gözün 1.0, diğerinin 0.6 görmesi                 4
Bir gözün 1.0, diğerinin 0.7 görmesi                 3
Bir gözün 1.0, diğerinin 0.8 görmesi                 2
Bir gözün 1.0, diğerinin 0.9 görmesi                 1
Bir gözün 0.9, diğerinin 0  görmesi                 35
Bir gözün 0.9, diğerinin 0.1 görmesi                 30
Bir gözün 0.9, diğerinin 0.2 görmesi                 25
Bir gözün 0.9, diğerinin 0.3 görmesi                 20
Bir gözün 0.9, diğerinin 0.4 görmesi                 15
Bir gözün 0.9, diğerinin 0.5 görmesi                 10
Bir gözün 0.9, diğerinin 0.6 görmesi                 5
Bir gözün 0.9, diğerinin 0.7 görmesi                 4
Bir gözün 0.9, diğerinin 0.8 görmesi                 3
Bir gözün 0.9, diğerinin 0.9 görmesi                 2
Bir gözün 0.8, diğerinin 0  görmesi                 40
Bir gözün 0.8, diğerinin 0.1 görmesi                 35
Bir gözün 0.8, diğerinin 0.2 görmesi                 30
Bir gözün 0.8, diğerinin 0.3 görmesi                 25
Bir gözün 0.8, diğerinin 0.4 görmesi                 20
Bir gözün 0.8, diğerinin 0.5 görmesi                 15
Bir gözün 0.8, diğerinin 0.6 görmesi                 10
Bir gözün 0.8, diğerinin 0.7 görmesi                 5
Bir gözün 0.8, diğerinin 0.8 görmesi                 4
Bir gözün 0.8, diğerinin 0.9 görmesi                 3
Bir gözün 0.7, diğerinin 0  görmesi                 45
Bir gözün 0.7, diğerinin 0.1 görmesi                 40
Bir gözün 0.7, diğerinin 0.2 görmesi                 35
Bir gözün 0.7, diğerinin 0.3 görmesi                 30
Bir gözün 0.7, diğerinin 0.4 görmesi                 25
Bir gözün 0.7, diğerinin 0.5 görmesi                 20
Bir gözün 0.7, diğerinin 0.6 görmesi                 15
Bir gözün 0.7, diğerinin 0.7 görmesi                 10
                               Özür durumuna göre
                               çalışma gücü kaybı
                                 oranı %
                                ----------
Bir gözün 0.6,diğerinin 0  görmesi                 50
Bir gözün 0.6,diğerinin 0.1 görmesi                 45
Bir gözün 0.6,diğerinin 0.2 görmesi                 40
Bir gözün 0.6,diğerinin 0.3 görmesi                 35
Bir gözün 0.6,diğerinin 0.4 görmesi                 30
Bir gözün 0.6,diğerinin 0.5 görmesi                 25
Bir gözün 0.6,diğerinin 0.6 görmesi                 20
Bir gözün 0.5,diğerinin 0  görmesi                 55
Bir gözün 0.5,diğerinin 0.1 görmesi                 50
Bir gözün 0.5,diğerinin 0.2 görmesi                 45
Bir gözün 0.5,diğerinin 0.3 görmesi                 40
Bir gözün 0.5,diğerinin 0.4 görmesi                 35
Bir gözün 0.5,diğerinin 0.5 görmesi                 30
Bir gözün 0.4,diğerinin 0  görmesi                 60
Bir gözün 0.4,diğerinin 0.1 görmesi                 55
Bir gözün 0.4,diğerinin 0.2 görmesi                 50
Bir gözün 0.4,diğerinin 0.3 görmesi                 45
Bir gözün 0.4,diğerinin 0.4 görmesi                 40
Bir gözün 0.3,diğerinin 0  görmesi                 70
Bir gözün 0.3,diğerinin 0.1 görmesi                 65
Bir gözün 0.3,diğerinin 0.2 görmesi                 60
Bir gözün 0.3,diğerinin 0.3 görmesi                 55
Bir gözün 0.2,diğerinin 0  görmesi                 85
Bir gözün 0.2,diğerinin 0.1 görmesi                 80
Bir gözün 0.2,diğerinin 0.2 görmesi                 75
Bir gözün 0.1,diğerinin 0  görmesi                 95
Bir gözün 0.1,diğerinin 0.1 görmesi                 90
Bir gözün 0 ,diğerinin 0  görmesi                 100
60 yaşın üzerindekilere Balthazard formülü ile %10 eklenir.
2-)Çift görmeye neden olan kalıcı göz kası paralizisi        20
  (Tek bir bakış yönündeyse)
3-)Çift görmeye neden olan kalıcı göz kası paralizisi        40
  (Birden fazla bakış yönündeyse)
4-)Lagoftalmi
  a-Tek gözde 1/2 ve fazlası tarsorafi gerektiren         10
  b-Çift gözde 1/2 ve fazlası tarsorafi gerektiren         35
5-)Entropion,Ektropion (sekel haldeki)
  a-Tek gözde                            5
  b-Çift gözde                           10
                             Özür durumuna göre
                             çalışma gücü kaybı
                              oranı %
                             -----------------
6-) Lakrimal kanal tıkanmaları ve travmaları (sekel haldeki)
  a- Tek gözde                          5
  b- Çift gözde                         10
7-) Sekel halinde yarım ptozis
  a- Tek gözde                          5
  b- Çift gözde                         15
8-) Görme alanında daralma (görme alanı 40¼)
  a- Preferik düzensiz daralma
    - Tek gözde                        10
    - Çift gözde                        15
  b- Görme alanı 30¼
    - Tek gözde                        15
    - Çift gözde                        45
  c- Görme alanı 20¼
    - Tek gözde                        25
    - Çift gözde                        60
  d- Hemianopsiler                       60
9-) Bilateral afak nedeniyle binoküler görmesi olanlarda çalışma
  gücü kaybı oranına Balthazard formülü ile % 10, psödofaklarda %5
  eklenir. Anizometropi varsa çalışma gücü
  kaybı oranına Balthazard formülü ile % 2 eklenir..
10-)Tek taraflı afak olgularında binoküler görme yoksa, çalışma
  gücü kaybı oranına, Balthazard formülü ile % 12 eklenir,
  psödofaklarda % 7 eklenir.
11-)Retina dekolman ameliyatlı olgularda görme bozukluğuna bağlı çalışma
  gücü kaybı, görme ve görme alanı kaybına göre değerlendirilir. Eklemeler
  Balthazard formülü ile yapılır.
12-)Glokomda görme bozukluğuna bağlı çalışma gücü kaybı, görme ve
  görme alanı kaybına göre değerlendirilir. Eklemeler Balthazard formülü
  ile yapılır.
13-)Şaşılıkta görme bozukluğuna bağlı çalışma gücü kaybı oranına binoküler
  görme varsa Balthazard formülü ile % 10 eklenir.
14-)Şaşılıkta görme bozukluğuna bağlı çalışma gücü kaybı oranına binokuler
  görme yoksa Balthazard formülü ile % 15 eklenir.
15-)Optik sinir hastalıklarında görme bozukluğuna bağlı çalışma
  gücü kaybı oranına Balthazard formülü ile görme alanı kaybı eklenir.
16-)Edinsel kataraktların görme fonksiyonunu kazanmasına engel ilave patoloji
  yoksa, operasyon sonrası görme derecesi miktarına göre değerlendirilir.
           KULAK, BURUN, BOĞAZ ARIZALARI
                            Özür durumuna göre
                            çalışma gücü kaybı
                             oranı %
I- Kulak arazıları                 -----------------------
1- Doğuştan (Konjenital) tam işitme ve konuşma özürlüsü     55
2- Her iki kulakta tedavi ve işitme cihazı ile giderilemeyen
  tam işitme kaybı                       50
3- Denge bozuklukları ile birlikte olan iki taraflı işitme
  kaybı                            55
İşitme kaybının arıza ağırlık ölçüsü şu şekilde hesaplanır;
Her iki kulaktaki hava yolu işitme kaybının odyometrik
ortalaması bulunur.
Bu sayı kişinin tam sağırlık halinde uğrayacağı arıza ağırlık
ölçüsü (%50) ile çarpılır.
Örnek
------
Bir kulakta, işitme kaybı     : 50 dB
Diğer kulaktaki işitme kaybı   : 80 dB
Ortalama             : 80+50=130/2=65
Arıza ağırlık ölçüsü       : 6520.5=%32,5
  Not: 35 dB`den az işitme kayıpları değerlendirmeye alınmaz.
II- Yüz Arızaları
1- Burunda tam kayıp                      40
2- Burun ve sinüs boşluğuna açılma ile birlikte maksillanın
  parsiyel kaybı                        50
3- Fonksiyon kaybı ile birlikte alveoler çıkıntıda % 50`den
  fazla damak kaybı (protezle düzeltilemeyecek)        40
4- Doku kaybı, skarlı fiksasyon veya felce bağlı dilin
  fonksiyon kaybı:
  a- Hafif                           30
  b- Ağır                           40
5- Katı gıda alımını engelleyen çene eklemi ankilozu      40
6- Gevşek bir pseudoartrozla ile birlikte alt çenenin bir kısmının
  kaybı:
  a- Çiğneme fonksiyonunda kısıtlanma yoksa          20
  b- Çiğneme fonksiyonu kısıtlanıyorsa             40
7- Tükrük bezleri kanallarının yaralanması veya hastalıkları
  sonucu sürekli ve tedavi edilemeyen fistül          7
8- Kalıcı veya tekrarlayan,sekel mahiyette periferik fasyal
  sinir paralizisi                       10
9- Tam fonksiyon bozukluğu yapan dudak arızaları        35
III- Boyun Arızaları
1- Larenks kaybı
  a- Kısmi                           30
  b- Tam                            70
2- Devamlı trakeostomi kanülü kullanılması gereken durumlar   70
3- Ses organlarının tedavi edilemeyen arızaları
  a- Tek taraflı (Disfoni)                   10
  b- İki taraflı (afoni)                    25
  c- Dispne ile birlikte afoni                 55
            KARIN HASTALIK VE ARIZALARI
                               Özür durumuna göre
                               çalışma gücü kaybı
                                 Oranı (%)
                                 ----------
1 - Ameliyat edilemeyen, ameliyatla düzeltilemeyen evantrasyonlar:
  a) Hafif (çapı 5 cm.)                       10
  b) Orta (çapı 10 cm.ye kadar)                   10
  c) Ağır (çapı 10 cm.den yukarı)                  20
2 - Billroth II veya I Mide rezeksiyonu                30
3 - Total mide rezeksiyonu                      80
4 - Özofagusun korozif darlıkları, akalazya, kronik peptik
  ülserler, hiatus hernileri, postgastrektomik, postvagotomik
  sendromlar                            20
5 - Tedavi edilemeyen anal inkontinans                60
6 - Daimi anüs kontrnaturalis                     80
7 - 1 metreden az kalan barsak rezeksiyonları             70
8 - Hemikolektomi (tümör dışı nedenlerle)               25
9 - Totalkolektomi (tümör dışı nedenlerle)              50
10- Safra kesesi yokluğu                       5
11- Splenektomi (kan hastalıkları dışında)              15
12- Over yokluğu (iki taraflı ve 50 yaşından küçüklerde)       40
13- Ameliyat edilemeyen Prolapsus Uteri                40
14- Tedavi edilemeyen rektovaginal fistüller             80
                    ÜROLOJİ
                             Özür durumuna göre
                             çalışma gücü kaybı
                                 oranı %
                                ---------
1 - Nefrektomi
  a) Diğer böbrek sağlam                     30
  b) Diğer böbrek arızalı
    ba) Bir böbrek kaybı ile birlikte diğerinde fonksiyon
      bozukluğu olmadan hastalanma               50
    bb) Bir böbrek kaybı ile birlikte diğerinde fonksiyon kaybı 80
2 - Nefropatiler
  Böbrek fonksiyon testlerinin sonucuna ve tedaviyi gerektirip
  gerektirmediğine göre;
  a) % 10`a kadar arızalı (tedavi ve takibi gerektirmeyen)    20
  b) % 10-%30 arızalı (sık tedavi ve devamlı takip gerektiren)  40
  c) % 30-%60 arızalı(cerrahi veya devamlı tıbbi tedavilerle
             tam kontrol altına alınamayan)       60
  d) % 60-%90 arızalı (tedaviye rağmen arızaları aynen devam eden)80
3 - Böbrek transplantasyonu                     80
4 - Böbrek düşüklüğü
  Böbrek fonksiyonlarını bozmuşsa (Arıza ağırlık ölçüsü, nefro-
      patiler için öngörülen esaslara göre bulunur.)
5 - Ürolojik Hastalıklar
  a) İşgücünü orta dereceye kadar bozacak şekilde fonksiyonel
    düzensizlikler yapmış ürogenital sistem anomalileri ve
    hastalık sekelleri, devamlı idiyopatik enürezis, ameli-
    yatla tedavi ile giderilemeyen penis, üretra ve prostat
    hastalıkları, arasıra dilatasyon ve sonda kullanmayı
    gerektiren üretra darlıkları, geçici üriner diversiyonlar,
    anterior-posterior hipospadyas                35
  b) Laboratuar bulguları ile saptanan ve koruyucu tedavi ile
    iyileşemeyen üriner sistem tüberkülozu, üreterosigmoidostomi,
    üreterokutanostomi ve çeşitli kalıcı diversiyonlar, postoper-
    tif oluşan üriner fistüller, inkontinanslar, ekstrofiya ve-
    zika, total epispedyas,devamlı sistostomi veya sonda kullan-
    mayı gerektiren ileri derecede üretra darlıkları       80
6 - Penis yokluğu (doğuştan, kaza veya hastalıkta)         40
7 - Testis yokluğu
  a) Tek taraflı testis yokluğu                  10
  b) İki taraflı testis yokluğu veya her iki testisin atrofisi  40
8 - Penis ve testisin birlikte yokluğu ve idrarın sürekli akması  80
    İÇ HASTALIKLARI, ENDOKRİN VE METABOLİZMA HASTALIKLARI
                             Özür durumuna göre
                             çalışma gücü kaybı
                               oranı %
                               ---------
I - Endokrin Hastalıkları
  A - Hipotalamik hastalıklar
   Devamlı replaslan tedavisini gerektirir. Primer ve
   sekonder
   Diabetes insipidus (sekonder olanlarda primer olay
   da göz önüne alınır.                    30
B - Hipofizer hastalıklar
  a - Gelişim salgı (STH) fazlalığı
    aa - Gigantizm                      20
    ab - Komplikasyonsuz akromegali             20
  b - Adrenokortikotrop hormon (ACTH) fazlalığına bağlı
    Cushing sendromu (kalıcı formu)             45
  c - Hipofizer nanismus                    10
  d - Hipofizin hormon yetersizlikleri
    da - Hipopitiutarizm                   50
    db - Panhipopitiutarizm (simmond kaşeksisi)       70
C - Tiroid hastalıkları
  a- Nodüler, diffüz, multinodüler,toksik guatriler, subakut
    tiroiditler
    aa - İyileşmiş                      0
    ab - Kalıcı hipotiroidi (replasman tedavisi uygulanır.)  15
    ac - Kalıcı hipotiroidi (replasman tedavisine dirençli)
      (Günlük 400 mikrogram ve daha fazla Tiroksin
      gerektirenler)                    50
   ad - Kretinizm                       20
   ae - Graves-Basedoo Hastalığı (komplikasyonsuz)      10
D - Paratiroid Hastalıkları
  a. Hiperparatiroidi
    aa- Primer hiperparatiroidi                20
    ab - Sekonder Hiperparatiroidi              40
  b - Hipoparatiroidi
    ba -İdiopatik Primer Hipoparatiroidi(Replasmanla Kompanse)20
    bb - İdiopatik Primer Hipoparatiroidi (Replasmana
      dirençli)                      50
    bc - Sekonder Hipoparatiroidi (Replasmana Kompanse)    20
    bd- Sekonder Hipoparatiroidi (Replasmana dirençli)    50
E - Adrenal hastalıkları
  a- İki taraflı hiperplazi (Hipofizer Adenoma bağlı)     45
  b- Adrenal korteks yetersizliği (Addison hastalığı)
    ba - Replasmanla Kompanse                 25
    bb - Replasmana dirençli                 60
      (Günlük 60 mg ve daha fazla Hidrokortizon gerek-
      tirenler)
c - Primer hiperaldosteronizm
  ca - İyileşmiş                        0
  cb - Kan basıncı normalin üstünde              30
                              Özür durumuna göre
                              çalışma gücü kaybı
                               oranı %
                              --------------------
   cc- Cerrahitedaviden yararlanamayanlar veya ineperabi
     olanlar                        80
  d- Feokromasitomalar
   da- Postoperatif kontrol altında             30
   db- Cerrahi tedaviden yararlnamayanlar veya inoperabi
     olanlar                        80
F- Gonad hastalıkları                      20
G- İnterseksualite sendromları                 20
H- Diabetes mellitus
  a- Diyet ve oral antidiabetiklerle kontrol altına alınan,
   fonksiyon bozukluğu yapmamış Tip II Diabates mellitus   20
  b- Komplikasyon yapmamış olan, açlık kan şekeri 200 mg`ın
   altında tutulabilen, ketoz ve hipoglisemi göstermeyen
   Tip I diabetes mellitus                  30
  c- Açlık kan şekeri sürekli olarak 200 mg`ın altında tutulamayan,
   ketoz gösteren Tip I diabetes mellitus          40
  Komplikasyonlar Balthazard formülü ile eklenir.
II- Metabolizma Hastalıkları
  A- Diffüz primer osteoporoz                 50
    (radyolojik dekalsifikasyonla birlikte spontan kırıklar,
    şekil bozuklukları yapan)
  B- Osteomalazi
    Tıbbi tedaviye cevap vermeyen              50
  C- Gut hastalığı
   a- Komplikasyonsuz                    10
   b- Kronik gut artiriti                  30
  D- Osteogenezis interfekt                  40
  E- Porfiria (Doğuştan eritropoetik porfiri)         70
  F- Lipid Metabolizması Bozuklukları
   a- Konjenital Formlar                   25
     (Organ komplikasyonları ayrıca gözönüne alınmalıdır.)
   b- Akkiz Formlar
    ba- Diyetle Regüle                    0
    bb- Diyet ve ilaç tedavisi gerektirenler         10
    bc- Diyet ve ilaç tedavisine dirençli olanlar      25
III-Kalp ve Dolaşım Hastalıkları
  A- Ağır eforda fonksiyon kısıtlaması olan          20
  B- Hafif eforda fonksiyon kısıtlaması olan (dekompanse)   55
  C- Dinlenme halinde fonksiyon kısıtlaması olan
    (tam dekompanse)                     70
IV- İskemik Kalp Hastalıkları
  A- Kronik stabil anjina pektoris              10
  B- Anstabil anjina pektoris (akut koroner yetersizliği,
    intermedier koroner sendromu, variant anjina vb.)    30
  C- Romatizmal kalp hastalığı (bir veya birkaç kapak afeti) 55
  D- Endokardit, miyokardit, perikardit, primer
    miyokardiopati vb.                    70
V- Kalp Ameliyatları
  A- Kapalı komissürotomi                   35
                         Özür durumuna göre
                          çalışma gücü kaybı
                           oranı %
                          -----------------
B- Kalp kapağı protezi                 40
C- Kalıcı pacemaker (kardiak efor kapasitesine göre)
  a- Hafif (1,2)                    40
  b- Ağır (3,4)                    70
D- Koroner revaskülarizasyonu
  a- Hafif (1,2)                    40
  b- Ağır (3,4)                    70
E- Eforu kısıtlayan perikardioektomi          40
Geçirilmiş stabil miyokart infarktüsü          55
VI- Sistemik hipertansiyonlar
 A- Komplikasyonu olmayan, labil dönemde olan esansiyel
   hipertansiyonlar                  10
 B- Gunn belirtileri (Stad II), koroner sklerozu,
   sol ventrikül hipertrofisi ile birlikte esansiyel
   hipertansiyonlar                  45
 C- Tedavi edilemeyen kötü tabiatlı hipertansiyonlar  50
VII- Romatoloji
 A- Eklem hareketlerinde hafif kısıtlanmaya ve ağrıya
   rağmen günlük aktivitelerin tümüyle yapılabildiği
   haller                       0
 B- Günlük aktivitelerin hastaların ancak kendi bakımını
   yapabilecek kadar sınırlanması hali
   a- Orta (ileri derecede hareket kısıtlanmasına
    neden olan                   35
   b- Ağır (ileri derecede ankiloz ve hareket kısıt-
    lanmasına neden olan              65
   c- Hastanın yatağa veya tekerlekli iskemleye
    bağımlı kalması hali              80
VIII-Kollagen Doku Hastalıkları
 A- ğegener granülomatozisi (tedaviye cevap vermeyen) 80
 B- Periartiritis nodose (poliartiritis)        80
 C- Sistemik lupus eritematozis            60
 D- Komplikasyonlu ve ağır sistemik lupus eritematozis 80
 E- Progresif sistemik sklerozi            50
 F- Dermatomyozitis (1 yıllık kontrolü gerektirir)   40
            SİNDİRİM SİSTEMİ ARIZALARI
1- Pankreas hastalıkları (Kronik Pankreatitler)
  a- Orta derece                    45
  b- Ağır derece                    75
2- Kronik hepatitler (cinsine, aktivitesine ve
  fonksiyon bozukluğuna göre)
  a- Hafif derece                   30
  b- Orta derece                    50
  c- Ağır derece                    100
3- Aktivitesi ve Fonksiyon bozukluğuna göre
  Karaciğer Sirozu:
  a- Hafif derecede                  40
  b- Ağır derecede                   80
  c- Portalstaz veya Shunt ameliyatlarından sonra   100
4- Colitis Ülseroza, regional enteritis
  a- Hafif derece                   30
  b- Orta derece                    50
  c- Ağır derece                    70
     HEMATOLOJİK HASTALIKLAR
                             Özür durumuna göre
                             çalışma gücü kaybı
                                 oranı %
                                ---------
I-ANEMİLER
   a-Myelodispslazik Sendromlar (kontrolu gerektiren)       40
    Ağır veya terminal olgular                  80
   b-Aplastik Anemi
    1-Orta (kontrolu gerekir)                  40
    2-Ağır                            80
   c-Hemolitik Anemiler
    1-Eritrosit enzim defektleri, membran defektleri       10
     Ağı veya terminal olgular                 80
    2-Paroksismel Nokturnal Hemoglobinüri            40
     Ağır veya terminal vakalar                 80
    3-Oto-immün hemolitik anemiler                20
     Ağır veya terminal vakalar                 80
   d-Hemoglobinopatiler
    1-Orak hücreli anemi                     30
    -Ağır veya terminal safha                  80
    2-Thalassemi
    -Minor                           10
    -İntermedia                         20
    -Major                           40
    -Ağır veya terminal safha                  80
    3-Diğerleri (methemoglobinlere vs.)             10
    -Ağır veya terminal safha                  80
II-POLİSTEMİA VERA
    -Sekonder                          20
    -Primer                           40
    -Ağır veya terminal safha                  80
III-MYELOFİBROZİS                          40
     Ağır veya terminal safha                  80
IV-LÖSEMİLER
   a-Akut Lösemiler
    1-Tam remisyonda                       40
    2-Remisyona girmeyen                     80
    3-Kemik iliği trasplantasyonlu (Remisyonda)         40
   b-Kronik Lösemiler
    1-Kronik myelositik lösemi
    -Kronik faz                         40
    -Blastik faz                        80
    2-Kronik lenfositik lösemi
    -Evre I-II (Remisyonda)                   20
    -Evre III-IV Remisyonda oluşan               40
    -Ağır veya terminal vakalar                 80
   c-Monoklonal Gamapatiler
                             Özür durumuna göre
                             çalışma gücü kaybı
                                oranı %
                                ---------
     -Benign gamapatiler                    10
     -Malign gamapatiler (Remisyonda)              40
     -Ağır veya Remisyona girmeyen               80
IV-KOAGÜLASYON VE HEMOSTAZ BOZUKLUKLARI
   a-Hemorajik diatezler
    1-Allerjik purpura                      5
    2-Diğer vaskülitler                      5
   b-Trombosit hastalıkları
    1-İmmün trombositopenik purpura
     -Akut (kontrolü gerekir)                  10
     -Kronik                           40
     -Refrakter                         80
    2-Kalitatif trombosit hastalıkları              40
     -Kalitatif trombosit hastalıklarının tedaviye cevap
     vermeyenleri                        80
   c-Koagulopatiler (Hemofili,von oillebrand hastalığı vs.)
     -Faktör aktivitesi %20`nin üstü               30
     -Faktör aktivitesi %20`nin altı               80
   d-Doğal antikoagülan eksikliği (Herediter)           30
   e-Dissemine intravaskuler koagulopati (kronik)         40
VI-LENFOMALAR
   a-Hodkgin Lenfoma
     -Evre I-II Remisyonda                    30
        Remisyona girmeyen                  40
     -Evre III-IV Remisyonda                   40
        Remisyona girmeyen                  80
   b-Non-Hodkgin Lenfoma
     -Düşük grade-Remisyonda                   30
        Remisyona girmeyen                  40
     -İntermediate veya yüksek grade
        Remisyonda                      40
        Remisyona girmeyen                  80
       ORTAPEDİK VE TRAVMATOLOJİK ARIZALAR
                              Özür durumuna göre
                              çalışma gücü kaybı
                               oranı %
                              ------------------
1- Osteomiyelit (aktivitesine, genişliğine, fonksiyon
  bozukluğuna göre Balthazard formülü ile ekleme yapılır.)     10
2- Omuz eklemi ankilozu (fonksiyonel pazisyonda)          20
  İki taraflı olursa (fonksiyonel pozisyonda)           40
  Omuz eklemi ankilozu (fonksiyonel pazisyonda değil)       40
  İki taraflı olursa (fonksiyonel pazisyonda değil)        50
3- Her iki kolun veya her iki elin kaybı              95
4- Bir kolun torasik, kürek kemiği hizasında veya çok kısa üst
  kol stumpfu ile amputasyonu                   60
5- Üst koldan veya dirsek ekleminden amputasyon           50
6- Ön koldan amputasyon                       50
7- Humerus psödoartrozu (tedavi edilemeyen)             40
8- Ön kol rotasyon hareketleri dahil dirsek eklem ankilozu     20
9- Dirsek ekleminde hareket kısıtlılığı (fonksiyon bozukluğu yapan) 30
10 Dirseğin sarsak eklemi                      30
11- Ön kol psödoartrozu (tedavi edilemeyen)             40
12- Komşu eklemlerde fonksiyon bozukluğu yapan, eğrili olan
  iyileşmemiş radius veya ulna kırığı               20
13- El bileği hareketlerinde kısıtlılık               10
14- El bileği ankilozu
  a- Uygun pozisyonda                       10
  b- Uygun olmayan pozisyonda                   20
15- Baş parmak hariç bir parmak hareketini sekonder olarak
  kısıtlayan kötü, iyileşmemiş bir veya birkaç metakarpal
  kemiğin kırığı                         10
16- Redükte edilemeyen omuz çıkığı (Fonksiyon bozukluğu varsa)   25
17- Habituel omuz çıkığı (tedaviye cevap vermeyen)         20
18- Kol ve ön kol paralizileri
  a- Bir kolun total paralizisi                  40
  b- Yukarı tip radikuler paralizi (Erb)             30
  c- Aşağı tip radikuler paralizi (Klumpke)            35
  d- N.Aksillaris paralizisi (Deltoid)              10
  e- N.Radialis paralizisi                    20
  f- N.Medianus paralizisi                    20
  g- N.Ulnaris paralizisi                     20
* Birden fazla sinirin paralizisi halinde Balthazard formülü
 uygulanır.
* İkiden fazla sinir hasarında monopleji sayılır.
19- El parmak arızaları
  I-A- Baş parmak Ampütasyonu
     a- Karpo-metakarpal eklemden
      aa- Tek taraflı                     24
      ab- İki taraflı                     30
     b- Meta-Karpo-falangeal eklemden
      ba- Tek taraflı                     20
      bb- İki taraflı                     26
     c- Falango-falangeal eklemden
      ca- Tek taraflı                     16
                          Özür durumuna göre
                           çalışma gücü kaybı
                            oranı %
                          -------------------
   cb- iki taraflı                   22
B- Başparmak sertlikleri, ankilozları
  a- Karpo-metakarpal eklemden
   aa- Tek taraflı                   13
   ab- İki taraflı                   16
  b- Metakarpo-falangeal eklemden
   ba- Tek taraflı                   10
   bb- İki taraflı                   13
  c- Falango-falangeal eklemden
   ca- Tek taraflı                    7
   cb- İki taraflı                   10
II-A- İşaret parmağı ampütasyonu
  a- Karpo-metakarpal eklemden
   aa- Tek taraflı                    7
   ab- İki taraflı                   10
  b- Metakarpo-falangeal eklemden
   ba- Tek taraflı                    7
   bb- İki taraflı                   10
  c- Falango-Falangeal eklemden
   ca- Tek taraflı                    6
   cb- İki taraflı                    9
  d- Distal İnterfalangeal eklemden
   da- Tek taraflı                    2
   db- İki taraflı                    5
B- İşaret parmağı sertlikleri, ankilozları
  a- Karpo-metakarpal eklemden
   aa- Tek taraflı                    4
   ab- İki taraflı                    7
  b- Metakarpo-falangeal eklemden
   ba- Tek taraflı                    4
   bb- İki taraflı                    7
  c- Falango-falangeal eklemden
   ca- Tek taraflı                    2
   cb- İki taraflı                    5
  d- Distal İnterfalangeal eklemden
   da- Tek taraflı                    2
   db- İki taraflı                    5
III-A- Orta parmak amputasyonu
  a- Karpo-metakarpal eklemden
   aa- Tek taraflı                    5
   ab- İki taraflı                    8
  b- Metakarpo-falangeal eklemden
   ba- Tek taraflı                    5
   bb- İki taraflı                    8
  c- Falango-falangeal eklemden
   ca- Tek taraflı                    3
   cb- İki taraflı                    6
                               Özür durumuna göre
                               çalışma gücü kaybı
                                  oranı %
                                 ----------
 d-Distal İnterfalangeal eklemden
     da-Tek taraflı                       1
     db-İki taraflı                       3
 B-Orta parmak sertlikleri, ankilozları
    a-Karpo-metakarpal eklemden
     aa-Tek taraflı                       5
     ab-İki taraflı                       8
    b-Metakarpo-falangeal eklemden
     ba-Tek taraflı                       5
     bb-İki taraflı                       8
    c-Falango-falangeal eklemden
     ca-Tek taraflı                       1
     cb-İki taraflı                       4
    d-Distal İnterfalangeal eklemden
     da-Tek taraflı                       1
     db-İki taraflı                       2
IV-A-Yüzük parmağı amputasyonu
    a-Karpo-metakarpal eklemden
     aa-Tek taraflı                       3
     ab-İki taraflı                       6
    b-Metakarpo-falangeal eklemden
     ba-Tek taraflı                       3
     bb-İki taraflı                       6
    c-Falango-falangeal eklemden
     ca-Tek taraflı                       1
     cb-İki taraflı                       4
    d-Distal İnterfalangeal eklemden
     da-Tek taraflı                       1
     db-İki taraflı                       2
  B-Yüzük parmağı sertlikleri, ankilozları
    a-Karpo-metakarpal eklemden
     aa-Tek taraflı                       1
     ab-İki taraflı                       4
    b-Metakarpo-falangeal eklemden
     ba-Tek taraflı                       1
     bb-İki taraflı                       4
    c-Falango-falangeal eklemden
     ca-Tek taraflı                       1
     cb-İki taraflı                       3
    d-Distal İnterfalangeal eklemden
     da-Tek taraflı                       1
     db-İki taraflı                       2
V- A-Küçük parmak amputasyonu
    a-Karpo-metakarpal eklemden
     aa-Tek taraflı                       2
     ab-İki taraflı                       5
    b-Metakarpo-falangeal eklemden
     ba-Tek taraflı                       2
                              Özür durumuna göre
                               çalışma gücü kaybı
                                  oranı %
                                 ----------
     bb-İki taraflı                       5
     c-falango-falangeal eklemden
     ca-Tek taraflı                       1
     cb-İki taraflı                       4
    d-Distal İnterfalangeal eklemden
     da-Tek taraflı                       1
     db-İki taraflı                       2
   B-Küçük parmak sertlikleri, ankilozları
    a-Karpo-metakarpal eklemde
     aa-Tek taraflı                       1
     ab-İki taraflı                       4
    b-Metakarpo-falangeal eklemde
     ba-Tek taraflı                       1
     bb-İki taraflı                       4
    c-Falango-falangeal eklemde
     ca-Tek taraflı                       1
     cb-İki taraflı                       3
    d-Distal İnterfalangeal eklemde
     da-Tek taraflı                       1
     db-İki taraflı                       2
VI-A-Başparmak ve işaret parmağının birlikte amputasyonları
    a-Karpo-metakarpal veya metakarpofalangeal eklemden
     aa-Tek taraflı                       30
     ab-İki taraflı                       45
    b-Falango-falangeal eklemden
     ba-Tek taraflı                       20
     bb-İki taraflı                       30
  B-Başparmak ve işaret parmağının birlikte sertlikler,ankilozları
    a-Metakarpo-Falangeal eklemde
     aa-Tek taraflı                       23
     ab-İki taraflı                       28
    b-Falango-falangeal eklemden
     ba-Tek taraflı                       13
     bb-İki taraflı                       18
VII-A-Başparmak,işaret parmağı ve orta parmağın birlikte amputasyonları
    a-Karpo-metakarpol veya metakarpo-falangeal eklemden
     aa-Tek taraflı                       35
     ab-İki taraflı                       50
    b-Falango-falangea eklemden
     ba-Tek taraflı                       22
     bb-İki taraflı                       32
   B-Başparmak,işaretparmağı ve orta parmağın birlikte sertlikleri,
  ankilozları
    a-Metakarpo-falangeal eklemde
     aa-Tek taraflı                       30
     ab-İki taraflı                       35
    b-Falango-falangeal eklemde
                              Özür durumuna göre
                               çalışma gücü kaybı
                                  oranı %
                                 ----------
     ba-Tek taraflı                       15
     bb-İki taraflı                       20
VIII-A-Başparmak,işaret parmağı,orta parmak ve yüzük parmağının
    birlikte amputasyonları
    a-Karpo-metakarpal veya metakarpo-falangeal eklemden
     aa-Tek taraflı                       40
     ab-İki taraflı                       60
    b-Falango-falangoel eklemden
     ba-Tek taraflı                       30
     bb-İki taraflı                       35
  B-Başparmak,işaret parmağı,orta parmak ve yüzük parmağının
   birlikte sertlikleri, ankilozları
    a-Metakarpo-falangeal eklemde
     aa-Tek taraflı                       35
     ab-İki taraflı                       40
    b-Falango-falangeal eklemden
     ba-Tek taraflı                       27
     bb-İki taraflı                       32
IB-A-Başparmak,işaret parmağı,orta parmak ve yüzük parmağı ve küçük
   parmağın birlikte amputasyonları
    a-Karpo-metakarpal veya metakarpo-falangeal eklemden
     aa-Tek taraflı                       43
     ab-İki taraflı                       60
    b-Falango-falangeal eklemden
     ba-Tek taraflı                       33
     bb-İki taraflı                       38
  B-Başparmak,işaret parmağı,orta parmak,yüzük parmağı ve küçük
   parmağın birlikte sertlikleri,ankilozları
    a-Metakarpo-falangeal eklemde
     aa-Tek taraflı                       40
     ab-İki taraflı                       46
    b-Falango-falangeal eklemde
     ba-Tek taraflı                       23
     bb-İki taraflı                       28
B-A-İşaret parmağı ve orta parmağın birlikte amputasyonları
    a-Karpo-metakarpal veya metakarpo-falangeal eklemden
     aa-Tek taraflı                       20
     ab-İki taraflı                       30
    b-Falango-falangeal eklemden
     ba-Tek taraflı                        6
     bb-İki taraflı                       10
    c-Distal İnterfalangeal eklemden
     ca-Tek taraflı                        3
     cb-İki taraflı                        5
  B-İşaret parmağı ve orta parmağın birlikte sertlikleri,ankilozları
    a-Karpo-metakarpal veya metakarpo-falangeal eklemden
     aa-Tek taraflı                       13
                               Özür durumuna göre
                               çalışma gücü kaybı
                                  oranı %
                                 ----------
     ab-İki taraflı                       18
    b-Falango-falangeal eklemden
     ba-Tek taraflı                       4
     bb-İki taraflı                       9
    c-Distal İnterfalangeal eklemden
     ca-Tek taraflı                       3
     cb-İki taraflı                       5
BI-A-İşaret parmağı,orta parmak ve yüzük parmağının birlikte
   amputasyonları
    a-Karpo-metakarpal veya metakarpo-falangeal eklemden
     aa-Tek taraflı                       28
     ab-İki taraflı                       35
    b-Falango-falangeal eklemden
     ba-Tek taraflı                       16
     bb-İki taraflı                       20
    c-Distal İnterfalangeal eklemden
     ca-Tek taraflı                       4
     cb-İki taraflı                       9
  B-İşaret parmağı,orta parmak ve yüzük parmağının birlikte
   sertlikleri,ankilozları
    a-Karpo-metakarpal veya metakarpo-falangeal eklemden
     aa-Tek taraflı                       23
     ab-İki taraflı                       30
    b-Falango-falangeal eklemden
     ba-Tek taraflı                       10
     bb-İki taraflı                       15
    c-Distal İnterfalangeal eklemden
     ca-Tek taraflı                       4
     cb-İki taraflı                       6
BII-A-İşaret parmağı,orta parmak,yüzük parmağı ve küçük parmağın
   birlikte amputasyonları
    a-Karpo-metakarpal veya metakarpo-falangeal eklemden
     aa-Tek taraflı                       35
     ab-İki taraflı                       57
    b-Falango-falangeal eklemden
     ba-Tek taraflı                       18
     bb-İki taraflı                       25
    c-Distal İnterfalangeal eklemden
     ca-Tek taraflı                       5
     cb-İki taraflı                       11
  B-İşaret parmağı, orta parmak, yüzük parmağı ve küçük parmağın
   birlikte sertlikleri, ankilozları
    a-Karpo-metakarpal veya metakarpo-falangeal eklemden
     aa-Tek taraflı                       25
     ab-İki taraflı                       31
    b-Falango-falangeal eklemden
                            Özür durumuna göre
                            çalışma gücü kaybı
                             oranı %
                            -------------------
   ba- Tek taraflı                      11
   bb- İki taraflı                      16
  c- Distal İnterfalangeal eklemden
   ca- Tek taraflı                      5
   cb- İki taraflı                      8
BIII-A- Orta parmak ve yüzük parmağının birlikte amputasyonları
  a- Karpo-metakarpal veya metakarpo-falangeal eklemden
   aa- Tek taraflı                      15
   ab- İki taraflı                      20
  b- Falango-falangeal eklemden
   ba- Tek taraflı                      5
   bb- İki taraflı                      9
  c- Distal İnterfalangeal eklemden
   ca- Tek taraflı                       3
   cb- İki taraflı                       5
B- Orta parmak ve yüzük parmağının birlikte sertlikleri, ankilozları
  a- Karpo-metakarpal veya metakarpo-falangeal-eklemde
   aa- Tek taraflı                      11
   ab-İki taraflı                       16
  b- Falango-falangeal eklemden
   ba- Tek taraflı                       4
   bb- İki taraflı                       9
  c- Distal İnterfalangeal eklemden
   ca- Tek taraflı                       3
   cb- İki taraflı                       5
BIV-A-Orta parmak, yüzük parmağı ve küçük parmağın
   birlikte amputasyonları
  a- Karpo-metakarpal veya metakarpo-falangeal eklemden
   aa- Tek taraflı                      25
   ab- İki taraflı                      40
  b- Falango-falangeal eklemden
   ba- Tek taraflı                      13
   bb- İki taraflı                      20
  c- Distal İnterfalangeal eklemden
   ca- Tek taraflı                       3
   cb- İki taraflı                       7
B- Orta parmak, yüzük parmağı ve küçük parmağın
  birlikte sertlikleri, ankilozları
  a- Karpo-metakarpal veya metakarpo-falangeal eklemden
   aa- Tek taraflı                      14
   ab- İki taraflı                      31
  b- Falango-falangeal eklemden
   ba- Tek taraflı                       7
   bb- İki taraflı                      13
  c- Distal İnterfalangeal eklemden
   ca- Tek taraflı                       3
   cb- İki taraflı                       5
                              Özür durumuna göre
                              çalışma gücü kaybı
                                oranı %
                              ------------------
BV-A- Yüzük parmağı ve küçük parmağın birlikte amputasyonları
   a- Karpo-metakarpal veya metakarpo-falangeal eklemden
   aa- Tek taraflı                       13
   ab- İki taraflı                       20
  b-Falango-falangeal eklemden
   ba- Tek taraflı                        9
   bb- İki taraflı                       16
  c- Distal İnterfalangeal eklemden
   ca- Tek taraflı                        2
   cb-İki taraflı                        4
B- Yüzük parnağı ve küçük parmağın birlikte sertlikleri,
  ankilozları
  a- Karpo-metakarpal veya metakarpo-falangeal eklemden
   aa- Tek taraflı                        9
   ab- İki taraflı                       13
  b- Falango-falangeal eklemden
   ba- Tek taraflı                        3
   bb- İki taraflı                        9
  c-Distal İnterfalangeal eklemden
   ca- Tek taraflı                        1
   cb- İki taraflı
BVI- Şekil bozukluğu yapan metakarp kırıkları
  A- 1-2 metakarp kırığı
   a-Tek taraflı                         5
   b-İki taraflı                        10
  B-2`den fazla metakarp kırığı
   a- Tek taraflı                        10
   b- İki taraflı                        18
20- Bir elin tam kaybı                       50
21- İki elin tam kaybı                       80
22- ğolkman kontraktörü
  a) Hafif derecede                        10
  b) Orta derecede                        20
  c) Ağır derecede                        40
23- Uyluktan her iki bacağın kaybı                 80
24- Bir bacağın uyluktan diğerinin tibiadan kaybı         80
25- Bir alt e2tremite ve bir üst e2tremitenin kaybı        80
26- Bir bacağın kalçadan veya çok kısa stumpflu kaybı       60
27- Stumpfun ve eklemlerin yeterli fonksiyonları koşuluyla
  tibiadan amputasyon                      40
28- Stumpfun ve eklemlerin yetersiz fonksiyonda tibiadan
  bacak kaybı                          45
29- Tibiadan her iki bacağın kaybı
  a-) Fonksiyonel güdüklü                    70
b) Yetersiz güdüklü                        80
30- Ayağın kısmi kaybı
  a) Talus kalkaneusun korunduğu amputasyon
    1- Tek taraflı, stumpfiyi                 30
    2- İki taraflı                       40
  b) Tarsometatarsal eklemden amputasyon
                               Özür durumuna göre
                               çalışma gücü kaybı
                                  oranı %
                                  ---------
      1-Tek taraflı                        25
      2-İki taraflı                        40
31-Ayağın Lisfrano veya Sharp`a göre amputasyonu
    a)Tek taraflı, stumpfiyi                     20
    b)İki taraflı                          35
32-Bir ayak parmağı kaybı
    a)Başparmağın kaybı                        5
   Not: Her parmak kaybı için Balthazard ile % 1 eklenir.
    b) Bir ayağın tüm parmaklarının kaybı              10
    c) İki ayağın tüm parmaklarının kaybı              20
33-Posizyonuna göre her iki kalçanın ankilozu              70
34-Tek kalça ekleminin ankilozu                     40
35-Endoprotezlerde                           30
36-Sarsak kalça                             40
37-Uyluk Psödoartrozu (tedaviye cevap vermeyen)             40
38-Kısalıkla iyileşmiş femur kırığı:
    a)Kısalık 3-6 cm.ye kadar                    10
    b)Kısalık 6-10 cm.den fazla                   20
39-Bir diz ekleminde ankiloz                      40
    a) Uygun pozisyonda
      1-Tek taraflı                        20
      2-İki taraflı                        40
    b)Uygun olmayan pozisyonda
      1-Tek taraflı                        40
      2-İki taraflı                        60
40-Patella kırığı
    a)Ekstansiyon yapabilen psödoartroz               10
    b)Ekstansiyona engel psödoartroz                 20
41-B-bein,O-bein,genu recurvatum (eklemde fonksiyon bozukluğu yapan)  20
42-Diz ekleminde hareket kısıtlığı
    a)Fonksiyon bozukluğu yapmayan                  0
    b)Fonksiyon bozukluğu yapan                   20
   *Çift taraflıysa Balthazard formülü uygulanır.
43-Tibia psödoartrozu (tedavi edilemeyen)                40
   *Çift taraflıysa Balthazard formülü uygulanır.
44- Yanlış pozisyonda kaynamış tibia kırığı               15
45-Ayak bileği kırığı
    a)Kemik çatalı korunarak iyileşme                 0
    b)Kemik çatalı genişlemiş fibula köşelenmiş ve sekonder
     artrosis deformanslı                      20
46-Ayak bileği ankilozu
    a)Uygun posizyonda                        20
    b)Uygun olmayan posizyonda
       1-Tek taraflı                       25
       2-İki taraflı                       40
                             Özür durumuna göre
                             çalışma gücü kaybı
                                 oranı %
                                -------------
47-A- a)Artrotik değişikliği olmayan pes planus ve pes cavus      1
   b)Artrotik değişikliği olan pes lanus ve pes cavus        10
  B-Rigid PEV (opere edilmemiş)                    40
48-I.den V.parmağa kadar ankiloz, her bir parmak için         1
49-Diz ekleminde gevşeme:
   a)Fonksiyon bozukluğu yapan bağ lezyonları tek taraflı      30
   b)Fonksiyon bozukluğu yapan bağ lezyonları iki taraflı      40
50-M.Gluteus maksimus felci                      10
51-M.Gluteus medius ve minimus felci                  20
52-Kalça fleksörlerinin felci                     30
53-N.Feloralis felci                          40
54-N.İschiadicus felci                         40
55-N.Tibialis felci                          20
56-N.Fibularis felci                          20
57-Yükleme yeteneğini bozan ayak taban eskarları (Hafif)        15
58-Topuk ve ayak tabanında büyük doku kayıplarından sonraki eskarlar  20
59-Poliımyelit sekelleri:
   A-Yalnız bir alt ekstremitede olan:
   1-Hafif, yürümeyi bozmayan                    20
   (adele fonksiyon kaybı 4-5 derece olan)
   2-Orta derecede: Adale fonksiyon kaybı 3.dereceden olan     40
   3-Ağır derecede: 1.,2.dereceden adale fonksiyon
   bozukluğu olan                          50
   B-İki alt ekstremiteyi içine alan:
   1-Biri orta,diğeri hafif                     40
   2-İkiside orta olup ancak koltuk değneği ile yürüryen      60
   3-İkiside ileri derecede olup yürüme şansı olmayan        80
   C-Üst ekstremitelerin birinde:
      1-Hafif                          15
      2-Orta                           20
      3-Ağır                           55
   D-Üst ekstremiteler (iki taraflı)
      1-İkiside hafif                      35
      2-Biri orta diğeri hafif                  40
      3-İkiside orta                       60
60-Skolyoz:
   1-Fonksiyon bozukluğu yapmayan                  20
2-Ağır olup, solunum, dolaşım veya sinirsel bozukluklardan
 birini yapanlar                           40
61-Kifo-skolyoz                            30
  Solunum fonksiyon bozukluğu yapan                  45
62-Doğuştan kalça çıkığı:
   1-Bir taraflı                          30
   2-İki taraflı                          45
                            Özür durumuna göre
         DERİ HASTALIKLARI           çalışma gücü kaybı
                               oranı %
                             ------------------
1- Psoriazis vulgaris
  Bu gruptaki hastalar (eklem tutulumu hariç) 1 yıllık
kontrollerle değerlendirilir.
  a- Vücudun % 20-50`sini kaplayan               20
  b- Vücudun % 50-80`sini kaplayan               30
  c- Eklem tutulumu ayrıca değerlendirilir.
2- Eksfolyatif dermatitler (Eritrodermiler)           40
  Bu gruptaki hastalar 1 yıllık kontrollerle değerlendirilir.
  Altta yatan hastalık varsa ayrıca değerlendirilir.
3- Jeneralize püstüler psoriazis                 40
  Bu gruptaki hastalar 1 yıllık kontrollerle değerlendirilir.
4- İnatçı palmoplanter erüpsiyonlar
  - Akrodermatitis kontinua
  - Palmoplantar püstülozis
  Bu gruptaki hastalarda arızanın derecesi ve süresi altı aylık
  kontroller ile saptanır.
  a- Hafif şiddette                       10
  b- Orta şiddette                       20
  c- Ciddi seyirli hastalıkta                  40
5- Palmoplanter keratodermiler
  A- Herediter tipte olanlar: (Unna Thost, Mal ve Melada vs.)
  a- Orta şiddette                       25
  b- Ciddi seyirde                       50
  c- Mutilasyon yapıcı (Vohnoinkel) formda ekstremite
    fonksiyon kaybı da hesaplanır.
  B- Geniş yer kaplayan tedaviye dirençli verrü ve kalluslar:
   Bir yıllık kontroller ile arıza derecesi saptanır.
  a- Orta şiddette                       20
  b- Ciddi seyirli hastalıkta                 30
6- Otoimmün vezikülobüllöz ve püstüler hastalıklar
  - Pemfifus grubu hastalıklar
  - Pemfigoid grubu hastalıklar
  - Duhring hastalığı
  - Diğerleri
  Bu grup hastalıklarda arıza derecesi bir yıllık kontrollerle
  saptanır.
  a- Hafif şiddette                       20
  b- Orta şiddette                       40
  c- Ciddi seyirli hastalıkta                  60
7- Diğer herediter deri hastalıkları
A- Epidermolizis bülloza
  a- Simpleks                          20
   Birer yıllık kontrollerle arıza derecesi belirlenir
  b- Jeneralize benign atrofik epidermolizis bülloza      40
  c- Distrofik formlar                     65
63- Malformasyonlar
  1- Doğuştan çarpık ayak
   a) Tek taraflı (hafif)                   10
   b) Tek taraflı (tedaviye cevap vermeyen)          20
   c- İki taraflı (yürümeyi bozuş şekline göre)
     1) Hafif                        30
     2) Ağır                         40
  2- Doğuştan koksa vara
   a) Tek taraflı                       20
   b) İki taraflı                       30
   c) Perthes sekeli
     1) Hafif                        10
     2) Orta                         20
     3) Ağır                         30
64- Spondilit Rizomelik: (her yıl yeniden muayene kaydıyla)
     1- Orta                         40
     2- Ağır                         60
65- Romatoid Artirit
     1- Orta                         40
     2- Ağır                         60
                            Özür durumuna göre
                            çalışma gücü kaybı
                               oranı %
                               ---------
B - İktiyozlar
  a - İktiyozis vulgaris                     10
    Bir yıllık kontrollerle arıza derecesi belirlenir.
  b - B`e bağlı tip                       20
    Bir yıllık kontrollerle arıza derecesi belirlenir.
  c - Büllöz iktiyoziform eritrodermi              65
  d - Lameller tip                        40
8 - Lepra
  a - Erken dönemde tanınan, tedavi altındaki lepra       20
    Bir yıllık kontrollerle arıza derecesi belirlenir.
  b - Sinir tutulumu, trofik değişiklikler, göz ve iç organ
    bulguları varsa ilgili branşça değerlendirilir.
9 - Kutanöz T hücreli lenfomalar.
 A - Mikozis fungoides
   Bu grup hastalar, 1 yıllık kontrollerle değerlendirilir.
  a - Premikotik evre                      40
  b - İnfiltratif (plak), tümoral evre              60
  c - İnternal tutulum olduğunda ilgili branşça değerlendirilir.
B- Sezary sendromu                         80
     GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ
1 - ) Akciğer, plevra ve göğüs kafesi hastalıkları,veya akciğeri
   tutan diğer tüm hastalıklarda solunum ve dolaşım fonksiyo-
   nunda bozukluk yapmışsa;
  a - Az etkilenme varsa                     20
  b - Orta derecede etkilenme varsa               40
  c - Ağır derecede etkilenme varsa               80
2 - ) Akciğer Tüberkülozu;
  a - Aktif ise (yıllık kontrollere göre)            60
  b - İnaktif ise (1.maddedeki fonksiyon bozukluklarına göre
    değerlendirilir.)
3 - ) Akut Tüberküloz Plörezi (gecici süreyle)           60
   Kronik Tüberküloz Plörezi 1. maddeye göre değerlendirilir.
4 - ) Ekstra Pulmoner Tüberküloz
  a - Aktif ise (yıllık kontrollere göre)            60
  b - İnaktif ise (yaptığ fonksiyon bozukluğuna göre değer-
    lendirilir.)
5 - ) Akciğer ameliyatları (yllık kontrollere göre)
  A - Solunum fonksiyonlarına göre:
  a - Az etkilenme varsa                     20
  b - Orta derecede etkilenme varsa               40
  c - Ağır derecede etkilenme varsa               80
  B - Doku kaybına göre
  a - 1 akciğerin tamamen kaybı                 50
  b - 1 lobun çıkarılması                    20
  c - Birden fazla lob alınmış ise solunum fonksiyonlarındaki
    azalmaya göre değerlendirilir.
            DAMAR HASTALIKLARI
                             Özür durumuna göre
                             çalışma gücü kaybı
                                 oranı %
                                 ---------
1 - Tıkayıcı damar hastalığı olanlarda:
  A - Arteriosklerozis obliterans (ASO):
  a - Distal arter atımları palpe edilemiyor, clodicatio
    intermittant var ve trofik bozukluk yok ise:
  1 - Tıbbi tedaviden istifade ediyor ise              20
  2 - Tıbbi tedaviden istifade edemiyor ise             30
  b - Distal arter atımları palpe edilemiyor, clodicatio
    intermittant ve trofik bozukluk varsa;
  1 - Cerrahi tedaviden istifade etmiş olanlar            30
  2 - Cerrahi tedaviden istifade edememiş olanlar          50
  B - Tromboangitis obliterans (Buerger):
  a - Sempatektomi ameliyatı yapılmamış ve tıbbi tedaviden yarar-
    lanıyorsa                           30
  b - Sempatektomi yapılmış,trofik bozukluk yok ama clodicatio
    intermittant varsa                       40
  c - Sempatektomi yapılmış,trofik bozukluğu ve iskemiye bağlı
    istirahat ağrısı olanlar                    50
  d - Yukarıdaki maddelere ilaveten amputasyon uygulananlara
    amputasyonla ilgili oranlar Balthazard ile eklenir.
2 - Fonksiyonel damar hastalığı olanlar (Reynaud Fenomeni Acroziyanosoz vs):
  a - Trofik bozukluğu olmayanlar                  20
  b - Trofik bozukluğu olanlar (doku nekrozu)            40
3 - Travmatik damar hastalığı olanlar
  a - Cerrahi müdahale görmüş,dolaşım bozukluğu olmayanlar     0
  b - Cerrahi müdahale görmüş, dolaşım bozukluğu ve iskemi
    bulguları olanlar                       30
  c - Cerrahi müdahale uygulanmasına rağmen amputasyon uygulanan
    vakalar uzuv kaybı ile ilgili maddelere göre değerlendirilir.
4 - Venöz sistem hastalıkları: Kronik venöz yetmezlik ve derin ven
  trombozuna bağlı venöz dönüş bozukluğu olanlar:
  a - Staz ülseri bulunmayanlar                   20
  b - Staz ülseri bulunanlar:
   1 - Tek ekstremite                       40
   2 - İki ekstremite                       70
5 - Lenf sistemi hastalıkları: (İstr konjenital ister akkiz lenfödemi
  olanlar):
  a - Hafif derecede lenfödemi olanlar               10
  b - Orta derecede lenfödemi olanlar:
   1 - Tek ekstremitede                      20
   2 - İki ekstremitede                      45
  c - İleri derecede lenfödemi olanlar (Yürüme ve hareketi
    engelleyecek ölçüde)                     80
                   ONKOLOJİ
               Tümörlerin Sınıflaması
I - İleri klinik evreli (Evre III ve IV) malign tümörü olan tedaviye cevap
vermeyen çalışamayacakdurumdaki hastaların Vücut İşgücünden % 80`den fazla
kaybettikleri kabul edilir.
II - Çalışabilir koşulu ile:
  A - Benign Tümörü olan hastalar: Primer tümörün sebep olduğu veya bu
tümöre yönelik tedavi sonrasında gelişen doku veya fonksiyon kayıplarında Ça-
lışma gücü kayıp oranı genel hükümler bölümünde belirtilen miktarlar kadar olup
benign tümöründen dolayı ilave Çalışma gücü kayıbı söz konusu değildir.
  B - Malign transformasyon gösteren benign tümörleri: Primer tümörün sebep
olduğu veya bu tümöre yöneliktedavi sonrasinda gelişen doku veya fonksiyon
kayıplarında Çalışma gücü kayıporanı genel hükemler bölümünde belirtilen mik-
tarlaranet % 5 ilavesi kadardır. Ancak bu gruptaki hastalar 6 ayda bir yeniden
değerlendirilerek malign transformasyon gösterenler veya progresyon göstererek
fonksiyon kaybı değişenler belirlenmelidir.
  C - Çalışabilir durumda ve tedaviye cevap veren klinik evreli (Evre I ve
II) malign tümörü olan hastalar: Primer tümörün sebep olduğu veya bu tümöre
yönelik tedavi sonrasında gelişen doku veyafonksiyon kayıplarında Çalışma gücü
kayıp oranı genel hükümler bölümünde belirtilen miktarlara net % 10 ilavesi
kadardır. Ancak bu gruptaki hastalar 6 ayda bir yeniden değerlendirilerek,
progresyon göstererek klinik evresi ve fonksiyon kaybı değişenler belirlenmeli-
dir.
           YANIKLAR                Özür durumuna göre
                              çalışma gücü kaybı
                                oranı %
                               ----------------
I- DERMA İLE İLGİLİ YANIK ARIZALARI:
  --------------------------------
  a-) Vücut yüzeyinin % 10`unu kaplayan ve ameliyatla
    giderilemeyen keloid hipertrofi              20
  b-) Vücut yüzeyinin % 50`sini kaplayanlar           30
  c-) Vücut yüzeyinin % 50`sinden fazlasını kaplayanlar     40
  d-) Saçlı derinin yarıdan çok alanını kaplayan yanıklar ve
    yaralar                          25
  e-) Yanık zemininde gelişen Marjolin ülseri ve skuamöz kanserler ilgili
  branş tarafından değerlendirilir.
II- AKCİĞER VE DAMAR SİSTEMİNİ İLGİLENDİREN YANIK ARIZALARI
  -------------------------------------------------------
  a-) Ağır inhalasyon travması sonucu Akciğerde kalan sekeller ilgili branş
  tarafından değerlendirilir.
  b-) Akut Trakeotomy sonucu Trakea`da kalan sekeller ilgili branş tarafından
  değerlendirilir.
  c-) Yanık sonrası oluşan kalıcı damar içi pıhtılaşmaları ilgili branş tara-
  fından değerlendirilir.
  d-) Yanık sonrası oluşan kalıcı lenfödemler ilgili branş tarafından değer-
  lendirilir.
III- KULAK-BURUN SİSTEMİNİ İLGİLENDİREN YANIK ARIZALARI
   --------------------------------------------------
  a-) Buruna ait sekeller ilgili branş tarafından değerlendirilir.
  b-) Kulağa ait kayıp ve sekeller ilgili branş tarafından değerlendirilir.
IV- GÖZ İLE İLGİLİ YANIK ARIZALARI
  ------------------------------
  a-) Elektrik yanıkları sonrası oluşan katarakt ilgili branş tarafından
  değerlendirilir.
  b-)Termal travma sonucu oluşan Blefaritler ilgili branş tarafından değer-
  lendirilir.
V- ÜROGENİTAL SİSTEMİ İLGİLENDİREN YANIK ARIZALARI
 ------------------------------------------------
  a-) Yanık komplikasyonu sonucu oluşan Üro-nefropatiler ilgili branş tara-
  fından değerlendirilir.
  b-) Elektrik travması ve yanık sonrası gelişen genital ve üriner organ
  sekelleri ilgili branş tarafından değerlendirilir.
VI- SİNDİRİM SİSTEMİNİ İLGİLENDİREN YANIK ARIZALARI
  ------------------------------------------------
  a-) Curling ülseri perforasyonu sonucu opere edilen vak`alar ilgili branş
  tarafından değerlendirilir.
  b-) Yanığa bağlı Özefagus darlıkları ilgili branş tarafından değerlendi-
  rilir.
  c-) Yanık komplikasyonu sonucu oluşmuş kolesistitisler ilgili branş tara-
  fından değerlendirilir.
  d-) Yıldırım çarpması ve elektrik travması sonucu oluşan ağır Anorektal
  harabiyete bağlı Kolostomililer ilgili branş tarafından değerlendirilir.
  e-) Yanık sonrası oluşmuş ileri kaşeksiler ilgili branş tarafından değer-
  lendirilir.
VII- HAREKET SİSTEMİNİ İLGİLENDİREN YANIK ARIZALARI
   ----------------------------------------------
  a-) Yanık sonrası uygulanan ampütasyon, Dezartikülasyona bağlı e2tremite
  kayıpları ilgili branş tarafından değerlendirilir.
  b-) Yanık sebebiyle kalmış Sindaktililer ilgili branş tarafından değer-
  lendirilir.
  c-) E2tremiteleri ve eklemleri tutan sekel olarak kalmış kontraktürler
  ilgili branş tarafından değerlendirilir.
  d-) Yanık sonrası kostal kondritis ve heterotopik periartiküler kemik
  oluşması ilgili branş tarafından değerlendirilir.
VIII- SİNİR SİSTEMİNİ İLGİLENDİREN YANIK ARAZILARI
   --------------------------------------------
  a-) Yanık sonrası oluşan merkezi ve periferik sinir lezyonları ilgili branş
  tarafından değerlendirilir.
  b-) Yanık sonrası gelişebilecek kalıcı ruhsal tepkiler ilgili branş tara-
  fından değerlendirilir.
 EK3: ÖZÜRLÜ RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI
   ÖZÜRLÜ RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİ
1- Adana Devlet Hastanesi
2- Afyon Devlet Hastanesi
3- Ankara Numune Hastanesi
4- Antalya Devlet Hastanesi
5- Aydın Devlet Hastanesi
6- Balıkesir Devlet Hastanesi
7- Bolu Devlet Hastanesi
8- Bursa Devlet Hastanesi
9- Çorum Devlet Hastanesi
10- Denizli Devlet Hastanesi
11- Diyarbakır Devlet Hastanesi
12- Edirne Devlet Hastanesi
13- Erzincan Devlet Hastanesi
14- Erzurum Devlet Hastanesi
15- Gaziantep Devlet Hastanesi
16- Hatay Devlet Hastanesi
17- İçel Devlet Hastanesi
18- İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi
19- Şişli Etfal Hastanesi
20- İzmir Atatürk Devlet Hastanesi
21- Kars Devlet Hastanesi
22- Kütahya Devlet Hastanesi
23- Konya Devlet Hastanesi
24- Kahramanmaraş Devlet Hastanesi
25- Muğla Devlet Hastanesi
26- Ordu Devlet Hastanesi
27- Rize Devlet Hastanesi
28- Samsun Devlet Hastanesi
29- Sivas Devlet Hastanesi
30- Tokat Devlet Hastanesi
31- Trabzon Devlet Hastanesi
32- Şanlıurfa Devlet Hastanesi
33- Van Devlet Hastanesi
34- Zonguldak Devlet Hastanesi
   ÖZÜRLÜ RAPORU VERMEYE YETKİLİ SOSYAL SİGORTALAR KURUMU HASTANELERİ
 EĞİTİM HASTANELERİ
--------------------
1- Ankara Eğitim Hastanesi
2- Okmeydanı Eğitim Hastanesi
3- İstanbul Eğitim Hastanesi
4- Göztepe Eğitim Hastanesi
5- Tepecik Eğitim Hastanesi
6- İzmir Eğitim Hastanesi
 BÖLGE HASTANELERİ
--------------------
1- Adana Hastanesi
2- Antalya Hastanesi
3- Bursa Hastanesi
4- Denizli Hastanesi
5- Diyarbakır Hastanesi
6- Erzurum Hastanesi
7- Eskişehir Hastanesi
8- Gaziantep Hastanesi
9- Kayseri Hastanesi
10- İzmit Hastanesi
11- Konya Hastanesi
12- Malatya Hastanesi
13- Samsun Hastanesi
14- Trabzon Hastanesi
15- Zonguldak Hastanesi
     ÖZÜRLÜ RAPORU VERMEYE YETKİLİ ÜNİVERSİTE HASTANELERİ
 ADANA
--------
1- Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
ANKARA
-------
2- Ankara Üniversitesi İbn-i Sina ve Dikimevi Hastaneleri
3- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri
4- Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
5- Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
6- Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
ANTALYA
--------
7- Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
BURSA
------
8- Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
DENİZLİ
-------
9- Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
DİYARBAKIR
-----------
10- Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
EDİRNE
-------
11- Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
ELAZIĞ
------
12- Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
ERZURUM
--------
13- Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
ESKİŞEHİR
----------
14- Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
GAZİANTEP
---------
15- Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
ISPARTA
-------
16- Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
İSTANBUL
--------
17- İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi
18- İ.Ü.Çapa TIP Fakültesi Hastanesi
19- Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
20- Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
İZMİR
-----
21 - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
22 - 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
KAYSERİ
-------
23 - Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
KOCAELİ
-------
24 - Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
KONYA
-----
25 - Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
MALATYA
-------
26 - İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
MANİSA
------
27 - Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
SAMSUN
------
28 - 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakülte Hastanesi
SİVAS
-----
29 - Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
TRABZON
-------
30 - Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
ŞANLIURFA
---------
31 - Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
VAN
---
32 - 100.Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Mevzuat inceleme
Mevzuat-İçtihat-Makale

Keşide tarihinin tahrif edildiği ve ibraz sürelerinin geçtiği çekler Borçlu olunmadığının Tespiti
İkinci Nesil İnternet Sitelerinin Hukuki Statüsü
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği

Tüm Mevzuat


Avukat hukuk mevzuat kanun içtihat


Avukatlar hukuk mevzuat yasa law legal
Hukuki Net


Wiki Blog Legal News directory Turkish Law in English Hukuk Arama Motoru Güvenlik


© Hukuki NET - Ulusal ve uluslararası Hukuk Sitesi olma özelliğiyle gerek avukat gerek diğer hukukçu arkadaş ve gerekse vatandaşlara ev sahipliği yapan, eğitim ve bilimsel alışveriş yapma amaçlı bir " Hukuk Rehberi " dir. İçeriğinde hukuk dallarına göre kategorize edilmiş mevzuat, makale , kanun, forum, hukuk sözlüğü, hukuk programları ve hukuk siteleri dizini bulunan hukuk bilgi bankası sistemidir.
© Hukuki Net internette ve Türk hukukunda bir marka olmakla birlikte ticaret veya iş amaçlı bir site olmayıp, herhangi bir ticari kurum, kuruluş, bilgisayar programı firması vb. tarafından desteklenmemekte, finans kaynağı reklam ve ekseriyetle site yönetimi olan, ücretsiz ve açık kaynak nitelikli bir hukuk sitesidir. Bununla birlikte Sitenin tüm hakları saklı olup, telif hakkı içeren içeriği izinsiz yayınlanamaz, kopyalanamaz.
© Siteden yararlanmakla kullanım sözleşmesini kabul etmiş sayılmaktasınız. © Hukuki NET - Turkish Legal NetWork and Law Resources .

Hukuki NET Managed Dedicated Server Hizmetleri Netdirekt Hosting tarafından karşılanmaktadır.